Namazi sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit
Abdullah Turan
19.08.2010

Përmbajtja


Hyrje
Namazi dhe rëndësia e tij
Namazet e detyrueshme (farz)
Namazet vullnetare
Përgatitja për namaz
Abdesti
Gusli (Larja e trupit)
Tejemmumi
Mbulimi i trupit gjatë namazit
Vendi ku falet namazi
Kohët e namazit
Kibleja
Ezani dhe ikameti
Detyrimet (farzet) gjatë namazit
Namazet e detyrueshme
Gjërat që e zhvleftësojnë namazin
Veprat e papëlqyeshme (mekruh) gjatë namazit
Rastet kur lejohet ndërprerja e një namazi të detyrueshëm (farz)
Dyshimi gjatë namazit
Namazi i kujdesit (ihtijat)
Kompenzimi i veprimeve të harruara gjatë namazit
Sexhde “sehv”
Namazi kada
Namazi i udhëtarit
Namazi me xhemaat
Disa dhikre që recitohen pas namazit
Namazi i xhumasë
Namazi i shenjës së Zotit
Namazet e Fitër dhe Kurban Bajramit
Namazi i të vdekurit (xhenazes) 


Hyrje
Doktrina dhe praktika e fesë


Mësimet e çdo feje rrotullohen përreth dy shtyllave kryesore. E para prej tyre është doktrina e fesë, që përfaqëson sistemin e besimeve të saj, kurse e dyta është tërësia e praktikeve, e përmbledhur në një sistem rregullash, të cilat mbështeten në besimet themelore dhe burojnë prej tyre. Në terminologjinë islame, e para prej tyre quhet Usul`u Din (që mund të përkthehet përafërsisht si “doktrina e fesë”) kurse e dyta “Furu`u Din” (praktika e fesë).


Që të mund ta përjetojë si duhet fenë e tij, një njeri duhet që fillimisht t`i njohë besimet themelore të kësaj feje dhe pastaj të ketë së paku një njohuri të përgjithshme mbi urdhrat dhe ndalesat ligjore që burojnë nga këto principe të besimit.
Dhe derisa në lidhje me principet e besimit dhe me doktrinën, personi duhet domosdo të bindet dhe të besojë me mendjen dhe me vullnetin e tij, kur bëhet fjalë për pjesën praktike të fesë, e cila ka të bëjë me urdhrat dhe ndalesat, nuk është aspak problematike që personi të ndjekë një ekspert të kësaj lëmie dhe të veprojë sipas diturisë së këtij të fundit.


Ky libër modest, përveç një përshkrimi të shkurtër të principeve të besimit islam sipas shkollës shiite, ka për qëllim të japë një përshkrim të hollësishëm në lidhje me një obligim të rëndësishëm fetar si namazi, në mënyrën siç është trashëguar nga Ehl-i Bejti. Në të, përfshihen ndalesat dhe obligimet në lidhje me namazin, si dhe mënyra e faljes së tij.
Suksesi vjen vetëm nga Zoti. Andaj, duke i kërkuar ndihmë Atij, po e fillojmë këtë libër, me një përshkrim të shkurtër dhe të përgjithshëm të principeve të doktrinës së fesë.


Doktrina e fesë (Usul`u Din)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, themelet e përgjithshme të besimit islam janë: Njëshmëria e Zotit (Teuhid), Drejtësia (Adalah), Profetësia (Nubuveh), Imamati (Imamah) dhe Ringjallja (Mead).


1- Njëshmëria e Zotit (Teuhid)


Ky është besimi se ekziston Zoti, i cili është Një dhe i Vetëm dhe nuk ka të ngjashëm. Një Zot që është i gjithëfuqishëm, i pastër nga të metat dhe që është Sundues i gjithçkaje. Kur`ani thotë:


Thuaj: Ai, Zoti është një...
Në Zotin mbështetet çdo gjë...
Ai s`është i lindur dhe as ka lindur dikë..
Dhe Atij askush s`i shëmbëllen...
(Kur`an 112:1-4)


Në lidhje me Njëshmërinë e Zotit, Imam Husejni (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “O njerëz! Qëndroni larg atyre që dalin nga feja duke e ngjasuar Zotin me vetveten. Fjalët e tyre u ngjajnë fjalëve të jobesimtarëve nga mesi i “njerëzve të Librit” (të krishterët dhe hebrenjtë). Vërtet Zoti nuk ka të ngjashëm. Ai dëgjon dhe sheh. Sytë s`mund ta shohin Atë por Ai i sheh sytë. Ai është i butë dhe di gjithçka. Njëshmërinë dhe madhështinë i ka ndarë për Vete. Është Ai që ua ka falur krijesave dëshirën, vullnetin, fuqinë dhe diturinë. Nuk ka ndonjë fuqi që mund t`i kundërvihet Atij për ndonjë gjë. Nuk ka një bashkëshorte të denjë për të, një kundërshtar që mund ta kundërshtojë, një mik që mund t`i ngjajë dhe as një të barabartë që mund ta arrijë. Ndodhitë nuk krijojnë ndonjë ndryshim tek Ai dhe nuk kanë ndikim mbi Të. “Trupi” i tij nuk pëson ndryshime. Asnjë lëvdues s`mund ta kuptojë të fshehtën e madhështisë së Tij, të cilën s`e nxënë dot zemrat. Kjo ngase nuk ka të ngjashëm me Të në mesin e krijesave. As mendimtarët nuk mund ta kuptojnë Atë me mendjet e tyre. Vetëm nëpërmjet zemrës dhe besimit mund të kuptohet Ai. Sepse Ai s`mund të cilësohet me asnjë cilësi të krijesave. Ai është Një dhe i Pavarur dhe është i ndryshëm nga gjithçka që mund të kufizohet në mendime. Ajo që arrihet nëpërmjet mendimit, nuk mund të jetë Zoti.


Ai është në gjithçka por jo si një gjë që fshihet dhe kufizohet brenda një gjëje tjetër. Dhe Ai është i ndarë nga gjithçka, por jo si ndarja e atyre që janë larg. Një gjë që ka të kundërt dhe të barabartë, nuk është e gjithëfuqishme. Por Përjetësia e Tij nuk kufizohet në kohë dhe Ai s`është i kthyer në ndonjë anë. Njësoj siç është i fshehur nga sytë, Ai është i fshehur edhe nga mendjet. Ai është i afërt kur e vlerëson dikë dhe i largët kur e përbuz. Hapësira s`mund ta kufizojë Atë dhe as koha. Ai s`kushtëzohet dot nga kushtet. Lartësia e Tij nuk është falë ngjitjes lart dhe lëvizja e Tij nuk është ndryshim pozite. Ai i jep ekzistencë një gjëje të paqenë dhe e shkatërron atë që ekziston. Këto dy cilësi nuk i takojnë askujt tjetër veçse Zotit. Mendimet mund të kuptojnë se Ai ekziston, mund ta besojnë Atë mirëpo kurrë s`mund t`i kuptojnë cilësitë e Tija. Sepse cilësitë fitojnë kuptim nëpërmjet Tij dhe Ai s`fiton kuptim nëpërmjet atyre. Përshkrimet fitojnë kuptim falë Tij por Ai s`kufizohet në përshkrime. Emri i Tij është i lartësuar dhe asgjë nuk i ngjan Atij. Ai është që sheh e që dëgjon...”(Tuhef ul Ukul)


2- Drejtësia (Adalah)


Njëra prej gjërave që e ka ndarë shkollën e Ehl-i Bejtit nga sunnizmi është pikërisht fakti se të besuarit në drejtësinë e Zotit konsiderohet njëri nga principet e besimit. Ndonse edhe sunnizmi nuk pretendon hapur se Zoti mund të bëjë padrejtësi, për shkak të besimeve të shprehura në doktrinën sunnite në lidhje me kadanë dhe kaderin, të mirën dhe të ligën dhe në lidhje me cilësitë e Zotit, mund të arrihet në përfundimin se Zoti mund t`u bëjë padrejtësi robërve të Tij. Hollësitë në lidhje me këtë çështje mund të gjenden në veprat relevante.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, Zoti është i drejtë. Ai kurrë s`u ka bërë dhe nuk do t`u bëjë padrejtësi krijesave të Tija. Ai gjithmonë e përcakton atë që është më e mirë për robërit e Tij dhe u urdhëron vetëm gjëra të bukura, duke i ndaluar vetëm gjërat e liga. Ai i ka obliguar robërit e tij vetëm me gjëra, të cilat mund t`i kryejnë dhe nuk i ka mbajtur përgjegjës për gjëra të cilat s`mund t`i bëjnë. Ai s`e ka mbajtur askë përgjegjës për fajet e një personi tjetër dhe kurrë nuk do të bëjë një gjë të tillë. Po të dojë, Ai ua fal mëkatet robërve të Tij dhe po të vendosë të dënojë, Ai nuk e dënon askënd më tepër nga ç`ka merituar. Kurse kur vjen rradha tek shpërblimi, Ai, po të dojë, e shpërblen robin e Tij me më tepër se ç`meriton ai. Por Ai s`i bën padrejtësi askujt.


Vërtet Zoti s`bën padrejtësi as sa një fije. Po të jetë e mirë, Ai e shton të mirën dhe e shpërblen me një shpërblim të madh prej Tij. (Kur`an 4:40)

Ne s`e ngarkojmë askë më tepër se ç`mund të durojë...(Kur`an 23:62)

Askush s`ngarkohet me mëkatet e tjetrit. Për njeriun është vetëm ajo që ka vepruar. Së shpejti do të shihen veprat e tija dhe do të shpërblehet me shpërblimin e merituar. (Kur`an 53:38-41)


Në një lutje të tij, Imam Zejnu`l-Abidini (paqja qoftë mbi të) thotë:


“Zoti im! E di se s`ka padrejtësi në urdhrin Tënd. Vetëm Ai përpiqet të bëjë padrejtësi, që është i dobët dhe i pafuqishëm. Kurse Ti je tepër i Lartësuar për një gjë të tillë...”(Misbahu`l-Mutehaxhxhit)


3- Profetësia (Nubuveh)


Është besimi se Zoti i Madhëruar u ka dërguar robërve të tij lajmëtarë, që do t`i udhëzonin në rrugë të drejtë. Me këtë qëllim, Zoti ka dërguar rreth 124 mijë profetë, prej të cilëve i pari është Ademi (pqmt) dhe i fundit Muhammedi (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij).


Është Ai që u dërgoi të paditurve një profet nga mesi i tyre, që t`ua lexojë shenjat e Tija, t`i pastrojë dhe t`ua mësojë Librin e urtësinë. Dhe para asaj, ata ishin në një devijim të hapur... (Kur`an 62:2)


Sipas besimeve të shkollës së Ehl-i Bejtit, profetët (nebi) janë të zgjedhurit e racës njerëzore, më të pastrit dhe më të drejtit mes tyre dhe janë të mbrojtur nga çdo lloj gabimi dhe mëkati. Vetëm Zoti e di se kush është i denjë për këtë pozitë dhe vetëm Ai e zgjedh atë.
Një pjesë e këtyre profetëve e arrijnë edhe gradën sipërorë të “të dërguarit” (resul) dhe në mesin e të dërguarve, disa kanë një status të veçantë, si të dërguar që kanë sjellë Ligje nga Zoti. Këta njihen me emrin Ulu`l Azm dhe janë pesë në numër: Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhammedi (paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta).


Hisham bin Hakemi përcjell se një ditë, një njeri e pyeti Imam Xhaferin (pqmt):


“Në çfarë mbështeteni për të besuar se vërtet ka profetë dhe të dërguar të Zotit?” Imami u përgjigj: “Kur të vërtetohet se ekziston një Krijues që është më i lartësuar se krijesat e Tija, që është i urtë dhe i madhëruar dhe kur të vërtetohet se Ai nuk mund të shihet ose të preket nga krijesat, atëherë vërtetohet me automatizëm edhe fakti se duhet të ketë të dërguar, të cilët ua shpjegojnë njerëzve qëllimet e Tija dhe që u japin sihariqe atyre për veprat e mira dhe i paralajmërojnë për shkatërrimin në rast të veprave të liga.


Kjo do të thotë se në mesin e krijesave të Zotit ekzistojnë të tillë që i shpjegojnë qëllimet e Zotit dhe që i përcjellin urdhrat e Tij. Këta njerëz i quajmë profetë.


Ata janë njerëz të urtë, të cilët Zoti i ka zgjedhur në mesin e krijesave dhe i ka edukuar me urtësi. Ndonse krijimi dhe forma e tyre u ngjan njerëzve të tjerë, sjelljet dhe morali i tyre është shumë i ndryshëm. Ata përkrahen me urtësi nga ana e Zotit, që është Zotëruesi i diturisë dhe i tërë urtësisë.


Kjo gjë është vërtetuar me dëshmitë e sjellura në çdo epokë nga të dërguarit, që toka të mos mbetet pa një prijës të drejtë që e përkrah drejtësinë.” (Usul el Kafi, vëll.1, fq.168)


4- Imamati (Imamah)


Principi më themelor që e ndan shkollën e shiite nga degët e tjera të Islamit, është pikërisht besimi në Imamat. Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, Imamati është një element themelor i besimit të një njeriu, pa të cilin ai s`mund ta arrijë përsosmërinë.


Mësimet e Ehl-i Bejtit thonë se të vërtetat që e bëjnë të detyrueshme ekzistencën e profetësisë, e bëjnë të detyrueshme edhe ekzistencën e Imamatit dhe se cilësitë që janë të nevojshme tek një profet, janë njësoj të nevojshme edhe tek një Imam.


Njësoj siç është profetësia një bekim i mëshirës hyjnore, sipas shkollës së Ehl-i Bejtit, edhe Imamati është një bekim i tillë dhe një mëshirë prej Zotit.


Sipas kësaj logjike, njësoj siç e zgjedh Zoti personin që do të bëhet profet, është sërish Zoti ai që e zgjedh Imamin. Kjo ngase Zoti është i vetmi që mund ta dijë se cili person i përmbush kriteret e nevojshme për këtë gjë.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, në çdo epokë dhe në çdo kohë ekzistojnë prijës të pajisur ne cilësitë profetike. Në mungesën e profetëve, këta persona e marrin përsipër udhëzimin e njerëzimit.


Thënë shkurt, Imami është personi i cili e bart trashëgiminë profetike, për t`i rregulluar çështjet fetare të njerëzve, për t`i mënjanuar padrejtësitë në mesin e tyre dhe për ta përhapur drejtësinë. Në këtë drejtim, Imamati s`është tjetër veçse një vazhdim i profetësisë.
Profeti është ai që e thirr njerëzimin drejt udhëzimit dhe përsosmërisë kurse Imami është personi që, pas profetit, i udhëzon njerëzit drejt kësaj përsosmërie. Duke iu drejtuar Profetit (pqmtmft), Zoti thotë:


Ti je vetëm një paralajmërues dhe çdo popull e ka udhëzuesin e vet...(Kur`an 13:7)


Përveç kësaj, ekziston edhe një hadith i famshëm i të Dërguarit të Zotit (pqmtmft), i cili thotë:


“Kushdo që vdes pa e njohur Imamin e kohës së tij, ka pësuar një vdekje të Injorancës...”(Hiljet`ul Evije 3/224; M.Hekim 1/77; J.Meveddet 3/155; Mexhma`uz Zevaid 5/24; “Musned” nga Ahmed bin Hanbeli, 4/6)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, Imami e fiton diturinë e tij duke e mësuar atë nga Profeti ose nga Imami pararendës. Kur të përballet me një ngjarje të re, Imami, me ndihmën dhe me fuqinë e dhënë nga Zoti, e kupton esencën e asaj çështjeje dhe e jep vendimin më të saktë. Kur Imami i drejtohet një gjëje dhe kërkon ta dijë atë, ai e mëson të vërtetën e saj dhe asnjëherë nuk gabohet.


I Dërguari i Zotit ka thënë:


“Unë po lë dy amanete të çmueshme në mesin tuaj: Librin e Zotit dhe Ehl-i Bejtin, familjen time. Këta nuk ndahen nga njëri tjetri, derisa të më takojnë mua tek Liqeni (në Parajsë).”(Musnedi i Ahmed bin Hanbelit; Musned-i Mukesserin, hadithi 1068; Sunneni i Tirmiziut; “El-Menakib”, hadithi 3720)


Me këtë thënie të tij, ai ka qartësuar se kujt i takon kjo pozitë dhe i ka thënë me emër të gjithë Imamët, pasardhësit dhe trashëgimtarët që do të vinin pas tij.


I Dërguari i Zoti (pqmtmft) e ka shprehur qartë faktin se do të ketë dymbëdhjetë Imamë pas tij, i pari prej të cilëve do të jetë Aliu (pqmt). Sërish i Dërguari i Zotit ka shprehur se njëmbëdhjetë Imamët e tjerë do të jenë nga pasardhësit e Aliut dhe se i dymbëdhjeti prej tyre, Imam Mehdiu (pqmt), pas një kohe të shkurtër si Imam, do të largohet nga njerëzit dhe do të kalojë një periudhë të gjatë “fshehtësie” (Gajbet), pas të cilës do të shfaqet sërish mbi tokë me urdhrin e Zotit dhe do ta mbushë botën me drejtësi, pasi të jetë mbushur më parë bota me padrejtësi dhe mizori. Sipas thënieve të të Dërguarit (pqmtmft), ky Imam do ta bëjë fenë e Zotit të dominojë në botë.


Emrat e dymbëdhjetë Imamëve, siç i ka përmendur i Dërguari i Zotit, janë:
 1. Imam Ali ibn Ebu Talibi
 2. Imam Hasan ibn Aliu
 3. Imam Husejn ibn Aliu
 4. Imam Ali ibn Husejni
 5. Imam Muhammed ibn Aliu
 6. Imam Xhafer ibn Muhammedi
 7. Imam Musa ibn Xhaferi
 8. Imam Ali ibn Musa
 9. Imam Muhammed ibn Aliu
 10. Imam Ali ibn Muhammedi
 11. Imam Hasan ibn Aliu
 12. Imam Muhammed ibn Hasan el-Mehdiu
5- Ringjallja (Mead)


Ky është besimi se të gjithë njerëzit dhe xhinnët, pasi të kenë vdekur, do të ringjallen në Ditën e Gjykimit, për të dhënë llogari për veprimet e tyre.


Besimi se ata që i janë bindur të Vërtetës në botë, do të shpërblehen me të mirat e parajsës dhe se ata që e kundërshtojnë të Vërtetën dhe rebelohen, do të dënohen me vuajtjet e ferrit, është një besim i përbashkët i të gjitha feve.


Zoti thotë:
Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe shpërblimet tuaja do t`u jepen në Ditën e Gjykimit...(Kur`an 3:185)

Nëse kjo të habit, atëherë akoma më e habitshme është kur thonë: “A do krijohemi nga e para kur të jemi bërë dhé? Këta janë që e mohuan Zotin e tyre. Të tillët do të kenë zinxhirë në qafë dhe do të jenë gjithnjë banorë të Zjarrit.... (Kur`an 13:5)

Mos vallë Ne u lodhëm në krijimin e parë? Kurse ata dyshojnë për një krijim të ri...(Kur`an 50:15)

Ai na sjell një shembull dhe e harron krijimin e tij. E thotë: “kush do t`i ngjallë kockat pasi të jenë kalbur?” Thuaj: “Ai që i ka krijuar së pari. Ai më së miri e di çdo krijim...
(Kur`an 36:78-79) 


Praktika e fesë (Furu`u Din)


Më sipër kemi shprehur se në emërtimin “Furu`u Din” përfshihen obligimet dhe ndalesat e një feje, të cilat mbështeten në besimet e saja themelore dhe përpilohen sipas tyre.


Mësimet praktike të fesë, që kanë të bëjnë me botën e brendshme të njeriut dhe me moralin e tij, përfshihen në termin “Ahlak” (etika; morali). Në anën tjetër, mësimet që kanë të bëjnë me botën e jashtme dhe me veprimet, emërtohen “Ahkam” (urdhëresat) dhe “Fikh” (ligji).


Ky dimension është tejet i gjerë dhe gjithëpërfshirës në fenë islame dhe mund të hulumtohet më hollësisht në librat e hadithit, ligjit islam dhe në veprat e etikës. Ne vetëm kalimthi do t`i përmendim urdhëresat e Islamit që kanë të bëjnë me veprimet e individit dhe do të ndalemi mbi ato veprime që kanë të bëjnë me adhurimin.


Kategorizimi islam në lidhje me veprimet e një individi është:
- Farz (ose Vaxhip): veprimet që janë të detyrueshme për individin
- Haram: veprimet që janë të ndaluara sipas Islamit
- Mustehap (ose Sunnet): veprimet që nuk janë të detyrueshme për individin por që janë të pëlqyeshme
- Mekruh: të gjitha veprat që nuk janë të pëlqyeshme sipas Islamit por që, megjithatë, nuk janë të ndaluara
- Mubah është emërtimi që u jepet veprimeve të lejuara, të cilat nuk janë të detyrueshme për individin


Obligimet (farz ose vaxhip) e parapara nga feja islame janë të shumta. Mirëpo në mesin e tyre, dhjetë obligimet e mëposhtme janë më të rëndësishmet.


1- Namazi


Njësoj si në fetë e tjera, edhe në Islam vihet një theks i jashtëzakonshëm mbi aktin e adhurimit. Madje sipas fjalëve të të Dërguarit të Zotit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta), namazi është në krye të obligimeve fetare të muslimanëve dhe e përbën boshtin e fesë.


Një pjesë e namazeve në Islam janë përcaktuar si namaze të detyrueshme (farz) dhe një pjesë tjetër, si namaze të pëlqyeshme (mustehap). Në mesin e namazeve të detyrueshme (farz), të një rëndësie qendrore janë pesë namazet ditore.


Në këtë libër, do të bëjmë një përshkrim të detajuar të mënyrës se si falen këto namaze ditore, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit dhe do të japim përshkrime të shkurtra të namazeve të tjera të detyrueshme (farz).


2- Agjërimi


Si në shumë fe të tjera, agjërimi ka një pozitë të veçantë në mesin e veprimeve të detyrueshme për individin. Sipas Islamit, çdo musliman që e ka arritur moshën e pjekurisë, i cili nuk ka ndonjë pengesë si sëmundja ose udhëtimi, është i obliguar të agjërojë përgjatë muajit të Ramazanit.


Zoti thotë: 


O besimtarë! Agjërimi është një obligim për ju, njësoj siç ka qenë për popujt që erdhën para jush. Mbase do të mbroheni. (Kur`an 2:183)

Ramazani është muaji në të cilin u zbrit Kur`ani si udhëzues dhe si dëshmi që e ndan të vërtetën nga gabimi. Andaj, kushdo që e arrin Ramazanin nga ju, le të agjërojë! Dhe kushdo që është i sëmurë atë çast ose në udhëtim, le të zëvendësojë në ditë të tjera! Zoti dëshiron lehtësim për ju dhe jo vështirësi. Të gjitha këto, s`janë veçse që ta përmbushni numrin e ditëve dhe ta madhëroni Zotin, ngase ju ka udhëzuar në rrugë të drejtë...
(Kur`an 2:185)


Në lidhje me agjërimin, i Dërguari i Zotit (pqmtmpt) ka thënë:“Zoti thotë: “Të gjithë adhurimet e njeriut janë për veten e tij. Por agjërimi i tij është vetëm për Mua. Andaj Unë vetë do ta shpërblej atë që agjëron. Ai që agjëron përjeton dy lumturi. Të parën e përjeton kur e përfundon agjërimin duke ngrënë e duke pirë kurse të dytën, kur ta marr në parajsë falë këtij agjërimi.” Njësoj siç ju mbrojnë armët tuaja gjatë luftës, edhe agjërimi e mbron besimtarin. Era që vjen nga goja e një agjëruesi, është më e këndshme për Zotin se parfumet.” (Bihar`ul-Enver, vëll.96, fq.249)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


Gjumi i agjëruesit është një adhurim dhe heshtja e tij është përmendje e Zotit. Thirrjes së tij i vjen përgjigja, të mirat i shtohen dhe në kohë të ngrënies, nuk i kthehet prapa asnjë lutje.” (Bihar`ul-Enver, vëll. 93, fq.360)


Agjërim do të thotë që njeriu, për hir të Zotit, duke filluar nga agimi dhe deri në mbrëmje, të qëndrojë larg disa gjërave të caktuara. Gjërat që e prishin agjërimin e njeriut janë:


1. Ushqimi
2. Pija
3. Marrëdhënia seksuale
4. Derdhja e spermës në çfarëdo mënyre
5. Gjendja e papastër pas marrëdhënies seksuale ose të qenit me menstruacion, pasi të ketë ardhur agimi
6. Mveshja e ndonjë gënjeshtre Zotit, të Dërguarit të Tij dhe Imamëve të Ehl-i Bejtit
7. Futja e qëllimshme e kokës në ujë
8. Gëlltitja e qëllimshme e pluhurit
9. Pastrimi me ujë i pjesës së brendshme të zorrës së trashë
10. Vjellja e qëllimshme3- Zeqati


Zeqati është një obligim material. Një njeri i cili i posedon kushtet e nevojshme materiale, është i obliguar që ta paguajë zeqatin për gjërat që do t`i numërojmë në vijim.


Zeqati është dhënia për hir të Zotit, e një pjese të caktuar të pasurisë, që t`u jepet të varfërve ose të përdoret për ndonjë shërbim në të mirë të shoqërisë.


Zoti ka thënë: 


Merr zeqat nga pasuria e tyre që t`i pastrosh e t`i bësh të dëlirë! Dhe lutu për ta sepse lutja jote është për ta një qetësim. Zoti është Ai që dëgjon dhe sheh. (Kur`an 9:103)

Faleni namazin, paguajeni zeqatin dhe bindjuni të Dërguarit që të mëshiroheni... (Kur`an 24:56)

Jepni nga të mirat që Zoti u ka falur, para se të vijë dita kur t`i vijë vdekja njërit nga ju e të thotë: “Zoti im! Ma zgjat pak jetën që të jap lëmoshë e të jem nga të mirët!”
(Kur`an 63:10)


Në lidhje me zeqatin, i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Zeqati është ura e Islamit. Kushdo që e jep zeqatin, e kalon edhe atë urë (të Siratit) dhe kushdo që s`e jep, burgoset para saj. Përveç kësaj, zeqati e largon dënimin e Zotit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.96, fq.15)


Nga Imam Xhaferi (paqja qoftë mbi të) përcillet:


“Kur në Ramazan u shpall vargu “Merr zeqat nga pasuria e tyre që t`i pastrosh e t`i bësh të dëlirë”, i Dërguari i Zotit gjeti një thirrës dhe e dërgoi që të lajmëronte në qytet se njësoj siç ishte obligim namazi, edhe zeqati ishte bërë një obligim për besimtarët. Por nuk kërkoi ndonjë gjë nga pasuria e tyre derisa erdhi viti tjetër. Kur një vit më pas, muslimanët agjëruan dhe pastaj e festuan bajramin, ai i urdhëroi thirrësit të shpallte: “O muslimanë! Jepeni zeqatin e pasurive tuaja që t`u pranohen namazet!” Më pas, i dërgoi mbledhësit e zeqatit nëpër qytete.” (El-Vesail, vëll.6, fq.3)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Zoti ka përcaktuar një tatim nga prona e të pasurve, që do t`i plotësojë nevojat e varfanjakëve. Nëse një i varfër vdes nga uria, përjeton vështirësi ose mbetet i zbathur, kjo është ngase të pasurit nuk e kryejnë detyrën e tyre. Zoti i Madhëruar ka për të kërkuar llogari nga të pasurit për këtë gjë dhe do t`i dënojë për pakujdesinë e tyre.” (Bihar`ul-Enver, vëll.96, fq.28)


Hollësitë në lidhje me sasinë e zeqatit, personat që mund të pranojnë zeqat, pronat që përfshihen nga zeqati dhe në lidhje me pyetje të ngjashme, mund të shihen në veprat e jurispudencës islame.


Por përderisa i përmbush kushtet e nevojshme, një musliman duhet të paguajë zeqat për gjërat në vijim:


1- Gruri
2- Elbi
3- Ari
4- Argjendi
5- Hurmat
6- Rrushi i thatë
7- Devetë
8- Lopët
9- Delet dhe dhitë


4- Khumsi 1


Khumsi është tatimi që përbën një të pestën e vlerës së disa gjërave, ndër të cilat përfshihet fitimi i pastër vjetor i individit, xehet e nxjerra nga toka, thesarët e gjetur etj.


Zoti ka thënë: 


Dijeni se një e pesta e asaj që fitoni është për Zotin, të Dërguarin, për të afërmit e tij, për jetimët, të varfërit dhe për të mbeturit në rrugë... (Kur`an 8:41)


Musa bin Imrani përcjell se kur një ditë e recitoi këtë varg në prani të Imam Musës (pqmt), ky i fundit i tha:


“Ajo pjesë e khumsit që i takon Zotit, i takon të Dërguarit të Tij. Dhe ajo pjesë që i takon të Dërguarit, na takon neve. Zoti u ka falur lehtësime besimtarëve. Nga çdo pesë dirhemë, besimtari duhet të ndajë një për Zotin kurse katër të tjerët mund t`i shpenzojë në mënyrë të lejuar, si të dëshirojë.” (El-Vesail, vëll.6, fq.388)


Hollësitë në lidhje me Khumsin janë përshkruar në librat e jurispudencës dhe në verdiktet e juristëve muslimanë (muxhtehidëve). Gjërat për të cilat duhet të paguhet Khumsi, janë: 1. Preja e fituar nga një luftë e bërë me urdhrin e një Imami të dëlirë (të Ehl-i Bejtit)

 2. Fitimi i pastër, i mbetur në fund të vitit

 3. Xehet

 4. Thesarët

 5. Margaritarët që nxirren nga deti

 6. Prona e patundshme në një shtet islam, të cilën një jomusliman e blen nga një musliman

 7. Prona e lejuar, në të cilin është përzier një pronë e palejuar, pronari dhe sasia e të cilës janë të panjohura


1: (shënim i përkthyesit) Për më tepër në lidhje me Khumsin, shih veprën “Khumsi:një taksë islame” nga Sejjid Muhammed Rizvi, të botuar në Librarinë Digjitale “Dielli”5- Haxhxhi


Çdo musliman që i plotëson kushtet e nevojshme, e ka obligim që së paku njëherë në jetën e tij, ta bëjë haxhxhin.


Zoti thotë: 


Vërtet tempulli i parë i bërë për njerëzit mbi tokë, është ajo shtëpi e shenjtë në Mekke që është një udhëzues për botët. Në të ka shenja të qarta dhe atje është vendqëndrimi i Ibrahimit. Vizita e saj është një obligim i Zotit mbi ata që kanë fuqi të udhëtojnë deri tek ajo. Kushdo që mohon, le ta dijë se Zoti është i pavarur nga botët. (Kur`an 3:96-97)


Imam Zejn`ul-Abidini (pqmt) ka thënë:


“Bëjeni haxhxhin dhe umren, që të keni shëndet të mirë, pasuri të bollshme dhe furnizim për familjet tuaja! Përveç kësaj, dijeni se i falen mëkatet atij që e bën haxhxhin dhe parajsa bëhet e sigurt për të. Veprimet e tija fillojnë të shënohen nga e para kurse familja dhe prona e tij mbeten të mbrojtura.” (El-Vesail, vëll.8, fq.5)


Duke shpjeguar përse haxhxhi është një obligim, Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Obligimi i haxhxhit është që robi të mund të shkojë tek Zoti i tij, të kërkojë më tepër, të shpëtojë nga gjithë mëkatet që ka kryer, të pendohet për të kaluarën e tij dhe të fillojë nga e para me veprimet e veta. Përveç kësaj, gjatë haxhxhit harxhohen mallërat, trupi lodhet dhe shpirti i njeriut rri larg nga dëshirat dhe kënaqësitë...
Gjithkush ka dobi prej haxhxhit, qoftë në lindje a në perëndim, në tokë a në det, pelegrin a tregtar, blerës ose shitës, shërbetor ose varfanjak. Përveç kësaj, gjatë haxhxhit përmbushen edhe nevojat e popullatës që jeton në vendet e shenjta.”
(Bihar`ul-Enver, vëll.99, fq.32)


Përveç kësaj, siç shprehet ne një thënie tjetër të Imam Xhaferit (pqmt), edhe njohja e njerëzve me njëri-tjetrin, shkëmbimi i diturisë dhe njohja me bëmat e të Dërguarit të Zotit (pqmtmft), janë nga qëllimet e haxhxhit dhe ndër shkaqet përse ai është një detyrim.
Kushtet të cilat duhet të plotësohen që haxhxhi të jetë detyrim për një musliman, janë: 1. Arritja e moshës së pjekurisë

 2. Shëndeti mendor

 3. Shëndeti i mjaftueshëm fizik

 4. Një gjendje mjaft e mirë ekonomike, që do t`i mundësojë personit t`i përballojë shpenzimet për mirëmbajtjen e familjes së tij gjatë haxhxhit, t`i paguajë shpenzimet e haxhxhit dhe që s`do ta fusë atë në probleme ekonomike, pasi të jetë kthyer

 5. Siguria gjatë udhëtimit

 6. Kohë e mjaftueshme sa për t`i kryer ritualet e haxhxhit


6- Xhihadi


Lufta mbrojtëse ose sulmuese kundër jobesimtarëve, e bërë për hir të Zotit, quhet Xhihad. Zoti ka thënë:


Ndonse s`ju pëlqen, lufta është bërë një obligim për ju. Mbase një gjë që s`ju pëlqen është e mirë për ju dhe një gjë që e doni, është e dëmshme. Zoti di dhe ju nuk dini. (Kur`an 2:216)

Dilni të gjithë në luftë, të dobët a të fuqishëm dhe luftoni në rrugë të Zotit me pronën dhe me shpirtin tuaj! Kjo është më mirë për ju, sikur ta dinit... (Kur`an 9:41)

Luftoni në rrugë të Zotit, me ata që ju luftuan dhe mos i kaloni kufijtë, sepse Zoti nuk i do ata që kufirin e kalojnë...
(Kur`an 2:190)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Xhihadi është një derë nga dyert e parajsës dhe Zoti ua ka hapur atë miqve të tij më të mirë. Xhihadi është rroba e drojes nga Zoti, një parzmore prej Zotit dhe një mburojë e sigurt. Kushdo që largohet nga xhihadi, Zoti e mbath me rrobat e turpit dhe e mbështjell me velin e të ligave. Pastaj nderin e tij e njollosin njerëzit e ligë.“(Nehxhu`l-Belaga, fjalimi nr.27)


Sipas jurispudencës shiite, xhihadi sulmues bëhet obligim, vetëm pas urdhrit të të Dërguarit (pqmtmft) ose të njërit nga Imamët e dëlirë të familjes së tij. Sa i përket xhihadit mbrojtës, ai është obligim për të gjithë, burra, gra, të rinj e pleq. Për këtë lloj të xhihadit, s`është e nevojshme leja e të Dërguarit ose e një Imami. Kjo do të thotë se në rast të një sulmi të bërë nga jomuslimanët ndaj tokave islame, gjithë muslimanët e kanë për obligim që t`i përdorin të gjitha mundësitë e tyre, përfshirë këtu edhe jetën, për t`u mbrojtur.


7 dhe 8 - Ta urdhërosh të mirën dhe ta pengosh të ligën


Këto janë ndër detyrimet, mbi të cilat Islami ka këmbëngulur më së shumti sepse një shoqëri e shëndoshë mund të krijohet vetëm nëse pjesëtarët e saj janë të pajisur me një vetëdije të tillë. Në të vërtetë, këto dy detyrime janë garancia e të gjitha vlerave të tjera që Islami ka sjellur. Zoti ka thënë:


Le të dalin nga mesi juaj të tillë, që do të ftojnë drejt të mirës, do ta urdhërojnë të drejtën e të ligën do ta pengojnë! Këta, pra, janë të shpëtuarit...(Kur`an 3:104)


Në lidhje me këtë, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“O njerëz! Urdhërojeni të mirën dhe pengojeni të ligën! Sepse kjo gjë nuk e afron vdekjen dhe nuk e ul begatinë...”(El-Vesail, vëll.11, fq.399)


Imam Rizau (pqmt) thotë:


“O do ta urdhëroni të mirën dhe do ta pengoni të ligën, o të ligët do të bëhen prijësit tuaj dhe atëherë, lutja e të mirëve në mesin tuaj s`bën dobi.” (El-Vesail, vëll.394)


Nga Imam Aliu (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“O njerëz! Nëse një dikush e bën fshehur mëkatin e tij, Zoti nuk e dënon gjithë popullin për këtë. Por nëse ai mëkaton hapur dhe askush nuk reagon ndaj kësaj, atëherë edhe personi edhe populli e meritojnë dënimin e Zotit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.100, fq.75)


Për të përmbledhur, urdhërimi i të mirës dhe pengimi i të ligës (që janë edhe cilësi të Zotit) janë dy obligime me rëndësi për muslimanët. Në veçanti kur bëhet fjalë për pengimin e të ligës, i Dërguari i Zotit dhe Imamët e Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi të gjithë ata) kanë thënë:


“Ai që sheh se po bëhet një e ligë, duhet ta kundërshtojë atë me dorën, me gjuhën e me zemrën e tij. Nëse s`ka fuqi për ta bërë këtë, le ta kundërshtojë vetëm në zemrën e tij dhe me fjalë. Por nëse nuk arrin ta bëjë as këtë, atëherë le ta urrejë atë të ligë thellë në zemër!” (Bihar`ul-Enver, vëll.100, fq.7)


9 dhe 10- “Tevel`la” dhe “Teberra”


“Tevella” do të thotë të jesh mik me atë që është mik i Zotit, i të Dërguarit dhe i Ehl-i Bejtit. Kurse “Teberra” është e kundërta e saj, gjegjësisht të distancohesh nga ata që janë armiq të tyre. Këta dy detyrime janë me rëndësi që njeriu ta përcaktojë një mënyrë veprimi për veten dhe të mbrohet nga hipokrizia. Zoti thotë:


O besimtarë! Mos u miqësoni me armiqtë e Mi dhe tuajt! Ju po u shprehni dashuri por ata e mohojnë të vërtetën që ju ka ardhur... (Kur`an 60:1)

O besimtarë! Mos jini miq me baballarët dhe vëllezërit e tu, nëse këta e zgjedhin mohimin në vend të besimit. Kushdo që miqësohet me ta, është nga të padrejtët... (Kur`an 9:23)

S`do të shohësh kurrë që një popull i cili beson në Zotin dhe në Ditën e Gjykimit, t`i duan armiqtë e Zotit dhe të të Dërguarit, qofshin ata edhe baballarët, bijtë, vëllezërit ose farefisi i tyre. Zoti e ka shkruar besimin mbi zemrat e tyre dhe i ka përkrahur me një shpirt prej Tij. Ata do t`i vendosë në kopshte ku rrjedhin lumej, ku përgjithmonë do të qëndrojnë. Zoti i kënaqur do të jetë me ta dhe ata të kënaqur nga Zoti...
(Kur`an 58:22)


Përcillet se një ditë, i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) tha:


“O rob i Zotit! Dashuro për hir të Zotit, urrej për hir të Zotit, miqësohu për hir të Zotit dhe për hir të Zotit bëhu armik! Vetëm kështu mund ta arrish mbrojtjen e Tij. Një njeri, ndonse fal namaz dhe agjëron shumë, kurrë s`do ta ndjejë shijen e fesë së tij, derisa nuk vepron kështu. Miqësia e njerëzve tani, është miqësia e kësaj bote. Për këtë ata miqësohen dhe për këtë bëhen armiq të njëri-tjetrit. Por kjo nuk u sjell kurrfarë dobie pranë Zotit.”(Bihar`ul-Enver, vëll.69, fq.236)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kushdo që dashuron për hir të Zotit, urren për hir të Zotit, jep për hir të Zotit dhe refuzon për hir të Zotit, është një njeri me besim të përsosur.” (Bihar`ul-Enver, vëll. 69, fq.238)


Në një hadith të përcjellë nga Imam Xhaferi (pqmt), i Dërguari i Zotit (pqmtmft) i pyet shokët e tij:


“Cili është themeli më i palëkundur i fesë?” Ata thanë: “Zoti dhe i Dërguari e dinë më mirë.” Në ndërkohë, disa prej tyre thonin se ishte namazi, disa thonin se ishte zeqati, disa insistonin tek agjërimi dhe ca të tjerë, ishin të mendimit se ishte xhihadi. Pas kësaj, i Dërguari i Zotit tha: “Të gjitha gjërat që i përmendët kanë një vlerë të veten por nuk janë themeli më i palëkundur i fesë. Themeli më i fortë është të duash për hir të Zotit, të urresh për hir të Zotit, të miqësohesh me miqtë e Zotit dhe të qëndrosh larg armiqve të Tij.” (Bihar`ul-Enver, vëll.69, fq.243)Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Dijeni se të gjitha miqësitë e kësaj bote që nuk janë për hir të Zotit, do të kthehen në armiqësi në Ditën e Gjykimit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.69, fq.237)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) thotë:


“Nëse do të shohësh në ka ndonjë gjë të mirë në veten tënde, shihe zemrën! Nëse zemra jote i do ata që i binden Zotit dhe i urren ata që rebelohen kundër Tij, atëherë ka ndonjë gjë të mirë në ty. Por nëse i urren ata që i binden Zotit dhe i do ata që rebelohen kundër Tij, kuptoje se s`ka asgjë të mirë brenda teje. Dije se njeriu është me atë që e do.” (Bihar`ul-Enver, vëll.69, fq.249)


Përcillet se një ditë, Imam Muhammed Bakiri (pqmt), një miku të tij të quajtur Zijad, i tha:


“Turp të kesh Zijad! Ç`është tjetër feja përpos dashurisë? A nuk e di fjalën e Zotit, ku thuhet: “Thuaj: nëse e doni Zotin, më ndiqni, që edhe Zoti t`ju dojë e t`jua falë mëkatet. Ai është falës dhe i mëshirshëm. (Kur`an 3:31)” Përveç kësaj, Zoti i Madhëruar, kur i drejtohet popullit (ummetit) të Muhammedit, thotë: “...por Zoti ju ka bërë ta doni besimin dhe e ka zbukuruar atë në sytë tuaj. Kurse mohimin, devijimin dhe rebelimin i ka bërë të shëmtuar për ju...” (Kur`an 49:7) Sërish, Zoti ka thënë: “..i duan ata që u shpërngulën drejt tyre dhe nuk u pengon ajo që u jepet atyre...(Kur`an 59:9) Thënë shkurt, feja është dashuri dhe dashuria është fe.”(Bihar`ul-Enver, vëll.69, fq.238)


Namazi dhe rëndësia e tij


Çdo njeri i humbur në valët e jetës dhe në veçanti në çaste vështirësish dhe vuajtjesh, ka nevojë për një strehë shpirtërore, në të cilën do t`i qetësojë këto dhimbje. E vërteta është se kjo strehë s`mund të jetë tjetër veçse Zoti. Ai thotë:


Dijeni se vetëm me përmendjen e Zotit zemrat gjejnë qetësi... (Kur`an 13:28)


Zoti nuk ka nevojë për adhurimin tonë por ne jemi nevojtarë të këtyre adhurimeve që s`janë veçse mjete që na lidhin me Të. Namazi, që është më i miri i adhurimeve, është një marrëdhënie e pandërprerë ndërmjet Zotit dhe robit të Tij. Kjo marrëdhënie e njeriut të dobët dhe të brishtë me Zotin e Plotëfuqishëm e të Mëshirshëm, është një faktor që e ndihmon njeriun përballë vështirësive të ndryshme, i jep fuqi atij dhe e bën më të durueshëm. Një njeri i humbur në vështirësitë e jetës, mund të gjejë paqe vetëm duke iu drejtuar Zotit.


Namazi është pikërisht një mjet, nëpërmjet të cilit njeriu mund t`i drejtohet Zotit dhe të lidhet me Të. Kjo ngase të gjitha pjesët e namazit, si nijeti, tekbiri fillestar, recitimi i kapitullit Fatiha, rukuja dhe sexhdeja, janë veprime që e kthejnë vëmendjen e njeriut drejt Zotit.


Një besimtar që e fal namazin pesë herë në ditë, i drejtohet Krijuesit me gjithë qenien e tij, i lutet Atij dhe Atij ia hap zemrën.
Njësoj si një kompas që e udhëzon anijen nëpër det drejt destinacionit të saj, edhe namazi gjithnjë e udhëzon besimtarin drejt qëllimit më të lartë, atë të bashkimit me Zotin dhe në ndërkohë, e mbron atë nga devijimet.


I Dërguari i Zotit ka thënë:


“Kur besimtari e fillon namazin, Zoti e sheh atë me një sy mëshirues derisa namazi të mbarojë. Në këtë kohë, besimtari vendoset nën hijen hyjnore dhe përreth tij rradhiten ëngjëj që e mbushin horizontin. Pastaj Zoti i Madhëruar dërgon një ëngjëll, i cili i qëndron pranë besimtarit dhe i thotë: “O ti që fal namaz! Po ta dije se kush të vështron dhe kujt je duke iu lutur, s`do të doje kurrë të ngrihesh nga kjo pozitë ku je tani dhe kurrë s`do të doje të bëje diç tjetër.”(Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.215; Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.5)


Imam Aliu (pqmt) thotë:


“Sikur njeriu që fal namaz ta dinte se sa e kaplon atë çast Madhështia e Zotit, kurrë s`do të kish` dashur ta ngrinte kokën nga sexhdeja.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.207; Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.6)


Duke e shpjeguar urtësinë që fshihet pas faktit se namazi është bërë detyrim për besimtarët, Imam Rizau (pqmt) thotë:


“Namazi është akti i njohjes së zotësisë së Zotit nga robi i Tij dhe flakja mënjanë e çdo robërie ndaj dikujt tjetër. Namazi është gjunjëzimi përplot nënshtrim, i robit para Zotit të tij, duke u treguar modest, duke e pranuar gabimin dhe duke kërkuar falje për mëkatet e kaluara.


Namazi është vendosja e fytyrës në tokë pesë herë në ditë, për ta lartësuar Zotin. Namazi është të qenit i vetëdijshëm dhe të qëndruarit larg nga injoranca dhe nga teprimet. Namazi është një përgjërim i besimtarit për begati në besimin dhe në punët e tija. Namazi është edhe mbrojtës.


Namazi bën që robi, duke e përmendur Zotin ditë e natë, të mos e harrojë Mbrojtësin e tij dhe të mos i kalojë kufijtë. Pastaj, përmendja e Zotit dhe të qenit në prani të Tij gjatë adhurimit, e ruan njeriun nga mëkatet dhe nga të ligat.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq. 261; Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.13)


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Përderisa njeriu i ruan të pesë namazet e tija, djalli i qëndron larg. Por kur fillon të mos i falë namazet, djalli merr guxim dhe e çon drejt mëkateve të mëdha.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.207)


Sërish i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij), duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me namazin, thotë:


“Namazi është një urdhër i fesë, është një mënyrë për ta fituar kënaqësinë e Zotit dhe është rruga e profetëve. Ai që e fal namazin, e fiton dashurinë e ëngjëjve.


Namazi sjell udhëzim, begati e shëndet dhe e ndriçon shpirtin e njeriut. Namazi është burim dëshpërimi për djallin dhe një armë kundër armikut. Ai është mjeti nëpërmjet të cilit pranohen lutjet dhe veprat e mira.


Namazi është një përgatitje e besimtarit për amshimin, është ndërmjetës kundrejt ëngjëllit të vdekjes, është mik i varrit, është përgjigja për pyetjet e Nekirit dhe Munkerit, është kurora e besimtarit në Ditën e Gjykimit, drita e fytyrës së tij, rroba që ia mbulon trupin dhe mburoja kundër zjarrit. Namazi është leja për të kaluar mbi “Sirat”, është çelësi i parajsës, paja e hurive dhe çmimi i parajsës së përjetshme.


Besimtari arrin pozita të larta nëpërmjet namazit, sepse namazi është të shprehësh se Zoti është larg çdo të lige, ta dëshmosh Njëshmërinë e Tij, t`ia lëvdosh bukuritë, ta lartësosh Atë, ta përmendësh me zë dhe t`i lutesh.” (Bihar`ul-Enver vëll.82, fq.231)


Në një hadith tjetër prej tij, i Dërguari i Zotit (pqmtmft) thotë:


“Ruajini namazet tuaja sepse kur një njeri të sillet në Ditën e Gjykimit, Zoti fillimisht do ta pyesë për namazet. Sikur t`i ketë kryer namazet si duhet, lum për të. Por nëse s`i ka kryer, atëherë do të hidhet në zjarr.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.202, 207)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Jepini rëndësi namazit, ruajeni atë, përpiquni që ta kryeni sa më tepër dhe afrohuni më pranë Zotit nëpërmjet tij. Sepse namazi u është bërë detyrim besimtarëve në kohë të caktuara. A s`keni dëgjuar se kur të pyeten njerëzit e zjarrit përse gjenden në të, ata do të thonë: “Ne nuk ishim nga ata që e falën namazin (Kur`an74:42-43)?


Dijeni se namazi i derdh mëkatet nga njeriu, njësoj si derdhen gjethet dhe e çliron besimtarin njësoj si një rob që çlirohet nga robëria.
I Dërguari e ka ngjasuar atë me një përrua që kalon para shtëpisë së njeriut, në të cilin ai mund të pastrohet pesë herë në ditë. A mund të mbetet ndonjë papastërti në trupin e këtij njeriu?


Namazin e kanë njohur vetëm ata, të cilët bukuritë e botës, pasuria dhe fëmijët që i kanë dritë të syve, s`i kanë bërë të largohen prej tij. Zoti thotë:


“Të tillë njerëz, të cilët as tregtia e as shitblerja s`i pengon nga përmendja e Zotit, nga namazi dhe nga zeqati...”(Kur`an 24:37)


Ndonse të Dërguarit i ishte premtuar parajsa, ai, duke iu bindur vargut “Ftoje familjen tënde në namaz dhe vetë bëje atë me ngulm!”(Kur`an 20:123), sfilitej së faluri namaze. Ai edhe e ftonte familjen e tij në namaz por edhe vetë e falte namazin pa e lënë kurrë.” (Nehxh`ul-Belaga, fjalimi 197; Bihar`ul-Enver, vëll.72, fq.224)


Përveç gjithë kësaj, namazi është një falënderim i drejtuar Zotit. Është e pamundur të numërohen të gjitha të mirat që Zoti na i ka falur. Përballë këtyre të mirave, namazi është një përpjekje modeste falënderimi.


Imam Zejn`ul-Abidini (pqmt), thotë:


“Gjyshi im, i Dërguari i Zotit ishte një njeri që bënte shumë adhurim dhe falte namaz. Aq shumë falej, sa këmbët i mpiheshin dhe i bëheshin të enjtura. Kur e pyesnin përse kaq shumë e lodhte veten, ndonse të gjitha mëkatet e tija ishin të falura tashmë nga Zoti, ai thoshte: “Përse të mos bëhem një rob falënderues i Zotit?” (Kuhl`ul-Basar, fq.78)


Zoti e meriton robërinë tonë dhe adhurimin që ia bëjmë. Në një lutje të tij, Imam Aliu (pqmt) thotë:


“Zoti im! Unë s`të adhuroj për shkak të frikës nga zjarri dhe për shkak se i lakmohem parajsës. Të adhuroj sepse Ti meriton të adhurohesh.”(Bihar`ul-Enver, vëll.41, fq.14; vëll.70, fq.186, 234)


Si përfundim, mund të themi se falja e namazit është një detyrim për çdo njeri me mendje të shëndoshë që e ka arritur moshën e pjekurisë. Madje edhe rastet ekstreme si lufta, nuk janë një përjashtim dhe përfshihen në rastet kur njeriu duhet të ndajë një kohë të caktuar për ta falur namazin.


Për shkak të rëndësisë së madhe që ka, i Dërguari i Zotit dhe Imamët e Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta) e kanë cilësuar namazin si shtyllën kryesore të fesë dhe kanë thënë se personi, i cili e lë qëllimisht namazin, e ka shkatërruar fenë e tij.
Në një hadith, i Dërguari i Zotit (pqmtmft) thotë:


“Namazi është shtylla e fesë. Kushdo që e lë namazin qëllimisht, e ka rrënuar fenë e tij.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.202)


Imam Xhaferi (pqmt) përcjell se në lidhje me namazin, i Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Namazi është si shtylla e një çadre. Vetëm po të jetë e fortë shtylla, pëlhura, litarët dhe kunjat bëjnë punë. Po të thyhet shtylla, s`ke ç`i bën litarët, pëlhurën e kunjat.” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.266; Men le jedhhurul fakih, vëll.1, fq.136; Et-Tehzib, vëll.2, fq.238; El-Vesail, vëll.3, fq.21; Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.227)


Kur një ditë e pyetën Imam Xhaferin (pqmt) se ç`ishte mënyra më e mirë për t`iu afruar Zotit, ai tha:


“Pasi ta kesh njohur Zotin, nuk di ndonjë gjë më të rëndësishme se namazi, për t`iu afruar Atij. A nuk shihni (në Kur`an) se robi i virtytshëm i Zotit, Isa (pqmt) ka thënë: “Zoti ma urdhëroi namazin.”(Kur`an 19:31)? (Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.25; Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.226, 219; Et-Tehzib, vëll.2, fq.236)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Vepra më e dashur për Zotin është namazi. Nuk ka një vepër më të bukur se kur njeriu merr gusl ose abdest dhe shkon për të bërë ruku ose sexhde, në një vend ku s`e sheh kush. Kur robi të bëjë sexhde, Iblisi vajton “I mallkuar qofsha! Ky rob u bind kurse unë u rebelova. Ky rob bëri sexhde, kurse unë s`e bëra dot”. Dijeni se gjendja më e afërt e robit me Zotin e tij, është sexhdeja.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.283)


Nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Kur të vijë koha e llogarisë, njeriut së pari do t`i kërkohet llogari për namazin. Sikur t`i pranohen namazet, edhe veprat e tjera të tij do të pranohen. Nëse s`i pranohet namazi, të gjitha veprat i refuzohen.” (Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.4)


Kur Imam Xhaferit (pqmt) iu afrua koha e vdekjes, ai i thirri të gjithë të afërmit dhe miqtë e tij rreth vetes dhe u tha:


“Dijeni se ndërmjetësimi ynë s`ka vlerë për atë që s`i jep rëndësi namazit.” (Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.25; Furu el Kafi, vëll.3, fq.270; Men le jedhhurul fakih, vëll.1, fq.133; El-Vesail, vëll.3, fq.16-17)


Sërish Imam Xhaferi (pqmt) përcjell se i Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Namazi është një detyrim. Kushdo që e kryen si duhet, do të shpërblehet pa humbur gjë.” (El-Vesail, vëll.3, fq.22; Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.235)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Mos e shpërfill namazin sepse i Dërguari i Zotit, para se të vdiste, tha: “Nuk është prej meje ai që e shpërfill namazin dhe as ai që pi pije dehëse. Betohem se këta njerëz nuk do të vijnë pranë meje tek liqeni Keuther” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.269; Men le jedhhurul fakih, vëll.1, fq.132; El-Vesail, vëll.3, fq. 15-16)


Zurare bin Ajani e pyeti Imam Muhammed Bakirin (pqmt):


“Cilët janë namazet që Zoti i ka bërë detyrim (farz)?”
Imami u përgjigj: “Gjatë natës dhe ditës, janë gjithsejt pesë namaze që janë të detyrueshme.”
Zurare: “A i ka shpjeguar Zoti këto namaze me emër, në Librin e Tij?”
Imami: “Po! Zoti kështu i drejtohet të Dërguarit: “Fale namazin që nga koha kur dielli fillon të lëvizë drejt perëndimit e deri në errësirën e natës.”(Kur`an 17:78) Fillimi i lëvizjes së diellit drejt perëndimit është koha e drekës. Prej kësaj kohe dhe deri në errësirën e natës, ka katër namaze që Zoti i ka shpjeguar, i ka emërtuar dhe ua ka caktuar kohën. “Errësira e natës” është mesnata (përkthyesi: mesnata në këtë kontekst, është “mesnata diellore”, gjegjësisht mesi i intervalit kohor nga rrënia e natës, deri në agim. Kjo kohë zakonisht nuk përputhet me mesnatën e matur me orë) Pastaj Zoti vijon: “...dhe lutjen e agimit. Vërtet lutja e agimit dëshmohet.”(Kur`an 17:78) Ky është, pra, namazi i pestë i detyrueshëm.
Sërish, Zoti i Madhëruar ka thënë: “Fale namazin në dy skajet e ditës!” (Kur`an 11:114). Dy skajet e ditës janë mëngjesi dhe mbrëmja. “...dhe në orët e hershme të natës” (Kur`an 11:114) urdhëron Zoti. Ky është namazi i jacisë (arabisht: Isha`a).
Dhe Zoti ka thënë: “Ruajini namazet dhe namazin e mesëm!” (Kur`an 2:238) Namazi i mesëm është ai i drekës dhe ky është namazi i parë që ka falur i Dërguari. Ky namaz përveç që është namazi që falet në mes të ditës, është gjithashtu edhe namazi që falet ndërmjet dy namazeve të tjera të ditës, atij të agimit (sabahut) dhe të pasditës (iqindisë).” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.271)


Namazi është një detyrim i urdhëruar që nga fillimet e profetësisë së Muhammedit (pqmtmft). Muhammedi, Hatixheja dhe Aliu dhjetëvjeçar, duke mos ua vënë veshin pengesave të idhujtarëve, e përmbushnin këtë obligim pranë Qabes.


Edhe vetë Kur`ani i ka dhënë një rëndësi të madhe namazit. Në kapitullin e ardhshëm, do t`i shohim hollësisht, vargjet kuranore në lidhje me namazin. Kur të shihet në përgjithësi, në Kur`an, katërmbëdhjetë herë përmenden shprehjet “ekimu” ose “ekimne”, në kuptimin “faleni namazin si duhet dhe vazhdojeni atë”. Pesë herë, përdoret shprehja “ekim”, në kuptimin “vazhdoje namazin”. Në shumë vargje të tjera, janë përmendur besimtarët që e falin namazin si duhet dhe janë lëvduar të njejtët.


Ka edhe disa vargje, në të cilat thuhet se ata që e falin namazin, kurrë nuk do të dalin humbës nga kjo “tregti” e tyre me Zotin (Kur`an 35:29) dhe se besimtarë janë vetëm ata që e falin namazin, e japin zeqatin dhe që janë të bindur për amshimin (Kur`an 27:3).
Populli i Taifit kishte vendosur disa kushte për ta pranuar Islamin dhe ndër to, rradhitej edhe kushti që të mos e kishin detyrim namazin. I Dërguari (pqmtmft) u përgjigj:


“Sa për kushtin që keni për namazin, dijeni se një fe pa namaz nuk ka asgjë të mirë.”


Kjo përgjigje e tija mjafton për ta treguar rëndësinë e namazit në fe.


Të gjithë këto shpjegime mjaftojnë për të treguar se namazi është shtylla kryesore e fesë dhe akti më i rëndësishëm i adhurimit. Largimi prej tij është shkak për degradimin shpirtëror dhe fetar të njeriut dhe për dënimin e tij në ferr.


Prijësit fetarë dhe namazi


Kur të hulumtohen veprat e historisë dhe biografitë e të Dërguarit të Zotit ose të Imamëve të familjes së tij, shihet qartë se ata, më shumë se çdo akt tjetër adhurimi, e vlerësonin namazin. Tani do të përmendim disa shembuj në lidhje me këtë gjë.


Kalifi abbasid, Me`muni, në mënyrë të planifikuar organizoi disa mbledhje të papara në botën islame, në të cilat morën pjesë dijetarë të shumë feve dhe sekteve të ndryshme, qëllimi i të cilëve ishte debati me Imam Rizaun (pqmt). Qëllimi i Me`munit, ishte që Imami të shfaqte ndonjë padituri dhe me këtë, të njollosej pozita e tij e lartë shpirtërore dhe akademike në botën muslimane. Por me ndihmën e diturisë që ia kishte falur Zoti, Imam Rizau (pqmt) i heshti të gjithë kundërshtarët e tij dhe gjeti përgjigje për çdo pyetje që parashtruan.


Ndonse ishte një mbledhje e një rëndësie historike, kur erdhi koha e namazit, Imam Rizau (pqmt) u kthye drejt Me`munit dhe i tha se kishte ardhur koha për namaz dhe se duhej ta ndërprisnin mbledhje. Personi që ishte duket diskutuar me Imamin atë çast, dijetari i famshëm me emrin Imran, i tha:


“Mos ma lër përgjysëm përgjigjen! E ndjej se më është zbutur zemra dhe jam gati t`i pranoj fjalët e tua.” Por Imami nuk e pranoi këtë gjë dhe tha: “Do ta fal namazin dhe do të kthehem.” Pastaj u ngrit dhe shkoi ta falte namazin. (Bihar`ul-Enver, vëll.10, fq.313)


Imam Xhaferi (pqmt), për katër ditë me rradhë, i mbajti ligjërata nxënësit të tij Mufaddal ibn Umarit dhe kurdo që të vinte koha e namazit, e ndërpriste mësimin. (Bihar`ul-Enver, vëll.3, fq.89)


Gjatë betejës së Siffinit, në njërën nga netët më të ashpra të betejës, të njohur si “Lejlet`ul-Harir”, ndonse luftimet vazhdonin me intensitetin më të lartë, Aliu (pqmt), i cili ishte duke luftuar në fushëbetejë, nuk e la namazin e natës dhe e fali në fushë të betejës. (Bihar`ul-Enver, vëll.41, fq.148)


Po në betejën e Siffinit, Ibn Abbasi vërejti se duke luftuar, Imam Aliu (pqmt) vështronte kohë pas kohe drejt qiejve. Ai iu afrua Imamit dhe e pyeti përse e bënte këtë gjë. Ai ia ktheu:


“Po e vështroj diellin, që të shoh në ka ardhur koha për namaz.” Me të dëgjuar këtë, Ibn Abbasi i habitur e pyeti: “Por si të falemi tani në mes të betejës?” Imami ia ktheu: “Përse jemi duke luftuar me ta? A nuk është vallë për ta mbajtur gjallë namazin?” (Bihar`ul-Enver, vëll.83, fq.23)


Në Qerbela, ushtria e Imam Husejnit (pqmt) u përball me ushtrinë e Jezidit. Ishte koha e drekës në ditën e Ashures (dita e dhjetë e muajit Muharrem, kur Husejni ra dëshmor). Duke filluar nga mëngjesi i asaj dite, heronjtë e Qerbelasë, duke mos ia varur veshin numrit të madh të ushtarëve armiq dhe kushteve të vështira në të cilat gjendeshin, e shkruan epopenë e lavdishme të Qerbelasë dhe treguan se njeriu duhet të jetë i gatshëm për çdo sakrificë për hir të të drejtës dhe të Islamit. Disa prej tyre e kishin fituar tashmë statusin e dëshmorit dhe disa të tjerë, po luftonin akoma, krah për krah me Husejnin (pqmt). Atë çast, njëri nga ndjekësit e Imamit i tha:


“T`u bëftë kurban shpirti im! Armiqtë janë afruar por nuk të prekin dot ty, pa më vrarë mua më parë. Para se të shkoj tek Zoti, dua ta fal me ty namazin e drekës.”


Imami shikoi drejt qiellit dhe i tha:


“Ti ma kujtove namazin. Zoti të bëftë nga ata që e falin namazin! Tani është koha. Kërkojini armikut që t`i ndalë luftimet, sa të mund ta falim namazin!” Ushtria armike nuk e pranoi këtë gjë. Por edhe përkundër kësaj, Imami dhe ndjekësit e tij filluan ta falnin namazin, në mënyrën që e kishte parashikuar Kur`ani për kushtet e betejës. Teksa ishte duke u falur, disa ndjekës të tij u ndalën para Imamit dhe krijuan një mur të gjallë për ta mbrojtur. Në ndërkohë, disa të tjerë po faleshin bashkë me të. Pastaj grupi që e mbaronte namazin dilte përpara dhe bënte mur, ndërkohë që grupi tjetër shkonte prapa dhe falej bashkë me Imamin. (Bihar`ul-Enver, vëll.45, fq.21)


Ndikimet individuale të namazit


Namazit duhet t`i jepet rëndësia që e meriton. Ai nuk është një traditë ose një shprehi por një detyrim hyjnor, i cili ka dobi të shumta, si në dimensionin individual, ashtu edhe shoqëror.


Namazi ndikon në shpirtin, trupin dhe në mendjen e njeriut dhe i aktivizon të gjitha për t`i falur atij lumturi. Njëra ndër dobitë më të rëndësishme të namazit, është mbrojtja nga të ligat. Zoti thotë:


Fale namazin si duhet! Vërtet namazi mbron nga paturpësia dhe largon nga të ligat... (Kur`an 29:45)


Imam Rizau (pqmt) thotë:


“Namazi bën që robi, duke e përmendur Zotin ditë e natë, të mos e harrojë Mbrojtësin e tij dhe të mos i kalojë kufijtë. Pastaj, përmendja e Zotit dhe të qenit në prani të Tij gjatë adhurimit, e ruan njeriun nga mëkatet dhe nga të ligat.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq. 261; Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.13)


Namazi ndihmon në përsosjen e shpirtit, në mbrojtjen nga të ligat dhe në pjekurinë mendore të njeriut. Namazi është një lloj programi edukues i përpiluar nga Zoti dhe në të njejtën kohë, një mjet që siguron marrëdhënie të vazhdueshme ndërmjet Atij dhe robit.
Namazi nuk është një adhurim i zbrazur që e dobëson vetëdijen njerëzore dhe që në një mënyrë “magjike” e mbron njeriun nga mëkatet. Ai, përderisa të falet si duhet, i jep njeriut një fuqi dhe një dritë shpirtërore, e cila e bën vetëdijen njerëzore t`u japë më tepër rëndësi të mirave dhe të largohet nga të ligat. Kjo nuk ndodh tek një njeri që nuk e fal namazin dhe për këtë arsye, një njeri i tillë e ka shumë më të vështirë që në mënyrë të vetëdijshme, të qëndrojë larg të ligave dhe të veprojë gjithnjë mirë.


Namazi e bën besimtarin më të virtytshëm dhe e rrit tek ai drojen nga Zoti. Mosfalja e namazit, në anën tjetër, sjell një “ngurtësim” të zemrës, e kthen atë drejt mëkateve dhe më në fund, ia mbyll rrugët e shpëtimit. Megjithatë, mbrojtja që namazi ia fal njeriut kundër të ligave, ka disa nivele të ndryshme, të cilat varen nga besimi i personit, përqëndrimi i tij në namaz dhe nga qetësia dhe nënshtrimi i zemrës së tij.


Namazi, përderisa falet sipas mënyrave dhe rregullave të caktuara, mund ta ngrejë njeriun në pozita të larta hyjnore dhe mund të ketë ndikim në arritjen e virtyteve më të larta njerëzore. Përveç kësaj, namazi ndihmon edhe në krijimin e një jete të shëndoshë individuale dhe shoqërore.


Personi që fal namaz, e di se është i papranueshëm namazi i falur me rroba të vjedhura ose në një tokë të pushtuar pa të drejtë. Ai e di se uji që përdoret për t`u pastruar para namazit duhet të jetë i pastër dhe jo i vjedhur. Duke i ditur gjithë këto gjëra, ky njeri domosdo do të përpiqet të qëndrojë sa më larg pronës së të tjerëve dhe kurrë s`do të përpiqetë të vjedhë diçka nga të tjerët.
Realizimi i përpiktë i elementeve të namazit, si sexhdeja ose rukuja, e bën njeriun më të përpiktë në punët e tija dhe ia heq shprehinë e pakujdesisë.


Namazi, qëllimi i të cilit është nënshtrimi para Zotit dhe falënderimi për të mirat që Ai i ka falur, e bën njeriun modest dhe më të ndjeshëm kundrejt të mirës që ia bëjnë të tjerët. Në këtë mënyrë, njeriu qëndron larg mendjemadhësisë, egoizmit dhe gjërave të ngjashme.


Fatimeja (paqja qoftë mbi të) ka thënë:


“Zoti e ka bërë besimin një mjet për t`ju pastruar nga politeizmi dhe namazin, një mjet për t`ju mbrojtur nga mendjemadhësia.” (Belagat`un-nisa, fq.12)


Ai që e fal namazin është gjithmonë i kujdesshëm që t`i përmirësojë veprimet e tjera të tij, që namazi të mund t`i pranohet. Sepse, siç thotë edhe Imam Aliu (pqmt), nëse s`pranohet namazi i një personi, asnjë vepër e tija nuk pranohet.


Ndikimet shoqërore të namazit


Islami i ka dhënë rëndësi të madhe faljes së namazit bashkë me njerëzit e tjerë. Namazi me xhemaat është ndër ceremonitë më fisnike të Islamit. Arsyeja e rëndësisë së madhe që i jepet namazit me xhemaat, buron nga fakti se Islami është një fe e unitetit, e cila kërkon përkrahje të ndërsjellë mes muslimanëve.


Përveç kësaj, namazi me xhemaat e eliminon çdo lloj dallimi klasor ose racor ndërmjet njerëzve. Pa dallim se cilës racë ose cilit popull i takon, secili musliman rradhitet bashkë me muslimanët e tjerë në namaz. Të gjithë kthehen në drejtimin e njejtë, lëvizin si një trup i vetëm dhe e vendosin ballin në tokë për hir të Zotit.


Namazi me xhemaat është mjeti më i mirë për të siguruar një komunikim ndërmjet njerëzve dhe një mundësi që besimtarët të jenë të informuar për gjendjen e njëri-tjetrit. Në veçanti namazi i Xhumasë, i cili e shfaq fuqinë dhe bashkimin e muslimanëve përballë armiqve të tyre, është një namaz që nuk mund të falet vetëm. Dy fjalimet që duhet domosdo të mbahen gjatë këtij namazi, sigurojnë që, përkrah besimit dhe adhurimit të Zotit, besimtarët të informohen dhe të vetëdijesohen për çështjet shoqërore dhe politike.


Ndikimet shëndetësore të namazit


S`ka dyshim se qëllimi i vërtetë i namazit është pastrimi shpirtëror i njeriut. Një ditë, i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) u tha ndjekësve të vet:


“Sikur ndonjëri prej juve të kishte një përrua që kalon para shtëpisë së tij, a thua do të mbetej ndonjë njollë në trupin e këtij njeriu, po të lahej pesë herë në ditë në të?” Ata u përgjigjën me një “Jo”. Pastaj i Dërguari (pqmtmft) vazhdoi: “Namazi, pra, është si një përrua që rrjedh gjithnjë. Kur falet njeriu, namazi ia pastron mëkatet.” (Et-Tehzib, vëll.2, fq.237; Men le jedhhurul fakih, vëll.1, fq.136; Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.236, 219)


Në një thënie tjetër të tij, i Dërguari (pqmtmft) e ka ngjasuar këtë pastrim të mëkateve nga namazi, me rënien e gjetheve të një peme. Një person i quajtur Ebu Osman, përcjell se një ditë, teksa qëndronte me Selman Farisiun nën një pemë, ky i fundit e lëkundi njërën degë dhe gjethet i pikuan. Pastaj ai u kthye drejt njerëzve që ishin me të dhe tha:


“A doni ta dini përse e bëra këtë?” “Na e shpjego!”, thanë ata. Selmani tha: “Një ditë rrinim ulur me të Dërguarin, nën hijen e një peme. Ai e lëkundi njërën degë dhe gjethet pikuan. Pastaj na pyeti neve në donim ta dinim përse e kishte bërë këtë. Ne i kërkuam të na shpjegonte dhe ai tha: “Kur një musliman fillon me namazin, mëkatet e tija bien njësoj si gjethet e kësaj peme.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.208)


Përveç kësaj pastërtie shpirtërore, kur të shihen obligimet si pastrimi para namazit (abdesti), larja e trupit (gusli) dhe pastërtia e rrobave, do të kuptojmë se namazi i jep shumë rëndësi higjienës së jashtme të njeriut dhe me këtë, ka një ndikim të konsiderueshëm në shëndetin njerëzor, i cili nuk mund të mohohet.


Roli i namazit në krijimin e individëve të vetëdijshëm dhe të zellshëm


Nëpërmjet namazit, njeri pesë herë në ditë qëndron para Zotit, ndahet nga gjithçka tjetër veç Tij, kthehet drejt Qabes që është vendlindja e Islamit dhe e besimit në Njëshmërinë (teuhid), e pastron shpirtin me një qëllim të drejtë, fillon me fjalët “Zoti është më i madhi”, e përsërit në çdo namaz madhështinë e Zotit, së paku dhjetë herë në ditë e reciton kapitullin “Fatiha”, e përmend Zotin dhe shpreh se i takon vetëm Atij. Një njeri që i bën gjithë këto gjëra, nuk mund të vazhdojë t`u japë vlerë gjërave materiale. Një njeri që e fal kështu namazin, nuk i trembet asnjë pengese në përpjekjen e tij për t`i arritur qëllimet e tija hyjnore dhe njerëzore. Ai i bën të gjitha gjërat për hir të Zotit dhe qëndron larg adhurimit (të drejtpërdrejtë ose të tërthortë) të gjithçkaje tjetër.


Përderisa falet me një nënshtrim të plotë, namazi ka një ndikim të jashtëzakonshëm në lartësimin e shpirtit njerëzor. Nëpërmjet namazit, njeriu fiton një shpirt, i cili është i bindur para urdhrave të Zotit, i qetë përballë vështirësive dhe vetëdijshëm e i durueshëm në kushtet më të vështira. Këtë gjë mund ta shohim të mishëruar në shumë shembuj të historisë islame.


Kapitulli “Fatiha” i recituar gjatë namazit, i përshkruan shkurtimisht kornizat e Islamit dhe i përfshin në vete, mësimet më themelore të Kur`anit. Ky kapitull shpreh qartë se Zoti është Ai që krijon gjithçka dhe që meriton çdo lëvdatë, shpreh se ekziston Gjykimi dhe se njeriu do të japë llogari për veprat e tija, shpreh se Zoti është i mëshirshëm ndaj gjithçkaje dhe në veçanti ndaj njeriut dhe e tregon rëndësinë e lënies mënjanë të çdo “politeizmi” duke i mbetur besnik rrugës së drejtë. Çdo musliman është i obliguar që ta recitojë këtë kapitull në çdo namaz të tij.


Përsiatja gjatë namazit


Njeriu duhet të mendojë gjatë namazit dhe të jetë i vetëdijshëm se kujt i drejtohet, ç`thotë dhe ç`është duke bërë. Njeriut duhet të bëjë që zemra e tij të kthehet me dashuri drejt Zotit dhe pastaj ta falë namazin me një nënshtrim të plotë para Tij.


Për këtë arsye, i Dërguari i Zotit (pqmtmft) i tha Ebu Dherrit:


“Një namaz i shkurtër me dy reqate, i falur me përsiatje, është shumë më i miri së adhurimi i një nate të tërë, që bëhet pa shumë kujdes dhe pa vullnet.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.249)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kur të fillosh me namazin, përpiqu të jesh i nënshtruar dhe të përqëndrohesh në të. Zoti ka thënë: “Vërtet besimtarët janë të shpëtuarit. Ata që janë të nënshtruar gjatë namazit të tyre.” (Xhemi`ul-ahadith, vëll.2, fq.247)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Mos jini të përgjumur dhe të mërzitur gjatë namazit. Njeriu ka dobi prej namazit, aq sa është i përqëndruar në të.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.239)


Në një thënie tjetër të përcjellë prej tij, ai thotë:


“Njeriu duhet të jetë i qetë në brendi, gjatë namazit. Kur të jetë i qetë përbrenda, edhe trupi i tij do të jetë i tillë dhe nuk do të bëjë lëvizje të kota.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.239)


Për këtë arsye, i Dërguari i Zotit dhe Imamët (paqja qoftë mbi ta) e falnin namazin në një paqe të plotë dhe me nënshtrim ndaj Zotit. Këta njerëz të shenjtë, përveç namazeve të detyrueshme (farz), i falnin gjithmonë edhe namazet e tjera të këshillueshme (mustehap ose sunnet). Zoti, duke i urdhëruar të Dërguarit (pqmtmpt) që ta falte namazin e natës, thotë:


Zgjohu në një pjesë të natës dhe fal namaz! Ky është një detyrim vetëm për ty. Mbase Zoti të ngrit në një pozitë të lëvduar...(Kur`an 17:79)


Njeriu nuk duhet ta shohë namazin si një vështirësi dhe si një barrë mbi vete por përkundrazi, si një burim lehtësimi dhe paqeje. Ai duhet ta përgatisë veten, si në aspektin fizik, ashtu edhe psiqik, për ta arritur këtë qetësi shpirtërore.


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) thotë:


“O Ebu Dherr! Zoti e ka bërë namazin dritë të syve të mi. Më ka bërë ta dua namazin, njësoj siç e do bukën i urituri dhe siç e do ujin i eturi. Dallimi i vetëm qëndron në atë, se i urituri ngopet me të ngrënë, të eturit i shuhet etja me të pirë, por unë kurrë nuk ngopem së faluri namaz.


O Ebu Dherr! Dije se kur je në namaz, je duke trokitur në dyert e Zotit Sundues. Dera e Sunduesit hapet domosdo për atë që vazhdon të trokasë në të.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.233)


Namazi në Kur`an


Në kapitujt paraprakë, shpjeguam se sipas thënieve të të Dërguarit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta), namazi është shtylla qendrore e fesë dhe akti më i rëndësishëm i adhurimit. Edhe Kur`ani nuk dallon në këtë drejtim. Edhe në Librin e Zotit, namazi është prezantuar si akti më i rëndësishëm i adhurimit dhe është vlerësuar më shumë se adhurimet e tjera. Gjithkush që e lexon Kur`anin, do ta shohë qartë se namazi është akti mbi të cilin më së shumti ngulmohet. Ngase do të ishte përtej spektrit të kësaj vepre që të përmendeshin të gjithë vargjet e Kur`anit në lidhje me namazin, ne do të mjaftohemi me përmendjen e vetëm disa shembujve.


Siç dihet, fjala arabe e përdorur për namazin është “salat”. Kjo fjalë dhe fjalët e prejardhura të saj, me kuptime të përafërta, janë përmendur thuase njëqind herë në gjithë Kur`anin. Në disa vargje, fjala “salat” përdoret për të nënkuptuar mëshirën, faljen, lutjen ose përgjërimin. Kurse në disa vargje të tjera, kjo fjalë përdoret për të nënkuptuar ritualin e namazit. Shembujt që do t`i përmendim më poshtë, e qartësojnë këtë çështje. Zoti thotë:

Zoti dhe ëngjëjt bëjnë “salat” për të Dërguarin. O besimtarë! Edhe ju bëni “salat” për të dhe dërgojini selame! (Kur`an 33:56)


Në këtë varg, konteksti lë të kuptohet se fjala “salat” përdoret në kuptimin e mëshirës ose të lutjes.
Në një varg tjetër, Zoti thotë:


...dhe bëj “salat”(lutu) për ta! S`ka dyshim se “salati” yt (lutja jote) është për ta, një burim qetësie. Vërtet Zoti është Ai që dëgjon dhe sheh...(Kur`an 9:103)


Në këtë kontekst, është e qartë se fjala “salat” është përdorur në kuptimin “lutje”.
Një varg tjetër thotë:


Për ta është “salavati” nga Zoti i tyre...(Kur`an 2:157)


Këtu është përdorur fjala “salavat” që është një fjalë e prejardhur e fjalës “salat” dhe që do të thotë “mëshirë”. Shprehje të ngjashme si të mësipërmet, mund të gjenden edhe në vargje të tjera të Kur`anit.


Përkundër kësaj, në pjesën më të madhe të vargjeve, fjala “salat” është përdorur në kuptimin e ritualit musliman të namazit. Njësoj siç mund të meret nga vetë vargjet, ky kuptim është përcjellur edhe në komentimet e këtyre vargjeve, të bëra nga i Dërguari i Zotit (pqmt) dhe nga Imamët e Ehl-i Bejtit (pqmt). Tani do të marrim disa shembuj. Zoti thotë:

Kur të jesh në mesin e tyre për t`i udhëhequr në “salat”, një pjesë e tyre le të bëjë “salat” me ty dhe le t`i marrin edhe armët me vete. Kur të kenë bërë sexhde, le të shkojnë prapa dhe ata që s`kanë bërë “salat” akoma, le të vijnë bashkë me armët e tyre pranë vetes dhe le të bëjnë “salat” me ty... (Kur`an 4:102)


Në këtë varg, shpjegohet se si duhet të falet namazi në fushëbetejë dhe fjala “salat” nënkupton ritualin e namazit. Në një varg tjetër, Zoti ka thënë:


Kur ta mbaroni “salatin”, përmendnie Zotin kur të jeni në këmbë, ulur ose shtrirë! E kur të jeni në siguri, faleni namazin të plotë. Vërtet “salati” është një detyrim për besimtarët, në kohë të caktuara. (Kur`an 4:103)


Siç mund të shihet, fjala “salat” e përdorur në këtë varg, nënkupton ritualin e namazit.


Kemi theksuar tashmë se asnjë akti tjetër të adhurimit, Kur`ani s`i jep aq shumë rëndësi, sa i jep namazit. Një njeri që e lexon Kur`anin, nuk mund ta mohojë këtë fakt. Jo vetëm një ose dy por me dhjetëra herë, Kur`ani urdhëron që të falet namazi dhe flet përplot me lëvdata në lidhje ata që e falin namazin, duke i qortuar ashpër ata që nuk e falin atë. Derisa atyre që e falin namazin, u premtohen shpërblime të mëdha hyjnore, ata që s`e falin, paralajmërohen me një gjuhë shumë të ashpër.


Përveç kësaj, Kur`ani thekson edhe se namazi është adhurimi i përbashkët i të gjitha feve dhe adhurimi më i rëndësishëm për të gjithë të dërguarit e Zotit. Madje përcillet se ata i janë lutur Zotit që t`i bënte nga njerëzit që falin namaz dhe gjithashtu theksohet se namazi ishte një veti e përbashkët e të gjithë të dërguarve.


 Zoti thotë: 


Faleni namazin (salatin), jepeni zeqatin dhe përkuluni (bëni ruku) me ata që përkulen. (Kur`an 2:43) 


Sërish thuhet: 


Thuaju robërve të Mi besimtarë: “Faleni namazin (salatin) dhe jepni hapur e fshehurazi nga të mirat që u kemi falur, para se të vijë ajo ditë kur s`ka më tregti e s`ka miq...(Kur`an 14:31)

O besimtarë! Bëni ruku, bëni sexhde, shpreheni robërinë tuaj ndaj Zotit dhe veproni mirë, që të gjeni shpëtim. Andaj faleni si duhet namazin, jepeni zeqatin dhe lidhuni fort pas Zotit. Ai është i Zoti juaj. Ç`zot e ç`ndihmës i mirë që është Ai! (Kur`an 22:77-78)

Faleni si duhet namazin, jepeni zeqatin dhe bindjuni të Dërguarit, që të shpëtoni...
(Kur`an 24:56)


Faleni namazin duke iu drejtuar Atij dhe duke e patur droje, që të mos jeni nga ata që i gjejnë të barabartë Zotit. (Kur`an 30:31)

Zoti yt e di se tre të dytat, gjysmën ose një të tretën e natës e kalon në adhurim bashkë me një grup njerëzish. Zoti është ai që e cakton natën dhe ditën. Ai e dinte se ju nuk mund ta numëronit këtë si duhet dhe prandaj ua pranoi pendimin. Andaj recitoni nga Kur`ani sa t`ju vijë më lehtë. Zoti e di se një pjesë prej juve do të sëmuret, një pjesë do të shëtisë nëpër tokë për ta kërkuar begatinë e Zotit dhe një pjesë do të shkojë në luftë, për hir të Zotit. Andaj lexoni nga Kur`ani aq sa mundeni, faleni namazin si duhet dhe jepeni zeqatin. Jepini Zotit një borxh që pastaj, çdo të mirë që e keni dërguar tek Zoti, ta gjeni të shumëfishuar. Kërkoni falje prej Zotit sepse Ai është falës dhe i mëshirshëm...
(Kur`an 73:20)


Më sipër shprehëm se të gjitha shpalljet hyjnore kanë urdhëruar që të falet namazi dhe se të dërguarit e Zotit gjithnjë i kanë dhënë rëndësi namazit e janë lutur që të jenë ndër ata që gjithnjë falin namaz. Në lidhje me këtë, Zoti thotë:


Ata i bëmë Imamë udhëzues me urdhrin Tonë. U shpallëm që të vepronin mirët, ta falnin si duhet namazin dhe të jepnin zeqat. Janë ata që na adhurojnë gjithnjë...(Kur`an 21:73)


Në një varg tjetër, përcillen fjalët e profetit Isa (pqmt):
Unë jam një rob i Zotit. Ai ma dha Librin dhe më bëri profet. Ai më ka bërë të shenjtë kudo që të jem dhe më ka urdhëruar që ta fal namazin e të jap zeqat, derisa të jem gjallë...
(Kur`an 19:30-31)


Ngjashëm me këtë, kur Ibrahimi (pqmt) e solli të shoqen Hatixhen dhe të birin Ismailin (pqmt) në shkretëtirën e Mekkes, iu lut Zotit:


Zoti ynë! Një pjesë të pasardhësve të mi po e lë pranë Shtëpisë Tënde të nderuar, në një luginë të shkretë. Zoti ynë! Që ta falin namazin, bëji disa prej njerëzve zemërbutë ndaj tyre dhe furnizoi me fruta. Mbase do të jenë mirënjohës...(Kur`an 14:37)


Sërish nga Ibrahimi, përcillet lutja në vijim në lidhje me veten dhe me pasardhësit e tij:


Zoti im! Më bëj nga ata që falin namaz dhe po kështu edhe nga pasardhësit e mi! Pranoje lutjen time! (Kur`an 17:40)


Në një varg tjetër, Zoti flet kështu në lidhje me profetin Ismail (paqja qoftë mbi të):


Përmende edhe Ismailin në Libër! Ai vërtet e mbante premtimin dhe ishte një i dërguar (resul) dhe profet (nebi). Ai i urdhëronte familjes së tij që të falte namaz dhe ishte një njeri i pëlqyer pranë Zotit...(Kur`an 19:54-55)

Në një tjetër varg, përcillen këshillat e Llukmanit (pqmt) për të birin, ndër të cilat është edhe falja e namazit:
Biri im! Fale namazin, urdhëro të mirën, pengoje të keqen dhe duro kundër të ligave që të gjejnë. Vërtet këto janë sjellje të bukura...
(Kur`an 31:17)


Në lidhje me hebrenjtë, Zoti ka thënë:


Vërtet Zoti morri besë nga bijtë e Israelit dhe u dërgoi atyre dymbëdhjetë prijës. Zoti u tha: “Unë jam me ju, nëse e falni namazin, jepni zeqat, i besoni të dërguarit e mi dhe i përkrahni ata. Po t`i jepni një borxh të mirë Zotit, Ai do t`jua mbulojë të ligat dhe do t`ju vendosë në kopshte ku rrjedhin lumej. E pas kësaj, ai që mohon vërtet ka devijuar nga rruga e drejtë...(Kur`an 5:12)


Në një varg tjetër, Zoti ka shpjeguar se namazi u është urdhëruar të gjithë popujve të cilëve u është shpallur një libër hyjnor:


Ata të cilëve u është dhënë libri, patën mospajtime mes veti vetëm pasi u erdhi ajo dëshmi e qartë. Ndonse gjithë ç`kërkohej prej tyre ishte të bëheshin robër të Zotit, të ktheheshin drejt të vërtetës, ta falnin namazin dhe ta jepnin zeqat. Kjo është feja e vërtetë... (Kur`an 98:4)


Në lidhje me namazin, të Dërguarit të fundit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) Zoti i ka urdhëruar:


Lexoje atë që të është shpallur nga Libri dhe fale namazin! Vërtet namazi mbron nga paturpësia dha nga punët e liga...(Kur`an 29:45)

Urdhëroja namazin familjes tënde dhe vetë vazhdoje atë. Ne s`kërkojmë furnizim prej teje. Ne do t`të furnizojmë. Fundi i mirë u takon atyre që ruhen...(Kur`an 20:132)


Në lidhje me faktin se Zoti i shpërblen ata që falin namaz dhe i dënon ata që nuk e falin atë, në Kur`an thuhet:


Vërtet është tek Zoti shpërblimi i atyre që besojnë e që veprojnë mirë, e falin namazin dhe zeqatin e japin. S`ka ndonjë frikë për ta dhe s`kanë për t`u pikëlluar...(Kur`an 2:277)

Ata e falin si duhet namazin dhe japin nga begatitë që u kemi falur. Këta, pra, janë besimtarët e vërtetë. Për ta ka pozita të larta pranë Zotit të tyre, falje dhe begati...(Kur`an 8:3-4)

Besimtarët dhe besimtaret janë miq me njëri-tjetrin. Ata e urdhërojnë të mirën, e pengojnë të ligën, e falin namazin, zeqatin e japin dhe i binden të Dërguarit të Zotit. Ata do t`i mëshirojë Zoti. Vërtet Ai është i Urtë dhe Lavdiplot. (Kur`an 9:71)

Ata durojnë për ta kënaqur Zotin, e falin si duhet namazin, japin hapur e fshehurazi nga ajo që u kemi falur dhe e kthejnë të ligën me të mira. Për ta është fundi i mirë, në parajsën Adn, ku do të hyjnë me baballarët, me bashkëshortet dhe me fëmijet e tyre të virtytshëm. Dhe ëngjëjt vijnë nga çdo derë e thonë: “Paqja qoftë me ju që duruat! Sa i mirë është fundi juaj... (Kur`an 13:22)

Këta janë vargjet e Librit plot urtësi. Ai është një udhëzim dhe mëshirë për të mirët. Ata e falin namazin, e japin zeqatin dhe janë të bindur për amshimin. Ata i udhëzon Zoti dhe ata janë të shpëtuarit...(Kur`an 31:2-4)


Përkundër këtyre lëvdatave dhe premtimeve të dhëna për ata që e falin namazin, shohim se Kur`ani i qorton ashpër dhe u premton dënim atyre që ikin nga namazi dhe e shpërfillin atë.


Zoti thotë:

Gjithkush është peng i asaj që bën, përveç atyre të anës së djathtë. Në kopshte ata flasin e pyesin për mëkatarët:“Ç`ju solli juve në ferr?” Ata thonë: “Ne s`qemë nga ata q`e falnin namazin dhe si ushqyem të varfërit. Humbeshim në biseda me ata që flisnin fjalë të kota, dhe e quanim gënjeshtër Ditën e Gjykimit, derisa na mori vdekja...(Kur`an 74:38-47)

Dhe kur të vijë shpirti në fyt e të pyetet në ka një shërues. Kur të kuptohet se është çast` i ndarjes dhe këmbët të lidhen me njëra-tjetrën. Atë ditë, drejt Zotit tënd do të sillen. Por jo, ai as të vërtetën e dëshmoi dhe as e fali namazin. Veç mohoi e ktheu shpinë dhe pastaj, tek të vetët shkoi me mendjemadhësi. I mjeri ti, i mjeri! I mjeri ti, o i mjeri! (Kur`an 75:26-35)


Por pas tyre erdhi një brez që e shkatërroi namazin e vet dhe iu bind dëshirave. Shumë shpejt do të përballen ata me një dënim të ligë...(Kur`an 19:59)


Këta ishin vetëm disa shembuj nga vargjet kuranore ku përmendet namazi. Siç mund të shihet, thuase në të gjithë vargjet ku përmendet kjo fjalë, nënkuptohet rituali i namazit dhe thuhet se i pret dënimi, ata që do ta lënë atë pas dore.


Përfundimi


Ajo që mund të kuptohet nga vargjet dhe hadithet që i kemi përmendur deri tani, është se namazi është shtylla qendrore e fesë. Nuk mund të ketë një fe pa namaz dhe njeriu, nuk mund të jetë një ndjekës i Ehl-i Bejtit e të mos e falë namazin.


Kjo sepse pjesëtarët e Ehl-i Bejtit s`i ka dhënë asgjëje më shumë rëndësi sesa namazit dhe madje kanë thënë se një shenjë e të qenit ndjekës i tyre, është falja e 51 reqateve namaz në ditë. Kjo do të thotë se një ndjekës i vërtetë i Ehl-i Bejtit, nuk mjaftohet vetëm me 17 reqatet e detyrueshme (farz) të namazeve ditore por i fal edhe 34 reqatet e tjera që nuk janë një detyrim por një vepër e pëlqyeshme (mustehap).


Përveç kësaj, i Dërguari dhe Imamët e Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta), kanë shprehur gjithnjë se ndërmjetësimi i tyre në Ditën e Gjykimit s`vlen për ata që s`i japin rëndësi namazit dhe që e shpërfillin atë.


Andaj, është e qartë se namazi duhet të falet dhe se nuk ka arsyetime për të mos e falur atë. Nuk ka kurrfarë dyshimi se namazi është një detyrim primar i besimtarit. Por pyetja e vërtetë është se si duhet falur namazi? A mund secili ta falë atë ashtu si të dëshirojë vetë?
Është më se e qartë se përgjigja e kësaj pyetjeje është negative. Namazi është një akt adhurimi. Njësoj siç përcillet esenca e adhurimit nga një i dërguar i Zotit, po kështu edhe mënyra e adhurimit shpjegohet prej tij.


Andaj, rruga më e drejtë është që namazi të falet siç e ka falur i Dërguari i Zotit (pqmtmft) dhe ashtu siç e kanë falur trashëgimtarët e tij të vërtetë, Imamët e Ehl-i Bejtit (pqmt). Të gjitha mënyrat që nuk përfshihen brenda këtij spektri, janë të papranueshme dhe të gabuara.


Ky libërth që keni në dorë, ndonse jo gjithëpërfshirës, ka për qëllim që ta shpjegojë mënyrën e faljes së namazit, ashtu siç është përcjellur nga i Dërguari i Zotit dhe nga Ehl-i Bejti (paqja qoftë mbi ta).


Zoti ynë! O Mbrojtësi më i madh dhe më i mëshirshëm! Na bëj nga ata që e falin namazin ashtu si duhet!


Zoti im! Më bëj nga ata që falin namaz dhe po kështu edhe nga pasardhësit e mi! Pranoje lutjen time! (Kur`an 17:40)


Namazet e detyrueshme (farz)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, namazet e detyrueshme (farz) janë: 1. Pesë namazet ditore (në mesin e tyre konsiderohet edhe namazi i Xhumasë që falet të premteve, në vend të namazit të drekës)

 2. Namazi i “shenjës së Zotit” (ajetit)

 3. Namazi i detyrueshëm i tavafit (ecjes rituale përreth Qabes)

 4. Namazi i të vdekurit: është në të vërtetë vetëm një lutje për të vdekurin dhe quhet namaz, vetëm në kuptimin simbolik. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e kushteve të domosdoshme për namazet e tjera, nuk është e detyrueshme për namazin e të vdekurit. Në fund të librit, do të japim një përshkrim të shkurtër të këtij namazi.


Këto ishin namazet e detyrueshme (farz). Përveç tyre, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është një obligim për djalin më të madh që t`i falë namazet e mbetura të nënës ose të babait të vdekur, përderisa nuk ka një tesament tjetër në lidhje me këtë ose nëse nuk merret përsipër nga dikush tjetër kjo detyrë. Këto namaze, ose i fal vetë djali më i madh ose e paguan dikë që t`i falë në emër të prindit të tij.
Po kështu, edhe një namaz që në të vërtetë është vullnetar (mustehap), mund të shndërrohet në namaz të detyrueshëm, nëse njeriu i ka bërë një premtim të tillë Zotit.


Këto dy namaze janë raste të veçanta në të cilat namazi bëhet obligim më pas dhe vetëm në kushte të caktuara. Për këtë arsye, në veprën tonë, nuk i kemi përfshirë në listën e namazeve të detyrueshme.


Namazet vullnetare (sunnet; mustehap; nafile)


Namazet e pëlqyeshme vullnetare, të cilat konsiderohen “zbukurimi” i besimtarit, janë të shumtë në numër. Është e pamundur që të gjithë këto namaze të përfshihen në këtë libër. Por në mesin e tyre, më të pëlqyeshmet, janë namazet vullnetare ditore.


Përveç ditës së premte, namazet vullnetare ditore janë 34 në numër. Kurse të premten, duke u shtuar edhe katër reqate më tepër namazeve vullnetare të drekës dhe të iqindisë, numri i namazeve vullnetare ditore rritet në 38. Sipas kësaj, numri total i reqateve në namazet e detyrueshme dhe vullnetare gjatë një dite (përveç të premtes) është 51.


Imam Xhaferi (paqja qoftë mbi të) ka thënë:“Namazet e detyrueshme (farz) dhe vullnetare (nafile) kanë gjithsejt 51 reqate. Edhe namazi Vutejre, që falet ulur me dy reqate pas jacisë dhe që ka vlerë sa një reqat i falur në këmbë, është në mesin e tyre.” (El-Vesail, vëll.3, fq.32)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Ndjekësit tanë ruhen nga papastërtia dhe janë njerëz të zellshëm. Ata janë besnikë dhe e mbajnë fjalën. Janë njerëz të adhurimit dhe të modestisë. Ata falin 51 reqate namaz gjatë natës dhe gjatë ditës. Natën qëndrojnë zgjuar për adhurim, ditën agjërojnë. Japin zeqat nga prona e tyre, bëjnë haxhxh në Qabe dhe qëndrojnë larg çdo gjëje të ndaluar.”


Në këtë thënie të tijën, ai shpreh se ndër karakteristikat e një ndjekësi të Ehl-i Bejtit janë 51 reqate namaz në ditë, 17 reqate të detyrueshme (farz) dhe 34 vullnetare (sunnet).


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, përveç në situata specifike, namazet vullnetare (sunnet) falen nga dy reqate, njësoj si namazi i sabahut.
Namazet më të rëndësishme vullnetare sipas Ehl-i Bejtit janë:


1. Namazi vullnetar (sunnet) i sabahut
Ka dy reqate dhe falet para namazit të sabahut. Koha për faljen e këtij namazi është në fillim të kohës së namazit të sabahut por personi që fal namaz të natës, mund ta falë këtë namaz edhe pa ardhur agimi (dmth. pa hyrë koha për namazin e sabahut).


2. Namazi vullnetar (sunnet) i drekës
Përbëhet gjithsejt nga 8 reqate, të cilat falen para namazit të detyrueshëm (farz) të drekës, katër herë nga dy reqate. Koha e këtij namazi nis me fillimin e kohës së namazit të drekës dhe zgjat derisa hija e njeriut të jetë në një gjatësi që është sa dy të shtatat e trupit të tij. Nëse nuk është falur deri në këtë kohë, atëherë është më mirë të falet fillimisht namazi i detyrueshëm (farz) i drekës dhe pastaj ky namaz.


3- Namazi vullnetar (sunnet) i iqindisë
Ky namaz i ka 8 reqate dhe falet para namazit të detyrueshëm (farz) të iqindisë, katër herë nga dy reqate. Koha e këtij namazi fillon menjëherë pas faljes së namazit të drekës dhe zgjat derisa hija e njeriut të jetë sa katër të shtatat e trupit të tij. Nëse nuk është falur deri atëherë, duhet falur fillimisht namazi i detyrueshëm (farz) i iqindisë dhe pastaj të falet edhe namazi vullnetar (sunnet).


4- Namazi vullnetar (sunnet) i akshamit
Përbëhet nga 4 reqate dhe falet pas namazit të detyrueshëm të akshamit, dy herë nga dy reqate. Koha e këtij namazi vullnetar fillon pas faljes së namazit të detyrueshëm (farz) të akshamit dhe zgjat deri kur të kuqtë e horizontit në anën perëndimore, të zhduket.


5- Namazi vullnetar (sunnet) i jacisë (namazi Vutejre)
Përbëhet nga 2 reqate dhe falet ulur, duke bërë nijet për ta falur “namazin Vutejre”. Ky namaz e ka vlerën e një reqati të falur në këmbë dhe për këtë arsye quhet “Vutejre”, që do të thotë “i vogël dhe tek”. Koha e këtij namazi fillon pas faljes së namazit të detyrueshëm (farz) të jacisë dhe zgjat deri në mesnatë.

Namazi i natës (Tehexxhud)
Ky namaz përbëhet nga 11 reqate dhe falet në intervalin kohor ndërmjet mesnatës dhe fillimit të kohës së namazit të sabahut. Është më me vlerë që të falet në pjesën e tretë të natës (më afër agimit).


8 reqate të këtij namazi falen me nijetin (qëllimin) e namazit të natës, 2 reqate me nijetin e namazit “shefi`i” dhe 1 reqat falet me nijetin e namazit të vitrit.1


Është një vepër e pëlqyeshme që në çdo reqat të dytë të namazeve vullnetare dhe në namazin me një reqat të Vitrit, të bëhet kunut 2, para se të shkohet në ruku.


Përveç kësaj, në namazin e vitrit, është gjithashtu e pëlqyeshme (sunnet) që 70 herë të kërkohet falje prej Zotit për veten dhe për dyzet besimtarë dhe besimtare.


Në një thënie të Imam Rizaut (pqmt) ka një përshkrim të të gjithë namazeve të detyrueshme (farz) dhe vullnetare (sunnet):
“Dije se brenda një nate dhe një dite, namazet e detyrueshme dhe vullnetare të caktuara nga Zoti janë 51 reqate. Prej tyre, 17 janë të detyrueshme (farz) kurse 34 vullnetare (sunnet). Dreka ka katër reqate farz, iqindia katër, akshami tre, jacia katër dhe sabahu dy reqate. Këto janë namazet e detyrueshme (farz) në kohë paqeje.


Kurse gjatë udhëtimit, namazet e detyrueshme (farz) janë 11 reqate. Dy reqate i ka dreka, dy iqindia, tre akshami, dy jacia dhe dy sabahu.


Namazet vullnetare (sunnet), në kohë paqeje, janë sa dyfishi i namazeve të detyrueshme (farz). I Dërguari i Zotit ka thënë:


“Zoti m`i bëri detyrim 17 reqate. Por unë i shtova vetes, familjes sime (Ehl-i Bejtit) dhe ndjekësve të mi, nga një reqat shtesë për çdo reqat të detyrueshëm (farz), që të mund t`i kompensonin gabimet dhe mangësite e tyre, të kryera gjatë namazeve të detyrueshme (farz).”


Tetë reqate të këtyre namazeve vullnetare (sunnet) falen para namazit të drekës. Ky është namazi i atyre që kthehen shumë drejt Zotit.


Tetë reqate, janë pas namazit të drekës (para iqindisë). Ky është namazi i atyre që i nënshtrohen Zotit. Katë reqate falen ndërmjet namazit të akshamit dhe të jacisë. Ky është namazi i atyre që e përmendin Zotin. Dy reqate falen ulur pas namazit të jacisë dhe konsiderohen një reqat. Ky është namazi i atyre që i falënderohen shumë Zotit. Pastaj janë tetë reqate, që falen si namaz i natës. Ky është namazi i atyre që i druhen Zotit. Kurse tre reqate të tjera falen si namaz i vitrit.3 Ky është namazi i njerëzve të dëshirës. Ka edhe dy reqate që falen në kohë të agimit. Ky është namazi i atyre që e lëvdojnë Zotin.


Sa për namazet vullnetare (sunnet) gjatë udhëtimit, katër reqate falen pas akshamit. Dy reqate falen ulur pas jacisë. Kurse trembëdhjetë reqate, janë reqatet vullnetare të sabahut bashkë me ato të namazit të natës. Po të mos arrijë njeriu t`i falë në kohë, mund t`i falë gjatë ditës ose t`i falë natën e ardhshme, gjatë kohës së namazit të natës ose para saj.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.301)


1: Namazi i natës është ndër namazet vullnetare më me vlerë. Në lidhje me të, Zoti i ka urdhëruar të Dërguarit (pqmtmft): Zgjohu në një pjesë të natës dhe fal namaz. Ky është një detyrim vetëm për ty. Mbase Zoti të ngrit në një pozitë të lëvduar...(Kur`an 17:79)
Kurse Imam Xhaferi (pqmt), në lidhje me të, ka thënë: “Nuk ka ndonjë vepër të mirë të përmendur në Kur`an, shpërblimi i të cilës nuk është shprehur. Përjashtimi i vetëm është namazi i natës. Shpërblimi i këtij namazi nuk është shprehur sepse ai ka një vlerë të madhe në sytë e Zotit. Andaj është thënë: “Ata ngrihen nga shtrati i tyre, i përgjërohen me shpresë dhe me droje Zotit të tyre dhe japin nga ato që Ne u falëm. Askush nuk mund ta dijë se ç`lumturi i pret ata që veprojnë kështu.” (Kur`an 32:16-17)
Sërish Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Nderi i besimtarit është falja e namazit të natës, kurse madhështia e tij është që të mos çnderohet para njerëzve.”
2: (shënim i përkthyesit) Kunuti është një praktikë e këshillueshme në namaz, në të cilën, pas recitimit të një kapitulli të Kur`anit, në reqatin e dytë (duke qenë në këmbë), duart ngrihen lartë dhe njeriu i drejtohet Zotit, për ta madhëruar Atë, për t`iu lutur ose për t`i shprehur një kërkesë. Kjo praktikë do të shpjegohet më hollësisht në kapitujt vijues të librit.
3: Ndonse në këtë thënie, namazi i vitrit përmendet si një namaz me tre reqate, sipas jurispudencës shiite, dy reqate falen me nijetin e namazit “shefi`i” kurse një reqat me nijetin e namazit vitër. Ky vendim mbështetet në disa thënie të tjera të Imamëve.


 Përgatitja për namaz


Që të jetë i vlefshëm namazi i falur, është e domosdoshme të përmbushen kushtet e mëposhtme. Këta faktorë, që njihen si parakushtet e namazit (mukaddimat), janë: 1. Pastërtia (Taharah)

 2. Kushtet në lidhje me veshjen e personit që fal namaz

 3. Kushtet në lidhje me vendin ku falet namazi

 4. Kohët e namazit

 5. Kibleja


Në vijim, do t`i shpjegojmë një nga një këto parakushte:


Pastërtia


Që të mund njeriu t`i drejtohet Zotit nëpërmjet një akti të adhurimit dhe në veçanti nëpërmjet namazit, ai duhet së pari të jetë i pastër.
Zoti i Madhëruar thotë:


Ai sillte shi nga qiejt për t`ju pastruar, për t`jua hequr ndotësinë e djallit mbi ju, për t`jua forcuar zemrat dhe për t`jua bërë të vendosur hapat...(Kur`an 8:11)

...Atje ka njerëz që u vjen mirë të pastrohen. Zoti i do ata që pastrohen...(Kur`an 9:108)


Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) thotë:


“Pastërtia është gjysma e besimit.”1 (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.237)


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Çelësi i namazit është pastërtia, fillimi i tij është tekbiri dhe fundi i tij, selami. Zoti nuk e pranon një namaz në të cilin s`ka pastërti.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.236)


Në një thënie të përcjellë nga Imam Muhammed Bakiri (pqmt), ai thotë:


“S`ka namaz pa pastërti...” (El-Vesail, vëll.1, fq.256)


Kurse Imam Xhaferi (pqmt), në lidhje me këtë temë, thotë:


“Namazi përbëhet nga tri pjesë: e para është pastërtia, pjesa e dytë është të bërit rukû dhe pjesa e tretë, të bërit sexhde.” (El-Vesail, vëll.1, fq.257)


Sërish nga Imam Aliu (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Një njeri që pastrohet si duhet dhe shkon në xhami, konsiderohet në namaz, për sa kohë që nuk meret me punët e kësaj bote.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.237)


Nga i Dërguari i Zotit (pqmtmft) përcillet:


“Në Ditën e Gjykimit, Zoti do t`i sjellë me fytyrë shkëlqimtare ndjekësit e mi, për shkak të abdestit që kanë marrë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.237)


Gjatë pastrimit, ekzistojnë dy metoda të pastrimit të mirëfilltë dhe një metodë e pastrimit, që mund të përdoret si zëvendësim për këto dy metoda, në raste të caktuara. Metodat e pastrimit të mirëfilltë janë abdesti (pastrimi ritual para namazit) dhe gusli (larja e trupit). Metoda e tretë zëvendësuese është tejemmumi (pastrimi me dhé).


1: Një thënie e ngjashme përcillet nga i Dërguari i Zotit, në formën “Abdesti është gjysma e besimit”. Ka shumë gjasa që në këto thënie të të Dërguarit dhe të Imam Aliut, fjala “besim” të nënkuptojë namazin. Sepse në vargun 143 të kapitullit Bakara, Zoti thotë: “Zoti s`ka për ta çuar dëm besimin tuaj.” Në këtë varg, me fjalën “besim” nënkuptohet namazi.


Abdesti


Në Kur`an, Zoti thotë:


O besimtarë! Kur të ngriheni për namaz, lajeni fytyrën dhe krahët deri në bërryla. Fërkojeni (bëni mes`h)1 një pjesë të kokës dhe këmbët deri në nyje...(Kur`an 5:6)


Në lidhje me urtësinë që fshihet pas ritualit të abdestit, Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Marrja e abdestit para namazit është urdhëruar, që robi të jetë i pastër teksa qëndron në prani të Zotit të Madhëruar dhe flet me Të. Abdesti është urdhëruar që robi ta kryejë urdhrin e Zotit të tij, i pastër nga njollat dhe fëlliqësirat. Përveç kësaj, abdesti e heq përtacinë, lodhjen dhe mpirjen nga njeriu dhe i jep atij një pastërti zemre, me të cilën mund të qëndrojë para Zotit.” (El-Vesail, vëll.1, fq.257)


Kurse i Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:“Kur robi e lan fytyrën për të marrë abdest, të gjitha mëkatet e fytyrës i derdhen përposh. Kur i lan duart deri në bërryla, mëkatet e duarve të tija bien. Kur e fërkon me ujë kokën e tij, i pikojnë mëkatet e kokës dhe kur i fërkon këmbët, mëkatet e këmbëve të tija derdhen. Nëse e fillon abdestin me një “besmele” (me shprehjen “Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues”), atëherë të gjitha pjesët e trupit i pastrohen nga mëkatet.


Dhe nëse në fund të namazit thotë: “Ti je i pastër nga gabimet Zoti im dhe Ty të takojnë të gjitha lëvdatat. Dëshmoj se s`ka zot tjetër veç Teje. Prej Teje kërkoj falje dhe para Teje pendohem. Dhe dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i dërguari Yt. Dhe dëshmoj se Aliu, është një udhëheqës prej teje dhe mëkëmbësi Yt në mesin e njerëzve, pas të Dërguarit. Pastaj mëkëmbësit e tij, janë mëkëmbësit e Tu, trashëgimtarët e Tij, janë trashëgimtarët e Tu”, mëkatet do t`i pikojnë nga trupi si gjethe të thata.


Dhe Zoti, nga çdo pikë e ujit me të cilin ai merr abdest, krijon nga një ëngjëll që e madhëron Zotin dhe e dëshmon Njëshmërinë e Tij e që i dërgon salavate Muhammedit dhe familjes së Muhammedit. Pastaj shpërblimin e këtyre gjërave, Zoti e shkruan në llogari të atij personi që merr abdest.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.316)


Sërish nga i Dërguari i Zotit (pqmtmft) përcillet:“Kur njeriu që merr abdest e prek ujin, djalli largohet prej tij. Kur merr ujë për ta larë gojën, Zoti ia ndriçon gjuhën dhe zemrën me urtësi. Kur e lan hundën, Zoti i siguron mbrojtje nga zjarri i ferrit dhe ia fal erën e këndshme të parajsës. Kur e lan fytyrën, Zoti ia bën të bardhë fytyrën, në atë ditë ku disa fytyra do të nxihen e ca të tjera, të bardha do të jenë. Kur i lan krahët, Zoti ia ndalon atij prangat e zjarrit të ferrit. Kur e fërkon kokën, Zoti ia fshin mëkatet dhe kur i fërkon këmbët, Zoti i fal atij forcë ta kalojë urën e Siratit, në atë ditë ku këmbët rrëshqasin.” (El-Vesail, vëll.1, fq.278)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:“Kur të vendosësh të marrësh abdest, shko drejt ujit si të shkosh drejt mëshirës së Zotit! Sepse Zoti e ka bërë ujin një çelës për t`iu afruar dhe për t`iu lutur Atij. E ka bërë një dëshmi për ta arritur paqen. Njësoj si mëshira e Zotit që i pastron mëkatet e robërve, edhe uji i pastron fëlliqësitë e dukshme. Kjo është diçka që vetëm uji mund ta bëjë. Zoti thotë:


“Ai është që dërgon erëra si sihariqe për begatinë e tij. Dhe Ne jemi ata që e zbresim ujin si pastrues nga retë...”(Kur`an 25:48)


Pastaj Zoti thotë prapë:


“Ne gjithçka ngjallëm nëpërmjet ujit..”(Kur`an 21:30)


Njësoj siç i ka mbajtur gjallë begatitë e tokës nëpërmjet ujit, Zoti ka bërë që uji, me pastërtinë e tij, t`i mbajë gjallë edhe zemrat.


Mendoje njëherë pastërtinë dhe bukurinë e ujit, aftësinë e tij për t`u përzier me gjithçka dhe faktin se gjendet gjithkund.


Pastaj përdore atë për t`i pastruar ato pjesë të trupit, të cilat Zoti të urdhëron t`i pastrosh. Ndiqi mënyrat, detyrimet dhe veprimet e pëlqyeshme në lidhje me këtë gjë! Mos harro se në secilën prej tyre ka një dobi të fshehur! Nëse ti i përdor ato si duhet, së shpejti do t`i vëresh edhe burimet e dobisë së tyre.


Pastaj le të jetë uji një shembull për ty në marrëdhëniet e tua me robërit e Zotit! Merre si shembull se si ai i rregullon të gjitha gjërat dhe nuk krijon asnjë dëm në esencën e tyre. Në këtë drejtim, mbaje mend fjalën e të Dërguarit të Zotit, i cili thotë: “Shembulli i një besimtari të vërtetë, është si shembulli i ujit”.


Në bindjen tënde, në adhurimin dhe në sinqeritetin tënd ndaj Zotit, ji i pastër si uji kur zbret nga qiejt. Zoti e ka cilësuar shumë të pastër atë.


Kur t`i pastrosh me ujë pjesët e trupit, pastroje me bindje dhe droje zemrën tënde!” (Bihar`ul-Enver, vëll.77, fq.339)


1: (shënim i përkthyesit) Fjalën arabe “mes`h” e kemi përkthyer me foljen “fërkoj” në shqip. Por vlen të theksohet se folja “fërkoj” nuk është ekuivalente me fjalën “mes`h” përnga kuptimi dhe është përdorur vetëm për shkak të mungesës së një fjale adekuate në shqip. Gjatë veprimit të quajtur “mes`h”, nuk ka një fërkim me forcë të kokës ose të këmbës, por thjesht një rrëshqitje të lehtë të dorës mbi flokët, gjegjësisht mbi lëkurën e këmbës, për t`i lagur ato. Kjo do të shihet më qartë në fotografitë në vijim të këtij kapitulli.Si merret abdesti?


Në lidhje me këtë pyetje, Kur`ani thotë:


O besimtarë! Kur të ngriheni për namaz, lajeni fytyrën dhe krahët deri në bërryla. Fërkojeni (bëni mes`h) një pjesë të kokës dhe këmbët deri në nyje...(Kur`an 5:6)


Sipas jurispudencës shiite, abdesti nuk është thjesht një pastrim trupor. Përkundrazi, ai është një pastrim shpirtëror dhe një akt adhurimi. Andaj, personi që dëshiron të marrë abdest, si në çdo akt tjetër adhurimi, duhet që ta ketë të qartë nijetin (qëllimin) e tij. Ai duhet të marrë abdest vetëm për ta fituar kënaqësinë e Zotit dhe për t`iu bindur urdhrit të Tij. Abdesti nuk duhet të ketë qëllime të tjera, si mburrja para njerëzve të tjerë ose freskimi. Gjëra të tilla e bëjnë të pavlefshëm abdestin dhe besimtari duhet t`u qëndrojë larg.
Duke u mbështetur në këtë, në jurispudencën shiite, abdesti fillon me qëllimin që njeriu t`i bindet urdhrit të Zotit. Pastaj lahen duart deri në nyje. Kjo larje e duarve në fillim të abdestit nuk është një detyrim por një vepër e pëlqyeshme dhe një traditë e të Dërguarit të Zotit dhe Imamëve të Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta). Përveç kësaj, edhe larja e gojës dhe e hundës tri herë, është një traditë e tyre dhe jo një obligim i lidhur me abdestin.Pas kësaj, me dorën e djathtë, lahet fytyra duke filluar nga vija ku fillojnë flokët dhe duke lëvizur poshtë drejt mjekrës. Në rrafshin horizontal, lahet hapësira që mbetet ndërmjet gishtit të madh dhe gishtit të mesëm të një dore të hapur (shih fotografinë më sipër).
Nëse personi ka një mjekër të rrallë, e cila nuk e mbulon tërësisht lëkurën, është e nevojshme që të përpiqet që uji të arrijë deri tek lëkura që ndodhet nën mjekër. Por kur mjekra është aq e dendur sa nuk lë që të duket lëkura, mjafton që të laget vetëm mjekra dhe nuk është e nevojshme që uji domosdo të arrijë deri tek lëkura që ndodhet nën të.


Zurare thotë se një ditë e pyetën Imam Muhammed Bakirin (pqmt) në lidhje me pjesët e fytyrës që duhet të laheshin në namaz. Imami u përgjigj:“Pjesa e fytyrës, të cilën Zoti ka urdhëruar të lahet gjatë abdestit, është pjesa që nis nga vija ku fillojnë flokët dhe zgjatet deri në fund të mjekrës (nofullës së poshtme). (Në rrafshin horizontal) është ajo pjesë që mbetet ndërmjet gishtit të madh dhe gishtit të mesëm të dorës. Askush s`ka të drejtë t`i shtojë diçka kësaj dhe askush nuk guxon të heqë diçka. Po t`i shtojë, s`ka për të fituar ndonjë shpërblim dhe po t`i heqë ndonjë gjë, do të ketë mëkatuar. Çdo pjesë që mbetet jashtë kësaj, nuk konsiderohet pjesë e fytyrës.”
Zurareja e pyeti Imamin: “A nuk janë tëmthat pjesë e fytyrës?” Imami ia ktheu: “Jo, nuk janë.” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.27; El-Vesail, vëll.1, fq.284)


       


Pastaj lahet krahu i djathtë, ashtu siç shprehet në vargun kuranor mbi abdestin, duke filluar nga bërryli e deri në gishta.


      


E njejta gjë përsëritet edhe për krahun e majtë


 


Pastaj, me lagështinë e mbetur në dorën e djathtë (dhe JO duke e lagur sërish dorën), fërkohet (bëhet mes`h) pjesa e përparme e kokës. Gjatë këtij veprimi, pjesa e brendshme e dorës (qoftë e pëllëmbës ose e gishtërinjëve) vendoset në pjesën e përparme të kokës dhe lëvizet ngadalë përposh.


Një e katërta e kokës që gjendet sipër ballit, është pjesa e caktuar për mes`h. Fërkimi i cilësdo pjese të kësaj zone është i mjaftueshëm dhe nuk është e domosdoshme që të bëhet mbi lëkurë. Edhe fërkimi i flokëve të pjesës së përparme të kokës është i mjaftueshëm.
Por nëse flokët janë aq të gjata, sa të zgjaten deri në fytyrë ose në pjesët e tjera të kokës, atëherë ose duhet të fërkohet pjesa e thellë e flokëve (sa më pranë lëkurës) ose të hapet vend ndërmjet flokëve për ta fërkuar lëkurën.


Fërkimi (mes`h) i flokëve të gjatë, të lidhur në pjesën e sipërme të kokës është i papranueshëm.


      


Pastaj, me lagështinë e mbetur mbi dorën e djathtë, fërkohet pjesa e sipërme e këmbës së djathtë, nga gishtat deri tek nyja e këmbës.


      


Me lagështinë e mbetur mbi dorën e majtë, fërkohet pjesa e sipërme e këmbës së majtë, nga gishtat deri tek nyja e këmbës.


Siç shprehëm edhe më sipër, në jurispudencën shiite, koka dhe këmbët fërkohen me lagështinë e mbetur në duar. Duart nuk duhet të lagen sërish me ujë. Në të kundërt, abdesti bëhet i pavlefshëm. Madje nëse për shkak të nxehtësisë së madhe, uji i mbetur në duar thahet para se të arrijë personi t`i fërkojë kokën dhe këmbët, ai duhet t`i lagë duart me lagështinë e mbetur mbi vetulla, qerpikë, mjekër ose mbi pjesë të tjera të trupit. Pastaj, me këtë lagështi duhet t`i fërkojë këmbët dhe kokën.


Sipas jurispudencës së Ehl-i Bejtit, fërkimi i këmbëve dhe i kokës duhet domosdo të bëhet mbi vetë këmbët dhe kokën, përveç kur moti është tepër i ftohtë ose ekziston ndonjë rrezik për jetën. Fërkimi i kokës sipër një kapele ose fërkimi i këmbëvë mbi sandale, është i papranueshëm.


Në një letër që ia shkroi Kalifit abbasid, Me`mun, në lidhje me abdestin, Imam Rizau (pqmt) thoshte:


“Abdesti, ashtu siç ka urdhëruar Zoti i Madhëruar, përbëhet nga larja njëherë, e fytyrës dhe e krahëve bashkë me bërrylat dhe nga fërkimi i kokës dhe i këmbëve. Kushdo që e fërkon këmbën mbi sandale, e ka kundërshtuar Zotin dhe të Dërguarin e Tij dhe është larguar nga Libri dhe nga detyrimet.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.262)


Një njeri e pyeti Imam Aliun (pqmt) në ishte e lejuar që të fërkohej këmba pa i hequr sandalet. Imami u përgjigj:


“O njeri! Zoti u ka urdhëruar njerëzve të pastrohen dhe këtë pastrim e ka ndarë në disa pjesë të trupit. Një pjesë e pastrimit është për fytyrën, një pjesë për krahët, një pjesë për kokën dhe një pjesë për këmbët. Nëse mendon se edhe sandalet e tua janë nga këto pjesë të trupit, atëherë fërkoji edhe sandalet!” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.265)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, fërkimi i zverkut (pjesës së prapme të qafës) dhe i pjesës së brendshme ose të jashtme të veshëve, nuk është një traditë e të Dërguarit të Zotit.


Gjatë fërkimit të kokës ose të këmbëve, gjërësia e sipërfaqes së fërkuar është irelevante. Edhe fërkimi me një gisht të vetëm është i mjaftueshëm. Megjithatë, fërkimi me gjithë pjesën e brendshme të dorës ose me tri gishta, është më me vlerë.
Sa i përket gjatësisë së sipërfaqes që duhet të fërkohet, tek këmbët, ajo fillon nga gishtat dhe arrin deri tek nyja e këmbës. Kurse në kokë, ndonse nuk ka një gjatësi të caktuar të sipërfaqes që duhet të fërkohet, është e pëlqyeshme që të jetë sa gjatësia e një gishti.
Gjatë fërkimit, dora duhet të lëvizë mbi pjesën e trupit që fërkohet. Nëse dora mbahet në vend dhe për shembull koka ose këmba lëviz mbi sipërfaqen e dorës, atëherë abdesti është i papranueshëm. Megjithatë, nuk është problematike nëse gjatë lëvizjes së dorës, koka ose këmba bën një lëvizje të vogël.


Pjesët e kokës dhe të këmbëve, të cilat duhet të fërkohen, duhet të jenë të thata. Nëse këto pjesë janë aq të lagura, sa të mos ndihet ndikimi i ujit nga sipërfaqja e duarve, atëherë fërkimi është i pavlefshëm.
Larja njëherë e duarve dhe e fytyrës është një detyrim (farz) i abdestit. Larja dy herë, është një vepër e pëlqyeshme (sunnet) por larja tri herë, konsiderohet bidat (risi në fe) sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit. Andaj, një gjë e tillë është e ndaluar dhe e prish abdestin.
Gjatë larjes së fytyrës dhe të krahëve, për të qenë i bindur se janë larë si duhet pjesët që duhet të lahen, është mirë që të lahet një sipërfaqe pak më e madhe sesa pjesa e detyrueshme.


Në një letër që ia shkroi një ndjekësi të tij të quajtur Ali bin Jaktin, Imam Musa Kazimi (pqmt) shkruan:


“Kur të marrësh abdest, laje njëherë fytyrën nga detyrimi (farz) dhe së dyti, si sunnet. Të njejtën bëje edhe me krahët! Pastaj, me lagështinë e mbetur mbi duar, nga uji i abdestit, fërkoje pjesën e përparme të kokës dhe pjesën e sipërme të këmbëve!” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.271)


Kur Imam Aliu (pqmt) e emëroi Muhammed bin Ebu Bekrin si guvernator të Egjiptit, në urdhëresën që ia përgatiti, shkroi:


“Ji i kujdesshëm me abdestin sepse nga abdesti varet përsosmëria e namazit. Shpëlaje tri herë gojën dhe tri herë hundën me ujë dhe pastaj laje fytyrën! Pastaj laje dorën e djathtë dhe të majtën, nga bërrylat e deri tek majat e gishtave dhe fërkoji kokën dhe këmbët. Unë e kam parë të Dërguarin të marrë abdest në këtë mënyrë. Dije se abdesti është gjysma e besimit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.336; El-Vesail, vëll.1, fq. 279)


Zurare ibn Ajani përcjell se një ditë e pyetën Imam Muhammed Bakirin (pqmt) se si merte abdest i Dërguari i Zotit (pqmtmft). Imami kërkoi një legen me ujë. Kur erdhi legeni, ai e mbushi pëllëmbën e tij të djathtë me ujë, e derdhi atë mbi fytyrë dhe e lau fytyrën.
Pastaj e mbushi pëllëmbën e majtë me ujë dhe këtë ujë e derdhi mbi krahun e djathtë dhe e lau krahun, nga bërryli deri tek maja e gishtave. Ai nuk e derdhi ujin nga gishtat drejt bërrylit.


Më pas, e mbushi pëllëmbën e djathtë dhe e derdhi mbi krahun e majtë, duke e larë edhe atë nga bërryli deri tek gishtat.
Pastaj, me lagështinë që i kishte mbetur në dorën e djathtë e fërkoi kokën dhe më pas këmbën e djathtë. Me lagështinë e mbetur mbi dorën e majtë, e fërkoi këmbën e majtë dhe për ta bërë këtë, nuk i lagu duart nga e para. (Furu el Kafi, vëll.3, fq.26; Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.274)


Sërish nga Imam Muhammed Bakiri (pqmt), Zurareja përcjell:


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) na tha:


“A doni t`ju tregoj se si merte abdest i Dërguari i Zotit?”


Ne iu përgjigjëm pozitivisht dhe ai kërkoi një legen me ujë.


Pastaj i përveshi mëngët, e futi dorën e djathtë në ujë dhe tha: “Kështu bëhet, nëse dora është tahir (ritualisht e pastër).” Pastaj duke thënë “Bismillah” (Me emrin e Zotit), e mbushi pëllëmbën dhe e derdhi ujin përposh ballit. Më pas, duke e fërkuar fytyrën me dorë, bëri që ujë t`i rridhte deri në fund të mjekrës.


Pastaj e futi dorën e majtë në ujë. Pasi e mbushi pëllëmbën, e derdhi ujin përposh bërrylit të djathtë dhe duke e fërkuar krahun me dorë, bëri që uji të arrinte deri në fund të gishtave të tij.


Pastaj e mbushi pëllëmbën e djathtë, ujin e derdhi përposh bërrylit të majtë dhe e fërkoi krahun, derisa uji i arriti tek majet e gishtave.
Më në fund, me lagështinë që i kish` mbetur mbi dorën e majtë dhe të djathtë, e fërkoi fillimisht pjesën e përparme të kokës dhe më pas, këmbën e djathtë dhe të majtën. (Furu el Kafi, vëll.3, fq.25)


Abdurrahman bin Kethiri përcjell:
Një ditë po rrinim me Imam Aliun (pqmt) dhe djali i tij, Muhammed Hanefijje ishte aty. Pak më vonë, Imami i kërkoi Muhammedit që t`i sillte ujë për të marrë abdest. Kur erdhi uji, Imami mori ujë në dorën e djathtë dhe i lau të dy duart, duke thënë:


“Me emrin e Zotit! Lëvdatat i takojnë Zotit, që e bëri ujin të pastër dhe jo të pistë!”


Pastaj e shpëlau gojën me ujë dhe tha:


“Zoti im! Ma mëso dëshminë time në ditën kur kam për të të takuar dhe udhëzoje gjuhën time drejt të përmendurit tënd!”


Pastaj e shpëlau hundën dhe tha:


“Zoti im! Mos ma ndalo erën e këndshme të parajsës dhe më bëj nga ata që e nuhasin atë!”
Më pas, duke e larë fytyrën, tha: “Zoti im! Ma bëj të bardhë fytyrën, në atë ditë ku fytyrat nxihen dhe mos ma nxij fytyrën, në atë ditë ku zbardhen fytyrat!”


Pastaj filloi ta lante krahun e djathtë dhe kur arriti tek dora, tha:


“Zoti im! Ma fal librin e veprave të mia në dorën e djathtë dhe në dorën e majtë, ma jep dëshminë e qëndrimit tim të përhershëm në parajsë! Ma lehtëso dhënien e llogarisë!”


Pastaj e lau krahun e majtë, duke thënë:


“Zoti im! Mos ma jep as nga e majta dhe as nga prapa librin e veprave të mia! Mos mi lidh duart për qafe! Tek Ti strehohem nga zjarri i ferrit.”


Pastaj, teksa po e fërkonte kokën, tha:


“Zoti im! Më mbulo me mëshirën, me begatinë dhe me faljen Tënde!”


Pastaj e fërkoi këmbën e djathtë dhe tha:


“Zoti im! Bëje këmbën time të vendosur fort mbi Sirat, në atë ditë ku rrëshqasin këmbët! Bëji hapat e mi të ecin drejt kënaqësisë Sate, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve!”


Të njejtën gjë e tha edhe duke e fërkuar këmbën e majtë. Më pas, e ngriti kokën dhe duke iu drejtuar Muhammed Hanefijjes, tha:


“O Muhammed! Kushdo që merr abdest kështu si mora unë dhe i lexon këto lutje që unë i lexova, le ta dijë se Zoti, nga çdo pikë e ujit të abdestit të tij, do të krijojë nga një ëngjëll, i cili deri në Ditën e Gjykimit, do ta madhërojë Zotin. Dhe shpërblimi i këtij madhërimi do t`i shkruhet atij që merr abdest...” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.319; El-Vesail, vëll.1, fq.282)


Sërish në lidhje me abdestin, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:“Nëse gjatë abdestit, harron ta fërkosh kokën, i fërkon këmbët dhe më pas të kujtohet se ke harruar ta fërkosh kokën, atëherë, nëse ke akoma lagështi mbi dorë, fërkoje kokën dhe fërkoji këmbët edhe njëherë nga e para! Por nëse s`të ka mbetur lagështi mbi dorë, atëherë lage dorën me lagështinë e mbetur mbi mjekër dhe pastaj fërkoji kokën dhe këmbët. Nëse nuk ke mjekër, lage dorën me lagështinë e mbetur mbi vetulla dhe mbi qepalla, që pastaj t`i fërkosh kokën dhe këmbët. Por nëse në asnjë pjesë të trupit nuk të ka mbetur lagështi, atëherë duhet ta marrësh abdestin nga e para.” (El-Vesail, vëll.1, fq.288)


Metoda që shpjeguam më sipër, është ajo që njihet si metoda “tertibi”. Përveç kësaj metode, në jurispudencën shiite ka edhe një metodë tjetër të pranuar për abdestin, që njihet si metoda “irtimasi” (në të cilën fytyra dhe krahët futen në ujë).
Edhe në metodën “irtimasi”, vlen principi se fytyra dhe krahët duhet të lahen, duke filluar nga lartë dhe duke lëvizur përposh. Sipas kësaj, njeriu bën nijet për të marrë abdest dhe pastaj, gjatë futjes së fytyrës në ujë, fillimisht e fut në ujë ballin dhe pastaj pjesën tjetër të fytyrës. Gjatë futjes së krahëve në ujë, duhet të kihet kujdes që fillimisht të futen bërrylat dhe pastaj pjesa e mbetur e krahut të poshtëm, deri tek majat e gishtërinjëve. I njejti princip vlen edhe gjatë nxjerrjes së fytyrës dhe të krahëve nga uji. Domethënë, kur të jetë në ujë fytyra, fillimisht duhet të nxirret balli dhe pastaj pjesët e tjera të fytyrës. Edhe tek krahët, fillimisht duhet të nxirret bërryli nga uji dhe pastaj pjesa tjetër.


Qëllimi i kësaj është që pjesët e trupit të lahen nga lartë poshtë dhe që të sigurohet se fërkimi vijues i kokës dhe i këmbëve, nuk bëhet me një ujë tjetër, përveç atij të mbetur si lagështi mbi duart.
Përveç kësaj, është gjithashtu e lejuar që një pjesë e abdestit të merret me metodën “irtimasi”, kurse pjesa tjetër me metodën “tertibi”.


Gjërat për të cilat duhet patur kujdes gjatë abdestit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, abdesti duhet t`i përmbushë standardet e mëposhtme, që të jetë i vlefshëm. Në të kundërt, ai është i pavlefshëm. 1. Siç u përmend edhe më sipër, abdesti është një akt adhurimi. Për këtë arsye, ai duhet të kryhet me qëllim të fitimit të kënaqësisë së Zotit dhe të bindjes ndaj urdhrave të Tij. Një abdest i marrë për t`u freskuar, për qëllime higjienike, për t`u mburrur ose për ndonjë arsye tjetër të ngjashme, është i papranueshëm dhe i pavlerë.

 2. Uji me të cilin meret abdesti, duhet të jetë ritualisht i pastër (tahir)1.

 3. Uji duhet të mos jetë i përzier me ndonjë substancë tjetër dhe nuk duhet t`i ketë humbur tiparet e ujit. Nuk është e lejuar që të merret abdest me lëngun e frutave ose me çfarëdo lëngu tjetër.

 4. Uji nuk duhet të jetë i vjedhur ose i uzurpuar. Abdesti i marrë me një ujë të uzurpuar nuk është i pranueshëm, edhe sikur pronari i ujit të japë leje më pas.

 5. Enët e përdorura gjatë abdestit, si shtëmba ose tasi, nuk duhet të jenë të vjedhura ose të përdorura pa leje. E njejta vlen edhe për vendin ku merret abdesti.

 6. Enët e përdorura gjatë abdestit, si shtëmba ose tasi, nuk duhet të jenë të prodhuara nga ari ose argjendi.

 7. Pjesët e trupit që duhet të lahen ose të fërkohen gjatë abdestit, duhet të jenë ritualisht të pastra. Nëse nuk janë, ato duhet të pastrohen para se të merret abdesti.

 8. Nëse merret abdest për ta falur namazin, koha duhet të jetë e mjaftueshme sa për të marrë abdest dhe për ta falur namazin. Nëse koha nuk mjafton, atëherë në vend të abdestit, duhet të bëhet tejemmumi (pastrimi ritual me dhé).

 9. Njeriu duhet që abdestin ta marrë personalisht. Ky kusht vlen për ata që janë fizikisht të aftë për një gjë të tillë. Një njeri, i cili për shkak të sëmundjes ose për ndonjë shkak tjetër, nuk e merr dot vetë abdestin, mund të kërkojë ndihmë nga një person tjetër.

 10. Ritualet e abdestit duhet të bëhen njëra pas tjetrës dhe në vazhdimësi. Nëse për shembull, personi e lan fytyrën, pret një kohë dhe më pas fillon ta lajë krahun, abdesti i tij është i pavlefshëm dhe duhet të fillohet nga e para.

 11. Veprimet e kryera gjatë abdestit duhet të bëhen sipas rradhitjes së caktuar. Domethënë duhet të bëhen ashtu siç u shpjegua më sipër: fillimisht të lahet fytyra, pastaj krahu i djathtë dhe pastaj krahu i majtë. Më pas, duhet të fërkohet koka, pastaj të fërkohet këmba e djathtë dhe më në fund, këmba e majtë. Një devijim nga kjo rradhitje e bën të pavlefshëm abdestin.

 12. Fytyra dhe krahët, duhet të lahen nga lartë poshtë (duke filluar nga balli, gjegjësisht nga bërrylat). Nëse krahët lahen nga poshtë lartë (duke filluar nga gishtërinjtë), siç bëjnë muslimanët sunnitë për shembull, abdesti, sipas jurispudencës shiite, bëhet i pavlefshëm.

 13. Përdorimi i ujit nuk duhet në asnjë mënyrë ta rrezikojë shëndetin e njeriut. Nëse uji e dëmton shëndetin e personit, në vend të abdestit, ai duhet të bëjë tejemmum (pastrim ritual me dhé).

 14. Nuk duhet të ketë kurrfarë pengese ndërmjet ujit dhe pjesëve të trupit që duhet të pastrohen gjatë abdestit.


1: “Tahir” (ose “pak”) është termi islam që përdoret për cilësimin e gjërave, ritualisht të pastra. Kjo është e kundërta e fjalës “nexhis”që përdoret për cilësimin e gjërave ritualisht të papastra. Njeriu është i detyruar të qëndrojë larg “papastërtisë rituale” (“nexhasah”), në gjërat të cilat kërkojnë pastërti rituale (p.sh.namazi). Gjërat që konsiderohen “nexhis”, dmth. ritualisht të papastra, janë:
- Urina
- Jashtëqitja (e njeriut dhe e të gjitha kafshëve ngrënia e të cilave është e ndaluar dhe gjaku i të cilave del si curril gjatë prerjes)
- Sperma (e njeriut dhe e të gjitha kafshëve, gjaku i të cilave rrjedh si curril gjatë prerjes, pa dallim në është i lejuar mishi i tyre ose jo)
- Trupi i pajetë i një kafshe që ka ngordhur vetvetiu, që ka ngordhur aksidentalisht ose është vrarë, pa u therrur në mënyrën islame. Gjithashtu e papastër konsiderohet edhe një pjesë e këputur nga trupi i një kafshe të gjallë, në të cilën akoma rrjedh gjaku i saj.
- Gjaku (i njeriut dhe i çdo kafshe, të cilës ky gjak i del si curril gjatë prerjes)
- Qentë dhe derrat (duke përfshirë edhe qimet e tyre)
- Çdo pije e lëngshme që e deh njeriun
- Birra alkoolike e prodhura nga elbi
- Mohuesi (Kafir): njeriu që e mohon Zotin, të Dërguarin e Tij dhe principet e hapura të Islamit. (përkthyesi: Në këtë çështje, ka disa dallime mes dijetarëve. Nga dijetarët më në zë, Sejjid Muhammed Husejn Fadlallah ka shprehur dyshime në lidhje me këtë gjë dhe ka thënë se “papastërtia” e jobesimtarëve nuk është një papastërti rituale në kuptimin e jashtëm, por një papastërti e brendshme shpirtërore)
- Djersa e një deveje, që ka ngrënë ndonjë gjë ritualisht të papastër. Koncensusi i dijetarëve është se e njejta gjë nuk vlen për djersën e kafshëve të tjera


Veprimet e pëlqyeshme (mustehap) dhe të papëlqyeshme (mekruh) gjatë abdestit


Sipas jurispudencës së Ehl-i Bejtit, gjërat e mëposhtme janë të pëlqyeshme (mustehap) gjatë abdestit: 1. Vendosja në anën e djathtë e enës së ujit (ibrikut për shembull).

 2. Fillimi i abdestit me shqiptimin e “besmeles” (“Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues”).

 3. Gjatë çdo veprimi të abdestit, recitimi i lutjeve të përcjellura nga i Dërguari i Zotit dhe nga Ehl-i Bejti (paqja qoftë mbi ta). Më sipër, përcollëm disa lutje të lexuara nga Imam Aliu (pqmt) me këtë rast.

 4. Larja e duarve para abdestit, njëherë, nëse personi sapo është zgjuar ose ka urinuar dhe dy herë, pas jashtëqitjes.

 5. Shpëlarja tri herë me ujë, e gojës dhe e hundës, duke i lexuar lutjet e caktuara për këtë gjë.

 6. Larja e dhëmbëve para abdestit

 7. Përdorimi i bollshëm dhe bujar i ujit

 8. Mostharja e fytyrës dhe e duarve me peshqir ose me diç të ngjashme

 9. Gjatë larjes së krahut, të filluarit nga pjesa e jashtme, për meshkujt dhe nga pjesa e brendshme e krahut, për femrat


Në lidhje me lutjet që mund të lexohen para dhe pas abdestit, Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kur ta prekësh ujin, lutu kështu: “Me emrin e Zotit! Zoti im! Më bëj nga ata që pendohen dhe që pastrohen!”
Kur ta mbarosh abdestin, thuaj: “Elhamdulil`lahi Rabbi`l-Alemin” (Lëvdata i takon Allahut, Zotit të botëve). (El-Vesail, vëll.1, fq.298)


Imam Zejn`ul-Abidini (pqmt) përcjell se Imam Aliu (pqmt) e recitonte lutjen në vijim para abdestit:“Me emrin e Zotit! Emrat më të bukur dhe më të lartësuar i takojnë Zotit. Ai është Sunduesi i gjithçkaje që gjendet në qiej e në tokë. Të gjitha lëvdatat i takojnë Zotit, që ngjalli gjithçka nëpërmjet ujit dhe që e ringjalli zemrën time me besim. Zoti im! Kthehu drejt meje, më pastro, lehtësoji për mua rrugët e të mirës dhe m`i trego gjërat që më pëlqejnë! Hapi për mua dyert e të mirës, o Dëgjues i lutjeve!” (El-Vesail, vëll.1, fq.299)


Nga veprat e papëlqyeshme (mekruh) gjatë abdestit, është për shembull, që përgatitjet e abdestit, si sjellja e ujit ose e peshqirit, t`i kërkohen dikujt tjetër. Po kështu, është e papëlqyeshme që të merret abdest me një ujë të ngrohur në diell.


Gjërat që e prishin abdestin 1. Urina

 2. Jashtëqitja

 3. Dalja e gazit nga zorra e trashë (fenda)

 4. Gjumi

 5. Humbja e vetëdijes

 6. Çmenduria

 7. Dehja

 8. Të gjitha gjërat që e bëjnë të domosdoshme larjen e trupit (guslin)Rastet në të cilat është i detyrueshëm (farz) abdesti


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, në rastet e mëposhtme, abdesti është një nevojë e domosdoshme (farz). Kryerja pa abdest e këtyre veprimeve, përveç që nuk është fare e pëlqyeshme, nuk është edhe e lejuar. Këto raste janë: 1. Falja e namazeve, qofshin të detyrueshme (farz) ose vullnetare (sunnet), përveç namazit të të vdekurit.

 2. Përsëritja e pjesëve të harruara të një namazi

 3. Tavafi, ecja rituale përreth Qabes, në Haxhxh ose në Umre

 4. Prekja e shkrimit të Kur`anit dhe prekja e emrave të Zotit, të të Dërguarit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit


Rastet, në të cilat është e pëlqyeshme (mustehap) që njeriu të jetë me abdest


Të qenit me abdest është vlerësuar mjaft në mësimet e Ehl-i Bejtit dhe qenia me abdest është konsideruar një vepër e pëlqyeshme. Madje është këshilluar që personi të marrë një abdest të dytë, pa e prishur akoma të parin.


I Dërguari i Zotit (pqmtmft), në këshillat e tija për Enesin, thotë:


“O Enes! Merr shumë abdest! Nëse mund të jesh me abdest gjithë ditën e gjithë natën, bëje këtë sepse po të vdesësh me abdest, quhesh dëshmor.” (Bihar`ul-Enver, vëll.80, fq.305)Sërish nga i Dërguari (pqmtmft) përcillet thënia në vijim: “Të marrësh abdest pas abdesti, është dritë pas një drite.” (El-Vesail, vëll.1, fq.265)


Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Kushdo që merr abdest pa e prishur abdestin e vet, le ta dijë se Zoti ia pranon pendimin, akoma pa kërkuar falje ai vetë.” (El-Vesail, vëll.1, fq.264)


Megjithatë, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, ka disa raste specifike, në të cilat të qenit me abdest është më e pëlqyeshme: 1. Kur njeriu t`i lutet Zotit dhe të dëshirojë diçka prej Tij

 2. Kur të hyhet në xhami

 3. Kur të recitohet Kur`ani, qoftë kjo edhe pa e prekur shkrimin e tij

 4. Para gjumit

 5. Para marrëdhënies seksuale

 6. Për gratë, gjatë menstruacionit (kur nuk u lejohet të falin namaz), është e pëlqyeshme që të marrin abdest, të ulen në vendin e zakonshëm ku falin namaz dhe të merren me përmendjen e Zotit ose me recitimin e ndonjë lutjeje.


 Abdesti mbi një pjesë të trupit të mbuluar me fashë (Xhebire)


“Xhebire” është emri që i jepet fashës me të cilën mbulohet një plagë ose lidhet një pjesë e thyer e trupit. Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nëse fasha e pengon larjen e një pjese të caktuar të trupit dhe mund të hiqet pa problem, ajo duhet hequr, me kusht që uji të mos shkaktojë kurrfarë dëmtimi gjatë kontaktit me atë pjesë të trupit.


Në rastet kur është e pamundur të largohet fasha por kur uji nuk i shkakton ndonjë dëmtim trupit, duhet përpjekur që uji të arrijë nën fashë, aq sa të jetë e mundur.


Por nëse kontakti me ujin është i dëmshëm për atë pjesë të trupit, një copë e pastër pëlhure duhet të vendoset mbi fashën dhe të fërkohet (të bëhet mes`h) me dorë të lagur.


Në pjesët e tjera të trupit, që nuk janë të mbështjellura me fashë, abdesti kryhet në mënyrën normale. Domethënë, nëse fasha është në një pjesë të fytyrës ose të krahut, pasi të jetë fërkuar siç shpjeguam më sipër, pjesa tjetër e fytyrës ose e krahut, lahet në mënyrën normale. E njejta vlen edhe për fërkimin e kokës dhe këmbëve. Kjo metodë e të marrit abdest, njihet si abdesti xhebire.


      Nëse fasha gjendet në ballë, balli fërkohet me një dorë të lagur (fotoja sipër) dhe pastaj pjesa tjetër e fytyrës lahet në mënyrë normale (fotoja poshtë)Pjesa e mbështjellur e krahut fërkohet me dorë të lagur (sipër) dhe pjesa tjetër lahet në mënyrë normale (poshtë).


      


Tek këmbët, ngase nuk është e obligueshme larja e tyre, edhe pjesa e mbështjellur me fashë edhe pjesa tjetër, thjesht fërkohen me dorë të lagur.


Gusli (Larja e trupit)


Për t`i bërë disa gjëra të cilat kërkojnë pastërti rituale, nganjeherë nuk është i mjaftueshëm abdesti dhe është e nevojshme që të merret gusl, domethënë të lahet i gjithë trupi.


Zoti ka thënë:

O besimtarë! Nëse jeni të papastër (xhunup) kur të ngriheni për namaz, pastrohuni (bëni gusl)! (Kur`an 5:6)

O besimtarë! Kur të jeni të papastër, mos iu afroni namazit, përveç në kaloni nëpër xhami pa u ulur...(Kur`an 4:43)1


1: Pjesa e nënvizuar e këtij vargu është përkthyer edhe në kuptimin: “përveç kur të jeni në rrugë e të mos mund të gjeni ujë”. Por ne e kemi përkthyer sipas kuptimit të përcjellë nga Ehl-i Bejti. Këtij vargu, Imamët e Ehl-i Bejtit ia kanë mveshur kuptimin që e kemi përcjellur më sipër dhe kanë thënë se është e ndaluar që një njeri në gjendje xhunup (papastërtia pas marrëdhënies seksuale) të hyjë dhe të ulet në xhami. Atij i lejohet vetëm që të hyjë nga njëra derë dhe të dalë nga tjetra, pa u ulur. Përveç kësaj, në vazhdimin e këtij vargu përmendet gjendja e udhëtimit. Andaj është e palogjikshme që kuptimi i njejtë të përsëritet. (shënim i autorit të veprës, në lidhje me përkthimin në turqisht të vargut)Gusli i detyrueshëm (farz)


Guslet që do t`i përmendim më poshtë, janë gusle të detyrueshme (farz). Por duhet theksuar se këto gusle bëhen të detyrueshme, kur njeriu ka ndërmend ta kryejë një veprim i cili detyrimisht kërkon pastërti rituale (p.sh. namazi). Veprimet e tilla do t`i përmendim në vijim. Nëse ky nuk është rasti, atëherë të bërit gusl nuk është një detyrim (farz) por thjesht një veprim i pëlqyeshëm (mustehap).


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kur të hyjë koha për namaz, edhe pastërtia (abdesti dhe sipas nevojës, gusli) edhe namazi bëhen një detyrim. Nuk ka namaz pa u pastruar më parë.”(El-Vesail, vëll.1, fq.483)


Llojet e guslit janë: 1. Gusli pas papastërtisë seksuale (xhenabah ose xhenabet), i cili është obligim për çdo njeri që ka kryer marrëdhënie seksuale ose prej të cilit është derdhur spermë, qoftë kjo edhe në gjumë. Që të mund të kryejë një veprim i cili kërkon pastërti rituale (si namazi për shembull), ky person duhet të bëjë gusl.

 2. Gusli pas prekjes së një kufome: është obligim për ata që kanë prekur një kufomë të ftohur, para se ajo të lahet.

 3. Tek gratë, gusli pas menstruacionit, lehonisë (periudha pas lindjes) dhe gjakderdhjeve të tjera nga organi seksual femëror.

 4. Gusli i të vdekurit, i cili është i detyrueshëm për çdo musliman të vdekur, trupi i të cilit duhet të lahet tri herë: fillimisht me ujë të përzier me sidir1, së dyti me ujë të përzier me kâfur2 dhe së treti me ujë të pastër.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Gusli pas papastërtisë seksuale (xhenabah) është i detyrueshëm. Gusli për një grua në menstruacion është i detyrueshëm, kur të përfundojë gjakderdhja. Kurse për gjakderdhjet tek gratë, që nuk janë as nga menstruacioni dhe as nga lehonia (periudha pas lindjes), nëse gjaku del jashtë pambukut, gusli është i detyrueshëm njëherë për namazet e drekës dhe të iqindisë, njëherë për namazet e akshamit dhe të jacisë dhe njëherë për namazin e sabahut (dmth. 3 herë). Nëse gjaku e ka prekur pambukun por nuk ka rrjedhur jashtë tij, është detyrim që të bëjë gusl njëherë në ditë dhe të marrë abdest para çdo namazi. Gusli është gjithashtu i detyrueshëm për një grua lehonë. Gusli është një detyrim edhe për të vdekurit por edhe për ata që e kanë prekur të vdekurin.” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.40; El-Vesail, vëll.1, fq.462)


Kurse Imam Rizau (pqmt), në një thënie të tij, kështu e ka shpjeguar logjikën e guslit pas marrëdhënies seksuale, logjikën e guslit për të vdekurin dhe të guslit për atë që e prek një kufomë:


“Gusli pas papastërtisë seksuale (xhenabah) është për ta ruajtur pastërtinë, për t`u mbrojtur nga të ligat që mund ta gjejnë njeriun pas marrëdhënies dhe për t`ia pastruar trupin. Gjendja e papastërtisë pas marrëdhënies seksuale e kaplon të tërë trupin. Andaj duhet larë i tërë trupi.


Trupi i të vdekurit ka plot papastërti, sëmundje dhe gjëra të dëmshme. Andaj, ai duhet të lahet që të jetë i pastër kur të takohet me ëngjëjt e pastër dhe kur t`i drejtohet Zotit e t`i kërkojë falje.


Përveç kësaj, vdekja bën që prej tij të rrjedhë ajo prej të cilës është krijuar (sperma) dhe kjo e bën të papastër. Kjo është një arsye tjetër përse duhet të lahet.


Sa për arsyen e pastrimit të atij që e ka prekur të vdekurin, ajo është e qartë. Gjatë larjes të të vdekurit, uji i tij ia prek lëkurën.Kur një njeriu i del shpirti, shumë papastërti të tija i mbeten në trup. Andaj, duhet të lahet edhe i vdekuri por edhe personi që e ka prekur atë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.2,3)


Sërish nga i njejti Imam, në lidhje me logjikën e principit që një grua të pastrohet pas menstruacionit për të mundur të vazhdojë me namazet, ka thënë:


“Menstruacioni është një lloj papastërtie. Ngase adhurimi i Zotit duhet të bëhet në një gjendje të pastër, është një detyrim për të që të pastrohet.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.106)


Është më se e qartë se kjo logjikë e njejtë është e vlefshme edhe për femrat në periudhën e lehonisë dhe për rastet e një gjakderdhjeje tjetër nga organi gjenital femëror. Këtu duhet theksuar se në mesin e llojeve të detyrueshme (farz) të guslit që i përmendëm më sipër dhe atyre vullnetare (që do t`i përmendim në vijim), vetëm gusli pas marrëdhënies seksuale është urdhëruar qartazi në Kur`an. Të tjerat janë deduktuar nga urdhrat dhe nga veprimet e të Dërguarit të Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij).


Ndonse këto gusle nuk janë përmendur në Kur`an, ato janë shpjeguar si të detyrueshme (farz) dhe janë bërë me ngulm nga i Dërguari dhe nga Imamët (pqmt). Një pjesë të këtyre gusleve (të përmendur më sipër) ata e kanë konsideruar si një traditë të Profetit (pqmtmft) e cila është e detyrueshme për t`u ndjekur kurse pjesën tjetër (që do ta përmendim më poshtë) e kanë konsideruar thjesht si një veprim të pëlqyeshëm vullnetar.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, pasi të bëhet gusli pas marrëdhënies seksuale, nuk është e nevojshme që njeriu të marrë edhe abdest për të kryer ndonjë vepër që kërkon pastërti rituale (p.sh. namazi). Megjithatë, kjo vlen vetëm për guslin pas marrëdhënies seksuale. Pas ndonjë gusli tjetër, qoftë i detyrueshëm ose vullnetar, është domosdo të merret edhe abdest.


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Dijeni se gusli pas marrëdhënies seksuale është një detyrim (farz) i caktuar nga Zoti. Përveç tij, nuk ka asnë gusl që është farz (i caktuar nga Zoti). Llojet e tjera të guslit, ose janë gusle të detyrueshme si pasojë e urdhrave dhe veprimeve të të Dërguarit ose janë gusle të pëlqyeshme vullnetare (mustehap). Disa prej tyre, janë më të pëlqyeshme se të tjerat dhe po kështu, disa janë më të obligueshme se të tjerat.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.13)


Sërish nga po i njejti Imam përcillet thënia në vijim:


“Përveç në guslin pas papastërtisë seksuale (xhenabah), personi duhet të marrë edhe abdest (për të kryer një veprim, për të cilin kërkohet pastërti rituale). Sepse gusli pas papastërtisë seksuale është një obligim nga Zoti dhe si i tillë, mund ta zëvendësojë një obligim tjetër (abdestin). Por guslet e tjera nuk mund ta zëvendësojnë abdestin, sepse ato janë përcaktuar nga Tradita e të Dërguarit, përkundër abdestit, që është në obligim i drejtpërdrejtë nga Zoti. Një gjë që është përcaktuar nga Tradita (Sunneti) e të Dërguarit, nuk mund ta zëvendësojë një detyrim (farz). Kur dy detyrime të gjenden njëra pas tjetrës, detyrimi më i madh (në këtë rast gusli) e zëvendëson më të voglin (në këtë rast abdestin).


Nëse njeriu bën gusl për një arsye tjetër përveç papastërtisë seksuale, ai duhet njëherë të marrë abdest dhe pastaj të bëjë gusl. Por ky gusl nuk e shpëton njeriun nga detyrimi i abdestit. Andaj nëse personi harron të marrë abdest pas guslit (përveç guslit pas papastërtisë seksuale) dhe e fal namazin, ai duhet të marrë abdest dhe ta falë namazin nga e para.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.27)


1: (shënim i përkthyesit) Bëhet fjalë për gjethet e drurit të cedrit (lat. Cedrus). Sipas “Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe” (botim i 1981, fq.214), “Cedri” është: “Dru halor i lartë me kurorë si piramidë, me hala të ashpra, të gjelbra në të hirtë e të mbledhura tufë, që bën boçe rrumbullake ose vezake dhe që përdoret për orendi.”
2: (shënim i përkthyesit) “Kafur” është emërtimi arab (i përdorur edhe në turqisht) për kamfurin, një “Lëndë e bardhë, e kristaltë, me erë të fortë, që nxirret nga një lloj druri (Cinnamomum camphora) i Lindjes së Largët me fletë si dafina dhe që përdoret sidomos në mjekësi si nxitës i sistemit nervor e i frymëmarrjes.“ (Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, botim i vitit 1981, fq.776)Gusli vullnetar (mustehap)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, numri i gusleve vullnetare (duke e ndjekur Traditën e të Dërguarit të Zotit) është i madh. Disa prej tyre janë të pëlqyeshme në kohë të caktuar, disa në vende të caktuara dhe disa kur duhet të kryhet ndonjë veprim specifik.


Në këtë libër modest, nuk mund t`i shpjegojmë hollësisht të gjitha por vetëm do t`i përmendim kalimthi, duke dhënë disa shembuj. Në lidhje me këtë temë, mund të shihen burimet e tjera më gjithëpërfshirëse.


Disa gusle që janë të pëlqyeshme në kohë të caktuar janë: 1. Gusli i ditës së premte (xhuma):
  Koha e këtij gusli fillon pas ezanit të sabahut dhe zgjati deri në ezanin e drekës. Është më e pëlqyeshme që ky gusl të bëhet sa më pranë kohës së drekës.

 2. Gusli i bërë gjatë muajit të Ramazanit:
  Është në vepër e pëlqyeshme që të bëhet gusl, në të gjitha netët tek (1, 3, 5, 7...) të muajit të Ramazanit deri në natën 21 të këtij muaji. Pas kësaj nate, është e pëlqyeshme që të bëhet gusl çdo natë.
  Në hadithet e përcjellura nga Ehl-i Bejti, është theksuar se ka vlerë të madhe gusli i bërë në netët 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dhe 29 të muajit Ramazanit.
  Në netët e Ramazanit, koha për gusl është e gjithë nata. Megjithatë, deri në natën njëzet e një të muajit, është e pëlqyeshme që gusli të bëhet pak kohë para perëndimit të diellit. Nga kjo natë e tutje, është më e pëlqyeshme që gusli të bëhet ndërmjet namazit të akshamit dhe të jacisë.
  Përveç kësaj, është gjithashtu e pëlqyeshme që në natën e njëzet e tretë, përveç gusli të bërë në fillim të natës, të bëhet edhe një gusl në përfundimin e saj.

 3. Gusli i bërë në ditët e Fitër dhe Kurban Bajramit (Eid`ul-Fitr dhe Eid`ul-Adha):
  Koha e guslit në këto ditë, fillon me ezanin e sabahut dhe zgjat deri në perëndimin e diellit, ndonse është më e pëlqyeshme që të bëhet para namazit të bajramit.

 4. Gusli i bërë në natën e Fitër Bajramit (Eid`ul-Fitr):
  Koha e këtij gusli është nga perëndimi i diellit deri në ezanin e sabahut por është e pëlqyeshme që të bëhet në fillim të natës.

 5. Gusli i bërë në ditën e tetë dhe të nëntë (arefe) të muajit Dhulhixhxhe:
  Në ditën e nëntë, është më e pëlqyeshme që gusli të bëhet rreth kohës së drekës.

 6. Gusli i bërë në ditën e parë, të pesëmbëdhjetë dhe të njëzet e shtatë të muajit Rexheb:
  Dita e njëzet e shtatë është dita kur Muhammedi (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) u ngarkua me detyrën e profetësisë (arab. “meb`ath”).

 7. Gusli i ditës së tetëmbëdhjetë të muajit Dhulhixhxhe: në të cilën i Dërguari i Zotit e shpalli Imam Aliun (pqmt) si pasardhës të tij dhe si udhëheqës të ardhshëm të shoqërisë muslimane.

 8. Gusli i ditës së njëzet e katërt të muajit Dhulhixhxhe

 9. Gusli i ditës së pesëmbëdhjetë të muajit Sha`ban: që është dita e lindjes së Imam Mehdiut (pqmt).

 10. Gusli i ditës së nëntë dhe të shtatëmbëdhjetë të muajit Rebi`ul-Evvel

 11. Gusli i ditës së njëzet e pestë të muajit Dhulkade


Përveç aspektit kohor, ka edhe disa vende, në të cilat është një vepër e pëlqyeshme të bëhet gusl, para se njeriu të hyjë në to. Mes tyre: • Haremi (rrethina e shenjtë) i Mekkes

 • Qyteti i Mekkes

 • Xhamia e Shenjtë (Mesxhid`ul-Haram)

 • Qabeja

 • Haremi (rrethina e shenjtë) i Medines

 • Qyteti i Medines

 • Xhamia e të Dërguarit të Zotit (Mesxhid`un-Nebevi)

 • Tyrbet (mauzoleumet) e Imamëve të Ehl-i Bejtit


Gusli është një vepër e pëlqyeshme edhe kur bëhet fjalë për disa veprime të caktuara. Për shembull: • Për të hyrë në gjendjen e ihramit në haxhxh

 • Për të bërë tavaf përreth Qabes

 • Për ta vizituar të Dërguarin e Zotit ose ndonjërin nga Imamët, qoftë kjo drejpërdrejt pranë varrit të tyre ose duke recituar nga larg një zijarat për ta.

 • Për t`i shprehur një dëshirë Zotit

 • Për të shprehur një pendim

 • Për të qenë më i përqëndruar në adhurim

 • Për të dalë në rrugë (dhe në veçanti kur të dilet në rrugë për ta vizituar varrin e Imam Husejnit në Qerbela)


Metodat e guslit


Gjatë guslit lahet i gjithë trupi dhe kjo gjë mund të bëhet në dy mënyra: “Tertibi” (duke e larë trupin me ujë) dhe “Iltimasi” (duke e zhytur gjithë trupin nën ujë). Përnga mënyra se si bëhen, llojet e ndryshme të guslit nuk dallojnë nga njëri-tjetri. Domethënë, qoftë një gusl pas papastërtisë seksuale, qoftë për ndonjë shkak tjetër, gusli bëhet ashtu siç do ta shprehim më poshtë.


Duhet të theksojmë gjithashtu se principet dhe rregullat që ishin të vlefshme për abdestin e një pjese të trupit të mbuluar me fashë (në abdestin “xhebire”), vlejnë edhe gjatë guslit.


Gusli “tertibi” (larja e trupit me ujë)


Para se të bëhet ky gusl, është e nevojshme që të pastrohet ndonjë “papastërti rituale” (“nexhasah”; shih shënimin nr.1 në fund të nënkapitullit “Gjërat për të cilat duhet patur kujdes gjatë abdestit”) që mund të gjendet në trupin e njeriut. Pastaj me qëllimin (nijetin) e bërjes gusl për hir të fitimit të kënaqësisë së Zotit, fillimisht lahet koka dhe qafa, pastaj pjesa e djathtë dhe pjesa e majtë e trupit, duke filluar nga shpatullat deri tek këmbët.


Imam Xhaferi (pqmt), në lidhje me këtë metodë të të bërit gusl, ka thënë:


“Në e ka të pastër dorën, njeriu duhet tri herë të marrë ujë në pëllëmbë dhe ta lajë organin gjenital. Pastaj tri herë të derdhë ujë mbi kokë, dy herë mbi shpatullën e djathtë dhe dy herë mbi të majtën. Nëse në këtë mënyrë, uji e prek çdo pjesë të trupit të tij, gusli i tij është në rregull.” (El-Vesail, vëll.1, fq.502)Fillimisht bëhet larja e kokës dhe e qafësPastaj lahet pjesa e djathtë e trupit


Dhe pastaj pjesa e majtë


 


Gusli “irtimasi” (zhytja e gjithë trupit nën ujë)


Edhe në këtë metodë të guslit, fillimisht duhet të pastrohet çdo “papastërti rituale” (nexhasah) dhe pastaj, duke e patur për qëllim marrjen e guslit për hir të kënaqjes së Zotit, i gjithë trupi zhytet përnjëherë në ujë (shih fotografinë më poshtë). Ky ujë duhet të jetë i mjaftueshëm sa ta mbulojë gjithë trupin e njeriut. Domethënë, nëse njeriu zhytet në një pishinë, në lumë ose në det dhe uji ia kaplon gjithë trupin, atëherë gusli i tij është në rregull.
Në lidhje me këtë, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Një njeriu që është “xhunub”, i mjafton si gusl, që të zhytet në ujë me gjithë trupin e tij” (El-Vesail, vëll.1, fq.504)I tërë trupi zhytet nën ujë


Gjërat për të cilat duhet patur kujdes gjatë guslit


Që të jetë i vlefshëm, gusli duhet t`i plotësojë kushtet e mëposhtme. Në të kundërt, ai s`është i pranueshëm. 1. 1- Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, edhe gusli, njësoj si namazi, është një akt adhurimi. Si pasojë, ai duhet të bëhet vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe për t`iu bindur urdhrit të Tij. Gusli i bërë me qëllime të tjera, si freskimi, pastrimi i trupit ose mburrja para të tjerëve, nuk ka kurrfarë vlere.

 2. Uji, me të cilin bëhet gusl, duhet të jetë i pastër ritualisht (“tahir”; shih shënimin nr.1, në fund të nënkapitullit “Gjërat për të cilat duhet patur kujdes gjatë abdestit”)

 3. Uji me të cilin bëhet gusl, duhet të jetë i papërzier me ndonjë substancë tjetër dhe nuk duhet t`i ketë humbur tiparet e ujit. Gusli me ndonjë substancë tjetër, për shembull me lëng frutash, nuk është i lejuar.

 4. Uji i përdorur për gusl nuk duhet të jetë i vjedhur ose i uzurpuar. Gusli i bërë me një ujë të uzurpuar ose të vjedhur nuk pranohet, edhe sikur pronari i ujit të lejojë një gjë të tillë më pas.

 5. Enët e përdorura gjatë guslit dhe vendi në të cilin bëhet gusl, nuk guxojnë të jenë të vjedhura ose të uzurpuara. Në të kundërt, gusli është i papranueshëm.

 6. Enët e përdorura për të bërë gusl, për shembull ndonjë legen ose tas, nuk duhet të jenë të prodhuara nga ari ose argjendi.

 7. Gjatë guslit “irtimasi” (ku i gjithë trupi zhytet përnjëherë në ujë), i tërë trupi duhet të jetë i pastër ritualisht, domethënë nuk duhet të ketë diçka që mund të shkaktojë “papastërti rituale” (xhenabah). Nëse ka diçka të tillë, atëherë kjo papastërti duhet të largohet dhe pastaj të bëhet gusl. Kurse gjatë guslit “tertibi” (ku trupi lahet pjesë pjesë), pastërtia rituale e gjithë trupit nuk është një parakusht për ta filluar guslin. Gjatë guslit, nëse një pjesë e caktuar e trupit është “ritualisht e papastër”, papastërtia duhet të largohet njëherë dhe pastaj ajo pjesë të lahet, si një hap i guslit. Largimi i “papastërtisë rituale” (nexhasah) të një pjese të trupit mund të bëhet kur t`i vijë rradha asaj dhe nuk është domosdo të jetë bërë para fillimit të guslit, siç është në guslin “irtimasi”.

 8. Nëse gusli bëhet me qëllim të faljes së namazit, koha duhet të jetë e mjaftueshme sa për të bërë gusl dhe për ta falur namazin. Nëse nuk ka mjaft kohë, gusli duhet të zëvendësohet me tejemmum (pastrim ritual me dhé; shih kapitullin në lidhje me tejemmumin, në vijim të librit).

 9. Njeriu duhet ta bëjë personalisht guslin. Ky kusht vlen për ata që janë të aftë fizikisht për të bërë një gjë të tillë. Një njeri që si pasojë e sëmundjes ose e një shkaku tjetër nuk mund ta bëjë vetë guslin, mund të kërkojë ndihmë nga të tjerët.

 10. Nëse bëhet gusli “tertibi”, pjesët e guslit duhet të bëhen në rradhitjen e caktuar, duke filluar me kokën dhe qafën, duke vazhduar pastaj me anën e djathtë të trupit dhe më pas, me të majtën. Në rast të një gabimi në këtë rradhitje, gusli është i pavlefshëm. Por përkundër abdestit, pjesët e trupit nuk është domosdo të lahen nga lartë poshtë.

 11. Përdorimi i ujit nuk duhet të jetë i dëmshëm për personin në fjalë. Nëse ka një problem të tillë, gusli zëvendësohet me tejemmum.

 12. Në trup nuk duhet të ketë asnjë gjë, që do ta pengonte kontaktin e ujit me lëkurën.

 13. Asnjë pjesë e jashtme e trupit nuk duhet të lihet pa u larë. Rrjedhimisht, nëse bëhet gusli “tertibi”, gjatë larjes së pjesës së djathtë të trupit, duhet të ngrihet këmba e djathtë dhe të lahet ana e poshtme e saj. Gjatë larjes së gjysmës së majtë të trupit, duhet të ngrihet këmba e majtë dhe të lahet pjesa e poshtme e këmbës së majtë. Kurse gjatë guslit “irtimasi”(duke qenë në ujë), duhet të ngrihen të dyja këmbët menjëherë, që uji të vijë në kontakt me pjesën e poshtme të këmbëve.Të gjitha kushtet që vlejnë për abdestin, janë të vlefshme edhe për guslin, përveç detyrimit që veprimet të bëhen në një rradhitje caktuar (që nuk është i nevojshëm në guslin “irtimasi”) dhe detyrimit që pjesët e trupit të lahen nga lartë poshtë (që nuk është i domosdoshëm në guslin “tertibi”).


Veprimet e pëlqyeshme gjatë guslit pas “papastërtisë seksuale” (xhenabah)


Gjatë guslit pas “papastërtisë seksuale” (xhenabah), është e pëlqyeshme që të ndiqen standardet e mëposhtme: 1. Para fillimit të guslit, duart dhe krahët të lahen deri në bërryla

 2. Hunda dhe goja të shpëlahen tri herë me ujë

 3. Gjatë guslit, ato pjesë të trupit të cilat janë të arritshme, të fërkohen mirë me dorë.

 4. Të nxirren stolitë si unazat ose byzylykët

 5. Të urinohet para guslit, që të mund të pastrohet sperma, e cila mund të ketë mbetur në uretër (anat. Urethra). Nëse një person nuk urinon para guslit dhe pasi të ketë bërë gusl, nga uretra e tij rrjedh ndonjë lëng që ka mundësi të jetë spermë, atëherë gusli i tij duhet të përsëritet. Në këtë rast, lëngu i dalë pranohet me automatizëm si spermë, edhe sikur personi të mos jetë i sigurt për këtë gjë.

 6. Të recitohet lutja në vijim, e përcjellë nga Imam Xhaferi (pqmt) dhe nga Imamët e tjerë të Ehl-i Bejtit: “Zoti im! Pastroma zemrën, pranoma përpjekjen, ma bëj më të mirë atë që ke pranë Vetes për mua dhe më bëj nga ata që pastrohen!” (El-Vesail, vëll.1, fq.520)


Rrethanat, në të cilat gusli është i detyrueshëm (farz)


Një njeri që ka kryer marrëdhënie seksuale (ose prej të cilit është derdhur spermë, pavarësisht në ç`mënyrë), një grua në menstruacion, një grua lehonë dhe një grua, e cila përballet me ndonjë lloj tjetër gjakderdhjeje nga organi gjenital, nuk guxojnë t`i kryejnë veprimet e rradhitura më poshtë, pa bërë gusl. Kryerja e këtyre e veprimeve në një gjendje “të papastër”, përveç që e zhvleftëson veprimin, është edhe një gjë e ndaluar. Rrethanat, në të cilat gusli është i domosdoshëm, janë: 1. Falja e të gjithë namazeve, përveç namazit të të vdekurit

 2. Kompenzimi (kadaja) i sexhdeve dhe i teshehhudeve (=të qëndruarit ulur mbi gjunj gjatë namazit, në reqatin e dytë dhe të katërt) të harruara gjatë namazit

 3. Tavafi, lëvizja ceremoniale përreth Qabes, gjatë haxhxhit dhe gjatë umres

 4. Agjërimi gjatë Ramazanit ose në ndonjë ditë tjetër. Që një njeri i papastër pas marrëdhënies seksuale (xhunup) ose një grua e pastruar nga menstruacioni ose gjakderdhjet pas lindjes të mund ta agjërojë atë ditë, duhet që të bëjë gusl para kohës së sabahut. Gruaja që ka gjakderdhje të një lloji të tretë, duhet të bëjë gusl disa herë gjatë ditës [shih thënien e Imam Xhaferit me referencë “Furu el Kafi, vëll.3, fq.40; El-Vesail, vëll.1, fq.462” në nënkapitullin “Gusli i detyrueshëm (farz)”]. Në të kundërt, agjërimi i saj është i pavlefshëm.Të gjitha kushtet e mësipërme, përveç ndalesës së agjërimit, vlejnë edhe për njerëzit që e kanë prekur një trup të vdekur. Për t`i bërë këto veprime, personi në fjalë duhet të bëjë gusl.Veprimet e ndaluara (haram) për një person me “papastërti seksuale” (xhenabah) 1. Prekja e shkrimit të Kur`anit dhe e emrave të Zotit, të të Dërguarit, të Fatimesë dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta).

 2. Leximi i një kapitulli të Kur`anit, i cili e detyron njeriun të bëjë sexhde (qoftë edhe një fjalë të vetme prej në kapitulli të tilë). Kapitujt e tillë të Kur`anit janë: Sexhde (nr.32), Fussilet (nr.41), Nexhm (nr.53) dhe Alak (nr.96).

 3. Hyrja në Xhaminë e Shenjtë (në Mekke) dhe në Xhaminë e të Dërguarit (në Medine), edhe sikur të hyjë nga njëra derë dhe të dalë nga tjetra, pa u ulur fare.

 4. Qëndrimi në një xhami çfarëdo ose hyrja në të për të marrë diçka. E njejta gjë vlen edhe për mauzoleumet (tyrbet) e të Dërguarit të Zotit (pqmtmft) dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (pqmt).


Këto ndalesa vlejnë edhe për një grua që është në periudhën e menstruacionit ose në periudhën e lehonisë. Përveç kësaj, vlen të rikujtojmë këtu, se marrëdhënia seksuale me një grua në menstruacion ose në lehoni, është e ndaluar.
Për personin që e ka prekur një të vdekur, vetëm prekja e emrave të Zotit, të të Dërguarit, të Fatimesë dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta) është e ndaluar.


Veprimet e papëlqyeshme (mekruh) për personin me “papastërti seksuale” 1. Leximi i më tepër se shtatë vargjeve të Kur`anit. Madje është më mirë që të mos lexojë asnjë varg nga Kur`ani.

 2. Prekja e pjesëve të pashkruara Kur`anit, si për shembull e kapakut të tij.

 3. Mbajtja e një Kur`ani me vete.

 4. Lyerja e trupit ose e flokëve me vaj ose me ngjyrë

 5. Ngrënia dhe pija, pa marrë më parë abdest dhe pa e shpëlarë gojën dhe hundën

 6. Fjetja pa marrë abdest ose pa bërë tejemmum (në rast kur nuk mund të gjejë ujë)

 7. Marrëdhënia seksuale, nëse papastërtia paraprake e personit buron nga një rrjedhje e pavullnetshme e spermës nga organi gjenital.


Veprimet e papëlqyeshme (mekruh) për një grua gjatë menstruacionit dhe lehonisë


Nga veprimet e papëlqyeshme për një njeri me papastërti seksuale, vetëm tre konsiderohen të tilla, edhe për një grua gjatë menstruacionit ose lehonisë: 1. Përdorimi i ngjyrës ose i vajrave të ndryshme për trupin dhe flokët

 2. Prekja e pjesëve të pashkruara të Kur`anit, si kapaku i tij, për shembull

 3. Mbajtja e një Kur`ani me vete


Përkundër këtyre, për një grua gjatë menstruacionit, është një vepër e pëlqyeshme (mustehap) që në kohë të namazit, të marrë abdest, të ulet në këndin ku zakonisht e fal namazin dhe të merret me përmendjen e Zotit (dhikër).


Për një grua që ka gjakderdhje të tjera, përveç menstruacionit dhe lehonisë, nuk është mekruh (e papëlqyeshme) hyrja në xhami (qoftë kjo edhe Xhamia e të Dërguarit), leximi i kapitujve të Kur`anit që kërkojnë sexhde ose recitimi i vargjeve të Kur`anit, pavarësisht se sa vargje reciton. Përveç kësaj, nëse merr abdest (gjatë gjakderdhjeve të vogla) ose e bën guslin e nevojshëm (gjatë gjakderdhjeve të mesme ose të mëdha), ajo mund lirisht ta prekë shkrimin e Kur`anit dhe emrat e Zotit, të të Dërguarit, të Fatimesë dhe të Imamëve të tjerë të Ehl-i Bejtit (paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta).


Tejemmumi


Në disa raste të caktuara, në vend të abdestit ose të guslit, mund të bëhet tejemmumi, që i zëvendëson dy të parat. Në Kur`an, Zoti ka thënë:
Nëse jeni të sëmurë ose në rrugë, nëse ndonjëri nga ju ka ardhur nga nevojtorja ose ka patur marrëdhënie me të shoqen dhe nuk mund të gjeni ujë, atëherë kthehuni drejt dheut dhe fërkojini (bëjini mes`h) me të, disa pjesë të fytyrës e të duarve. Zoti s`dëshiron t`ju sjellë vështirësi.


Ai do vetëm t`ju pastrojë dhe t`jua përmbushë mirësinë e tij, që të jeni mirënjohës. (Kur`an 5:6)


Gjendjet në të cilat është i domosdoshëm tejemmumi


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, duke u mbështetur në vargun e mësipërm, gjendjet në të cilat ka nevojë për tejemmum janë: 1. Kur nuk ka ujë të mjaftueshëm për abdest.

 2. Kur personi nuk mund të sigurojë ujë, për shkak të rrezikut për jetën, nderin ose pronën e tij. E njejta vlen edhe në rastet kur uji i gjetur s`është i lejuar ngase i takon dikujt tjetër.

 3. Kur përdorimi i ujit mund të shkaktojë sëmundje ose dëmtime të tjera trupore, për shembull në temperatura shumë të ftohta.

 4. Në rastet kur përdorimi i ujit, do të shkaktonte vdekje nga etja të vetë personit ose të ndonjë krijese tjetër, jeta e të cilës është e shenjtë

 5. Në rastet kur të siguruarit e ujit të nevojshëm e vështirëson së tepërmi gjendjen materiale të personit

 6. Në rastet kur të siguruarit e ujit do ta linte në vështirësi personin ose do ta linte ballë për ballë me ofendime të ndryshme

 7. Në rastet kur koha nuk mjafton për të marrë abdest ose për të bërë gusl. Për shembull, nëse abdesti ose gusli do të shkaktonte që veprimit të caktuar që duhet të bëhet (namazi për shembull) t`i kalojë koha, atëherë në vend të tyre duhet të bëhet tejemmum.

 8. Në rastet kur uji mjafton veç për ta pastruar trupin ose rrobat nga një “papastërti rituale” (nexhasah) por nuk mjafton për të marrë abdest ose për të bërë gusl.


Si bëhet tejemmumi?


1. Fillohet duke thënë: “Po bëj tejemmum në vend të abdestit (ose guslit), për hir të Zotit të botëve.” Pastaj pjesa e brendshme e të dy duarve vendoset mbi dhé ose mbi ndonjë material tjetër, me të cilin lejohet të bëhet tejemmum. 


2. Pastaj, për t`i larguar copëzat e mundshme të dheut që janë ngjitur me lëkurën, pjesët e brendshme të duarve fërkohen me njëra-tjetrën. Pastaj duart vendosen paralelisht pranë njëra-tjetrës dhe fërkohet (bëhet mes`h) fytyra, duke filluar nga balli dhe duke lëvizur përposh, deri tek mjekra (nofulla e poshtme).3. Pastaj, të dyja duart vendosen sërish mbi dhé ose mbi një material tjetër me të cilat mund të bëhet tejemmum. Pasi të bëhet kjo, pjesa e sipërme e dorës së djathtë fërkohet me pëllëmbën e majtë, duke filluar nga nyja e dorës dhe duke vazhduar deri në maje të gishtave.4. Pastaj e njejta gjë përsërit anasjelltas. Me pëllëmbën e dorës së djathtë, fërkohet pjesa e sipërme e dorës së majtë.Në një hadith përcillet se i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) e kuptoi se Ammar bin Jasiri, pas një “papastërtie seksuale” (xhenabah), duke mos gjetur dot ujë për të marrë abdest, kishte bërë tejemmum duke e rrokullisur gjithë trupin mbi dhé. I Dërguari (pqmtmft) i tregoi Ammarit se kishte gabuar, duke thënë se fjalët e Zotit ishin:


“Bëni tejemmum me dheun e pastër... Më pas, për t`i treguar se si duhej ta bënte tejemmumin, i përplasi lehtë të dy duart me tokën dhe pastaj i përplasi me njëra-tjetrën për t`i shkundur. Pastaj me pjesët e brendshme të duarve e fërkoi (bëri mes`h) ballin dhe fytyrën. Më pas, me pëllëmbën e secilës dorë, e fërkoi pjesën e sipërme të tjetrës, gjegjësisht me pëllëmbën e dorës së majtë e fërkoi pjesën e sipërme të të djathtës dhe me pëllëmbën e djathtë, pjesën e sipërme të dorës së majtë. (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.159; El-Vesail, vëll.2, fq.977)


Po për këtë çështje, Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Mënyra e tejemmumit është e njejtë, qoftë zëvendësim për abdestin ose për ndonjë lloj të guslit. Tejemmumi bëhet kështu: të dyja duart i përplas butësisht në tokë. Pastaj me duart e fërkon fytyrën, nga sipër vetullave deri në fund të mjekrës (nofullës së poshtme). Më pas e prek sërish tokën dhe e fërkon pjesën e sipërme të duarve: dorën e djathtë me pëllëmbën e majtë dhe dorën e majtë me pëllëmbën e djathtë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.148)


Në një hadith tjetër ku shprehet mënyra e tejemmumit, thuhet:


“Imam Xhaferi e preku tokën me duar, për të bërë tejemmum, pastaj i shkundi duart, e fërkoi me to fytyrën e tij dhe pjesët e sipërme të duarve.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.145)


Këtu duhet gjithashtu të theksojmë, se sipas burimeve të Ehl-i Bejtit, pas fërkimit të fytyrës dhe para fërkimit të duarve, prekja e sërishme e dheut është një vepër e pëlqyeshme (mustehap), nëse tejemmumi është për abdestin, por është një detyrim (farz), nëse tejemmumi bëhet në vend të guslit.
Po kështu, edhe përplasja e duarve me njëra tjetrën, për t`i larguar copëzat e mbetura të dheut, konsiderohet një vepër e pëlqyeshme dhe jo një detyrim.


Gjërat me të cilat mund të bëhet tejemmum


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, tejemmumi mund të bëhet me gjërat që konsiderohen pjesë e tokës: dheu, rëra, guralecët dhe gurët.
Po kështu, ngase konsiderohen si pjesë e dheut, edhe guri gëlqeror dhe guri i allçisë, para se të piqen, përfshihen në grupin e sendeve me të cilat mund të bëhet tejemmum.


Megjithatë, në vendet ku ka dhé, është e pëlqyeshme që tejemmumi të bëhet me të dhe jo me ndonjë gjë tjetër.
Përkundër kësaj, tejemmumi nuk lejohet me llojet e bimëve, me ar, argjend, bakër, plumb, agat dhe hi, ngase këto substanca nuk përfshihen në definicionin e dheut.


Përveç kësaj, është një vepër e pëlqyeshme (mustehap) që në vend se të meret dheu i gjendur nëpër rrugë (ndonse është e lejuar kjo gjë), të merret një lloj i lejuar dheu, i cili gjendet në një pozitë pak më të lartë.


Gjërat për të cilat duhet patur kujdes gjatë tejemmumit 1. Tejemmumi konsiderohet një akt adhurimi. Andaj ai duhet të bëhet vetëm për hir të Zotit dhe për t`iu bindur urdhrit të Tij. Njeriu nuk duhet të bëjë tejemmum për t`u mburrur para të tjerëve. Përveç kësaj, njeriu duhet të vendosë të bëjë tejemmum, duke e ditur se për çfarë e bën këtë: për abdestin ose për guslin.

 2. Gjëja mbi të cilën bëhet tejemmumi duhet të jetë e pastër ritualisht (tahir)

 3. Gjëja mbi të cilën bëhet tejemmumi s`duhet të jetë e vjedhur ose e uzurpuar

 4. Vendi mbi të cilin qëndron personi duke bërë tejemmum, s`duhet të jetë i uzurpuar

 5. Pjesët e trupit që pastrohen me tejemmum, s`duhet të kenë ndonjë “papastërti rituale”(nexhasah).

 6. Në pjesët e trupit, të cilat pastrohen me tejemmum, nuk duhet të ketë stoli ose gjëra të tjera që do ta pengonin kontaktin e lëkurës me materialin me të cilin bëhet tejemmumi.

 7. Veprimet gjatë tejemmumit duhet të bëhen sipas rradhitjes së caktuar.

 8. Veprimet gjatë tejemmumit duhet të bëhen njëra pas tjetrës dhe pa ndërprerje ndërmjet tyre.

 9. Sipas mundësive, vetë personi duhet të bëjë tejemmum. Nëse nuk ka një mundësi të tillë, ai mund të kërkojë ndihmë prej dikujt tjetër.Disa rregulla në lidhje me tejemmumin 1. Një person që nuk gjen ujë dhe që duhet të bëjë një gusl tjetër, përpos atij pas “papastërtisë seksuale” (xhenabah), duhet që të bëjë dy herë tejemmum, njëri për guslin dhe tjetri për abdestin. Kurse kur bëhet fjalë për një “papastërti seksuale” (xhenabah), mjafton që personi të bëjë një tejemmum të vetëm.

 2. Njeriu që duhet të bëjë tejemmum, nuk duhet ta bëjë këtë para se të vijë koha e namazit

 3. Nëse një njeri që ka bërë tejemmum për ta falur një namaz, mbetet në gjendje të tillë dhe koha e namazit të rradhës vjen, ai mund ta falë namazin e rradhës pa patur nevojë për një tejemmum tjetër, përderisa nuk ka shpresë se deri në fund të kohës së namazit do të mund të gjejë ujë.Mbulimi i trupit gjatë namazit


Një pjesë tjetër e rëndësishme e parapërgatitjeve për namaz është mbulimi i trupit dhe rrobat që mbathen gjatë namazit.


Sipas Ehl-i Bejtit, në të gjithë namazet, përfshirë këtu edhe namazin e kujdesit (ihtijat) dhe kompenzimin e një sexhdeje të harruar gjatë namazit, mashkulli, qoftë edhe në ndonjë vend ku nuk e sheh askush, është i obliguar ta mbulojë së paku organin gjenital. Megjithatë, do të ishte më e pëlqyeshme që mbulesa e tij të ishte nga kërthiza deri tek gjunjtë dhe akoma më mirë, po të jetë i veshur me rroba të denja për namazin.


Kurse tek gruaja, mbulimi i gjithë trupit, përfshirë këtu edhe flokët dhe kokën, është një detyrim. Megjithatë, pjesa e fytyrës që lahet gjatë abdestit, duart deri në nyje dhe këmbët deri në thembra, mund të mbeten të pambuluara. Prapëseprapë, është më mirë që për të qenë e sigurt se është mbuluar si duhet, veshja e saj të jetë pak më e gjatë se optimumi i kërkuar.


Kushtet që kërkohen për rrobat e përdorura në namaz


Sipas Ehl-i Bejtit, rrobat e përdorura në namaz duhet të përmbushin gjashtë parakushte. Katër prej tyre janë të njejta për burrat dhe për gratë kurse dy vlejnë vetëm për burrat. Kushtet e përbashkëta për të dyja gjinitë janë: 1. Rrobat e përdorura duhet të jenë të pastra ritualisht (tahir). Nuk pranohet namazi i atij që e fal namazin me rroba ritualisht të papastra (nexhis), duke e ditur këtë gjë. Ky kusht i njejtë është i vlefshëm edhe për trupin e personit që fal namaz. Domethënë, edhe trupi i një njeriu që fal namaz, duhet të jetë i pastër ritualisht. Vetëm në tre raste, trupi dhe rrobat e një personi që fal namaz, nuk duhet të jenë domosdo të pastra ritualisht (tahir):
  a- Në rastet kur rrobat ose trupi i njeriut bëhen të papastra për shkak të rrjedhës së gjakut ose të qelbit nga ndonjë plagë ose çiban në trupin e tij. Nëse pastrimi i rrobave dhe i trupit është një gjë e vështirë dhe e dëmshme për individin, atëherë ai mund ta falë namazin me ato rroba, derisa t`i shërohet plaga në fjalë.
  b- Në rastet kur në rrobat ose në trupin e njeriut ka një piku gjaku njerëzor ose gjak nga një kafshe e lejuar për t`u ngrënë(hallall), me kushtin që vëllimi i gjakut të mos jetë më tepër se sipërfaqja e majës së gishtit tregues.
  Megjithatë, në rastet kur ky gjak vjen nga një qen, nga një derr, nga ndonjë kafshë e prerë në mënyrë joislame ose nga një kafshë, mishi i të cilës s`është i lejuar, atëherë ai duhet domosdo të pastrohet. E njejta vlen edhe nëse gjaku është gjak menstruacioni ose gjak lehonie tek një grua. Edhe ky gjak duhet domosdo të pastrohet.
  c- Në rastet kur njeriu për shkak të të ftohtit ose për shkak të sëmundjes, është i detyruar ta falë namazin me trup dhe/ose me rroba të papastra.
  Përveç këtyre, ka dy raste specifike, në të cilat papastërtia e rrobave nuk është një pengesë për a falur namazin.
  a- Nëse një copë e vogël veshmbathjeje, e cila nuk mund të përdoret për t`i mbuluar pjesët e turpshme (p.sh. një kësulë e vogël, çorapet etj.), bëhet e papastër, kjo nuk konsiderohet një pengesë për ta falur namazin. E njejta gjë vlen edhe për stolitë e vogla si unazat dhe orët e dorës.
  b- Nëse një grua me fëmijë ka vetëm një palë rroba për të veshur dhe nëse vetëm njëherë në ditë ka mundësi t`i lajë ato, në rast të përlyerjes së rrobave me urinën e fëmijës, mund të falë namaz me ato rroba derisa të vijë dita e ardhshme dhe të mund t`i lajë rrobat e saja.

 2. Rrobat nuk duhet të jenë të vjedhura. Nëse vetëm një kopsë e rrobave është e vjedhur ose e përdorur pa leje, namazi nuk pranohet. Këtu është krejtësisht irelevante se sa pjesë të rrobave janë të përdorura pa leje dhe në janë këto pjesë të një veshjeje të marrë me qira.
  Namazi është i papranueshëm, madje, edhe sikur personi ta falë me rrobat e tija, mbi të cilat ka të drejtë dikush tjetër, të cilit s`i është kërkuar leje. Po kështu, edhe rrobat e blera me paratë prej të cilave s`është dhënë zeqati ose khumsi, konsiderohen si rroba të vjedhura.

 3. Rrobat e veshura gjatë namazit nuk guxojnë të jenë të prodhuara nga pjesët e furnizuara me gjak të një kafshe (si lëkura ose kockat) që s`është prerë në mënyrën islame, pa dallim në është i lejuar mishi i saj ose jo.
  Megjithatë, rrobat e prodhuara nga pjesët e pafurnizuara me gjak të trupit të një kafshe (si qimet ose leshi), që s`është prerë në mënyrë islame, nuk janë një pengesë për ta falur namazin.
  Imam Sadiku (pqmt) ka thënë:“Lejohet falja e namazit me rroba të prodhuara nga leshi i një kafshe që s`është prerë në mënyrë islame, sepse leshi nuk është një gjë e gjallë.” (El-Vesail, vëll.3, fq.333)

 4. Rrobat e përdorura gjatë namazit nuk guxojnë të jenë nga lëkura, nga qimet ose nga leshi i kafshëve, mishi i të cilëve s`është i lejuar (si ketri ose nuselala), qofshin ato të prera në mënyrë islame. Edhe sikur një qime e vetme nga një kafshë e tillë të ndodhet mbi rrobat e personit që fal namaz, namazi i tij është i papranueshëm.
  Po kështu, nëse mbi rrobat e personit gjendet ndonjë lagështi (p.sh. jarga) nga trupi i një kafshe, mishi i të cilës s`është i lejuar (p.sh. maceja), namazi i tij nuk pranohet përderisa kjo lagështi të thahet.
  Por përkundër kësaj, margaritarët, dylli dhe mjalta, ndonse prodhohen nga një kafshë ngrënia e të cilës s`është e lejuar, nuk përfshihen në rregullin e mësipërm. Po kështu, edhe floku, djersa dhe pështyma njerëzore nuk kategorizohen në këtë grup.


Ka edhe disa kushtet në lidhje me veshmbathjen gjatë namazit, të cilat konsiderohen specifike për meshkujt: 1. Rrobat e meshkujve gjatë namazit nuk guxojnë të jenë të qëndisura me ar. Kjo ndalesë vlen edhe jashtë namazit dhe sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, rrobat e qëndisura me ar janë të ndaluara për meshkujt. Sidoqoftë, kjo ndalesë nuk vlen për femrat. Qoftë në namaz dhe qoftë jashtë tij, femrat mund lirisht të veshin rroba të qëndisura me ar.
  Përveç kësaj, është e ndaluar që meshkujt të mbajnë stoli prej ari, qoftë unazë, orë, syze, qafore ose byzylykë. Rrjedhimisht, edhe namazi i falur me këto stoli është i papranueshëm. Megjithatë, kjo ndalesë nuk vlen për femrat. Femrat mund të mbajnë stoli prej ari, qofshin në namaz ose jashtë tij.
  Këtu duhet theksuar se nuk është e ndaluar që një mashkull të ketë dhëmb prej ari ose të mbajë ar në xhepin e tij, përderisa ari nuk përdoret me qëllime zbukurimi.

 2. Rrobat e veshura nga meshkujt nuk guxojnë të jenë të prodhuara nga mëndafshi i pastër. Ky rregull është i vlefshëm si në namaz ashtu edhe jashtë tij. Meshkujve u ndalohet veshja e rrobave prej mëndafshi dhe rrjedhimisht, edhe namazi i falur me këto rroba është i papranueshëm.
  Madje si një masë kujdesi, është më mirë që meshkujt të mos mbathin as rripa, kësula ose copa të vogla veshmbathjeje, të cilat mund të përmbajnë mëndafsh.
  Megjithatë, në rast të një ftohtësie ose në raste lufte, mashkullit i lejohet që të mbathë një veshje prej mëndafshi.
  Përkundër kësaj, femrave u lejohet në çdo rast veshja prej mëndafshi, qoftë i pastër ose i përzier, qoftë në namaz ose jashtë tij.Disa gjëra të pëlqyeshme (mustehap) në lidhje me rrobat e veshura në namaz


Është një vepër e pëlqyeshme që mashkulli të ketë një turban mbi kokë dhe një pjesë të pëlhurës së turbanit ta kalojë poshtë mjekrës dhe ta hedhë mbi supe. Po kështu është një vepër e pëlqyeshme për mashkullin që të veshë një xhybe.
Qoftë për mashkullin ose për femrën, është e pëlqyeshme të veshen rroba të bardha dhe të pastra, të përdoren parfume ose të mbahen unaza me gur agati. Për femrat, është gjithashtu e pëlqyeshme që të mbahen stoli (p.sh. qafore).


Gjëra të papëlqyeshme (mekruh) në lidhje me rrobat e përdorura gjatë namazit


Qoftë për mashkullin ose për femrën, nuk janë të pëlqyeshme rrobat e zeza, të përlyera dhe të ngushta. Gjithashtu nuk është e pëlqyeshme që të veshen rrobat e një të dehuri ose të një personi që nuk kujdeset për pastërtinë. Po kështu, veshjet ose stolitë që kanë figura të një gjallese nuk janë të pëlqyeshme. Gjithashtu nuk është e pëlqyeshme që kopsat e veshjeve të jenë të hapura.


 Vendi ku falet namazi


Sipas jurispudencës shiite, ka disa kushtet të kërkuara për vendin ku falet namazi: 1. Vendi nuk guxon të përdoret në mënyrë të palejuar dhe të jashtëligjshme. Përveç në rastet kur njeriu është i burgosur, namazi i falur në një vend të uzurpuar me vetëdije, është i papranueshëm, pavarësisht në e fal njeriu namazin mbi vetë vendin ose mbi ndonjë shtroje të vendosur mbi të.
  Po kështu, namazi i falur në një vend të marrë me qira (p.sh. një shtëpi) është i papranueshëm, nëse nuk është marrë leje paraprake nga i zoti i atij vendi. Në të njejtën mënyrë, pa marrë leje nga qiraxhiu, pronari i shtëpisë nuk ka të drejtë të falë namaz në atë pjesë që e ka dhënë me qira.
  Një vend i blerë nëpërmjet parave, khumsi ose zeqati i të cilave s`është paguar, është një vend i papërshtatshëm dhe i palejuar për namaz. Përveç kësaj, një njeri që është pronar i përbashkët i një vendi, nuk ka të drejtë të ndërmarrë ndonjë gjë ose të falë namaz në këtë tokë, përderisa nuk e ka lejen e ortakut tjetër.

 2. Përveç në gjendje specifike (si gjatë udhëtimeve me avion), vendi ku falet namazi duhet të jetë i palëvizshëm dhe stabil. Nëse për shkak të kohës së pamjaftueshme ose për shkak të ndonjë arsyeje tjetër, personi është i detyruar të falë namaz në avion, në anije ose në një mjet tjetër transporti, ai duhet të përpiqet që të mos recitojë asgjë në çastet kur trupi i tij lëviz dhe po kështu, duhet të përpiqet që ta ruajë drejtimin e Kibles, aq sa është e mundur.

 3. Përveç në raste të pamundura, vendi ku falet namazi, duhet t`i mundësojë personit që të qëndrojë në këmbë, të bëjë ruku dhe të bëjë sexhde. Andaj, përderisa nuk është e domosdoshme, është më mirë që personi të mos falë namaz në një hapësirë, tavani i të cilës është tepër i ulët për t`u ngritur në këmbë ose sipërfaqja e të cilës është aq e vogël sa të mos i mundësojë të bëjë ruku dhe sexhde.

 4. Gjatë namazit, pjesa ku vendoset balli për të bërë sexhde, nuk duhet të jetë më e ulët ose më e lartë se katër gishta nga vendi ku janë të vendosur gjunjët.

 5. Gjatë namazit, pjesa ku duhet të vendoset balli gjatë sexhdes, duhet të jetë ritualisht e pastër (tahir). Pjesët e tjera të vendit mund të jenë edhe të papastra (nexhis), me kusht që të mos ketë një lagështi, e cila këtë papastërti mund t`ia përcjellë trupit të njeriut ose rrobave të tij.

 6. Pjesa ku duhet të vendoset balli, duhet domosdo të jetë nga gjërat, mbi të cilat lejohet të bëhet sexhde, si dheu, guri ose bimët që nuk hahen dhe që nuk përdoren për veshmbathje.Vendet ku është e pëlqyeshme (mustehap) të falet namazi


Në Islam, gjithnjë është këshilluar që namazi të falet në xhami. Kjo këshillë ka shumë më tepër relevancë, kur bëhet fjalë për njerëzit që jetojnë shumë pranë xhamive. Madje i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) thotë:


“Për fqinjët e xhamisë, vetëm namazi në xhami është i pranuar...” (Bihar`ul-Enver, vëll.83, fq.354)


Sipas thënieve të përcjellura nga i Dërguari i Zotit dhe nga Imamët e Ehl-i Bejtit (pqmt), xhamia më e mirë për të falur namaz, është Xhamia e Shenjtë në Mekke. Një namaz i falur në të vlen sa një milion namaze të falura diku tjetër.


Pas kësaj xhamie, xhamia më me vlerë është Xhamia e të Dërguarit në Medine. Siç përcillet, një namaz i falur në të, vlen sa dhjetë mijë namaze në vendet e tjera. Pas kësaj xhamie, më me vlerë janë namazet e falura në “Xhaminë e Largët” (Mesxhid el Aksa) në Jerusalem dhe në xhaminë e Kufes. Një namaz i falur në to vlen sa njëmijë namaze të falura në një vend të zakonshëm.


Pas këtyre xhamive, vlerë më të madhe kanë gjithnjë xhamitë qendrore të qyteteve. Një namaz i falur në xhaminë qendrore është sa njëqind namaze të falura në një vend tjetër. Pas këtyre, rradhiten xhamitë e lagjes, ku namazi vlen sa njëzet e pesë namaze në vende të tjera. Kurse më të fundit, rradhiten xhamitë e tregjeve, ku namazi e ka vlerën e dy namazeve të falura në një vend të zakonshëm.


Por kur bëhet fjalë për femrat, ka më tepër vlerë namazi i falur në shtëpi sesa ai i falur në një xhami.


Këtu duhet gjithashtu të theksojmë se është një vepër e pëlqyeshme që të falet namaz tek tyrbet e Imamëve të Ehl-i Bejtit. Për shembull, një namaz i falur në tyrben e Imam Aliut (pqmt), sipas disa burimeve, vlen sa dyqind mijë namaze në një vend të zakonshëm.Vendet ku është e papëlqyeshme (mekruh) të falet namazi


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është e papëlqyeshme (mekruh) të falet namaz në disa vende: • Në banjo ose në banjat publike

 • Në kripore

 • Në stalla ku ruhen kafshët, mishi i të cilave mund të hahet

 • Në vendet ku hidhen plehërat

 • Në vendet ku ka njerëz të “papastër seksualisht” (xhunub) ose ku ka fotografi, edhe sikur të mos jetë përballë njeriut që fal namaz

 • Në varreza

 • Përballë fotografive ose skulpturave të një njeriu ose të një gjallese tjetër

 • Përballë një dere të hapur, një llambe ose një zjarri

 • Në rrugë, edhe sikur të mos u shkaktojë vështirësi kalimtarëve


Nëse namazi i falur në rrugë u shkakton probleme kalimtarëve, atëherë jo vetëm që është i papëlqyeshëm (mekruh) por konsiderohet edhe i ndaluar (haram).


Kohët e namazit


Zoti i Madhëruar ka thënë:


Fale namazin në dy skajet e ditës dhe në orët e para të natës! Vërtetë të mirat i largojnë të ligat. Ky është një përkujtim për ata që marrin mësim...(Kur`an 11:114)

Kryeje namazin që nga koha kur dielli fillon të lëvizë drejt perëndimit e deri në errësirën e natës. Njësoj edhe lutjen e agimit...Vërtet lutja e agimit dëshmohet. ”
(Kur`an 17:78)


Në këtë varg, Zoti ka urdhëruar që namazet të falen në kohë të caktuara. Përveç kësaj, edhe veprimet e të Dërguarit të Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) e kanë vërtetuar këtë gjë. Duke u mbështetur në këtë, pjesa më e madhe e namazeve kanë një kohë të caktuar kur duhet të falen dhe po të falen pas mbarimit të kësaj kohe, konsiderohen si namaze të falura me vonesë (kada).


Në krye të këtyre namazeve rradhiten pesë namazet ditore, kohët e të cilave do t`i shprehim në vijim. Ngase në historinë islame, namazet ditore u shpallën gradualisht si detyrim (farz), edhe në shpjegimin tonë do të fillojmë me namazin e drekës, që ishte namazi i parë i detyrueshëm, pastaj do të flasim për namazin e iqindisë, të akshamit, të jacisë dhe më në fund, për atë të sabahut.


Koha e namazit të drekës (arab. “dhuhr”)


Duke nisur me lindjen e diellit, hija e trupave në tokë është e kthyer drejt perëndimit. Me kalimin e orëve, kur kjo hije fillon të kthehet drejt lindjes, fillon edhe koha e namazit të drekës.
Në çastin që hija e kthyer nga perëndimi, e një shkopi të ngulur në tokë, fillon të kthehet drejt lindjes ose (në pjesët ekuatoriale të planetit) zhduket krejt (për t`u kthyer më pas drejt lindjes), fillon edhe koha e namazit të drekës dhe zgjat derisa të këte aq kohë para perëndimit të diellit, sa për ta falur vetëm namazin e iqindisë. Nëse nuk falet namazi i drekës deri në këtë kohë, atëherë ai duhet të falet si një namaz i vonuar (kada).


Koha e namazit të iqindisë (arab. “asr”)


Koha e namazit të iqindisë, fillon pasi të ketë kaluar një kohë e mjaftueshme nga mesdita, sa për ta falur namazin e drekës. Më pas fillon koha e namazit të iqindisë dhe shtrihet deri në perëndimin e diellit. Nëse nuk falet brenda kësaj kohe, duhet të falet më pas si një namaz i vonuar (kada).


Nga shpjegimi i mësipërm, mund të kuptohet se sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, namazi i drekës dhe i iqindisë kanë nga dy kohë, një të veçantë dhe një të përbashkët.


Koha e veçantë e namazit të drekës, fillon nga mesdita dhe zgjat aq kohë, sa i duhet një njeriu për ta bërë pastrimin e duhur (abdest ose gusl) dhe për ta falur namazin. Po kështu, edhe koha e veçantë e namazit të iqindisë fillon aq kohë para perëndimit të diellit, sa i duhet një njeriu për ta bërë pastrimin e duhur (abdest ose gusl) dhe për ta falur namazin.


Si rrjedhojë, nëse një person nuk e ka falur namazin e drekës deri në këtë çast (kur fillon koha e veçantë e iqindisë), namazi i tij i drekës është vonuar tashmë dhe ai duhet njëherë ta falë namazin e iqindisë dhe pastaj ta falë namazin e drekës si një namaz të vonuar (kada).


Në lidhje me këtë gjë, Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Kur dielli e arrin pikën më të lartë (dmth. mesditën), fillon koha e namazit të drekës dhe vazhdon derisa të mbetet aq kohë para perëndimit të diellit, sa të mund njeriu të falë një namaz me katër reqate.


Kur të bëhet mesditë, fillon koha e namazit të drekës dhe të iqindisë dhe zgjat derisa të mbetet aq kohë para perëndimit të diellit, sa një njeri të mund të falë një namaz me katër reqate. Kur të mbetet kaq kohë para perëndimit të diellit, koha e namazit të drekës mbaron dhe deri në perëndim të diellit, mbetet vetëm koha e namazit të iqindisë.” (El-Vesail, vëll.3, fq.192)


“Koha e veçantë” e namazit të drekës ose e namazit të iqindisë është ajo kohë, në të cilën nuk mund të falet namazi tjetër me kohë të përbashkët, përderisa nuk është falur namazi, koha e veçantë e të cilit është. Megjithatë, nuk është fare problematike që për shembull, gjatë kohës së veçantë të drekës, bashkë me namazin e drekës të falet edhe ndonjë namaz i mbetur kada.


Por nëse për shembull, në kohën e veçantë të drekës, namazi i drekës është falur tashmë, mund të falet menjëherë namazi i iqindisë, pa marrë parasysh se “koha e veçantë” e namazit të drekës nuk ka mbaruar akoma.


Namazi i iqindisë, i falur gabimisht para namazit të drekës është i pranueshëm. Po të ndodhë kjo, namazi i drekës mund të falet pastaj edhe në “kohën e veçantë të iqindisë”, domethënë kur të ketë mbetur aq kohë para perëndimit të diellit, sa të mund të falet një namaz me katër reqate.


Po kështu, nëse një person e fillon para kohe namazin e drekës, duke menduar se koha e drekës ka hyrë dhe pastaj gjatë namazit e kupton këtë gabim, namazi i tij pranohet. Në këtë rast, ai mund që menjëherë pas namazit të drekës, të fillojë me namazin e iqindisë dhe nuk ka nevojë të presë derisa të kalojë koha e veçantë e namazit të drekës.


Megjithatë, duhet theksuar se namazi i drekës duhet gjithnjë të falet para namazit të iqindisë, qoftë kjo edhe në kohën e tyre të përbashkët. Nëse në mënyrë të vetëdijshme, namazi i iqindisë falet para namazit të drekës, atëherë ky namaz është i papranueshëm.


Por nëse personi harron s`e nuk e ka falur namazin e drekës, e fillon namazin me qëllim të faljes së iqindisë dhe gjatë namazit i kujtohet se nuk e ka falur drekën, ai mund ta ndryshojë nijetin e tij (duke qenë në namaz) dhe ta përfundojë namazin si një namaz të drekës. Më pas, mund ta falë namazin e iqindisë.


Koha e namazit të akshamit (arab. “maghrib”)


Koha e namazit të akshamit fillon nga çasti kur ngjyra e kuqërremtë që shfaqet në horizontin lindor pas perëndimit të diellit, fillon të lëvizë mbi kokën e njeriut, drejt perëndimit. Kjo kohë zgjat derisa të mbetet aq kohë nga “mesnata diellore” (=gjysma e intervalit kohor ndërmjet perëndimit të diellit dhe agimit; zakonisht jo i barabartë me mesnatën e llogaritur me orë), sa të mund ta falet namazi i jacisë.


Nëse namazi i akshamit nuk falet deri në këtë pikë, atëherë duhet të falet namazi i jacisë dhe pas tij, mund të falet namazi i akshamit deri në kohën e agimit, pa theksuara gjatë nijetit, në falet si një namaz në kohë (eda) ose si një namaz i vonuar (kada). Por nëse nuk falet as deri në kohën e agimit, atëherë namazi i akshamit bëhet definitivisht një namaz i vonuar (kada).


Koha e namazit të jacisë (arab. “ish`a”)


Kjo kohë fillon pasi të ketë kaluar aq kohë nga fillimi i kohës së akshamit, sa për ta falur namazin e akshamit. Pastaj, kjo kohë zgjat deri në “mesnatën diellore” (=gjysma e intervalit kohor ndërmjet perëndimit të diellit dhe agimit).


Nëse nuk falet deri në këtë kohë, namazi i jacisë mund të falet deri në kohën e agimit, pa shprehur gjatë nijetit, në falet si namaz në kohë (eda) ose si namaz i vonuar (kada). Nëse nuk falet as deri në kohë të agimit, atëherë namazi i jacisë bëhet definitivisht një namaz i vonuar (kada) dhe duhet të falet si i tillë, më pas.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:“Kur perëndon dielli, fillon koha e namazit të akshamit dhe zgjat aq sa i duhet një personi për të falur një namaz me tre reqate. Pas kësaj kohe, fillon koha “e përbashkët” e akshamit dhe e jacisë dhe zgjat deri kur të mbetet aq kohë para mesnatës (përkthyesi: bëhet fjalë sërish për mesnatë e saktë “diellore” dhe jo për mesnatën që matet me orë), sa për të falur një namaz me katër reqate.


Kur të ketë mbetur vetëm kaq kohë para mesnatës, mbaron koha e akshamit dhe derisa të vijë mesnata, mund të falet vetëm namazi i jacisë.” (El-Vesail, vëll.3, fq.154)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kur të zhduket ngjyra e kuqërremtë në anën lindore, kjo do të thotë se dielli ka perënduar, edhe në lindje edhe në perëndim të vendit.” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.278)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Kur perëndon dielli, është e lejuar që të hahet iftar dhe bëhet detyrim falja e namazit. Pasi të jetë falur namazi i akshamit, fillon koha e namazit të jacisë dhe zgjat deri në mesnatë.” (El-Vesail, vëll.3, fq.130)


Po nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Kur të perëndojë dielli, fillon edhe koha e të dy namazeve (e akshamit dhe e jacisë). Por akshami është para jacisë. Po kështu, në çastin kur dielli fillon të lëvizë drejt perëndimit, hyn koha e të dy namazeve (drekës dhe iqindisë). Edhe këtu, dreka është para iqindisë.” (El-Vesail, vëll.3, fq.132)


Siç mund të shihet nga hadithet e përcjellura më sipër, edhe namazet e akshamit dhe të jacisë, kanë nga një kohë të veçantë për secilën por edhe një kohë të përbashkët të të dyjave, njësoj siç është rasti me namazin e drekës dhe të iqindisë.


Koha e veçantë e namazit të akshamit nis me fillimin e mbrëmjes (me lëvizjen drejt perëndimit, të ngjyrës së kuqërremtë në anën lindore të qiellit) dhe zgjat aq kohë, sa i duhet njeriut për të falur një namaz me tre reqate.


Koha e veçantë e namazit të jacisë, në anën tjetër, fillon kur të ketë mbetur aq kohë para mesnatës, sa njeriu të mund të falë një namaz me katër reqate.


Kjo kohë zgjat deri në “mesnatën diellore” (=gjysma e intervalit kohor ndërmjet perëndimit të diellit dhe agimit).


Koha që mbetet ndërmjet këtyre kohëve të veçanta, është koha “e përbashkët” e namazit të akshamit dhe e namazit të jacisë. Por njësoj siç duhet falur namazi i drekës para namazit të iqindisë, edhe namazi i akshamit duhet domosdo të falet para namazit të jacisë.


Koha e namazit të sabahut (arab. “fexhr”)


Koha e namazit të sabahut fillon me agimin e mirëfilltë, të njohur në jurispudencën islame edhe si “agimi i dytë”1 dhe zgjat deri në lindjen e diellit.
Nëse namazi i sabahut nuk falet në këtë interval kohor, ai bëhet një namaz i vonuar (kada) dhe duhet të falet më pas, si i tillë.
Imam Muhammed Bakiri (pqmt) thotë:


“Koha e namazit të sabahut fillon me agimin dhe zgjat deri në lindjen e diellit” (El-Vesail, vëll.3, fq.152)


1: (shënim i përkthyesit) Në jurispudencën islame, ka dy “lloje” të agimit. Njëri është agimi “i gënjeshtërt” (Fexhr-i Kazib) që fillon në çastin kur në horizont shfaqet një rrip i ngushtë bardhësie, i drejtuar vertikalisht kah qielli. Agimi “i vërtetë” (Fexhr-i sadik) fillon kur kjo bardhësi nis të zgjerohet dhe të përhapet mbi gjithë vijën e horizontit. Pikërisht ky “agim i dytë” është fillimi i kohës së namazit të sabahut dhe njëherit edhe fillimi i kohës së agjërimit.


Kohët më me vlerë të namazeve


Në thëniet dhe në veprimet e të Dërguarit të Zotit (pqmtmft) dhe të Imamëve (pqmt), përveç kohëve të veçanta ose të përbashkëta të namazeve, flitet shpesh edhe për kohët më me vlerë të tyre dhe thuhet se falja e namazit në këto kohë specifike ka më shumë vlerë dhe më shumë përfitime për njeriun.
Sipas Ehl-i Bejtit, koha më me vlerë e namazit të drekës është nga mesdita (kur fillon koha e këtij namazi) deri kur hija e njeriut është e barabartë me gjatësinë e trupit të tij.


Koha më me vlerë e namazit të iqindisë fillon në çastin kur hija e njeriut është në gjatësi prej katër këmbësh dhe mbaron kur hija e tij të ketë arritur një gjatësi që është sa dyfishi i trupit të tij.


Për namazin e akshamit, koha më me vlerë nis me fillimin e kohës së akshamit dhe mbaron kur të zhduket ngjyra e kuqërremtë në horizontin perëndimor, pasi të ketë perënduar dielli.


Koha më me vlerë e namazit të jacisë është nga çasti kur humbet krejtësisht ngjyra e kuqërremtë në horizontin perëndimor, deri kur të kalojë një e treta e natës.


Kurse për namazin e sabahut, koha më me vlerë fillon me “agimin e dytë”(shih shënimin në kapitullin paraprak) dhe zgjat derisa të shfaqet një ngjyrë e kuqërremtë në horizontin lindor.


Në lidhje me këtë, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Çdo namaz ka dy kohë. Më me vlerë është koha e parë e tij.” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.274)Imam Rizau (pqmt) thotë:


“Dije se çdo namaz i ka dy kohë: një të parë dhe një të fundit. Koha e parë është kënaqësi e Zotit kurse koha e fundit është falja e Tij..” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.349)


Një ditë e pyetën Imam Muhammed Bakirin (pqmt) se në ishte më me vlerë koha e parë, e mesme ose e fundit e namazit. Ai u përgjigj:


“Koha e parë është më me vlerë. Sepse i Dërguari i Zotit ka thënë: Nga veprat e mira, Zoti e do atë që bëhet sa më parë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.274)

Ndonse është më e pëlqyeshme që namazet ditore të falen në kohët e tyre më me vlerë, falja e tyre njëra pas tjetrës ose ndarazi gjatë kohës së përbashkët, është po ashtu e lejuar dhe është bërë edhe nga i Dërguari i Zotit (pqmtmft).


Siç mund të kuptohet edhe nga vargjet e Kur`anit që i kemi përmendur më sipër, kjo gjë ishte një dhuratë për ndjekësit e të Dërguarit të Zotit (pqmtmft) dhe një lehtësim për ta. Ky lehtësim është i këshillueshëm veçanërisht në kohët kur ka ndonjë faktor që i shkakton vështirësi njeriut gjatë faljes së namazeve në kohët e tyre të veçanta ose në kohët më me vlerë.


Mosekzistenca e drejtësisë shoqërore dhe mosrespektimi i parimeve islame në shoqërinë ku jeton njeriu, mund të konsiderohen gjithashtu në grupin e këtyre faktorëve pengues. Ky është një faktor i rëndësishëm dhe nëse ekziston në shoqëri, atëherë edhe namazi i bajramit, nga një detyrim i pakushtëzuar bie në gradën e një vepre të pëlqyeshme. Po kështu, edhe namazi i xhumasë, nga një detyrim i pakushtëzuar, bie në nivelin e një detyrimi “zgjedhor”.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Në kohë të drekës, i Dërguari i Zotit (pqmtmft) i ka falur bashkë drekën dhe iqindinë, pa patur ndonjë arsyetim të veçantë për këtë. Po kështu, edhe në kohë të akshamit, i ka falur bashkë akshamin dhe jacinë (me xhemaat), pa patyr një arsyetim të caktuar. Ai e ka bërë këtë vetëm që ndjekësit e tij të kenë më tepër kohë për namazet. (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.286; Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.334; El-Vesail, vëll.3, fq.101)


Disa rregulla në lidhje me kohët e namazit


Sipas jurispudencës shiite, një person, në lidhje me pyetjen në ka hyrë ose jo koha për namaz, mund të veprojë sipas bindjes së tij, mund t`u besojë fjalëve të dy personave të drejtë dhe sipas mendimit të shumicës, mund të veprojë sipas ezanit të një njeriu, për të cilin mendohet se e di kohën e saktë të namazit.


Në rastet kur moti është me re dhe është vështirë të shihet dielli, personi mund të veprojë edhe sipas parashikimeve të tija. Por në rastet kur një njeri është i burgosur ose i verbër, është më mirë që të mos veprojë duke u mbështetur thjesht në parashikimet e tija por të përpiqet për të gjetur informata të sigurta.


Nëse koha e mbetur për namaz është aq e shkurtër, sa kryerja e disa veprimeve të pëlqyeshme (dhe jo të detyrueshme) si kunuti, të mund të shkaktojnë që një pjesë e namazit të kalojë përtej kohës së duhur, atëherë këto veprime të pëlqyeshme duhet të mos bëhen.


Një njeri, i cili sheh se i ka mbetur aq kohë sa të mund të falë vetëm një reqat, duhet ta fillojë namazin e tij duke patur për qëllim ta falë brenda kohës së duhur (eda) dhe jo si një namaz të vonuar (kada). Megjithatë, nuk është e lejuar që namazi të vonohet kaq shumë.


Është një vepër e pëlqyeshme që namazi të falet në kohën e parë të tij. Kjo gjë është këshilluar me ngulm në Islam. Sa më herët që të falet namazi, aq më mirë është për besimtarin. Në këtë drejtim, bëjnë përjashtim rastet kur një person pret që të mblidhen njerëz të mjaftueshëm për ta falur namazin me xhemaat.Kibleja


Kibleja e muslimanëve është Qabeja që ndodhet në Xhaminë e Shenjtë në Mekke. Të gjithë muslimanët, gjatë namazeve të tyre, kthehen në atë drejtim.


Gjatë namazit, ata që gjenden brenda Xhamisë së Shenjtë, duhet të kthehen në drejtim të Qabes (e cila gjendet në qendër të objektit) kurse ata që janë jashtë Xhamisë së Shenjtë, duhet të kthehen në drejtim të kësaj xhamie.


Për njerëzit që jetojnë në distanca më të mëdha nga ky vend, mjafton që të kthehen në një drejtim, në të cilin mund të thuhet se janë të kthyer drejt kibles. Zoti thotë:


Ne shohim si e kthen fytyrën nga qiejt dhe do t`të kthejmë drejt një kibleje që ta do zemra. Tani ktheje, pra, fytyrën drejt Xhamisë së Shenjtë dhe të gjithë kthehuni drejt saj, kudo që të jeni. (Kur`an 2:144)

Vërtet tempulli i parë për njerëzit është Qabeja në Mekke, që është e shenjtë dhe një udhëzim për njerëzit. Në të ka shenja të qarta dhe atje është vendi i Ibrahimit. Do të jetë i mbrojtur kushdo që hyn në të...(Kur`an 3:96-97)


Në lidhje me Qaben, Imam Aliu (pqmt) ka thënë:“A nuk shihni se nga Ademi dhe deri tek i Dërguari i Fundit, Zoti i sprovoi njerëzit me gurë që nuk sjellin as dëm e as dobi, që nuk shohin e nuk dëgjojnë. Këtë grumbull gurësh Ai e shpalli si shtëpinë e Tij të shenjtë dhe e bërë një obligim respektimin e saj. Këtë shtëpi e vendosi në një luginë të ngushtë me gurë, pa tokë pjellore dhe pa ujë. E vendosi atë ndërmjet maleve të pjerrëta, në një tokë të rrethuar gjithkah nga rëra, ku fshatrat janë larg njëri-tjetrit dhe uji gjendet vështirë. As deveja nuk mund të jetojë në këtë tokë, as edhe ndonjë kafshë tjetër.
Pastaj Zoti i urdhëroi Ademit dhe fëmijëve të tij, që të ktheheshin drejt kësaj shtëpie dhe e bëri atë një ndalesë për udhëtarët dhe një vendpushim për kafshët e tyre. Zemrat kthehen drejt saj dhe njerëzit e shpirtit atje e gjejnë njëri-tjetrin. Të gjithë nisen drejt saj, nga shkretëtirat e nga fushat, duke kaluar shkretëtira të pafundme e detëra, duke zbritur nga male, duke lënë pas rrugë të gjata e duke u ndarë nga toka e tyre. Duke e hapur njërën shpatull (në veshjen e ihramit), ata nënshtrohen me dëshirë, shkojnë me vrap drejt modestisë dhe kërkojnë ta fitojnë kënaqësinë e Krijuesit me fytyra të pluhurosura. Ata i heqin rrobat e tyre, e mbathin “ihramin” dhe i presin flokët e tyre të bukura. E gjithë kjo është një sprovë e madhe dhe dëshmi e një pastrimi kuptimplotë. Zoti e ka bërë atë Shtëpi, një ndërmjetës të mëshirës së Tij dhe një mjet për ta arritur parajsën.”(Nehxh`ul-Belaga, fjalimi 192)Kurse Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:“Zoti e ka bërë Qaben një kible për ata që janë brenda Xhamisë së Shenjtë, e ka bërë Xhaminë e Shenjtë një kible për ata që janë në Harem (në zonën e shenjtë të Mekkes) dhe e ka bërë Haremin një kible për gjithë botën...” (El-Vesail, vëll.3, fq.220)


Pikërisht siç thotë Imam Aliu (pqmt), Qabeja, një grumbull gurësh që as sheh e as dëgjon, është në të vërtetë një simbol. Ajo është shtëpia e njerëzve të shpirtit, është shtëpia e dashurisë dhe e atyre që në zemra e mbajnë fshehur vetëm dashurinë hyjnore. Qabeja është vendtakimi i atyre që e dëshirojnë përjetësinë dhe që kthehen drejt saj. Kthimi drejt Qabes është simboli i unitetit, i bashkimit dhe i shpëtimit nga burgu i vetvetes.


Pra, Qabeja që gjendet në Mekken e Shenjtë është kibleja e muslimanëve. Për ata që janë në Xhaminë e Shenjtë, është një detyrim që të kthehen në një mënyrë të përpiktë drejt saj. Për njerëzit që janë në largësi, një përpikmëri e tillë s`është e detyrueshme dhe një drejtim i përafërt është i mjaftueshëm.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, kibleja nuk është obligim vetëm për namazet ditore. Po të jetë e mundur, të gjithë namazet e detyrueshme (farz), duke përfshirë këtu edhe namazin e të vdekurit madje dhe përsëritjen e sexhdeve të harruara, duhet të falen me fytyrë të drejtuar kah Qabeja. Këtu përfshihen edhe namazet vullnetare, përderisa falen duke u ndalur në një vend të caktuar.


Por nëse namazi vullnetar falet duke qenë në rrugë, në anije ose në ndonjë mjet tjetër transporti, të kthyerit drejt Qabes nuk është një obligim.
Po kështu, edhe gjatë prerjes së kafshës është një detyrim kthimi drejt Qabes. Edhe një njeri që është duke vdekur, duhet të kthehet drejt kibles dhe pasi të vdesë, duhet të varroset mbi shpatullën e tij të djathtë, me fytyrën e drejtuar kah Qabeja.


Disa rregulla në lidhje me kiblen


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nëse personi nuk e di se në cilin drejtim është Qabeja, ai duhet të përpiqet ta gjejë atë.


Nëse edhe pas një kërkimi të kujdesshëm, nuk arrin dot të sigurohet në lidhje me drejtimin e Qabes, ai mund të veprojë sipas mendimit të dy personave të drejtë ose sipas ndonjë personi që në mënyrë shkencore arrin ta gjejë drejtimin e Qabes. Po të mos e ketë këtë mundësi, personi mund të krijojë një përshtypje për drejtimin e përafërt të Qabes, duke gjykuar sipas mihrabit të xhamive ose sipas drejtimit të varreve muslimane.


Por nëse nuk arrin ta bëjë as këtë, ai (në ka mjaft kohë) duhet ta falë namazin në të katër drejtimet. Nëse nuk ka shumë kohë, atëherë duhet ta bëjë këtë gjë, aq sa i lejon koha. Nëse në mesin e katër drejtimeve, ka ndonjë për të cilën është i bindur se nuk mund të jetë kibleja, atëherë mjafton që ta falë namazin e njejtë, në tre drejtimet e mbetura.


Në përjashtim të namazit, në veprat e tjera që duhen bërë duke u kthyer drejt Qabes (për shembull gjatë prerjes së një kafshe), një devijim nga ky drejtim është i lejuar, përderisa njeriu nuk mund ta gjejë drejtimin e duhur.


Një përmbledhje e detyrimeve para namazit


Deri këtu i përmendëm detyrimet dhe kushtet që konsiderohen si parapërgatitje për namazin. Këta detyrime mund të ndahen në disa kategori: pastërtia, rrobat e veshura gjatë namazit, vendi ku falet namazit, kohët e namazit dhe kibleja nga duhet të kthehet njeriu.


Një njeriu që i plotëson këto kushte i lejohet të fillojë me namazin. Pasi i shpjeguam parapërgatitjet për namazin, tani mund të fillojmë me shpjegimin e detyrimeve dhe të veprave të pëlqyeshme që kanë të bëjnë me vetë ritualin e namazit. Megjithatë, ngase ezani dhe ikameti janë dy vepra të pëlqyeshme (mustehap) para namazit, njëherë do t`i shpjegojmë ata dhe pastaj do të fillojmë me vetë namazin.


 Ezani dhe ikameti


Ezani është një lloj sllogani musliman i Njëshmërisë së Zotit. Gjatë recitimit të ezanit, përveç përsëritjes së besimit islam të Njëshmërisë, të gjithë muslimanët ftohen drejt namazit që cilësohet si më e mira e veprave.


Për këtë arsye, që në të gjallë të të Dërguarit të Zotit (pqmtmft), në veçanti nëpër xhami recitohej ezani dhe ikameti, për t`i lajmëruar njerëzit se kishte hyrë koha e namazit dhe për t`i lajmëruar që të përgatiten për namaz.


I Dërguari i Zotit dhe Imamët e Ehl-i Bejtit (pqmt), i kanë këshilluar me ngulm ndjekësit e tyre që t`i recitojnë ezanin dhe ikametin, qofshin edhe duke u falur të vetëm, në një kënd ku nuk i sheh kush. Për të tillët, ata kanë dhënë sihariqe të shpërblimeve të mëdha pranë Zotit.


Për shembull, në një hadith të të Dërguarit (pqmtmft), të përcjellë nga Ebu Dherri, ai thotë:“O Ebu Dherr! Për tre lloj njerëzish Zoti yt krenohet para ëngjëjve: I pari është njeriu, që i vetmuar në mes të shkretëtirës e reciton ezanin dhe pastaj fillon me namazin. Atë çast, Zoti u thotë ëngjëjve: “Shikoni! Robi im filloi të falë namaz dhe askush nuk e sheh atë përveç Meje.” Pastaj shfaqen shtatëdhjetë mijë ëngjëj dhe e ndjekin atë në namaz. Këta ëngjëj pastaj i kërkojnë falje Zotit për këtë njeri, deri në ditën e ardhshme.
O Ebu Dherr! Nëse robi i Zotit merr abdest ose bën tejemmum në një shkretëtirë, e reciton ezanin dhe ikametin dhe e fillon namazin, Zoti u urdhëron ëngjëjve që të falin namaz pas tij. Kjo rradhë e ëngjëjve që vendosen pas tij është aq e gjatë sa nuk i shihet as fillimi dhe as fundi. Ëngjëjt bëjnë ruku në çdo ruku të tij, sexhde bashkë me çdo sexhde të tij dhe thonë “amin” për çdo lutje që ai bën.
O Ebu Dherr! Kushdo që e fal namazin duke e recituar ikametin por pa e recituar ezanin, e fal namazin vetëm me ata dy ëngjëj që i ka gjithmonë pranë vetes.”(Bihar`ul-Enver, vëll.64, fq.116)
Sërish nga i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) përcillet thënia në vijim:
“Kur ëngjëjt e dëgjojnë zërin e ezanit nga njerëzit e kësaj bote, ata thonë: “ky është zëri i ndjekësve të Muhammedit në lidhje me Njëshmërinë e Zotit”. Pastaj të gjithë ëngjëjt, deri në përfundim të namazit, luten për faljen e mëkateve të ndjekësve të Muhammedit.” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.307)


Nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Kushdo që fal namaz duke e recituar edhe ezanin edhe ikametin, do të ketë dy rradhë përplot ëngjëj që do të falin namaz pas tij. Por ai që e reciton vetëm ikametin, do të ketë vetëm një rradhë...” (Furu el Kafi, vëll.3, fq.303)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:“Kur i Dërguari i Zotit u ngrit drejt qiejve në miraxh dhe arriti në “Bejt`ul-Mamur”, hyri koha e namazit. Xhebraili e recitoi ezanin dhe ikametin. I Dërguari doli përpara kurse ëngëjt dhe profetët u rradhitën pas tij për ta falur namazin.” (El-Vesail, vëll.4; Ebvab`ul-Ezan, hadithi no.1)


Sërish në lidhje me ezanin, Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Ezani është një përkujtim për të hutuarin, një paralajmërim për të paditurin, një informim se ka hyrë koha e namazit për atë që nuk është i vetëdijshëm për këtë gjë, një thirrje për ta adhuruar Perëndinë, një nxitje për namaz, një përsëritje e Njëshmërië dhe një shpallje e Islamit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.133)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, para namazeve të detyrueshme (farz) ditore është një vepër e pëlqyeshme që të recitohet ezani dhe ikameti, qoftë kur njeriu falet vetëm ose me xhemaat, qoftë në luftë ose në paqe, qoftë mashkull ose femër, qoftë me shëndet të plotë ose sëmurë, qoftë në kohë të duhur ose me vonesë.


Por para namazeve të tjera të detyrueshme (farz), si namazi i “shenjës së Zotit” (ajetit) ose në namazet vullnetare, në vend të ezanit dhe ikametit, është më mirë të thuhet tri herë “Es-selat”.


Përveç kësaj, është një vepër e pëlqyeshme që në ditën e para të lindjes së një fëmije ose së paku para se t`i bjerrë kërthiza, t`i recitohet ezani në veshin e djathtë dhe ikameti në veshin e majtë.


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Kur t`ju lindë një fëmijë i ri, recitojani ezanin në veshin e djathtë dhe ikametin në të majtin! Kjo e mbron atë kundër djallit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.162)


Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Një fëmije të sapolindur, i recitohet ezani në veshin e djathtë dhe ikameti në të majtin” (Mekarim`ul-Ahlak, fq.261)


Përmbajtja e ezanit


Sipas Ehl-i Bejtit, ezani përbëhet nga tetëmbëdhjetë vargje (të detyrueshme), që recitohen me rradhitjen në vijim:


Allahu Ekber (Zoti është më i madhi) x 4
Esh`hedu en la ilahe il-lallah (dëshmoj se s`ka zot tjetër veç Zotit) x 2
Esh`hedu enne Muhammeden Resulullah (dëshmoj se Muhammedi është i Dërguari i Zotit) x 2
Esh`hedu enne Alijjen Velijullah (dëshmoj se Aliu është një udhëheqës nga Zoti)1 x 2
Hajjale`s salah (ejani në namaz) x 2
Hajjale`l felah (ejani drejt shpëtimit) x 2
Hajjale hajr`il-amel (ejani drejt më të mirës së veprave) x 2
Allahu Ekber (Zoti është më i madhi) x 2
La ilahe il-lallah (s`ka zot tjetër veç Zotit) x 2


1: Ndonse kjo shprehje nuk është një pjesë e ezanit dhe e ikametit, konsiderohet nga shumica e dijetarëve të shkollës së Ehl-i Bejtit, si një vepër e pëlqyeshme gjatë recitimit të ezanit (përkthyesi: ndonse në mesin e dijetarëve të Ehl-i Bejtit, ka edhe të tillë që nuk pajtohen me këtë mendim dhe insistojnë se edhe përkundër kuptimit të bukur të kësaj shprehjeje, ajo duhet të mos përfshihet në ezan). Arsyeja e kësaj është që të dëshmohet udhëheqësia e Imam Aliut (pqmt), kundër atyre që gjatë historisë u kanë bërë padrejtësi dhe i kanë shkelur pasardhësit e tij dhe madje kanë shkuar aq larg, sa në fjalimet e namazit të Xhumasë të urdhërojnë që Aliu të mallkohet dhe të shahet publikisht (përkthyesi: kjo ndodhi në kohën e dinastisë umajjade, nga sundimi kalifit Muavije bin Ebu Sufjan deri në kohën kur kalifi Umar bin Abdulaziz e ndaloi këtë gjë).
Si reagim ndaj këtyre njerëzve, shiitët e kanë integruar edhe në ezanin e tyre dëshminë se Aliu (pqmt) është udhëheqësi i muslimanëve, i caktuar nga Zoti.
Përveç këtyre, ka disa transmetime në burimet sunnite se që në kohën e të Dërguarit (pqmtmft), disa nga shokët e tij e kanë përfshirë këtë shprehje në ezan. Në veprën “El-Selafe fi-emr`il-halife”, Abdullah Meragi el-Misriu shkruan se në kohën e të Dërguarit të Zotit, Selman Farisiu e përfshinte këtë shprehje në ezan dhe në ikamet. Një njeri e dëgjoi këtë dhe e lajmëroi të Dërguarin. Ky i fundit i tha: “Paske dëgjuar një fjalë të bukur”.


Përmbajtja e ikametit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, ikameti përbëhet nga shtatëmbëdhjetë vargje (të detyrueshme) dhe recitohet sipas rradhitjes në vijim


Allahu Ekber (Zoti është më i madhi) x 2
Esh`hedu en la ilahe il-lallah (dëshmoj se s`ka zot tjetër veç Zotit) x 2
Esh`hedu enne Muhammeden Resulullah (dëshmoj se Muhammedi është i Dërguari i Zotit) x 2
Esh`hedu enne Alijjen Velijullah (dëshmoj se Aliu është një udhëheqës nga Zoti) x 2
Hajjale`s salah (ejani në namaz) x 2
Hajjale`l felah (ejani drejt shpëtimit) x 2
Hajjale hajr`il-amel (ejani drejt më të mirës së veprave) x 2
Kad kamet`is salah (namazi po fillon) x 2
Allahu Ekber (Zoti është më i madhi) x 2
La ilahe il-lallah (s`ka zot tjetër veç Zotit) x 1


Disa rregulla në lidhje me ezanin dhe ikametin


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nuk duhet të ketë ndërprerje tepër të gjatë ndërmjet recitimit të një vargu dhe vargut vijues. Nëse heshtja ndërmjet dy vargjeve është më e gjatë se zakonisht, ezani ose ikameti duhet të recitohet nga e para.


Në pesë raste, recitimi i ezanit nuk është një vepër e pëlqyeshme (mustehap): 1. Ditën e premte, para namazit të iqindisë

 2. Në ditën e nëntëmbëdhjetë të muajit Dhulhixhxhe (dita e Arefes), para namazit të iqindisë

 3. Para namazit të jacisë, për personat që janë në Meshar`ul-Harem në natën para Kurban Bajramit

 4. Para namazit të iqindisë dhe të jacisë, për gratë të cilat kanë gjakderdhje të tepërt dhe anormale gjatë menstruacionit, e cila buron nga ndonjë sëmundje

 5. Para namazit të iqindisë dhe të jacisë, per personat që për shkak të një sëmundjeje, nuk arrijnë dot ta kontrollojnë urinën dhe jashtëqitjen e tyre


Gjërat e shprehura më sipër vlejnë në rastet kur namazi në fjalë falet fill pas namazit paraprak ose nëse ndërmjet tij dhe namazit paraprak ka një interval të shkurtër kohor. Në të kundërt, konsiderohet një vepër e pëlqyeshme që të recitohet ezani edhe para këtyre namazeve.


Ikameti duhet gjithnjë të recitohet pas ezanit. Nëse lexohet para tij, është i pavlefshëm.


Vargjet e ezanit dhe ikametit duhet të recitohen sipas rradhitjes së dhënë më sipër. Nëse prishet rradhitja, njeriu duhet ta rifillojë recitimin nga vargu, në të cilin është prishur rradhitja.


Ezani dhe ikameti duhet të recitohen me një arabishte standarde. Nëse recitohet me një arabishte të gabuar ose në një gjuhë të huaj, ezani dhe ikameti janë të papranueshëm.


Ezani dhe ikameti duhet të recitohen pasi të ketë hyrë koha e namazit. Recitimi i tyre i vetëdijshëm, para kohës së namazit, i bën ato të pavlefshme.


Përveç kësaj, është një veprim i pëlqyeshëm që njeriu, i cili e dëgjon ezanin, t`i përsërisë një nga një vargjet që i dëgjon. Kurse gjatë recitimit të ikametit, përveç që është e pëlqyeshme për personin të jetë i kthyer drejt kibles dhe të jetë me abdest, është e pëlqyeshme edhe të qëndrojë pa lëvizur, ta recitojë ikametin me zë më të ulët se ezanin dhe të lërë më pak hapësirë mes vargjeve.


Detyrimet (farzet) gjatë namazit


Në vijim, do t`i shpjegojmë detyrimet (farzet), që sipas Ehl-i Bejtit, duhet të respektohen gjatë namazit. Por më parë, do të përcjellim një hadith nga burimet e Ehl-i Bejtit, që do të shërbejë si udhërrëfyes në këtë drejtim. Në këtë hadith, përveç për detyrimet (farzet) gjatë namazit, flitet edhe për veprat e pëlqyeshme (mustehap) gjatë tij.


Hammadi, një ndjekës i Imam Xhaferit (pqmt) përcjell:
Një ditë Imam Xhaferi (pqmt) më pyeti:


“O Hammad! A di ta falësh si duhet namazin?”
Unë ia ktheva: “Imzot, unë e kam mësuar përmendësh librin e Harizit në lidhje me namazin”
Imami më tha: “Nuk mjafton ajo. Ngrihu njëherë dhe fale namazin, që të të shoh!”
Me ta dëgjuar këtë, unë u ngrita në këmbë, u ktheva drejt kibles, fillova me namazin dhe e përfundova bashkë me rukutë dhe me sexhdet.
Pasi më ndoqi me kujdes, Imami tha: “Nuk e fal si duhet namazin, o Hammad. Sa keq që disa prej juve janë bërë gjashtëdhjetë a shtatëdhjetë vjeç dhe nuk e falin dot namazin ashtu si duhet.”
Unë u ndjeva keq pas këtyre fjalëve të Imamit dhe i thashë: “T`u bëfsha kurban, atëherë më trego ti se si falet namazi!”
Më pas, Imami qëndroi në këmbë i kthyer drejt kibles dhe i lëshoi anash duart, me gishtat ngjitur me njëri-tjetrin. Pastaj i vendosi këmbët paralelisht me njëra-tjetrën, duke lënë ndërmjet tyre vend sa tri gishta. Me një qetësi dhe paqe të plotë, i ktheu gishtat e këmbëve drejt kibles dhe e filloi namazin, duke thënë: “Allahu Ekber”


Më pas e recitoi kapitullin “Hamd” (Fatiha), pas tij kapitullin “Ihlas” dhe pasi priti sa një frymë, tha sërish “Allahu Ekber” derisa ishte akoma në këmbë. Pastaj u përkul përpara dhe u vendos në ruku. Këmbët i kishte akoma të hapura dhe duart i vendosi në pjesën e brendshme të gjunjëve, të cilët i shtyu pas që t`i drejtoheshin këmbët. Shpinën e kishte të drejtë, aq sa sikur t`i derdhje një pikë uji ose vaji mbi shpinë, pika do të qëndronte mbi të, pa lëvizur.


Duke qenë në ruku, e zgjati drejt qafën, i mbylli pak sytë dhe tha tri herë: “Subhane Rabbijel Adhimi ve bi hamdih”.


Pastaj u ngrit sërish në këmbë dhe kur ishte drejtuar plotësisht, tha: “Semiallahu limen hamideh”. Pastaj i ngriti duart deri në fytyrë dhe duke qenë akoma në këmbë, tha: “Allahu Ekber”. Kur u ul në sexhde, duart i vendosi në tokë para gjunjëve dhe tha tri herë: “Subhane Rabbijel a`la ve bihamdih”.


Duke qenë në sexhde, asnjë pjesë e trungut të tij nuk e preku tokën. Vetëm tetë pjesë të trupit të tij kishin kontakt me të: balli, pëllëmbët, gjunjët, maja e gishtit të madh të të dyja këmbëve dhe hunda. Shtatë prej këtyre janë të detyrueshme kurse vendosja e hundës në tokë është një vepër e pëlqyeshme.


Pastaj e ngriti kokën nga sexhdeja dhe pasi ishte ulur si duhet, tha “Allahu Ekber”. Më pas ul mbi këmbën e tij të majtë dhe pjesën e sipërme të këmbës së djathtë e vendosi mbi shputën e majtë. Më pas tha: “Estagfirullahi ve etubu ilejh”.


Pastaj duke qenë akoma ulur, tha “Allahu Ekber” dhe në sexhden e dytë, i përsëriti të njejtat gjëra si në të parën. As në ruku dhe as në sexhde, ai nuk u mbështet gjëkundi. Gjatë sexhdes, bërrylat nuk i vendosi në tokë dhe i mbajti në ajër.


Kështu, Imami i fali dy reqate namaz. Pastaj m`u kthye mua dhe tha: “O Hammad! Kështu fale namazin dhe gjatë namazit, mos vështro përreth, mos i luaj duart e gishtat dhe mos e lëviz pështymën në gojë!” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.185; El-Vesai, vëll.4, fq.673)


Në shembullin përcjellur më sipër, Imam Xhaferi (pqmt) i ka shpjeguar detyrimet (farzet) e namazit dhe përveç kësaj, i ka shprehur edhe disa veprime të pëlqyeshme (mustehap) për meshkujt.


Për të përmbledhur, gjatë namazit, teksa i bën detyrimet dhe veprimet e pëlqyeshme, njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm se kujt i drejtohet dhe me kë flet. Ai duhet të jetë i paqtë dhe i nënshtruar para Zotit, njësoj siç thotë Zoti në vargun kuranor:


“Vërtet besimtarët kanë shpëtuar. Ata janë të nënshtruar gjatë namazit të tyre.” (Kur`an 23: 1-2)


Namazi nuk duhet të falet në gjendje të përgjumur, me përtim ose pa vullnet. Namazi duhet të jetë një përgjërim ndaj Zotit, siç do të duhej t`i përgjërohej një rob i nënshtruar i Tij. Gjatë namazit, njeriu duhet ta pastrojë veten nga dëshirat, nga vuajtjet dhe nga mendimet e kësaj bote.


Duhet theksuar se sipas thënieve të të Dërguarit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (pqmt), namazi është një dalje në praninë e Zotit dhe është, në kuptimin simbolik, miraxhi i besimtarit. Shi për këtë, namazi ka vlerë vetëm nëse falet me vetëdije dhe me dëshirë. Andaj, secili namaz duhet të falet me kujdesin më të madh, sikur të ishte namazi i fundit që fal personi.


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Kur të duash të falësh namaz, mos e bëj këtë në gjendje të përgjumur, duke u ngutur ose pa dëshirë. Përkundrazi, ji i qetë, serioz dhe bëje me vullnet!” (Mustedrek`ul-Vesail, vëll.4, fq.87)


Imam Zejn`ul-Abidini (pqmt) ka thënë:


“E drejta e namazit mbi ty, është që në atë çast, të jesh i vetëdijshëm se del në prani të Zotit dhe se qëndron para Tij. Kur të jesh i vetëdijshëm për këtë, do t`i drejtohesh Zotit me seriozitet dhe paqe, si një rob i mjerë e i varfër i Tij, i cili bashkë me frikën ka edhe dëshira, bashkë me drojen ka edhe pritje të mëdha. Si një rob i mjerë që përgjërohet dhe që ia di vlerën Lartësisë, në prani të të cilës ndodhet. Vetëm atëherë do ta kesh kryer namazin duke ia ditur kufijtë dhe duke ia plotësuar të drejtat.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.4)


Si përfundim, duke u mbështetur në urdhrat dhe në veprimet e të Dërguarit të Zotit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (pqmt), mund të themi se gjërat të cilat duhet domosdo të bëhen, të recitohen ose për të cilat duhet patur kujdes, janë detyrimet (farzet) e namazit. Pjesa tjetër e gjërave, të cilat janë të këshillueshme por jo të domosdoshme, janë veprat e pëlqyeshme (mustehap) të namazit.


Përveç kësaj, në mësimet e Ehl-i Bejtit, detyrimet (farzet) e namazit mund të ndahen në dy kategori: detyrimet (farzet) të cilat janë të domosdoshme që namazi të pranohet (rukn) dhe detyrimet, të cilat nuk duhet të lihen mënjanë, në mënyrë të vetëdijshme (jo- rukn) por që nuk e prishin vlefshmërinë e namazit, përderisa harrohen pa vetëdije.


Detyrimet (farzet) pa të cilat namazi nuk pranohet ( “rukn”)


Sipas Ehl-i Bejtit, namazi ka pesë detyrime të tilla. Të qenit “rukn” do të thotë se moskryerja e këtyre obligimeve, qoftë me ose pa vetëdije, e bën të pavlefshëm namazin dhe nuk mund të zëvendësohet me ndonjë gjë tjetër. Këto detyrime (farze), të cilat do t`i shpjegojmë hollësisht në vijim të librit, janë: 1. Nijeti (qëllimi)

 2. Kijami

 3. Tekbiri fillestar

 4. Rukuja

 5. Të dyja sexhdet bashkë


Detyrimet (farzet) e namazit, të cilat nuk janë “rukn”


Detyrimet e tilla në namaz janë gjashtë. Kuptimi i mosqenies “rukn” të tyre, është se moskryerja e pavetëdijshme ose harrimi i këtyre veprimeve gjatë namazit, nuk e bën të pavlefshëm namazin dhe se ky harrim mund të kompenzohet gjatë namazit ose pas tij. Megjithatë, lënia mënjanë e këtyre veprimeve në mënyrë të vetëdijshme, e bën të pavlefshëm namazin. Detyrimet (farzet) “rukn” të namazit janë: 1. Kiraati

 2. Dhikri

 3. Teshehhudi

 4. Selami

 5. Kryerja e veprimeve në një rradhitje të caktuar

 6. Kryerja e veprimeve pa ndërprerje


Më poshtë, do të japim nga një shpjegim më të detajuar të këtyre detyrimeve, qofshin ata “rukn” ose jo.


Nijeti


Në Kur`an thuhet:


Ndonse atyre s`u ishte urdhëruar tjetër, veçse ta adhuronin vetëm Zotin, ta falnin namazin dhe ta jepnin zeqatin. Kjo është, pra, feja e drejtë...(Kur`an 98:5)

Thuaj: “Zoti im ka urdhëruar drejtësinë. Në çdo xhami kthejeni fytyrën drejt Tij dhe lutjuni sinqerisht vetëm Atij. Siç e filloi krijimin tuaj, sërish tek Ai do të ktheheni...(Kur`an 7:29)


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Çdo veprim përcaktohet sipas qëllimit dhe çdo njeri, shpërblehet sipas qëllimit të tij.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.371; El-Vesail, vëll.4, fq.711)


Sërish nga i Dërguari i Zotit (pqmtmft) përcillet:


“Namazi nuk është thjesht të qëndrosh në këmbë dhe të ulesh. Namazi është të jesh i sinqertë dhe me këtë sinqeritetit ta kërkosh kënaqësinë e Zotit. (Usul el Kafi, vëll.2, fq.109)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Një vepër është aq e mirë, sa është i mirë qëllimi i saj. Më e mira e veprave është qëllimi i mirë...” (Mizan`ul-Hikmeh, vëll.10, fq.287)


Nga Imam Muhammed Bakiri (pqmt) përcillet:


“Nuk është e drejtë që njeriu të fillojë me namazin pa bërë nijet. Kushdo që e fillon namazin pasi bën nijet dhe së jashtmi e së brendshmi i bindet këtij nijeti, e ka të pranuar namazin.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.377)


Nijeti është qëllimi për ta kryer një veprim në mënyrë të vetëdijshme dhe vetëm për ta kënaqur Zotin. Ky qëllim dhe kjo vetëdije duhet të zgjasin nga fillimi i një veprimi deri në përfundimin e tij.


Për këtë arsye, është i papranueshëm namazi i atyre që nuk janë të vetëdijshëm se ç`bëjnë gjatë namazit, që nuk kanë për qëllim fitimin e kënaqësisë së Zotit, që e humbin krejtësisht përqëndrimin duke menduar gjëra të tjera dhe që nuk janë të sinqertë në namazin e tyre.


Duhet theksuar se ngase ajo që quajmë nijet s`është tjetër veçse një vullnet i brendshëm që e bën njeriun të kryejë një veprim, nuk është e nevojshme që ai të shprehet me zë ose të thuhet së brendshmi para namazit (duke thënë për shembull “Po e fal namazin e drekës për ta fituar kënaqësinë e Zotit” ose diç të ngjashme). Është me rëndësi, pra, që njeriu ta fillojë namazin me vetëdijën dhe me qëllimet që i përmendëm më sipër. Në këtë rreth, është irelevante në do ta shqiptojë ai qëllimin e tij ose jo.


Nijeti është një detyrim i namazit, që po të harrohet edhe pa dashur, e bën namazin të pavlefshëm. Për shembull në rastet kur një njeri është i obliguar të falë disa namaze, ai duhet ta ketë të qartë në qëllimin e tij, secilën herë, se cilin namaz është duke e falur. Nëse ai e fillon namazin pa e patur të qartë se cilin namaz ka për qëllim ta falë, namazi i tij është i papranueshëm.


Falja e namazit, duke patur qëllim mburrjen, jo vetëm që e bën të pavlefshëm namazin e personit por edhe konsiderohet një mëkat i madh, madje një lloj politeizmi.


Në Kur`an, mburrja është krahasuar me një rrebesh shiu që shkatërron gjithçka dhe me një zjarr që bën pluhur e hi çdo gjë (Kur`an 2: 264,266). Në lidhje me këtë gjë, i Dërguari i Zotit ka thënë:


“Mos u mundoni ta mashtroni Zotin sepse Ai do t`ju mashtrojë juve. Dijeni se kushdo që përpiqet ta mashtrojë Zotin, do të mashtrohet prej Tij dhe do ta humbë besimin e vet. Dhe nëse ka pak mend, do të kuptojë se në të vërtetë, s`ka mashtruar kënd veç vetvetes.” Dikush e pyeti se ç`do të thoshte “ta mashtrosh Zotin” dhe ai u përgjigj: “Të bësh një vepër që ka urdhëruar Zoti, duke patur një qëllim tjetër përveç Tij. Kinie droje Zotin dhe qëndroni larg mburrjes! Sepse të mburresh është t`i gjesh të barabartë Zotit. Në Ditën e Gjykimit, njeriu i tillë do të thirret me emrat “mohues”, “i devijuar”, “mashtrues” dhe “humbës”. Atij do t`i thuhet: O mashtrues! Dolën të kota përpjekjet tuaja dhe shpërblimi yt u humb. Shko tani dhe kërko shpërblim prej atyre, për të cilët i bëri ato veprime!” (Bihar`ul-Enver, vëll.72, fq.295)


Kijami


“Kijam” është emërtimi që i jepet qëndrimit në këmbë gjatë namazit, në një pozitë të drejtë. Kjo ndodh pas tekbirit fillestar, duke e lexuar kapitullin Fatiha dhe një kapitull tjetër në reqatin e parë dhe të dytë dhe po kështu, edhe në reqatin e tretë dhe të katërt, në të cilin mund të lexohet vetëm kapitulli Fatiha ose dhikri “Tesbihat`ul-Erbija”. Gjithashtu, pjesë e kijamit është edhe qëndrimi në këmbë, pas bërjes ruku dhe para shkuarjes në sexhde.
Sipas jurispudencës shiite, qëndrimi në këmbë gjatë tekbirit fillestar dhe para shkuarjes në ruku, është një detyrim (farz) “rukn”, pa të cilin namazi nuk konsiderohet i plotë, edhe sikur ky detyrim të harrohet pa dashur.
Por qëndrimi në këmbë gjatë recitimit të kapitullit Fatiha dhe të një kapitulli tjetër, duke recituar dhikrin “Tesbihat`ul-Erbija” ose pas ngritjes nga rukuja, nuk është një detyrim “rukn”. Nëse një gjë e tillë harrohet nga personi, kjo nuk e prish namazin e tij dhe nuk e bën të pavlefshëm. Por nëse ai qëllimisht nuk i bën këto gjëra, atëherë namazi i tij është i papranueshëm.


Sipas kësaj, nëse një njeri i aftë për të qëndruar në këmbë, nuk qëndron në këmbë gjatë tekbirit fillestar, ulet pasi ta ketë shqiptuar atë dhe nuk ngrihet sërish në këmbë para se të shkojë në ruku, namazi i tij është i papranueshëm, pa marrë parasysh në e ka bërë këtë gjë me ose pa qëllim. Por nëse në pjesët e tjera (që nuk janë “rukn”), në mënyrë të pavetëdijshme, nuk qëndron në këmbë, namazi i tij është i pranueshëm. I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Nëse ndonjëri nga ju nuk e fal dot në këmbë namazin, le ta falë ulur! Dhe nëse nuk e fal dot as ulur, atëherë le ta falë teksa është i shtrirë me këmbët drejt kibles dhe le të bëjë shenjë për ruku dhe për sexhde.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.334)


Në lidhje me vargun “Ruajini namazet dhe namazin e mesëm! Ngrihuni në këmbë për hir të Zotit, duke qenë të nënshtruar në zemër!” (Kur`an 2:238), Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Njeriu i shëndetshëm duhet ta falë në këmbë namazin kurse i sëmuri, ulur. Por nëse i sëmuri nuk e fal dot namazin as ulur, le ta falë duke qenë shtrirë dhe le të bëjë shenjë për rukunë dhe për sexhden. Ky është një lehtësim pas vështirësive.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.335)


Duke e komentuar vargun “Ata që në këmbë, ulur dhe duke qenë shtrirë në një anë, e përmendin Zotin” (Kur`an 3:191), Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Një njeri i shëndetshëm duhet ta falë në këmbë namazin. Një i sëmurë mund të falet ulur. Kurse ata që e falin namazin duke qenë shtrirë në një anë, janë ata që s`kanë fuqi ta falin as në këmbë dhe as ulur.” (El-Vesail, vëll.4, fq.689)Sërish nga i Dërguari i Zotit (pqmtmft) përcillet thënia në vijim:


“Një i sëmurë duhet ta falë në këmbë namazin, nëse mund ta bëjë këtë. Nëse nuk mundet, atëherë le ta falë ulur! Nëse nuk e fal dot as ulur, atëherë le ta falë teksa është i shtrirë mbi anën e djathtë! Nëse nuk e bën dot këtë, ateherë le ta falë teksa është i shtrirë në të majtë! Por nëse nuk e bën as këtë, atëherë le të shtrihet mbi shpinë, le ta kthejë fytyrën drejt kibles dhe le ta falë namazin duke bërë shenjë me kokë. Duke e bërë këtë, përkulja e kokës së tij për sexhden, duhet të jetë më shumë se përkulja për rukunë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.339)Në lidhje me këtë, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“I sëmuri duhet ta falë në këmbë namazin e tij. Nëse nuk e bën dot këtë gjë, duhet ta falë ulur. Nëse nuk e bën dot as këtë, atëherë mund ta falë duke qenë shtrirë mbi shpinë. Ai e shqipton tekbirin, e reciton Fatiha-në dhe pastaj një kapitull tjetër. Kur dëshiron të shkojë në ruku, i mbyll pakëz sytë dhe i thotë dhikret që thuhen në ruku. Kur i mbarojnë fjalët, i hap sytë sërish. Hapja e syve e simbolizon ngritjen e kokës nga rukuja.
Pastaj kur të dëshirojë të bëjë sexhde, i mbyll sërish pakëz sytë dhe i thotë dhikret e sexhdes. Kur t`i përfundojë ky dhikër, ai i hap sytë sërish. Hapja e syve e simbolizon ngritjen e tij nga sexhdeja. Më pas, duke vazhduar në këtë mënyrë, ai e reciton teshehhudin dhe selamin për ta mbaruar namazin.” (El-Vesail, vëll.4, 691)


Disa rregulla në lidhje me kijamin


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, gjatë kijamit, trupi duhet të qëndrojë pa lëvizur, të mos jetë i përkulur dhe të mos mbështetet diku. Por nuk është problematike nëse ndonjëri nga këto rregulla nuk mund të respektohet për shkak të pamundësisë (p.sh. kur nuk ka mjaft hapësirë).


Përveç kësaj, është një detyrim që të dyja këmbët të jenë në tokë gjatë kijamit. Por nuk është e domosdoshme që pesha e trupit të jetë e ndarë në mënyrë të barabartë mbi të dy këmbët. Mjafton edhe sikur e gjithë pesha e trupit të jetë mbi njërën këmbë (me kusht që edhe këmba tjetër të jetë në tokë).


Nëse një njeri është i aftë ta falë në këmbë namazin e detyrueshëm (farz), atij nuk i lejohet që ta falë ulur. Por nëse një njeri, për shkak të sëmundjes ose për ndonjë shkak tjetër, nuk mund të qëndrojë në këmbë gjatë namazit, qoftë edhe duke u mbështetur diku ose duke u mbajtur në diçka, atëherë duhet që ta falë namazin ulur, duke e mbajtur drejt trupin.


Por nëse nuk mund ta falë namazin në gjendje të ulur, duhet të shtrihet mbi krahun e djathtë dhe ta falë namazin me fytyrë nga kibleja. Nëse kjo nuk është e mundur, duhet të kthehet nga ana e majtë, me fytyrë nga kibljeja. Por nëse edhe kjo është e pamundur, atëherë mund të shtrihet mbi shpinë, me këmbët në drejtim të kibles. Në këtë rast, për të bërë shenjë për ruku dhe për sexhde, mjafton që ta lëvizë kokën. Nëse nuk e lëviz dot as kokën, mjafton t`i mbyllë sytë me qëllim të rukusë dhe të sexhdes dhe pastaj t`i recitojë dhikret e nevojshme.


Një i sëmurë që s`është i aftë t`i shqiptojë lutjet dhe dhikret e namazit por që nuk e ka humbur vetëdijen, mjafton që veprimet e namazit dhe gjërat që duhet të recitohen, t`i bëjë në mendjen e tij.


Nëse një njeri që e fal ulur namazin, mendon se mund të ngrihet në këmbë gjatë namazit, ai duhet ta falë në këmbë namazin, aq sa mundet. Po kështu, nëse një të sëmuri të shtrirë, gjatë namazit i përmirësohet gjendja aq sa të mund të qëndrojë ulur, ai duhet ta falë ulur namazin, aq sa mundet. Por në të dy rastet, i sëmuri nuk duhet të recitojë asnjë pjesë nga namazi, derisa trupi i tij të stabilizohet (pas ndryshimit të pozitës).

E gjithë kjo vlen për namazet e detyrueshme (farz). Përkundër kësaj, namazet vullnetare (sunnet) mund të falen edhe ulur, pa patur kurrfarë arsyetimi.


Një gjë që duhet theksuar në këtë rast, është se sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, bashkimi i duarve gjatë namazit është një akt i palejuar, i cili e zhvleftëson namazin.


Në lidhje me këtë, Imam Aliu (pqmt) thotë:


“Muslimani, teksa gjatë namazit qëndron në prani të Zotit, nuk duhet t`i lidhë duart dhe t`u ngjajë mexhusinjve (zoroastrianëve) jobesimtarë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.325)


Kurse Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kur të qëndrosh në këmbë gjatë namazit, mos e vendos dorën e djathtë mbi të majtën dhe as të majtën mbi të djathtën. Kjo është mënyra se si i lidhin duart “njerëzit e Librit” (çifutët dhe të krishterët). Andaj lëshoji duart anash! Kjo është më mirë, që të mos merresh me gjëra të tjera gjatë namazit. (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.325)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është e pëlqyeshme (mustehap) që gjatë namazit: • Trupi të mbahet drejt

 • Shpatullat të lëshohen lirshëm

 • Duart (e lëshuara anash) të jenë mbështetur mbi kofshë (dhe jo të qëndrojnë pezull në ajër)

 • Gishtërinjtë të mbahen ngjitur me njëri-tjetrin

 • Vështrimi të jetë i drejtuar poshtë, drejt vendit ku bëhet sexhde

 • Pesha e trupit të ndahet në mënyrë të barabartë tek të dyja këmbët

 • Njeriu të jetë i qetë dhe i nënshtruar para Zotit

 • Këmbët të mbahen në një vijë të njejtë

 • Meshkujt të lënë mes këmbëvë një hapësirë, sa tre gishta të hapur

 • Femrat t`i ngjesin këmbët me njëra-tjetrën


Tekbiri fillestar (arab. “Tekbiret`ul-ihram”)


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Çelësi i namazit është pastërtia, fillimi i tij është tekbiri dhe përfundimi i tij, selami.” (El-Vesail, vëll.1, fq.279)
Dhe sërish ka thënë: “Çdo gjë ka një fillim dhe fillimi i namazit është tekbiri.” (El-Vesail, vëll.4, fq.714
)


Në lidhje me këtë gjë, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Fillimi i namazit është tekbiri fillestar. Kushdo që e harron atë, duhet ta falë sërish namazin. Fillimi i namazit është tekbiri dhe fundi i tij është selami.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.376)


Dhe sërish Imam Xhaferi (pqmt), i pyetur se ç`duhet të bëjë një njeri që e ka filluar namazin duke e harruar tekbirin fillestar, ka thënë:


“Ai duhet ta bëjë tekbirin fillestar dhe ta fillojë namazin nga e para. Nuk ka namaz pa tekbirin fillestar”. (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.379; vëll.88, fq.236; El-Vesail, vëll.4, fq.716)


Pasi të jetë bërë nijeti, namazi fillohet me tekbir (= Allahu Ekber) dhe ky tekbir quhet “Tekbiret`ul-Ihram” (përkthyer këtu si “tekbiri fillestar”). Ky tekbir është një detyrim (farz) “rukn” i namazit, lënia mënjanë e të cilit, qoftë edhe pa dashur, e bën të pavlefshëm namazin.


Sipas kësaj, nëse në fillim të namazit tekbiri fillestar harrohet ose nëse pasi të thuhet njëherë, përsëritet sërish me qëllimin e njejtë, ky veprim e prish namazin (edhe sikur të jetë bërë pa dashur), sepse në rastin e parë, mungon një pjesë e domosdoshme (rukn) e namazit kurse në rastin e dytë, kjo pjesë bëhet në mënyrë të tepëruar. Që të dyja e prishin namazin dhe njeriu që e bën njërin nga këto gabime, duhet ta fillojë namazin e tij nga e para.


Më pas, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, qoftë në këmbë, ulur ose shtrirë, trupi duhet të qëndrojë i palëvizshëm dhe fjalët “Allahu” dhe “Ekber” duhet të thuhen pa ndërprerje, njëra pas tjetrës dhe me një arabishte të saktë. Shqiptimi i këtyre fjalëve me një arabishte të gabuar ose në një gjuhë të huaj, e prish namazin.


Por nëse një njeri, për shkak të një problemi ose sëmundjeje në gjuhën e tij, nuk e shqipton dot si duhet këtë shprehje, atëherë mund ta shqiptojë aq sa mundet. Por nëse nuk mund ta shqiptojë aspak, mjafton që ta thotë këtë shprehje në mendjen e tij, t`i ngrejë duart për të dhënë shenjë se bën tekbir dhe në është mundur, duhet që së paku ta lëvizë gjuhën (pavarësisht se nuk nxjerr dot zë).


Këtu duhet theksuar se tekbiret që thuhen në pjesët e tjera të namazit, gjatë shkuarjes në ruku, gjatë shkuarjes në sexhde dhe gjatë ngritjes nga sexhdeja, janë traditë e të Dërguarit (pqmtmft) dhe vepra të pëlqyeshme (mustehap) por nuk janë një detyrim (farz) në namaz. Është, pra, e këshillueshme që këto gjëra të bëhen, por edhe nëse nuk bëhen, nuk është një gabim.


Përveç kësaj, gjatë tekbirit (dhe në veçanti gjatë tekbirit fillestar), është një vepër e pëlqyeshme që të dy duart të ngrihen deri në lartësinë e veshëve, me pëllëmbët e kthyera drejt kibles.


Në një thënie të përcjellur nga Imamët e Ehl-i Bejtit, thuhet:


“Ngrini duart deri tek veshët tuaj kur të bëni nijet të falni namaz dhe e thoni tekbirin, kur të shkoni në ruku e kur të ngriheni prej rukusë dhe kur të shkoni në sexhde e kur të ngriheni prej sexhdes. Sepse kështu e falim namazin ne dhe ëngjëjt që i mbushin të shtatë qiejt. Çdo gjë ka një stoli dhe stolia e namazit është që të ngrihen duart...” (El-Vesail, vëll.1, fq.721)


Kurse Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kur ta shqiptosh tekbirin për të filluar me namaz, ngriji duart por mos lejo që pëllëmbët të jenë më lartë se veshët. Domethënë, duart e tua s`duhet të jenë më lartë se fytyra.” (El-Vesail, vëll.4, fq.728)


Përveç kësaj, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është një vepër e pëlqyeshme që para fillimit të namazit, të shqiptohet shtatë herë tekbiri dhe i fundmi nga këto tekbire të shqiptohet si tekbir fillestar i namazit.


Hisham bin Hakemi një ditë e pyeti Imam Musën (pqmt):


“Përse është një veprim i pëlqyeshëm që të shqiptohen shtatë tekbire në fillim të namazit?” Ai u përgjigj: “O Hisham! Zoti ka krijuar shtatë toka dhe shtatë qiej. Edhe Mbulesat janë shtatë. Kur i Dërguari ishte në miraxh dhe kishte arritur në një afërsi sa dy harqe shigjetash ose më pak, i doli përpara njëra nga Mbulesat e Zotit. I Dërguari e shqiptoi tekbirin dhe filloi t`i lexonte pjesët që lexohen në namaz. Kur i doli përpara Mbulesa e dytë, i Dërguari sërish e shqiptoi tekbirin dhe kështu vazhdoi derisa arriti tek mbulesa e shtatë. I Dërguari, pra, e shqiptoi shtatë herë tekbirin. Kjo është përse shqiptohen shtatë tekbire në fillim të namazit...” (El-Vesail, vëll.4, fq.723)


Është gjithashtu një vepër e pëlqyeshme që para tekbirit fillestar të recitohet lutja në vijim:
“Ja Muhsinu, kad atake`l musiu ve kad emerte`l muhsine, en jetexhaveze eni`l musii. Ente`l muhsinu ve ene`l musiu. Bi hakki Muhammedin ve Al`i Muhammed. Salli a`la Muhammedin ve Al`i Muhammed ve texhavez en kabihi ma ta`lemu minni.”
Përkthimi:


“O Zot që u fal të mira robërve të Tij! Robi yt mëkatar ka ardhur në derën Tënde dhe Ti je Ai që u ka urdhëruar të mirëve t`i falën gabuesit.Ti je i Miri kurse unë jam mëkatar. Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe për hir të Muhammedit dhe të Familjes së tij, falmi mëkatet që i di!”


 Kiraati


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Një namaz ku nuk recitohet Fatiha-ja, është i mangët.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.11)


Nga Imam Muhammed Bakiri (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Nuk pranohet një namaz në të cilën s`lexohet Fatiha-ja, qoftë me zë ose pa zë.” (El-Vesail, vëll.4, fq.732, 767)


Në lidhje me po të njejtën çështje, Imam Rizau (pqmt) thotë:


Në namazet e detyrueshme (farz), pas Fatiha-së, mos e lexoni mangët një kapitull (sure) dhe as mos i lexoni dy kapituj njëri pas tjetrit. Këtë mund ta bëni vetëm në namazet vullnetare.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.42)


Imam Xhaferi thotë:


“Gjatë namazeve të detyrueshme (farz), mos i recitoni kapitujt e Kur`anit, në të cilët është një obligim të bëhet sexhde. Sepse një sexhde e bërë fill pas recitimit të një kapitulli të tillë, do të ishte një veprim i tepëruar gjatë namazit.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.318; El-Vesail, vëll.4, fq.779)


Përcillet se një ditë e pyetën Imam Xhaferin (pqmt) në lidhje me gjërat që duhet të lexoheshin në dy reqatet e fundit të namazit. Ai tha:


“Po të duash, mund ta lexosh Fatiha-në dhe po të duash, mund ta përmendësh Zotin (të bësh “dhikr”). Të dyja janë njësoj.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.319; El-Vesail, vëll.4, fq.781)


Një ditë, Zurare bin Ajani e pyeti Muhammed Bakirin (pqmt) se çfarë dhikri do të ishte i mjaftueshëm në dy reqatet e fundit të namazit. Imami u përgjigj:


“Subhanallah, uelhamdulil`lah ve la ilahe il-lallah” (=Zoti është pa të meta, Atij i takojnë lëvdatat dhe s`ka zot tjetër veç Tij). Pas kësaj, shqiptohet tekbiri dhe shkohet në ruku” (El-Kafi, vëll.3, fq.319; (El-Vesail, vëll.4, fq.782)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Në dhjetë reqate të namazeve ditore, njeriu s`guxon të bjerrë në dyshim: dy reqate të drekës, dy të iqindisë, dy të akshamit, dy të jacisë dhe dy të sabahut. Këto janë reqatet e bëra obligim nga Zoti. Më pas, i Dërguari, me të drejtën që ia kishte dhënë Zoti, u shtoi edhe shtatë reqate namazeve ditore. Në këto reqate, kiraati nuk është i detyrueshëm (farz). Në të lexohet lutja në të cilën Zoti lartësohet dhe ku dëshmohet madhështia e Tij. Vetëm në këto reqate, njeriu mund t`i lejojë vetes të jetë në dyshim në lidhje me namazin e tij. (El-Vesail, vëll.4, fq.782)


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Për të bërë dallim ndërmjet reqateve të bëra obligim nga Zoti dhe atyre të bëra obligim nga i Dërguari i Tij, në dy reqatet e para bëhet “kiraat” (lexohet kapitulli Fatiha dhe një kapitull tjetër i Kur`anit) kurse në dy të fundit, lexohet dhikri i tesbihut (Tesbihat`ul-Erbija).(Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.88; El-Vesail, vëll.4, fq.733)


Duke u mbështetur në këto hadithe dhe në shumë hadithe të tjera të ngjashme, është një detyrim (farz) që në reqatin e parë dhe të dytë të namazeve të detyrueshme (farz), para shkuarjes në ruku, të recitohet kapitulli “Fatiha” i Kur`anit dhe një kapitull tjetër i plotë, me kusht që të mos jetë ndër kapitujt në të cilët është detyrim sexhdeja. Ky recitim i Kur`anit gjatë namazit, quhet Kiraat.


Kurse në namazet vullnetare (mustehap) mjafton edhe sikur të recitohet vetëm kapitulli “Fatiha”. Ndonse është më e pëlqyeshme që të recitohet edhe një kapitull tjetër pas kapitullit “Fatiha”, kjo gjë nuk është e detyrueshme (farz). Kjo gjë nuk ndryshon edhe sikur një namaz vullnetar të shndërrohet në namaz të detyrueshëm (farz) për shkak të një premtimi të bërë nga personi.


Kurse në reqatin e tretë dhe të katërt të namazit, përveç që mund të recitohet kapitulli “Fatiha”, mund (dhe preferohet) që si zëvendësim, të recitohet dhikri i njohur si “Tesbihat`ul-Erbija”, të cilin do ta përcjellim në vijim të librit. Nëse personi vendos të mos e recitojë kapitullin “Fatiha” dhe e reciton dhikrin, atëherë, si një masë kujdesi, preferohet që ky dhikër të recitohet tri herë.


Kiraati, gjegjësisht recitimi i kapitullit “Fatiha” dhe i një kapitulli tjetër në reqatin e parë dhe të dytë dhe më pas, recitimi i Fatiha-së ose i “Tesbihat`ul-Erbija”-së në reqatin e tretë dhe të katërt, nuk është nga detyrimet (farzet) “rukn” të namazit. Kjo do të thotë se nëse personi e harron këtë recitim dhe më pas i kujtohet se e ka harruar, kjo nuk e prish namazin e tij. Megjithatë, nëse në mënyrë të vetëdijshme dhe me qëllim, personi nuk e reciton kiraatin, atëherë namazi i tij është i papranueshëm. Në rastet kur të harrohet recitimi i kiraatit, pas përfundimit të namazit mund të bëhen dy sexhde “sehv” (shih kapitullin “Sexhdeja sehv” në vijim të librit) si zëvendësim për harresën.


Nëse fill para shkuarjes në ruku, personit i kujtohet se nuk e ka recituar Fatiha-në dhe kapitullin tjetër nga Kur`ani, ai duhet t`i recitojë të dyja dhe pastaj të shkojë në ruku. Nëse i kujtohet se nuk e ka lexuar vetëm kapitullin e dytë, atëherë duhet ta recitojë atë. Mirëpo nëse para shkuarjes në ruku, i kujtohet se e ka lexuar vetëm kapitullin e dytë por e ka harruar kapitullin “Fatiha”, atëherë ai duhet ta recitojë njëherë Fatiha-në dhe pastaj ta recitojë sërish kapitullin tjetër të Kur`anit.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Detyrimet (farzet) e caktuara nga Zoti janë rukutë dhe sexhdet. Kiraati është një detyrim i urdhëruar nga i Dërguari i Zotit. Kushdo që e lë qëllimisht, e ka të pavlefshëm namazin. Por ai që e harron pa dashur, e ka të pranuar namazin.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.347; El-Vesail, vëll.4, fq.766; Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.196)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, gjatë recitimit të kapitullit “Fatiha”, të kapitullit të dytë më pas dhe gjatë recitimit të dhikrit (në reqatin e tretë dhe të katërt), trupi duhet të jetë i palëvizshëm. Nëse trupi lëvizet qëllimisht gjatë recitimit të tyre, namazi prishet. Por në rastet kur trupi lëviz pa qëllim, ato pjesë të recituara gjatë kësaj lëvizjeje, duhet të recitohen nga e para, nëse tashmë nuk është kaluar në ndonjë pjesë tjetër të namazit.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, qofshin të detyrueshme (farz) ose të pëlqyeshme (mustehap), të gjitha gjërat që recitohen gjatë namazit (tekbiri fillestar, kiraati, dhikret, lutjet dhe madje tekbiret e shqiptuar para se të shkohet në sexhde dhe në ruku ose kur njeriu të ngrihet nga sexhdeja ose nga rukuja) duhet të recitohen në një pozitë në të cilën trupi është i qetë dhe jo në lëvizje. Përjashtimi i vetëm në këtë drejtim, është dhikri “Bihaulil`lahi ve kuvvetihi ekumu ve ek`ud” (=Me fuqinë dhe me ndihmën e Zotit ngrihem në këmbë dhe ulem), shqiptimi i të cilit gjatë ngritjes në këmbë, konsiderohet një vepër e pëlqyeshme. Nëse përveç këtij dhikri, një pjesë tjetër e namazit recitohet qëllimisht duke qenë në lëvizje, namazi bëhet i pavlefshëm.


Megjithatë, nëse dhikri ose lutja e recituar gabimisht duke qenë në lëvizje, nuk është një detyrim (farz) i namazit, përsëritja e saj në një gjendje të qetë të trupit nuk është një obligim.


Një tjetër rregull në lidhje me kiraatin, është që meshkujt, në reqatin e parë dhe të dytë të namazit të sabahut, të akshamit dhe të jacisë, ta recitojnë me zë kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull tjetër të Kur`anit. Përkundër kësaj, në namazin e drekës dhe të iqindisë, kjo pjesë duhet të recitohet pa zë.
Në lidhje me namazin e drekës dhe të iqindisë, e njejta gjë vlen edhe për femrat. Por kur bëhet fjalë për namazet e sabahut, akshamit dhe të jacisë (ku meshkujt duhet të lexojnë me zë), femrat, kur janë të sigurta se njerëz të huaj (që nuk janë mahrem1) nuk do ta dëgjojnë zërin e tyre, mund ta recitojnë me zë këtë pjesë të namazit, po të duan. Megjithatë, kjo gjë nuk është një detyrim për to.


Një ditë e pyetën Imam Musën (pqmt) në ishte e lejuar që teshehhudi dhe dhikret në ruku, në sexhde dhe në kunut të lexohen me zë. Ai u përgjigj:


“Kjo varet prej personit. Nëse dëshiron, mund t`i lexojë me zë. Nëse jo, mund t`i lexojë pa zë”. (El-Vesail, vëll.4, fq.947)


Me lexim me zë nënkuptohet një lexim i këtyre pjesëve, në mënyrë që do të mund të dëgjohej nga një njeri tjetër që qëndron pranë. Kurse lexim pa zë, do të thotë t`i lexosh këto pjesë, në mënyrë që askush tjetër s`mund të dëgjojë.


Namazi është i papranueshëm nëse person qëllimisht reciton pa zë, në një namaz ku duhet të recitohet me zë dhe anasjelltas. Por nëse njeriu harron ose nuk është i informuar për këtë rregull, namazi i tij është i pranueshëm.


Recitimi i Fatiha-së, i kapitullit të dytë pas saj dhe i të gjithë dhikreve të detyrueshme (farz) të namazit duhet të bëhet me një arabishte të saktë. Njerëzit që nuk dinë t`i recitojnë si duhet fjalët arabe, në është mundur, duhet t`i mësojnë sa më parë këto gjëra.


Por kur bëhet fjalë për lutjet dhe dhikret që nuk janë të detyrueshme (farz), një saktësi e tillë gjuhësore nuk është e domosdoshme dhe lejohet recitimi edhe me një arabishte të gabuar.


Përveç kësaj, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është e ndaluar që njeriu të paguhet për t`ia mësuar dikujt detyrimet (farzet) e namazit. Por nuk ka një ndalesë të tillë kur bëhet fjalë për të mësuarit e veprave të pëlqyeshme (mustehap) të namazit.


Një tjetër rregull në lidhje me kiraatin, është ndalesa e të thënit “amin” pas recitimit të kapitullit “Fatiha”. Në vend të kësaj shprehjeje, është e pëlqyeshme të thuhet “Elhamdulil`lahi Rabbi`l-Alemin” (= Lëvdatat i takojnë Zotit të botëve).


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kur të mbarosh me kiraatin, mos thuaj amin! Po të duash, thuaj: Elhamdulil`lahi Rabbi`l-Alemin” (El-Vesail, vëll.4, fq.752)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Nëse falesh pas një imami, thuaj Elhamdulil`lahi Rabbi`l-Alemin kur ai të mbarojë me kiraatin dhe mos thuaj amin!” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.313; El-Vesail, vëll.4, fq.752)


Sërish sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është e pëlqyeshme (mustehap) për meshkujt, që në namazet ku nuk recitohet me zë Fatiha-ja dhe kapitulli tjetër, ta recitojnë me zë “besmelen” (shprehjen “Bismil`lahirrahmanirrahim” = Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues).


Një person i quajtur Safvan përcjell nga Imam Xhaferi (pqmt), se kur ky i fundit e falte namazin, gjithnjë e recitonte me zë besmelen. Në namazet kur kiraati recitohet pa zë, ai e thoshte me zë besmelen2 dhe pastaj e vazhdonte pa zë pjesën tjetër.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) thotë:


“I Dërguari i Zotit e recitonte me zë besmelen gjatë namazit dhe madje e thoshte me zë më të lartë. Kurse idhujtarët, kur e dëgjonin këtë shprehje, ia kthenin shpinën dhe largoheshin. Andaj Zoti i Madhëruar shpalli: “...kur ti ta shpallësh Njëshmërinë e Zotit tënd në Kur`an, ata kthejnë shpinë dhe largohen...” (Kur`an 17:46) (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.82)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nëse koha e mbetur për namaz është e shkurtër ose nëse ekziston ndonjë rrezik, në reqatin e parë dhe të dytë mjafton të recitohet vetëm kapitulli “Fatiha” kurse në të tretin, dhikri Tesbihat`ul-Erbija mjafton të thuhet veç njëherë.


Ali bin Xhaferi e pyeti Imam Musën (pqmt) në ishte e mjaftueshme që njeriu, kur të ngutet, ta recitojë vetëm kapitullin Fatiha në namaz. Imami u përgjigj: “Po, është e mjaftueshme.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.11)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Për njeriun e sëmurë, është e mjaftueshme që në namazin e detyrueshëm (farz) ta recitojë vetëm kapitullin Fatiha. Kurse në namazet vullnetare (mustehap), edhe njeriu i shëndetshëm mund ta bëjë të njejtën.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.314)


Është një detyrim që Fatiha-ja të lexohet para kapitullit tjetër dhe nëse kjo rradhitja prishet qëllimisht, namazi zhvleftësohet. Nëse kjo gjë bëhet pa dashur dhe njeriu e vëren gabimin para se të shkojë në ruku, ai duhet ta recitojë nga e para kapitullin “Fatiha” dhe pastaj një kapitull tjetër nga Kur`ani.


Njeriu memec, i cili nuk i reciton dot kapitujt e Kur`anit, lutjet dhe dhikret e namazit, mjafton që t`i kalojë ato nëpër mendje dhe teksa e bën këtë, duhet ta lëvizë gjuhën e tij dhe të bëj shenjë me dorë.


Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Njeriu memec, gjërat si telbijen gjatë haxhxhit, teshehhudin dhe kiraatin në namaz, duhet t`i thotë në mendjen e tij, ta luajë gjuhën dhe të bëjë shenjë me dorë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq. 315)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, kapitulli “Fil” me kapitullin “Kurejsh” (105 dhe 106) dhe kapitulli “Duha” me kapitullin “Inshirah” (93 dhe 94) konsiderohen nga një kapitull i vetëm. Andaj këto kapituj duhet të lexohen bashkë (domethënë 105 bashkë me 106 dhe 93 bashkë me 94).


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Në namazet e detyrueshme (farz), mos lexo dy kapituj (pas Fatiha-së) dhe mos e lexo as ndonjërin nga kapitujt që e bëjnë obligim sexhden. Këto janë: kapitulli Sexhde (nr.32) që gjendet pas kapitullit Llukman, kapitulli Duha (nr.48), Nexhm (nr.53) dhe Isra (nr.17). Por këto mund t`i lexosh në namazet vullnetare.


Përveç katër kapitujve, në namaz mund ta recitosh ndarazi secilin kapitull nga Kur`ani. Këto katër kapituj që duhen lexuar bashkë janë: kapitulli Duha me kapitullin Inshirah dhe kapitulli Fil me kapitullin Kurejsh. Mos e lexo ndonjërin prej këtyre kapitujve ndarazi. Sepse dy të parat prej tyre përbëjnë një kapitull dhe dy të fundit përbëjnë një kapitull gjithashtu. Andaj mos e recito asnjërën prej tyre ndarazi, në një namaz të detyrueshëm (farz). (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.45)


Edhe komentuesi i famshëm i Kur`anit, Tabersiu, në veprën e tij “Mexhme`ul-Bejan”, ka thënë:


“Miqtë tanë kanë përcjellur se kapitulli Duha me kapitullin Inshirah si dhe kapitulli Fil me kapitullin Kurejsh, janë një kapitull i vetëm.” (Mexhme`ul-Bejan, vëll.10, fq.507)


1: (shënim i përkthyesit) Mahrem, sipas jurispudencës islame, janë të afërmit e gjinisë së kundërt, me të cilët është e ndaluar martesa. Për femrën, mahrem konsiderohen: i shoqi, babai, gjyshi, stërgjyshi, i biri, nipi, stërnipi, vjehrri, dhëndrri, djali i burrit të saj nga një martesë tjetër, vëllai, nipi (djali i vëllait ose i motrës), daja, xhaxhai dhe vëllai i qumështit.
Për mashkullin, mahrem janë: bashkëshortja, nëna, gjyshja, stërgjyshja, e bija, mbesa, stërmbesa, vjehrra, nusja, vajza e të shoqes nga një martesë tjetër, motra, mbesa (vajza e vëllai ose e motrës), tezja, halla, nëna e qumështit dhe motra e qumështit.
2: (shënim i përkthyesit) Leximi me zë i besmeles nga ana e Imamëve (pqmt) është edhe një masë për ta mbrojtur Kur`anin nga ndryshimet. Në sunnizëm mbretëron ideja se besmeleja, ndonse përsëritet në fillim të çdo kapitulli të Kur`anit, nuk është një varg i këtyre kapitujve, përveç në kapitullin Fatiha. Përkundër kësaj, në mësimet e Imamëve të Ehl-i Bejtit thuhet me ngulm se besmeleja është një pjesë e kapitujve, gjegjësisht e vargut të parë të secilit kapitull, përveç kapitullit Teube. Në lidhje me këtë, mund të shihet komentimi i kapitullit “el-Fatiha” në veprën El-Mizan, nënkapitulli “Një analizë e vargjeve nëpërmjet haditheve” (vargjet 1-5). Kjo pjesë është botuar në Librarinë Digjitale “Dielli”.


Disa vepra të pëlqyeshme (mustehap) dhe të papëlqyeshme (mekruh) gjatë kiraatit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, ka shumë veprime të pëlqyeshme që mund të bëhen gjatë kiraatit. Disa prej tyre i përmendëm më sipër dhe tani do t`i përmendim disa të tjera. 1. Në reqatin e parë, para kapitullit Fatiha, është e pëlqyeshme të thuhet “Eudhu bil`lahi mineshshejtanirraxhim” (=strehohem tek Zoti nga djalli i përzënë)

 2. Nëse namazi falet me xhemaat, është e pëlqyeshme që personi të thotë “Elhamdulil`lahi Rabbi`l Alemin” (=lëvdatat i takojnë Zotit të botëve) pasi imami ta ketë recituar kapitullin “Fatiha”. Të njejtën mund ta thotë një person edhe nëse është duke e falur vetë namazin.

 3. Nëse recitohet kapitulli “Ihlas” (nr.112), është e pëlqyeshme që pas kësaj të thuhet një, dy ose tri herë “Kedhelikel`lahu Rabbi” (=i tillë është Allahu, Zoti im) ose vetëm njëherë “Kedhelikel`lahu Rabbuna” (= i tillë është Allahu, Zoti ynë).

 4. Në reqatin e tretë dhe të katërt të namazeve, pas Tesbihat`ul-Erbija-së, është e pëlqyeshme të thuhet: “Estagfirullahe Rabbi ve etubu ilejh” (= kërkoj falje nga Zoti dhe drejt Tij kthehem)

 5. Është e pëlqyeshme që në reqatin e parë të lexohet kapitulli “Kadr” (nr.97) dhe në reqatin e dytë, kapitulli “Ihlas” (nr.112). Përkundër kësaj, është një vepër e papëlqyeshme (mekruh) që gjatë gjithë ditës, asnjëherë të mos lexohet kapitulli “Ihlas” në namaze. Po kështu, përveç nëse bëhet fjalë për kapitullin “Ihlas”, është e papëlqyeshme (mekruh) që në të dy reqatet të recitohet i njejti kapitull pas kapitullit “Fatiha”.Dhikri “Tesbihat`ul-Erbija”


Siç kemi theksuar edhe më sipër, në reqatin e tretë dhe të katërt të namazit, në vend të kapitulli “Fatiha” mund të recitohet dhikri “Tesbihat`ul-Erbija”, përmbajtja e të cilit është:
“Subhanallahi ve`l hamdulil`lahi ve la ilahe il`lallah, ve Allahu ekber”


Kuptimi i këtij dhikri është: “Zoti i Madhëruar është i pastër nga të metat. Të gjitha lëvdatat i takojnë Zotit. Nuk ka Zot tjetër veç Zotit dhe Ai është më i madhi”


Rukuja


Zoti ka thënë:


Dhe falnie namazin, paguajeni zeqatin dhe përkuluni (bëni ruku) me ata që përkulen! (Kur`an 2:43)

O besimtarë! Bëni ruku dhe bëni sexhde! Adhurojeni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira që të shpëtoni! (Kur`an 22:77)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Rukutë dhe sexhdet janë detyrime (farz) nga Zoti.”(El-Vesail, vëll.4, fq.932)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt), në lidhje me mënyrën si bëhet ruku, ka thënë:


“Kur të bësh ruku, mbaji këmbët në një vijë, me një hapësirë sa një pëllëmbë ndërmjet. Me pjesën e brendshme të duarve, zgjatu deri tek gjunjët. Dorën e djathtë vendose mbi gju para dorës së majtë. Gishtat e duarve vendosi mbi gjurin dhe lëri hapur.


Në ruku, mjafton edhe sikur maja e gishtërinjve të arrijë deri tek gjunjët. Por është më mirë nëse e arrin me pëllëmbë dhe pastaj me gishta e kaplon gjurin. Pastaj drejtoje shpinën, zgjate qafën dhe vështro ndërmjet këmbëve” (El-Vesail, vëll.4, fq.949; Usul el-Kafi, vëll.8, fq.831)


Kurse Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kur bënte ruku, Imam Aliu e mbante aq drejt shpinën, sa po t`i derdhej ujë mbi shpinë, s`do të rridhte. Atij s`i pëlqente t`i ulë së tepërmi kokën dhe shpatullat në ruku.” (El-Vesail, vëll.4, fq.943; Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.118)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), në lidhje me urtësinë që fshihet pas rukusë, përcillet thënia në vijim:


“Kur robi i tij bën ruku, Zoti e stolis atë me bukuritë e Veta, e vendos nën hijen e madhëstisë së Tij dhe e mbath me rrobat e të zgjedhurve të Tij. Rukuja është hapi i parë kurse sexhdeja hapi i dytë. Ai që e bën si duhet hapin e parë, fiton të drejtë ta bëjë edhe të dytin. Rukuja është një qëndrim i moralit kurse sexhdeja një pozitë e afërsisë. Ai që nuk e dëshmon si duhet moralin, nuk meriton të jetë në pozitën e afërsisë. Atëherë bëj ruku para Zotit, me një zemër që i druhet fuqisë së Tij dhe pastaj përkulu para tij me gjithë trupin tënd, si një njeri që ka frikë se mund t`i humbë dobitë e rukusë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.108)


Kur e pyetën Imam Aliun (pqmt) në lidhje me kuptimin e rukusë, ai tha:


“Të bësh ruku është të thuash: unë kam besuar se Ti je Zot, edhe sikur të ma presësh qafën” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.116)


Në çdo reqat të namazit, pasi të mbarojë kiraati (në reqatin e parë dhe të dytë) ose dhikri (në reqatin e tretë dhe të katërt), personi që falet në këmbë, duhet të përkulet derisa duart t`i arrijnë tek gjunjët, me qëllim të të bërit ruku. Personi që e fal ulur namazin, duhet të përkulet derisa fytyra e tij të arrijë deri tek gjunjët. Kjo quhet “ruku”.


Gjithsesi është më e pëlqyeshme për njeriun që falet në këmbë, që të përkulet aq sa të mund t`i mbulojë gjunjët me pëllëmbë, kurse për njeriun që falet ulur, aq sa fytyra t`i afrohet me tokën.


Në rastet kur personi ka krahë më të gjatë se zakonisht dhe nëse e arrin me shumë pak përkulje gjurin ose nëse për shkak të një zhvillimi joproporcinal të gjymtyrëve, gjurin e ka më poshtë se zakonisht dhe duhet të përkulet së tepërmi, ai mjafton të përkulet aq sa është normale.


Rukuja është një detyrim (farz) “rukn” i namazeve farz. Përveç në rastet kur namazi falet me xhemaat1, harrimi i rukusë ose bërja dy herë nga pakujdesia mjaftojnë për ta prishur namazin.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Ai që harron të bëjë ruku, duhet ta falë nga e para namazin e tij.”(El-Vesail, vëll.4, fq.933)


Edhe Imam Muhammed Bakiri (pqmt), i pyetur se ç`duhet të bënte një person që kishte harruar të bënte ruku, ka thënë:


“Duhet ta falë sërish namazin” (El-Vesail, vëll.4, fq.933)


Duke qenë në ruku, është e detyrueshme që të recitohet një dhikër. Në rastet normale, mund të thuhet “Subhanallah” (=i pastër nga të metat është Zoti) ose ndonjë dhikër i ngjashëm tri herë ose të thuhet vetëm një herë “Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih” (= i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj). Megjithatë, dhikri i bërë në ruku nuk është një detyrim (farz) “rukn” i namazit. Andaj, nëse pa dashur harrohet, namazi vazhdon të jetë i vlefshëm.


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Është i pranueshëm namazi i një personi që harron ta shqiptojë dhikrin në ruku.” (El-Vesail, vëll.4, fq.939) Në ruku, është e pëlqyeshme që të recitohet më tepër dhikër se ç`është e detyrueshme (farz) dhe është një vepër e pëlqyer që dhikri “Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih” (= i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj) të recitohet tri, pesë, shtatë ose më tepër herë. Kur u pyet në lidhje me dhikrin që duhet lexuar në ruku dhe në sexhde, Imam Xhaferi (pqmt) tha: “Në ruku thuhet Subhane Rabbijel Adhim kurse në sexhde Subhane Rabbijel A`la. Ta thuash njëherë këtë dhikër është detyrim (farz), ta thuash tri herë është sunnet dhe ta thuash shtatër herë është një veprim me vlerë të madhe.” (El-Vesail, vëll.4, fq.923)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Në ruku thuaje tri herë dhikrin. Thuaj tri herë: Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih. Edhe në sexhde, thuaj tri herë Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih. Sepse kur Zoti i Madhëruar e shpalli vargun “Lartësoje emrin e Zotit tënd të Madh!”(Kur`an 56:74), i Dërguari u urdhëroi muslimanëve që këtë ta bënin dhikër në ruku. Kur më pas u shpall vargu “Madhërojë emrin e Zotin tënd të Lartësuar!”(Kur`an 87:1), ai u urdhëroi që këtë dhikër ta thonin në sexhde. Mjafton sikur të thuash tri herë “Subhanallah” (=Zoti është i pastër nga të metat). Kurse njeriu i sëmurë ose ai që ngutet, mjafton ta thotë njëherë këtë dhikër.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.116) Njëri e pyeti Imam Xhaferin (pqmt) se cili ishte dhikir më i shkurtër për ta thënë në ruku. Imami tha: “Të thuash tri herë Subhanallah, pa u ngutur.” (El-Vesail, vëll.4, fq.925)


Hisham bin Hakemi e pyeti Imam Musën (pqmt) përse thuhej dhikri “Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih” në ruku dhe dhikri “Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih” në sexhde. Imami iu përgjigj:


“O Hisham! Kur i Dërguari i Zotit ishte në miraxh dhe po falte namaz e po bënte dhikër, u tmerrua nga madhështia e Zoti, filloi të dridhej dhe u përkul me duar mbi gjunj, duke thënë “Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih”. Kur u ngrit sërish në këmbë, atij iu shfaq edhe një pozitë më e lartësuar e Zotit. Kësaj rradhe i Dërguari ra në sexhde dhe filloi të thoshte “Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih” dhe pasi e kishte thënë shtatë herë këtë dhikër, i kaloi shqetësimi i brendshëm. Për këtë arsye, thënia e këtyre dhikreve u përhap si një traditë e të Dërguarit të Zotit. (El-Vesail, vëll.4, fq.944)


Në ruku, dhikri duhet të shqiptohet me një arabishte të saktë dhe duke e mbajtur të qetë trupin. Nëse qëllimisht recitohet me një arabishte të gabuar ose gjatë lëvizjes, namazi bëhet i pavlefshëm.


Nëse një person mund të përkulet vetëm duke u kapur për diçka, atëherë duhet ta bëjë në këtë mënyrë rukunë e tij. Nëse nuk e bën dot këtë gjë, ai duhet të përkulet aq sa i lejon trupi i tij. Nëse nuk mund të përkulet aspak dhe nëse arrin të bëjë ruku vetëm duke qenë ulur, atëherë duhet ta bëjë ulur rukunë. Nëse edhe kjo është e pamundur, atëherë ai mund të falë namaz në këmbë dhe pastaj vetëm ta përkulë kokën në vend të rukusë dhe ta recitojë dhikrin. Nëse nuk mund të përkulet as edhe kaq, atëherë mjafton që t`i mbyllë sytë dhe ta shqiptojë dhikrin duke patur qëllim të bëjë ruku. Pas kësaj, hapja e syve nënkupton ngritjen nga rukuja. Dhe nëse një njeri nuk mund ta bëjë as këtë, mjafton që duke e patur rukunë për qëllim, ta shqiptojë dhikrin.


Pas përfundimit të dhikrit të rukusë, ai që falet në këmbë duhet të ngrihet drejt kurse ai që falet ulur, duhet ta drejtojë pjesën e sipërme të trupit, në gjendje të ulur. Pasi të jetë qetësuar trupi, personi duhet të shkojë në sexhde. Nëse personi shkon në sexhde, para se ta drejtojë plotësisht dhe ta qetësojë trupin, namazi i tij bëhet i pavlefshëm.


Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Kur ta ngresh kokën nga rukuja, drejtohu plotësisht sepse po të mos e bësh këtë, namazi yt nuk pranohet.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.320)


Nëse njeriu harron të bëjë ruku por e kujton këtë kur niset për të bërë sexhde, ai duhet ta drejtojë sërish trupin dhe pastaj të bëjë ruku. Nëse në gjendje të përkulur (duke shkuar në sexhde), njeriut i kujtohet se nuk ka bërë ruku dhe pastaj nga ajo pozitë, menjëherë vendoset në pozitën e rukusë, namazi i tij është i papranueshëm.


Dhe nëse duke qenë akoma i drejtuar në këmbë, personi nuk është i sigurt në ka bërë ruku ose jo, ai duhet të bëjë ruku dhe pastaj të shkojë në sexhde.
Imam Xhaferi (pqmt) u pyet se ç`duhej të bënte një person, i cili duke qenë i drejtuar në këmbë, nuk e di saktë në ka bërë ruku ose jo. Imami u përgjigj:


“Le të bëjë njëherë ruku dhe pastaj le të shkojë në sexhde!” (El-Vesail, vëll.4, fq.935)


Për në fund, duam sërish t`i përcjellim kuptimet e dhikreve të përmendura, të cilat thuhen në ruku:
- Subhanallah = Zoti është i pastër nga të metat
- Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih = I pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj


1: Në namazet me xhemaat, nëse personi gabimisht shkon në ruku para imamit, ai mund ta presë imamin në këtë pozitë ose sërish të kthehet në pozitë të drejtuar, që të mund të bëjë ruku bashkë me imamin.


Veprimet e pëlqyeshme (mustehap) në ruku 1. Ngritja e duarve deri tek veshët (duke e thënë tekbirin) duke qenë akoma në këmbë, para se të shkohet në ruku

 2. Të lihet vend sa një pëllëmbë mes këmbëve dhe të dyja këmbët të vendosen në një vijë të njejtë

 3. Të vështrohet ndërmjet këmbëve dhe jo anash

 4. Para ose pas dhikrit në ruku, t`i dërgohen salavate të Dërguarit të Zotit dhe Ehl-i Bejtit të tij (pqmt). Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë: “Kushdo që në këmbë, në ruku dhe në sexhde thotë Allahumme Salli ala Muhammed ve Al-i Muhammed (=Zoti im! Bekoje Muhammedin dhe familjen e tij), do të shpërblehet nga Zoti sikur të ketë qëndruar dy here në këmbë, dy herë në ruku dhe dy herë në sexhde.” (El-Vesail, vëll.4, fq.944; Furu el-Kafi, vëll.3, fq.324; Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.108)

 5. Kur të drejtohet dhe të qetësohet trupi pas rukusë, të thuhet “Semiallahu limen hamideh”(= e pranoftë Zoti lëvdatën e atij që e lëvdon). Në lidhje me këtë, Imam Xhaferi (pqmt) thotë: “Dhe kur ta kesh ngritur kokën nga rukuja, thuaj Semiallahu limen hamideh.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.115)

 6. Pas shqiptimit të dhikrit të sipërpërmendur (Semiallahu limen hamideh), në një gjendje të qetë të trupit, të shqiptohet tekbiri (Allahu Ekber) dhe të shkohet në sexhde. Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Pastaj derisa rri akoma i drejtuar në këmbë, ngriji duart, thuaje tekbirin dhe shko në sexhde!” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.320)

 7. Tek meshkujt, mbulimi i gjunjëve me duar, shtyrja e këmbëve prapa, mbajtja drejt e shpinës dhe të drejtuarit e qafës në një vijë të njejtë me shpinën.

 8. Tek femrat, është e pëlqyeshme që duart të vendosen sipër gjunjëve dhe këmbët të mos shtyhen prapa.Sexhdeja


Zoti thotë:


Madhëroje Zotin tënd me lëvdata dhe ji nga ata që bëjnë sexhde! (Kur`an 15:98)

Bëni sexhde para Zotit dhe adhurojeni Atë! (Kur`an 53:62)

Dhe vërtet Zotit i takojnë vendet ku bëhet sexhde (xhamitë). Andaj mos iu lutni askujt tjetër përveç Zotit! (Kur`an 72:18)

A nuk shihni? Zotit i bëjnë sexhde ata që janë në qiej e në tokë, hëna, yjet, malet, pemët, kafshët dhe shumë prej njerëzve. Por shumë nga njerëzit e kanë merituar dënimin...(Kur`an 22:18)


Në një varg tjetër, duke i përshkruar besimtarët e vërtetë, Zoti thotë:


Shenjë e tyre janë gjurmët e sexhdes mbi fytyrë...(Kur`an 48:29)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Sexhdeja është kufiri më i largët i robërisë së bijve të Ademit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.164) dhe “Gjendja më e afërt e robit me Zotin është çasti kur robi bën sexhde.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.163)


Kurse Imam Aliu (pqmt) kështu e ka shpjeguar kuptimin e sexhdes:


“Sexhdeja e shpirtit është ta pastrosh zemrën nga gjërat kalimtare, ta kthesh vëmendjen drejt të përjetshmes, t`i heqësh rrobat e mendjemadhësisë, të shpëtosh nga zinxhirët e kësaj bote dhe të stolisesh me moral prej profeti.” (Gurer`ul-Hikem, vëll.2, fq.165)


Dhe sërish Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Zgjatini sexhdet tuaja sepse s`ka gjë që e mundon më tepër djallin, se kur t`i shohë në sexhde bijtë e Ademit. Kjo ngase edhe atij i është urdhëruar të bëjë sexhde por ai ka refuzuar. Edhe njeriut iu urdhërua e njejta por njeriu e pranon këtë dhe shpëton duke iu bindur urdhrit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.161)


Imam Xhaferi (pqmt) rrëfen se një njeri erdhi tek i Dërguari i Zotit (pqmtmft) dhe i tha se kishte shumë mëkate dhe shumë pak vepra të mira. I Dërguari (pqmtmft) ia ktheu:


“Bëj shumë sexhde sepse sexhdeja i largon mëkatet, njësoj siç i shkund era gjethet nga një pemë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.162)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) përcjell se i Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Janë shtatë kocka (pjesë të trupit) mbi të cilat bëhet sexhdeja: balli, dy duart, dy gjunjët dhe gishti i madh i secilës këmbë. Pastaj edhe hunda vihet në tokë.” Më pas, vetë Imami shton: “ Por vetëm këto shtatë pjesë të trupit janë të detyrueshme (farz). Vendosja e hundës në tokë është një traditë e të Dërguarit (sunnet)” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.128; El-Vesail, vëll.4, fq.954)


Kurse Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Bijtë e Ademit bëjnë sexhde mbi shtatë kocka: dy duart, dy këmbët, dy gjunjët dhe balli” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.184; El-Vesail, vëll.4, fq.955)


Në lidhje me kuptimin e sexhdes, Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Ta bësh sexhden e parë, do të thotë t`i thuash Zotit: “O Zoti im! Ti më ke krijuar nga ky dhé.”. Të ngrihesh nga sexhdeja e parë do të thotë të thuash: “Nga kjo tokë na ke nxjerrë.” Pastaj shkuarja e dytë në sexhde do të thotë: “Sërish në të do të na kthesh.” Dhe më në fund, ngritja nga sexhdeja e dytë, do të thotë “Sërish prej aty do të na nxjerrësh.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.132 dhe 139)


Në lidhje me mënyrën si bëhet sexhdeja, Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë: “Kur të duash të bësh sexhde, ngreji duart lart, thuaje tekbirin dhe bjerr me fytyrën në tokë! Fillo duke i vendosur duart. Pra duart vendosi në tokë para gjunjëve. Krahët as mos i vendos në tokë si kafshët që gjuajnë dhe as mos i vendos mbi gjunjë ose mbi kofshë. Në vend të kësaj, hapi bërrylat anash, si krahë të një zogu! Pastaj duart mos i vendos mbi gjunj dhe as në tokë, afër fytyrës ose afër gjunjëve! Duart vendosi anash fytyrës, në një pozitë të afërt me trungun. Po të kesh nën duar ndonjë pëlhurë ose veshje, nuk ka gjë. Mirëpo është më mirë po t`i vësh duart mbi dhé. Gishtërinjtë mos i mbaj hapur gjatë sexhdes por ngjiti me njëri-tjetrin! (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.335)Kurse Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kur të bësh sexhde, mos i shtrij krahët mbi tokë si të jesh ndonjë kafshë e egër! Krahët (bërrylat) mbaji të hapur në ajër! Sepse i Dërguari i Zotit, i mbante krahët lartë teksa bënte sexhde, aq sa i dukej edhe bardhësia nën sqetull. (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.137)Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Kur gruaja bën sexhde, duhet t`i afrojë krahët me trupin kurse burri duhet t`i mbajë hapur.” (El-Vesail, vëll.4, fq.953)


Qoftë një namaz i detyrueshëm (farz) ose vullnetar (mustehap), dy sexhde në secilin reqat janë një obligim për personin që fal namaz. Sexhdeja është vendosja e shtatë pjesëve të trupit në tokë, duke patur për qëllim sexhden. Këto pjesë janë: balli, të dyja pëllëmbët e duarve, të dy gjunjët dhe maja e gishtit të madh të secilës këmbë.


Nga këto shtatë pjesë të detyrueshme (farz) të sexhdes, vetëm vendosja e ballit në tokë është një detyrim (farz) që kategorizohet si “rukn”. Kjo do të thotë se, sikur të mos vendoset balli në tokë, qoftë me qëllim ose pa dashur, sexhdeja nuk pranohet edhe sikur të jenë vendosur në tokë të gjitha pjesët e tjera të trupit. Por nëse balli është vendosur në tokë dhe në mënyrë të paqëllimshme, pjesët e tjera nuk janë vendosur si duhet ose nëse harrohet të recitohet dhikri i sexhdes, sexhdeja është prapëseprapë e pranueshme.


Në çdo reqat, kryerja e të dyja sexhdeve bashkë është një detyrim (farz) që kategorizohet si “rukn”. Nëse asnjëra nga sexhdet nuk bëhet ose bëhen dy sexhde më tepër, qoftë edhe gabimisht dhe pa dashur, namazi bëhet i pavlefshëm.


Por secila sexhde ndarazi, ndonse është një detyrim (farz), nuk kategorizohet si “rukn” në vete. Rrjedhimisht, nëse njëra nga sexhdet harrohet ose nëse gabimisht bëhet një sexhde më shumë, namazi nuk e humb vlefshmërinë e tij dhe është i pranueshëm. Por sikur e njejta gjë të bëhet me qëllim, namazi është i pavlefshëm.


Nëse njëra nga sexhdet harrohet dhe personi e kujton këtë gjë, pasi të ketë kaluar në një pjesë tjetër të namazit, kjo sexhde duhet të bëhet pas namazit dhe përveç saj, duhet të bëhen edhe dy sexhde “sehv” (do të shpjegohet në vijim). Por nëse bëhet një sexhde më tepër, atëherë mund të bëhen dy sexhde “sehv” pas namazit, ndonse kjo gjë nuk është një detyrim.


Njësoj si në ruku, edhe në sexhde është e detyrueshme që të recitohen dhikre. Edhe në këtë dhikër, në kushte normale mund të thuhet tri herë “Subhanallah” ose të thuhet njëherë “Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih”. Por njerëzit e sëmurë mund edhe të thonë vetëm njëherë “Subhanallah”.


Njëri nga ndjekësit e Imam Xhaferit (pqmt) e pyeti atë se ç`ishte dhikri më i shkurtër i mjaftueshëm për një të sëmurë, në ruku dhe në sexhde. Imami u përgjigj:


“Të thotë njëherë Subhanallah.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.329)


Këtu duhet të theksojmë se dhikri i sexhdes duhet të recitohet, pasi të jenë vendosur në tokë pjesët e trupit dhe pasi të jetë stabilizuar trupi në tërësi. Nëse ky dhikër recitohet qëllimisht para se pjesët e trupit ta prekin tokën, namazi bëhet i papranueshëm.


Po kështu, edhe gjatë recitimit të dhikrit të sexhdes, të shtatë pjesët e trupit duhet të jenë të vendosura në tokë. Nëse gjatë recitimit të dhikrit, njëra nga pjesët ngrihet qëllimisht nga toka, namazi bëhet i pavlefshëm. Por në çastet kur nuk lexohet dhikri, pjesët e tjera përveç ballit, mund të ngrihen.


Nëse një njeri e ngre gabimisht ballin para se ta përfundojë dhikrin e sexhdes, ai nuk duhet ta vendosë sërish ballin në tokë dhe duhet të konsiderojë se e ka kryer sexhden. Por nëse pa dashur e ngre njërën nga pjesët e tjera të trupit, ai duhet ta vendosë atë pjesë sërish në tokë dhe ta recitojë dhikrin.


Njësoj si në ruku, edhe në sexhde është një vepër e pëlqyeshme që të recitohet më tepër sesa dhikri i zakonshëm ose të recitohet tri, pesë ose shtatë herë dhikri “Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih” (=i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj).


Pasi të përfundojë sexhdeja e parë, personi duhet të ngrihet nga sexhdeja dhe ta drejtojë trupin, në pozitë të ulur. Pasi të jetë qetësuar trupi, ai duhet ta bëjë sexhden e dytë.


Është e pëlqyeshme që vendi ku bëhet sexhde të jetë i rrafshët. Por nëse nuk është i tillë, dallimi në lartësi mes vendit ku vendoset balli dhe atij ku vendosen gjunjët, nuk duhet të jetë më tepër se katër gishta (pavarësisht se cila pjesë gjendet lartë dhe cila më poshtë). Gjithashtu, si masë kujdesi, është mirë që edhe dallimi në lartësi ndërmjet ballit dhe këmbëve të mos jetë më i lartë se kaq.


Njëri nga kushtet e sexhdes, sipas Ehl-i Bejtit, është edhe pastërtia e vendit ku vendoset balli. Megjithatë, është e pëlqyeshme që i gjithë vendi ku bëhet sexhde, të jetë i pastër.


Nëse personi ka në plagë që ia kaplon ballin, ai duhet të bëjë sexhde me pjesët më anësore të ballit. Nëse kjo nuk është e mundur, ai mund të bëjë sexhde me mjekrën (nofullën e poshtme) të tij. Nëse edhe kjo nuk mundet, atëherë mund të bëjë sexhde me cilëndo pjesë të fytyrës. Por nëse edhe kjo është e pamundur, atëherë mjafton që të bëjë sexhde me pjesën e përparme të kokës (sipër ballit).


Një ditë e pyetën Imam Xhaferin (pqmt) në lidhje me personin i cili nuk bën dot sexhde për shkak të ndonjë plage në ballë. Ai tha:


“Ai mund të bëjë sexhde me pjesët anësore të ballit ku i ka flokët. Nëse nuk e bën dot këtë, mund të bëjë sexhde mbi vetullën e djathtë. Nëse nuk mundet, mund të bëjë mbi vetullën e majtë. Por nëse nuk e bën dot as këtë, ai mund të bëjë sexhde me mjekrën (nofullën e poshtme).” Njeriu që e kishte pyetur tha me habi: “Të bëjë sexhde me mjekrën?”
“Po!”, ia ktheu Imami. “A s`e ke lexuar vargun: Dhe ata bien në sexhde mbi mjekrën e tyre...(Kur`an 17:107)?” (El-Vesail, vëll.4, fq.966)


Ai që nuk përkulet dot sa ta prekë tokën me ballë, duhet të përkulet aq sa mundet dhe pastaj të vendosë para vetes ndonjë gjë më të lartë, ku do ta vendosë objektin mbi të cilin do të bëjë sexhde. Pastaj mund ta vendosë ballin në sexhde.


Ai që nuk përkulet dot, duhet të ulet dhe pastaj të bëjë shenjë me kokë, në vend të sexhdes. Nëse nuk mund ta lëvizë kokën, mjafton që të bëjë shenjë me sy. Në të dy rastet, si një masë kujdesi, duhet që gurin e sexhdes ta vendosë me duar mbi ballë.


Nëse personi nuk bën dot shenjë me sy, ai mjafton që në mendjen e tij të vendosë të bëjë sexhde dhe pastaj të japë shenjë me dorë.


Nëse personi nuk mund të ulet, ai mund t`i bëjë këto shenja të sexhdes (lëvizjen e kokës, të syve ose të dorës) teksa është në këmbë.


Sexhdeja e bërë mbi një gjë, mbi të cilën trupi nuk është stabil, është e papranueshme. Por nëse vendi i sexhdes është i butë, fundoset pakëz me të vendosur ballin dhe pastaj stabilizohet, sexhdeja është e pranueshme.


Përveç kësaj, në reqatet në të cilat nuk recitohet teshehhudi (në reqatin e parë të të gjithë namazeve dhe në reqatin e tretë të namazeve të drekës, iqindisë dhe të jacisë), pas ngritjes nga sexhdeja, njeriu duhet të qëndrojë pakëz ulur dhe më pas të ngrihet në këmbë.


Nga ndjekësit e Ehl-i Bejtit, Hamit bin Ajazi përcjell:


“Unë kam parë se Imam Xhaferi (pqmt), kur ngrihej nga sexhdeja e dytë në reqatin e parë, rrrinte ulur derisa t`i qetësohej trupi dhe pastaj ngrihej në këmbë.” (El-Vesail, vëll.4, fq.956)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Ndërmjet dy reqateve, kur të ngriheni nga sexhdeja, qëndroni ulur derisa t`ju qetësohet trupi. Pastaj ngrihuni në këmbë. Kjo është mënyra jonë e faljes së namazit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.1183)


Përveç kësaj, është një vepër e pëlqyeshme për njerëzit që falen në këmbë, që gjatë ngritjes nga pozita e ulur, të thonë: “Bihaulil`lahi ve kuvvetihi ekumu ve ek`ud” (=me fuqinë dhe me ndihmën e Zotit ngrihem në këmbë dhe ulem).


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Në çdo reqat të namazit të tij, duke u ngritur në këmbë, Imam Aliu thoshte “Bihaulil`lahi ve kuvvetihi ekumu ve ek`ud”, për t`u distancuar nga ata që pretendonin se njeriu është krejtësisht i pavarur nga Zoti.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.183; El-Vesail, vëll.4, fq.167)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Kur të ngrihesh nga sexhdeja, ngrihu me ndihmën e duarve dhe thuaj “Bihaulil`lahi ve kuvvetihi ekumu ve ek`ud”, sepse kështu vepronte Aliu (pqmt).” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.1183)


Për fund, duam sërish ta theksojmë kuptimin e dhikrit të sexhdes:


Subhanallah = Zoti është i pastër nga të metat

Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih = I pastër është Zoti nga të metat dhe Atë e lëvdoj


Gjërat mbi të cilat është e lejuar të bëhet sexhde


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, gjatë aktit të sexhdes, nuk është e lejuar që balli të vendoset mbi shtroje të ndryshme, mbi gjëra që mund të mbathen ose të hahen ose mbi xehe si ari, argjendi, agati ose të ngjashme.


Në vend të kësaj, gjatë sexhdes, balli duhet të vendoset mbi dhé, mbi gur ose mbi diçka tjetër që konsiderohet pjesë e tokës. Përveç kësaj, mund të bëhet sexhde edhe mbi bimët, të cilat njeriu nuk i ha dhe nuk i përdor për veshmbathje.


Më tej, është e lejuar edhe sexhdeja që bëhet mbi letrën e prodhuar nga druri ose nga një bimë tjetër, mbi të cilën lejohet sexhdeja dhe gjithashtu edhe mbi letrën e prodhuar nga pambuku ose nga diçka e ngjashme me të.


I Dërguari i Zotit (pqmt) ka thënë:


“Toka është bërë një vend sexhdeje për mua dhe një mjet pastrimi.” (El-Vesail, vëll.3, fq.593)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Sexhdeja mund të bëhet mbi bimët që rriten në tokë, përveç mbi pambukun, mbi lirin dhe mbi bimët që mund të hahen.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.149, 154)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Nuk është e lejuar falja e namazit dhe sexhdeja mbi gjërat që njeriu i ha, i pi ose i përdor për veshmbathje. Këtu bëjnë përjashtim bimët, të cilat nuk janë të përdorshme para se të enden. Megjithatë, në raste ku nuk ka mundësi tjetër, lejohet namazi dhe sexhdeja mbi këto bimë, edhe pasi të jenë endur.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.149)


Hisham bin Hakemi e pyeti Imam Xhaferin (pqmt) se mbi cilat gjëra ishte e lejuar sexhdeja dhe mbi cilat jo. Imami ia ktheu:


“Sexhdeja mund të bëhet vetëm mbi tokë ose mbi bimët që rriten në të por që nuk përdoren për ushqim ose për veshmbathje.” “Përse është kështu?”, pyeti Hishami. Imami ia ktheu: “Sexhdeja është përkulje para Zotit dhe për këtë arsye, nuk mund të bëhet mbi rrobat ose mbi ushqime. Fëmijët e kësaj bote janë robër të gjërave që i hanë dhe që i mbathin. Por sexhdeja është t`i shprehësh robëri vetëm Zotit. Për këtë arsye, njeriu s`duhet t`i mashtrohet botës dhe ta vendosë ballin e vet mbi këta “idhuj” që i adhurojnë njerëzit që e duan këtë botë. Sexhdeja është një nënshtrim para Zotit. Vendosja e ballit mbi dhé, e shfaq më së miri këtë nënsthrim.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.145; El-Vesail, vëll.3, fq.591)


Ndonse preferohet që i gjithë balli të vendoset mbi gjërat, mbi të cilat lejohet sexhdeja, është e mjaftueshme edhe sikur vetëm një pjesë e vogël e ballit (sa maja e një gishti) të vendoset mbi këto gjëra.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Sexhdeja bëhet me atë pjesë të ballit që është ndërmjet vijës ku fillojnë flokët deri tek vetullat. Nga kjo pjesë, edhe sikur të vendoset në tokë vetëm një dirhem ose veç sa maja e një gishti, është e mjaftueshme.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.33; El-Vesail, vëll.4, fq.963)


Sipas disa dijetarëve, dheu më i vlefshëm për të bërë sexhde, është dheu i Qerbelasë, ku ka rënë dëshmor Imam Husejni (pqmt). Pas saj, rradhitet dheu i marrë nga cilido vend në tokë, pastaj guri dhe më pas, bimët.


Nga ndjekësit e Ehl-i Bejtit, Muavijet bin Ammari thotë: Imam Xhaferi (pqmt) kishte një shami të vogël mëndafshi. Brenda saj, kishte pak dhé të marrë nga varri i Imam Husejnit (pqmt). Kur hynte koha e namazit, Imami e vendoste dheun mbi shtrojen e namazit dhe bënte sexhde mbi të. Pastaj thoshte:


“Sexhdeja e bërë mbi dheun e varrit të Husejnit, i ngrit të shtatë Perdet.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.153)


Njeriu që nuk ka ndonjë gjë të lejuar për sexhde ose që e ka të pamundur të bëjë sexhde mbi këto gjëra, mund të bëjë sexhde mbi veshjen e tij, nëse ajo është prej pambuku ose prej liri. Nëse nuk është prej pambuku ose prej liri, atëherë mund të bëjë sexhde mbi duart e tija dhe nëse as kjo nuk është e mundur, atëherë i lejohet që të bëjë sexhde mbi xehet, si agati për shembull.


Disa veprime të pëlqyeshme (mustehap) në lidhje me sexhden 1. Shqiptimi i tekbirit pas ngritjes nga rukuja, pasi të jetë drejtuar trupi dhe para se të shkohet në sexhde

 2. Për meshkujt, të vendosen fillimisht duart në tokë dhe pastaj pjesa tjetër e trupit. Kurse për femrat, është e pëlqyeshme të vendosen fillimisht gjunjët në tokë dhe pastaj gjymtyrët e tjera.

 3. Vendosja e hundës mbi gurin e sexhdes ose mbi ndonjë material tjetër, mbi të cilin është e lejuar sexhdeja.

 4. Ngjitja e gishtërinjëve me njëri-tjetrin dhe vendosja e duarve në një vijë të njejtë me veshët, me gishta të drejtuar kah kibleja.

 5. Pas sexhdes, ulja mbi këmbën e majtë dhe vendosja e këmbës së djathtë, mbi shputën e këmbës së majtë.

 6. Të shqiptohet tekbiri pas ngritjes nga sexhdeja, pasi të jetë qetësuar trupi

 7. Ndërmjet sexhdes së parë dhe të dytë, kur trupi të jetë qetësuar, të thuhet “Estagfirullahi ve etubu ilejh” (= kërkoj falje nga Zoti dhe drejt Tij kthehem)

 8. Të shqiptohet tekbiri para se të shkohet në sexhden e dytë, teksa trupi është në një gjendjë të qetë.

 9. Zgjatja e sexhdeve

 10. Të thuhen salavate gjatë sexhdes


1- Në sexhden e fundit, të recitohet ndonjë lutje dhe të kërkohet diçka nga Zoti. Është e pëlqyeshme të lexohet lutja: ““Ja hajr`el mes`ulin ve ja hajr`el mu`tin, urdhukni verdhuk ijali min fadhlike, fe inneke dhul fadhlil adhim!” (= O më i Miri i atyre të cilëve u shprehen dëshirat! O më i Miri i bamirësve! Më fal begati nga mirësia Jote, mua dhe familjes sime! Ty të takojnë të mirat!)


Dhikri


Më sipër, kemi shprehur se njëri nga obligimet gjatë namazit, është edhe dhikri. Përveç kapitujve të Kur`anit të recituar në reqatin e parë dhe të dytë (dhe sipas dëshirës, edhe në reqatin e tretë dhe të katërt), të gjitha gjërat e tjera që recitohen gjatë namazit, përfshihen nën termin “dhikër”(= përmendje e Zotit) .


Një pjesë e këtyre dhikreve, si dhikri i recituar në ruku dhe në sexhde dhe dhikri Tesbihat`ul-Erbija, i recituar në reqatin e tretë dhe të katërt, janë një detyrim (farz). Dhikret e tjera shtesë dhe disa lutje, të cilat recitohen gjatë namazit, janë dhikre të pëlqyeshme (mustehap).


Siç përmendëm tashmë gjatë shpjegimit të kiraatit, dhikret e recituar gjatë namazit, janë detyrime (farze) që nuk kategorizohen si “rukn”. Si rrjedhojë, nëse këto dhikre harrohen, namazi mbetet i vlefshëm dhe kompenzimi i tyre pas namazit s`është i nevojshëm. Megjithatë, është më mirë që për shkak të këtij gabimi, të bëhet një sexhde “sehv” (shih kapitullin “Sexhdeja sehv” në vijim të librit). Por nëse këto dhikre nuk thuhen qëllimisht, namazi është i papranueshëm.


Përveç kësaj, siç theksuam edhe në pjesën mbi kiraatin, dhikret e detyrueshme (farz) duhet të recitohen me një arabishte të saktë. Një njeri që nuk e di shqiptimin e saktë të tyre, duhet që sa më parë ta mësojë këtë gjë. Nëse një person e reciton gabimisht një fjalë të këtyre dhikreve dhe madje një rrokje të vetme, ai preferohet që ta përmirësojë këtë gabim, nëse e vëren para se të kalojë në një pjesë tjetër të namazit.


Teshehhudi


Fjala “teshehhud” do të thotë “dëshmi”. Kjo pjesë e namazit është quajtur “dëshmi” sepse në të, besimtari e dëshmon Njëshmërinë e Zotit dhe profetësinë e Muhammedit.


Në lidhje me teshehhudin, Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Qëllimi i teshehhudit është ta përsërisësh bindjen tënde dhe pranimin e Islamit dhe të dëshmosh se do të ringjallesh pas vdekjes. Kurse kuptimi i uljes mbi këmbën e majtë dhe i vendosjes së këmbës së djathtë mbi shputën e majtë, është: Zoti im! Mbaje në këmbë të vërtetën dhe shkatërroje gënjeshtrën!” (El-Vesail, vëll.4, fq.988; Mizan`ul-Hikmeh, vëll.5, fq.395)


Kurse Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Teshehhudi është ta lëvdosh Zotin. Andaj, njësoj siç je rob i tij në fjalë, bëhu rob i Zotit edhe në brendinë tënde dhe ji i nënshtruar në veprimet e tua! Vërtetësinë e fjalëve të tua bashkoje me të vërtetat e shpirtit! Sepse Ai të ka krijuar dhe Ai të ka urdhëruar që me zemrën dhe me trupin tënd të bëhesh rob i Tij e t`ia dëshmosh Zotësinë.”


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, teshehhudi recitohet vetëm njëherë në namazin e sabahut dhe në namazin e vitrit (i cili përbëhet nga një reqat) dhe nga dy herë në namazin e drekës, iqindisë, akshamit, jacisë dhe në gjithë namazet që kanë tre ose katër reqate. Teshehhudi duhet të recitohet pas sexhdes së dytë, në gjendje të ulur dhe të qetë.


Në namazet me dy reqate (si namazi i sabahut) ose në namazin me një reqat të vitrit, lexohet fillimisht teshehhudi dhe pastaj namazi përfundohet duke dhënë selam. Kurse në namazet me tre ose katër reqate si ai i akshamit ose i jacisë, recitohet teshehhudi në reqatin e dytë dhe pastaj personi duhet të ngrihet në këmbë, për të vazhduar me reqatin e tretë. Në reqatin e fundit, sërish recitohet teshehhudi dhe pastaj namazi përfundon me recitimin e selamit.


Teshehhudi duhet të lexohet me një arabishte të saktë dhe trupi duhet të mos jetë në lëvizje gjatë recitimit.


Edhe teshehhudi është një detyrim (farz) që nuk konsiderohet “rukn”. Kjo do të thotë se sikur pa dashur të harrohet, namazi mbetet i vlefshëm. Kjo harresë mund të kompenzohet pas namazit dhe përveç këtij kompenzimi, është e nevojshme të bëhen edhe dy sexhde “sehv” (shih kapitullin “Sexhdeja sehv” në vijim të librit). Mirëpo nëse ky detyrim (farz) qëllimisht nuk kryhet, atëherë namazi është i pavlefshëm.


Sipas kësaj, nëse në një namaz me tre ose katër reqate, personi, për shkak të harresës, nga sexhdeja e reqatit të dytë ngrihet në këmbë pa e lexuar teshehhudin, ai duhet të ulet sakaq, ta recitojë teshehhudin dhe pastaj të ngrihet sërish për të vazhduar me namazin në mënyrë normale.


Por në këtë rast, për shkak të ngritjes së parakohshme në këmbë, është e nevojshme që pas namazit të bëhen dy sexhde “sehv”.


Nëse personit, në rukunë ose në sexhden e reqatit të tretë (ose edhe më vonë), i kujtohet se nuk e ka recituar teshehhudin, ai duhet të vazhdojë normalisht me namazin dhe pastaj, pasi të ketë përfunduar namazin, ta recitojë teshehhudin e harruar dhe të bëjë edhe dy sexhde “sehv”.


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Nëse harron ta recitosh teshehhudin në reqatin e dytë dhe nëse kjo gjë të kujtohet në reqatin e tretë, akoma pa shkuar në ruku, atëherë ulu dhe recitoje teshehhudin. Por nëse të kujtohet më pas, atëherë vazhdo me namazin, bëji dy sexhde sehv (pas namazit) dhe recitoje atëherë teshehhudin e harruar!” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.151)


Përmbajtja e teshehhudit


Sipas jurispudencës shiite, pjesë e detyrueshme (farz) e teshehhudit është ta dëshmosh Njëshmërinë e Zotit dhe profetësinë e Muhammedit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) si dhe t`i dërgosh salavate Muhammedit dhe Ehl-i Bejtit të tij (paqja qoftë mbi ta).


Gjërat e tjera që recitohen, qofshin lutje ose dhikre, janë thjesht vepra të pëlqyeshme gjatë teshehhudit, një pjesë të të cilave do ta përmendim në vijim.


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Teshehhudi më i shkurtër i mjaftueshëm, janë dy dëshmitë.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.821)


Kurse i Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Një njeri që fal namaz dhe nuk më dërgon salavate mua dhe Ehl-i Bejtit tim, namazi e çon në një rrugë të ndryshme nga parajsa.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.288)


Sërish nga i Dërguari (pqmtmft) përcillet thënia në vijim:


“Salavatet për të Dërguarin e Zotit e bëjnë të plotë namazin. Namazi s`i pranohet atij që qëllimisht nuk e reciton salavatin.” (El-Vesail, vëll.4, fq.999)


Teshehhudi, pra, është gjendja e vetme, në të cilën është një detyrim (farz) që t`i dërgohen salavate të Dërguarit të Zotit (pqmtmft) dhe Ehl-i Bejtit të tij. Në përjashtim të teshehhudit, salavati është thjesht një vepër e pëlqyeshme (mustehap).


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Teshehhudi i recituar pas dy reqateve të para, është: Elhamdulil`lah! Esh`hedu en la ilahe il`lallah vahdehu le sherikeleh. Ve esh`hedu enne Muhammed`en abduhu ve resuluh. Allahumme salli a`la Muhammed`in ve Âl`i Muhammed. Ve tekabbel shafaetehu ver`fe derexheteh.” (El-Vesail, vëll.4, fq.989)


Kurse në veprën “Felah`us Sail”, përmbajtja e teshehhudit përcillet si vijon: “Bismil`lahi ve bil`lah ve`l Esma`ul Husna kul`luhu lil`lah. Esh`hedu en la ilahe il`lallah vahdehu le sherikeleh. Ve esh`hedu enne Muhammed`en abduhu ve resuluh. Allahumme salli a`la Muhammed`in ve Âl`i Muhammed. Ve tekabbel shefaetehu fi ummetihi ver`fe derexheteh.


Por mjafton edhe sikur të dëshmohet Njëshmëria e Zotit dhe profetësia e Muhammed dhe t`i dërgohen salavate Muhammedit dhe Ehl-i Bejtit të tij.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.827)


Duke u mbështetur në këtë, përmbajtja minimale e mjaftueshme e teshehhudit është:


“Esh`hedu en la ilahe il`lallah vahdehu le sherikeleh.
Ve esh`hedu enne Muhammed`en abduhu ve resuluh.
Allahumme salli a`la Muhammed`in ve Âl`i Muhammed”


Kuptimi:


Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Zotit, i cili është një dhe s`ka të barabartë.
Dëshmoj se Muhammedi është rob i Zotit dhe i Dërguari i Tij
Zoti im! Bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit!


Veprimet e pëlqyeshme gjatë teshehhudit


Gjatë teshehhudit, është e pëlqyeshme që personi: 1. Të ulet mbi këmbën e majtë dhe këmbën e djathtë ta vendosë mbi shputën e këmbës së majtë.

 2. Para teshehhudit, të thotë “Elhamdulillah” (=Lëvdatat i takojnë Zoti) ose “Bismil`lahi ve billah ve`l hamdulil`lah ve hajru`l esmai kul`liha lil`lah” (= Me emrin e Zotit dhe me fuqinë e Tij! Lëvdatat i takojnë Zotit dhe Atij i takojnë Emrat më të mirë)

 3. Duart t`i vendosë mbi kofshë

 4. Gishtërinjtë t`i ngjesë me njëri-tjetrin

 5. Ta përkulë kokën dhe të vështrojë para vetes

 6. Pas përfundimit të teshehhudit, të thotë “Ve tekabbel shefaetehu fi ummetihi ver`fe derexhetuh”

 7. Nëse është femër, t`i bashkojë gjunjët.Selami


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Fillimi i namazit është tekbiri kurse fundi i tij është selami.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.310)


Imam Hasan Askeriu (pqmt) ka thënë:


“Kur të japë selam personi që fal namaz, Zoti dhe ëngjëjt i përgjigjen selamit të tij.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.221)


Në lidhje me kuptimin e selamit, Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Kuptimi i të dhënit selam me fjalët Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, është kërkimi i mëshirës nga Zoti dhe të dëshmuarit se kjo mëshirë është një mbrojtje kundër vuajtjes në Ditën e Gjykimit.” (Mizan`ul-Hikmeh, vëll.5, fq.395)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kuptimi i selamit në fund të namazit është siguria. Domethënë, kushdo që e kryen urdhrin e Zotit dhe e ndjek Traditën e Profetit me nënshtrim, atij i falet një siguri në punët e kësaj bote dhe shpëtim nga dënimi i amshimit.


Përveç kësaj, “selam”(paqe) është njëri nga emrat e Zotit. Ai ua ka falur atë njerëzve, që ata të veprojë sipas kuptimit të këtij emri në punët e tyre dhe në gjykime. Ua ka falur këtë emër të Tijin, që marrëdhëniet e tyre të jenë të drejta dhe të pastra.


Nëse ti dëshiron që selamin ta vendosësh në vendin e duhur dhe t`ia japësh vendin që meriton, kije droje Zotin! Kështu, do të kesh siguri në fenë tënde, në zemër dhe në mendje. Mos i ndot këto gjëra me errësirën e mëkateve!


Edhe miku edhe armiku yt le të jenë të sigurt prej teje. Sepse nëse të afërmit e një njeriu nuk janë të sigurt nga dora e tij, vështirë se do të jenë të largëtit. Kushdo që nuk e vendos “selamin” në këto vende ku duhet, është gënjeshtar, edhe sikur t`u japë selam të gjithëve.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.307)


Pra, pas teshehhudit, namazi përfundon me dhënien e selamit. Edhe selami, njësoj si teshehhudi, nuk është një detyrim (farz) “rukn”, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit. Domethënë, nëse një njeri e harron selamin dhe pastaj i kujtohet kjo gjë para se të mbarojë namazi, ai duhet ta kryejë selamin. Nëse i kujtohet pasi ta ketë përfunduar namazin, atëherë si kompenzim për këtë gabim të vetin, ai duhet të bëjë sexhde “sehv”. Në të dy rastet, namazi është i pranueshëm dhe i vlefshëm. Megjithatë, nëse personi qëllimisht nuk e shqipton selamin, namazi i tij bëhet i papranueshëm.
Edhe selami, njësoj si pjesët e tjera të namazit, duhet të thuhet me një arabishte të saktë dhe në një gjendje, në të cilën trupi është i qetë.


Përmbajtja e selamit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, selami jepet në mënyrën që do ta përcjellim më poshtë. Pjesa e parë e tij është një vepër e pëlqyeshme (mustehap) kurse pjesa e dytë dhe e tretë, sipas shumicës së dijetarëve, është e detyrueshme (farz).


Përveç kësaj, është një vepër e pëlqyeshme që pas selamit të fundit, të jepet shenjë duke e kthyer pak kokën në të djathtë dhe pastaj në të majtë.


Të gjitha veprat që konsiderohen të pëlqyeshme gjatë qëndrimi ulur për ta lexuar teshehhudin, konsiderohen të tilla edhe gjatë selamit.


Teksti i selamit është si vijon:


“Esselamu alejke ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve berekatuh
Esselamu alejna ve ala ibadil`lahis salihin
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuh”


Kuptimi:


Paqja qoftë mbi ty o i Dërguar i Zotit dhe mbi ty qoftë mëshira dhe bekimi i Tij!
Paqja qoftë mbi ne dhe mbi robërit e mirë të Zotit!
Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju!Kryerja e veprimeve në një rradhitje të caktuar


Nëse lexohen shpjegimet që i kemi dhënë deri tani, do të vërehet se pjesët e namazit duhet të bëhen sipas një rradhitjeje të caktuar. Domethënë fillimisht duhet të thuhet tekbiri fillestar, të recitohet kapitullit “Fatiha”, të recitohet një kapitull tjetër i Kur`anit, të bëhet ruku, të bëhet sexhde dhe pastaj gjërat e tjera të nevojshme.


Sipas Ehl-i Bejtit, kryerja e pjesëve të namazit në një rradhitje të caktuar është një detyrim (farz) që nuk konsiderohet “rukn”. Domethënë, vetëm mosrespektimi i vetëdijshëm i këtij rregulli e bën të pavlefshëm namazin.


Por nëse gabimi bëhet pa dashur, ka disa mundësi:


E para është që një detyrim (farz) “rukn” të bëhet para një detyrimi (farzi) që është gjithashtu “rukn”. Për shembull, nëse bëhet sexhdeja para rukusë. Një gjë e tillë e bën të pavlefshëm namazin, pavarësisht se bëhet pa dashur.


Mundësia tjetër është që një detyrim (farz) i kategorizuar si“rukn”, të bëhet para një detyrimi (farzi) tjetër që nuk konsiderohet “rukn”. Për shembull, nëse rukuja bëhet para kiraatit. Në këtë rast, namazi është i pranueshëm, përderisa gabimi bëhet pa dashur.


Një mundësi tjetër është që një detyrim (farz) që nuk është “rukn”, të bëhet para një detyrim (farzi) që është “rukn”, si p.sh. të recitohet teshehhudi para se të bëhen të dyja sexhdet. Edhe në këtë rast, namazi nuk prishet dhe është i pranueshëm.


Përveç këtyre mundësive, ekziston edhe mundësia që dy detyrimeve (farze) që nuk janë “rukn” t`u ndryshohet vendi, për shembull kapitulli i dytë që duhet të recitohet pas Fatiha-së, të recitohet para saj. Njësoj si më sipër, edhe kjo nuk e prish namazin.


Megjithatë, në këto raste preferohet që, përderisa nuk shkakton një përsëritje të tepërt të një detyrimi (farzi) “rukn” (për shembull një përsëritje të sexhdeve ose të rukusë), gabimi të korigjohet gjatë namazit. Në të kundërt, namazi duhet të vazhdojë pa e korigjuar këtë gabim në rradhitje. Duhet theksuar, se pas gabimeve të tilla gjatë namazit, është e pëlqyeshme që pas përfundimit të tij, të bëhen gjithmonë dy sexhde “sehv” si kompenzim.Kryerja e veprimeve pa ndërprerje


Kjo do të thotë se pjesët e namazit duhet të kryhen në rradhitjen e tyre dhe pa lënë shumë hapësirë ndërmjet.


Edhe ky detyrim, është një detyrim që nuk konsiderohet “rukn”. Mosrespektimi i qëllimshëm i këtij rregulli, e bën të pavlefshëm namazin, ndërsa gabimi i bërë pa qëllim, nuk e prish vlefshëmërinë e namazit.


Por në këtë rast, nëse pas prishjes së vazhdimësisë, personi akoma s`ka kaluar në një pjesë tjetër “rukn” të namazit, ai duhet t`i recitojë sërish fjalët dhe fjalitë që duhet të recitohen, nga çasti kur është prishur vazhdimësia e namazit dhe është dhënë një pushim i tepërt. Por nëse personi ka kaluar në një pjesë tjetër të namazit, që konsiderohet “rukn”, atëherë duhet të vazhdojë me namazin.


Megjithatë, mosrespektimi i tepërt i vazhdimësisë, aq sa ta largojë personin nga gjendja e të falurit namaz, e bën të pavlefshëm namazin e tij, pavarësisht në bëhet me ose pa qëllim.


Veprimet e pëlqyeshme (mustehap) gjatë namazit


Si të tilla konsiderohen të gjitha veprimet, të cilat nuk janë pjesë të detyrueshme të namazit por kryerja e të cilave është e këshillueshme dhe me vlerë.


Këto veprime janë të shumta në numër dhe tashmë i kemi përmendur disa prej tyre. Tani do t`i numërojmë disa nga më të rëndësishmet: • Të thënit shtatë herë “Allahu Ekber” para tekbirit fillestar.

 • Recitimi i kunutit (do të shpjegohet në vijim)

 • Gjatë qëndrimit në këmbë, të mos vështrohet gjithandej por përpara në drejtim të vendit të sexhdes.

 • Gjatë qëndrimit në këmbë, duart të vendosen mbi kofshë, në një vijë me gjunjët

 • Në përfundim të çdo reqati, gjatë ngritjes në këmbë për reqatin tjetër, të thuhet “Bihaulil`lahi ve kuvvetihi ekumu ve ek`ud” (=Me fuqinë dhe me ndihmën e Zotit ngrihem në këmbë dhe ulem)”

 • Pas dhikreve të rukusë dhe të sexhdes, t`i dërgohen salavate Muhammedit dhe Ehl-i Bejtit të tij (pqmt), domethënë të thuhet: “Allahumme Salli ala Muhammed ve Al-i Muhammed (=Zoti im! Bekoje Muhammedin dhe familjen e tij)

 • Në sexhden e fundit të namazit, pas dhikrit të sexhdes, të thuhet: “Ja hajr`el mes`ulin ve ja hajr`el mu`tin, urdhukni verdhuk ijali min fadhlike, fe inneke dhul fadhlil adhim!” (= O më i Miri i atyre të cilëve u shprehen dëshirat! O më i Miri i bamirësve! Më fal begati nga mirësia Jote, mua dhe familjes sime! Ty të takojnë të mirat!)

 • Pas namazit, duke qenë akoma i kthyer drejt kibles, të recitohen dhikret dhe lutjet që janë të këshillueshme për këtë rast.


Më me vlerë në mesin e këtyre dhikreve, është ai që njihet si “Dhikri i Fatimesë (paqja qoftë mbi të)” dhe që përbëhet nga të thënit 34 herë “Allahu Ekber”(=Zoti është më i madhi), 33 herë “Subhanallah”(=Zoti është i pastër nga të metat) dhe 33 herë “Elhamdulil`lah”(=Lëvdatat i takojnë Zotit).


I mam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Vërtet do t`i falen mëkatet atij, që para se të ngrihet në këmbë pas namazit, e reciton dhikrin e Fatima Zehrasë.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1022)


Sërish Imam Xhaferi (pqmt), një ndjekësi të tij me emrin Ebu Harun, i tha:


“O Ebu Harun! Ne, njësoj siç u mësojmë fëmijëve tanë ta falin namazin, u mësojmë edhe ta recitojnë dhikrin e Fatima Zehrasë. Andaj edhe ti recitojet vazhdimisht këtë dhikër sepse ai që e reciton atë në vazhdimësi, kurrë nuk del humbës.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1022)


Kunuti


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Në mesin tuaj, ata që e bëjnë më gjatë kunutin, janë ata që do të kenë qetësi më të gjatë në Ditën e Gjykimit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.199; El-Vesail, vëll.4, fq.919)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Gjatë namazit të vitrit, (në kunut) i Dërguari kërkonte falje shtatëdhjetë herë dhe shtatë herë thoshte “Ha`dha makamu`l aidhi bike minennar” (=kjo është pozita e atij që tek Ti strehohet nga zjarri i ferrit). (El-Vesail, vëll.4, fq.610)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Është një sunnet i domosdoshëm që të bëhet kunut në reqatin e dytë të çdo namazi, para shkuarjes në ruku.” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.197)


Kurse Imam Muhammed Bakiri (pqmt) thotë:


“Në namazin e Xhumasë, imami duhet të bëjë dy kunute, njëri para rukusë së reqatit të parë dhe tjetri pas rukusë së reqatit të dytë.” (El-Vesail, vëll.4, fq.603)


Duke u mbështetur në hadithet e tilla, kunuti konsiderohet një vepër e pëlqyeshme dhe një traditë e të Dërguarit të Zotit, kryerja e të cilës këshillohet fuqimisht. Kunuti bëhet në reqatin e dytë të namazeve që kanë dy ose më tepër reqate, në reqatin e parë të namazeve me një reqat (si vitri), në reqatin e parë dhe të dytë të namazit të Xhumasë, pesë herë në namazin e “shenjës së Zotit” (ajet) dhe në gjithashtu edhe në namazet e Fitër dhe Kurban Bajramit, pesë herë në reqatin e parë dhe katër herë në reqatin e dytë.


Kunuti është ngritja e duarve deri tek fytyra, me pëllëmbë të kthyera drejt qiellit, për të recituar ndonjë lutje.
Është një vepër e pëlqyeshme që para kunutit, të shqiptohet tekbiri duke i ngritur duart deri tek veshët, të lëshohen sërish poshtë dhe pastaj të ngriten për ta recituar kunutin. Gjithashtu është e pëlqyeshme që pëllëmbët të kthehen drejt qiellit, gishti tregues të ndahet pak nga gishtat e tjerë dhe vështrimi të kthehet drejt pëllëmbëve.


Është gjithashtu një vepër e pëlqyeshme (mustehap) që kunuti të recitohet me zë të lartë. Por nëse gjatë faljes së namazit me xhemaat, kunutin e një personi e dëgjon imami i namazit, atëherë recitimi i tij është një vepër e papëlqyeshme (mekruh).


Nuk ka një zëvendësim (kada) për kunutin që qëllimisht nuk recitohet. Mirëpo nëse personi harron ta recitojë dhe i kujtohet para se të përkulet për në ruku, atëherë mund të drejtohet sërish dhe ta recitojë kunutin. Nëse personit i kujtohet kjo gjë gjatë rukusë, atëherë duhet ta recitojë kunutin pasi të bëjë ruku dhe nëse i kujtohet gjatë sexhdes, është e pëlqyeshme që ta recitojë pasi të jetë dhënë selami dhe të ketë përfunduar namazi.


Zurare bin Ajani e pyeti një ditë Imam Muhammed Bakirin (pqmt) se ç`duhej të bënte personi i cili ka shkuar në ruku pa e recituar kunutin. Imami ia ktheu:


“Le të bëjë kunut pas rukusë. Por edhe nëse nuk i kujtohet fare, nuk ka gjë të keqe.” (El-Vesail, vëll.4, fq.616)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Nëse dikush e harron pa dashur kunutin, mund ta recitojë atë pas namazit, derisa është ulur.” (El-Vesail, vëll.4, fq.616)


Nuk ka ndonjë lutje specifike për kunutin. Në kunut, mjafton edhe sikur vetëm tri herë të thuhet “Subhanallah” (= Zoti është i pastër nga të metat) ose t`i dërgohen salavate të Dërguarit dhe Ehl-i Bejtit të tij (paqja qoftë mbi ta). Megjithatë, është e pëlqyeshme të recitohen lutjet e të Dërguarit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (pqmt).


Një person i quajtur Ismail bin Fadhl thotë se e pyeti Imam Xhaferin (pqmt) në kishte ndonjë lutje të veçantë për kunutin. Imami ia ktheu:


“Jo, në kunut mund ta lexosh cilëndo lutje që Zoti ta ka vendosur mbi gjuhë atë çast. Nuk ka një lutje të veçantë për këtë gjë.” (El-Vesail, vëll.4, fq.608)Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), si përgjigje për të njejtën pyetje, përcillet thënia në vijim:


“Lëvdojë Zotin tënd, dërgoji salavate të Dërguarit dhe kërko falje nga Zoti për mëkatet e tua!” (El-Vesail, vëll.4, fq.608)


Sërish Imam Xhaferi (pqmt), një personi që e parashtroi të njejtën pyetje, iu përgjigj:


“Mjafton edhe sikur të thuash tri herë Subhanallah gjatë kunutit.” (El-Vesail, vëll.4, fq.605)


Në mesin e lutjeve që janë të këshillueshme për t`u lexuar në kunut, është edhe kjo lutje e marrë nga Kur`ani: “Rabbena atina fid`dunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina adhabennar” (= Zoti ynë! Na fal të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na mbro nga vuajtjet e zjarrit)
Një tjetër dhikër, recitimi i të cilit është i pëlqyeshëm dhe që njihet edhe si “fjalët e shpëtimit”, është:


“La ilahe il`lallah`ul Halim`ul Kerim, la ilahe il`lallah`ul A`lijj`ul Adhim, subhanallahi Rabbi`s Semavat`is Seb`i ve Rabb`il Aradhin`es Seb`i ve mafihime ve mabejnehunne ve Rabb`il Arsh`il Adhim ve selamun al`el murselin ve`l hamdulil`lahi Rabb`il Alemin” (Bihar`ul-Enver, vëll.85, fq.206; El-Vesail, vëll.4, fq.607)


Kuptimi: S`ka zot tjetër veç Zotit, që është Falës dhe Bujar! S`ka zot tjetër veç Zotit të Madhëruar! I pastër nga të metat është Ai, Zoti i shtatë qiejve, i shtatë tokave, i gjithçkaje që gjendet ndërmjet tyre dhe Zoti i Fronit Madhështor. Paqja qoftë mbi të gjithë të dërguarit dhe për Zotin e Botëve qofshin të gjitha lëvdatat!


Namazet e detyrueshme (farz) ditore


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Namazet e detyrueshme ditore janë shtatëmbëdhjetë reqate gjithsejt: katër të namazit të drekës, katër të namazit të iqindisë, tre të namazit të akshamit, katër të namazit të jacisë dhe dy të namazit të sabahut.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.282)Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Zoti u ka urdhëruar njerëzve që të falin shtatëmbëdhjetë reqate namaz, brenda një nate dhe një dite. Zoti nuk i kërkon llogari askujt, përveç për këto namaze.” (Mustedrek`ul-Vesail, vëll.1, fq.176)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet:


“Zoti i ka obliguar njerëzit me gjithsejt dhjetë reqate, nga dy për çdo namaz. Pastaj i Dërguari u ka shtuar këtyre edhe nga dy reqate dhe këto reqate i ka quajtur të barazvlefshme me reqatet e detyrueshme. Andaj, përveç në raste udhëtimi, nuk është e lejuar mosfalja e tyre. Namazit të akshamit i ka shtuar vetëm një reqat dhe këtë namaz e ka lënë të pandryshueshëm, qoftë në udhëtim ose jo. Zoti i Madhëruar i ka miratuar këto gjëra dhe me këtë, numri i reqateve të detyrueshme ditore është bërë gjithsejt shtatëmbëdhjetë.


Pastaj i Dërguari i Zotit i ka shtuar edhe tridhjetë e katër reqate vullnetare... Përveç për udhëtarët, i Dërguari i Zotit nuk ka lejuar që dikush të mos i falë ato reqate që ai ua ka shtuar namazeve. Askush nuk ka të drejtë të lejojë një gjë, të cilën i Dërguari i Zotit s`e ka lejuar. Urdhri i të Dërguarit është urdhri i vetë Zotit dhe ndalesa e tij është ndalesa e Zotit. Ajo që u takon robërve është që t`i binden të Dërguarit, njësoj siç i binden Zotit.” (El-Vesail, vëll.3, fq.31)


Kurse në një hadith të gjatë, të përcjellur nga Imam Rizau (pqmt), namazet ditore janë shpjeguar kështu:


“Dije se brenda një nate dhe një dite, namazet e detyrueshme dhe vullnetare të caktuara nga Zoti janë 51 reqate. Prej tyre, 17 janë të detyrueshme (farz) kurse 34 vullnetare (sunnet). Dreka ka katër reqate farz, iqindia katër, akshami tre, jacia katër dhe sabahu dy reqate. Këto janë namazet e detyrueshme në kohë paqeje.


Kurse gjatë udhëtimit, namazet e detyrueshme (farz) janë 11 reqate. Dy reqate i ka dreka, dy iqindia, tre akshami, dy jacia dhe dy sabahu.” (Bihar`ul-Enver, vëll.82, fq.301)


Përcillet se Zurare bin Ajani e pyeti Imam Muhammed Bakirin (pqmt):


Cilët janë namazet që Zoti i ka bërë detyrim (farz)?
Imami u përgjigj: Gjatë natës dhe ditës, janë gjithsejt pesë namaze që janë të detyrueshme.
Zurare: A i ka shpjeguar Zoti me emër, në Librin e Tij?
Imami: Po! Zoti kështu i drejtohet të Dërguarit: “Fale namazin që nga koha kur dielli fillon të lëvizë drejt perëndimit e deri në errësirën e natës.”(Kur`an 17:78) Fillimi i lëvizjes së diellit drejt perëndimit është koha e drekës. Ndërmjet kësaj koha dhe deri në errësirën e natës, ka katër namaze që Zoti i ka shpjeguar, i ka emërtuar dhe ua ka caktuar kohën. “Errësira e natës” është mesnata (përkthyesi: mesnata në këtë kontekst, është “mesnata diellore”, gjegjësisht mesi i intervalit kohor që zgjatet nga rrënia e natës, deri në agim. Kjo kohë zakonisht nuk përputhet plotësisht me mesnatën e matur me orë) Pastaj Zoti vijon: “...dhe lutjen e agimit. Vërtet lutja e agimit dëshmohet.”(Kur`an 17:78) Ky është, pra, namazi i pestë i detyrueshëm.
Sërish, Zoti i Madhëruar ka thënë: “Fale namazin në dy skajet e ditës!” (Kur`an 11:114). Dy skajet e ditës janë mëngjesi dhe mbrëmja. “...dhe në orët e hershme të natës” (Kur`an 11:114) urdhëron Zoti. Ky është namazi i jacisë (arabisht: Isha`a).
Dhe Zoti ka thënë: “Ruajini namazet dhe namazin e mesëm!” (Kur`an 2:238) Namazi i mesëm është ai i drekës dhe ky është namazi i parë që ka falur i Dërguari. Ky namaz përveç që është namazi që falet në mes të ditës, është gjithashtu edhe namazi që falet ndërmjet dy namazeve të tjera të ditës, atij të agimit (sabahut) dhe të pasditës (iqindisë). (Furu el Kafi, vëll.3, fq.271)


Të gjithë muslimanët, pavarësisht shkollës ligjore që e ndjekin, pajtohen ndërmjet veti se numri i namazeve ditore është pesë.
Këto namaze (përveç në raste udhëtimi) përbëhen nga katër reqatet e namazit të drekës, katër të namazit të iqindisë, tre të namazit të akshamit, katër të namazit të jacisë dhe dy të namazit të sabahut.
Në raste udhëtimi, siç do të shpjegojmë edhe në vijim të librit, namazet me katër reqate shkurtohen në dy reqate. Si rrjedhojë, dreka, iqindia dhe jacia falen nga dy reqate.


Sipas kësaj, secili musliman që nuk është në udhëtim e sipër, e ka për detyrim (farz) t`i falë shtatëmbëdhjetë reqate namaz në ditë: 1. Namazi i sabahut (2 reqate)

 2. Namazi i drekës (4 reqate)

 3. Namazi i iqindisë (4 reqate)

 4. Namazi i akshamit (3 reqate)

 5. Namazi i jacisë (4 reqate)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, një njeri që është në udhëtim, duhet domosdo t`i falë të shkurtuar (nga dy reqate) namazet e drekës, iqindisë dhe të jacisë. Nëse duke qenë në udhëtim, personi i fal të plota namazet, namazet e tija nuk pranohen.


Mënyra e faljes së namazit të sabahut


Në këtë pjesë, do të përpiqemi ta shpjegojmë mënyrën e faljes së namazit të sabahut, në kushte normale. Siç dihet, koha e namazit të sabahut fillon me “agimin e mirëfilltë” (fexhr-i sadik; shih shënimin nr.1 të kapitullit “Koha e namazit të sabahut”) dhe zgjat deri kur të fillojë të lindë dielli.
Gjatë kësaj kohe, fillimisht bëhen përgatitjet (p.sh. abdesti) për ta falur namazin e sabahut. Pastaj personi kthehet drejt kibles, me qëllim të faljes së namazit për ta fituar kënaqësinë e Zotit dhe e fal atë në mënyrën që do ta shpjegojmë më poshtë.


     


Tekbiri fillestar


Menjëherë pas nijetit, bëhet tekbiri fillestar, duke i ngritur duart (shih fotografinë) dhe duke thënë “Allahu Ekber”.
Pas kësaj, duart lëshohen drejt dhe recitohet kapitulli “Fatiha”:


Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulil`lahi Rabbi`l Alemin
Er`Rahman-i Rahim
Maliki Jeumiddin
Ijjake ne`budu ve ijjake nestein
Ihdina`s-sirat`al mustekim
Sirat`al`ledhinne en`amte alejhim, gajri`l magdubi alejhim veled`dalin.


Përkthimi:


Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues!
Lëvdatat i takojnë Allahut, Zotit të botëve
Bamirësit, Mëshiruesit,
Sunduesit në Ditën e Gjykimit...
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje kërkojmë ndihmë
Na udhëzo në rrugën e drejtë!
Në rrugën e atyre që u fale të mira. Jo të atyre q`e merituan zemërimin Tënd as të atyre që devijuan...


Pas kapitullit “Fatiha”, duhet të recitohet i plotë ndonjë kapitull tjetër i Kur`anit (përveç kapitujve që e bëjnë obligim sexhden). Për shembull, është e pëlqyeshme që në reqatin e parë të namazit të recitohet kapitulli “Kadr”.


Bismil`lahirrahmanirrahim
Inna enzelnahu fi lejlet`il kadr
Ve ma edrake ma lejlet`ul kadr
Lejlet`ul kadri hajrun min elfi shehr
Tenezzel`ul melaiketu ve`r-Ruhu fiha bi`idhni Rabbihim min kulli emr
Selamun hije hatta matle`il fexhr.


Përkthimi:


Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues!
Ne e zbritëm atë (Kur`anin) në natën e Kadrit
Dhe nga do ta dije ti se ç`është nata e Kadrit?
Natat e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj.
Atë natë zbresin ëngëjt dhe Shpirti (Xhibrili), me lejen e Zotit të tyre, për çdo punë


      


Gjatë recitimit të kapitujve të Kur`anit


Pasi të recitohet edhe kapitulli tjetër, është e pëlqyeshme që duart të ngrihen deri në nivelin e veshëve, të shqiptohet tekbiri (Allahu Ekber) dhe pastaj personi të përkulet përpara madhështisë së Zotit. Pastaj, pasi të qetësohet trupi në pozitën e rukusë, duhet thënë së paku njëherë “Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih” (= i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj) ose tri herë “Subhanallah” (=i pastër nga të metat është Zoti).


     


Pozita e trupit në ruku


Pastaj personi ngrihet nga rukuja dhe pasi ta ketë drejtuar plotësisht trupin, është e pëlqyeshme të thotë “Semiallahu limen hamideh”(=e pranoftë Zoti lëvdatën e atij që e lëvdon).


Pastaj, sërish si një vepër e pëlqyeshme, duart ngrihen deri tek veshët, shqiptohet tekbiri në një pozitë të qetë të trupit dhe shkohet në sexhde, duke i vendosur në tokë majën e gishtit të madh të secilës këmbë, të dy gjunjët, duart dhe ballin.


Siç shpjeguam edhe më sipër, vendi në të cilin bëhet sexhdeja, duhet të jetë i pastër ritualisht (tahir) dhe të jetë nga dheu, guri ose nga gjërat mbi të cilat lejohet sexhdeja. Me trupin e vendosur në pozitën e sexhdes, thuhet së paku njëherë “Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih” (=i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj) ose së paku tri herë “Subhanallah” (= i pastër nga të metat është Zoti).


     


Pozita e trupit në sexhde


Pastaj personi ngrihet nga sexhdeja, qëndron ulur (mundësisht mbi këmbën e majtë) dhe pasi t`i qetësohet trupi, e shqipton një tekbir për shkak të ngritjes nga sexhdeja e parë. Pastaj, para se të shkojë në sexhden e dytë, ai sërish në një gjendje të palëvizshme, e shqipton tekbirin e dytë dhe bën sërish sexhde. Më pas, pasi ta ketë recituar dhikrin e mësipërm të sexhdes, ai e drejton trupin në gjendje të ulur dhe sërish pasi t`i jetë qetësuar trupi, e shqipton tekbirin.


Me këtë mbaron reqati i parë i namazit të sabahut dhe pa dhënë pushim, personi ngrihet në këmbë për të vazhduar me reqatin e dytë.
Gjatë ngritjes në këmbë, siç kemi përmendur edhe më sipër, është e pëlqyeshme (mustehap) që të recitohet dhikri “Bihaulil`lahi ve kuvvetihi ekumu ve ek`ud” (=Me fuqinë dhe me ndihmën e Zotit ngrihem në këmbë dhe ulem).


Pasi të jetë ngritur në këmbë, personi duhet ta recitojë sërish kapitullin “Fatiha” dhe pastaj ndonjë kapitull tjetër të Kur`anit, përveç kapitujve të cilët e obligojnë personin të bëjë sexhde. Për shembull, mund të recitohet kapitulli “Ihlas”, recitimi i të cilit është i pëlqyeshëm në reqatin e dytë të namazit.


Nuk është aspak problematike nëse në të dy reqatet, pas kapitullit “Fatiha”, recitohet kapitulli i njejtë.


Megjithatë, duhet të theksojmë sërish se tek meshkujt, në të dy reqatet e namazit të sabahut (si dhe në dy reqatet e para të namazit të akshamit dhe të jacisë), kapitulli “Fatiha” dhe kapitulli tjetër që recitohet duke qenë në këmbë, është obligim të recitohen me zë. Për pjesët e tjera të namazit, personi mund të veprojë sipas dëshirës. Femrat, nëse ndodhen në një vend ku nuk mund t`i dëgjojë një person i huaj (që s`konsiderohet mahrem), mund t`i recitojnë me zë ose pa zë, sipas dëshirës. Mirëpo në rastet kur ka njerëz të huaj përreth, ato duhet t`i recitojnë pa zë kapitujt e Kur`anit.


Kapitulli “Ihlas”:
Bismil`lahirrahmanirrahim
Kulhuvallahu ehad
Allah`us Samed
Lem jelid ve lem juled
Ve lem jekun lehu kufhuven ehad


Përkthimi:


Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues!
Thuaj: Ai, Allahu është Një!
Atij i mbështetet çdo gjë
Ai s`është i lindur dhe as ka lindur dikë
Dhe Atij askush s`i shëmbëllen...


Pastaj, para se të shkohet sërish në ruku, është një vepër e pëlqyeshme (por jo detyrim) që duart të ngrihen deri tek veshët, të shqiptohet tekbiri dhe pastaj duart të ngriten deri tek fytyra, me pëllëmbët e kthyera drejt qiellit, me qëllim që të recitohet kunuti.


Siç kemi përmendur tashmë, gjatë kunutit mund të recitohet çfarëdo lutjeje. Megjithatë, lutja në vijim nga Kur`ani, është e këshillueshme:
“Rabbena atina fid`dunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina adhabennar” (= Zoti ynë! Na fal të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na mbro nga vuajtjet e zjarrit)


     


Kunuti


Pas përfundimit të lutjes së kunutit, duart lëshohen anash dhe njësoj si në reqatin e parë, duart mund të ngrihen deri tek veshët gjatë shqiptimit të tekbirit dhe pastaj shkohet në ruku.


Në ruku, njësoj si në reqatine parë, pasi të qetësohet trupi, thuhet së paku njëherë “Subhane Rabbijel Adhimi ve bihamdih” (= i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj) ose tri herë “Subhanallah” (=i pastër nga të metat është Zoti).


Pas përfundimit të dhikrit të rukusë, trupi kthehet në pozitë të drejtë dhe, ngase është një vepër e pëlqyeshme, thuhet “Semiallahu limen hamideh”(= e pranoftë Zoti lëvdatën e atij që e lëvdon). Pastaj, teksa trupi është i palëvizshëm, thuhet “Allahu Ekber” dhe shkohet në sexhde.


Kur të arrihet në sexhde, sërish thuhet së paku njëherë “Subhane Rabbijel A`la ve bihamdih” (= i pastër nga të metat është Zoti dhe Atë e lëvdoj) ose “Subhanallah”(= i pastër nga të metat është Zoti).


Pastaj, njësoj si në reqatin e parë, personi ngrihet nga sexhdeja, rri ulur (mundësisht mbi këmbën e majtë) dhe (ngase është një vepër e pëlqyeshme) e shqipton njëherë tekbirin. Pastaj sërish (si një vepër të pëlqyeshme) e shqipton edhe një tekbir dhe shkon në sexhden e dytë.


Edhe në sexhden e dytë, pasi të jetë qetësuar trupi, personi e reciton dhikrin e mësipërm, pastaj ngrihet nga sexhdeja në gjendje të ulur, e shqipton tekbirin dhe pastaj e reciton teshehhudin dhe selamin.


Teshehhudi:


Elhamdulil`lah
Esh`hedu en la ilahe il`lallah vahdehu la sherike leh
Ve esh`hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh
Allahumme salli ala Muhammedin ve Al`i Muhammed.


Përkthimi:


Lëvdatat i takojnë Zotit!
Dëshmoj se s`ka zot tjetër veç Zotit, që është një dhe s`ka të barabartë
Dëshmoj se Muhammedi është rob i Zotit dhe i dërguar i Tij
Zoti im! Bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit!


Selami


Esselamu alejke ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve berekatuh
Esselamu alejna ve ala ibadil`lah`is salihin
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh


Përkthimi:


Paqja qoftë mbi ty o i Dërguar i Zotit dhe mbi ty qoftë mëshira dhe bekimi i Tij!
Paqja qoftë mbi ne dhe mbi robërit e mirë të Zotit!
Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju!      


Gjatë recitimi të teshehhudit dhe selamit


Pas selamit, është një vepër e pëlqyeshme sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, që të thuhet tri herë “Allahu Ekber”, duke i ngritur secilën herë duart deri tek veshët. Pas kësaj, mund t`i dërgohen salavate të Dërguarit të Zotit dhe Ehl-i Bejtit të tij dhe të recitohen dhikret ose lutjet e tjera.


Falja e namazit të drekës, iqindisë dhe jacisë


Dy reqatet e para të këtyre namazeve falen njësoj si dy reqatet e namazit të sabahut por për dallim prej tij, në këto namaze nuk thuhet selami në reqatin e dytë. Pas teshehhudit, vazhdohet me namazin dhe falen edhe dy reqate të tjera. Më në fund, pas teshhehudit të reqatit të katërt, thuhet selami.


Në reqatin e tretë të këtyre namazeve mund të recitohet kapitulli “Fatiha” ose si zëvendësim, të recitohet tri herë dhikri i njohur me emrin “Tesbihat`ul-Erbija”, përmbajtja e të cilit është si vijon:


“Subhanallahi ue`l hamdulil`lahi ue la ilahe il`lallah, ue Allahu ekber” (=Zoti i Madhëruar është i pastër nga të metat. Të gjitha lëvdatat i takojnë Zotit. Nuk ka Zot tjetër veç Zotit dhe Ai është më i madhi)


Më pas, namazi vazhdon si në dy reqatet e para, duke shkuar fillimisht në ruku, pastaj duke bërë sexhde dhe duke u ngritur sërish në këmbë pas sexhdes së dytë.


Edhe në reqatin e katërt, njësoj si në të tretin, mund të recitohet kapitulli “Fatiha” ose të recitohet dhikri “Tesbihat`ul-Erbija”, i përcjellur më sipër. Sërish bëhet ruku, bëhen dy sexhde dhe pas sexhdes së fundit, qëndrohet ulur dhe lexohet fillimisht teshhehudi dhe më pas selami. Me kaq përfundon namazi.


Njësoj si në namazin e sabahut, edhe në këto namaze është një vepër e pëlqyeshme që pas selamit, të shqiptohet tri herë tekbiri, duke i ngritur secilën herë duart deri në nivelin e veshëve. Më pas, mund të kryhen edhe veprat e tjera të pëlqyeshme pas namazit.
Në lidhje me recitimin me zë ose pa zë, kemi shpjeguar tashmë në nënkapitullin “Kiraati” dhe i kemi treguar edhe dallimet gjatë recitimit, ndërmjet meshkujve dhe femrave.


Falja e namazit të akshamit


Edhe në namazin e akshamit, dy reqatet e para falen njësoj si dy reqatet e namazit të sabahut, me dallimin e vetëm që në reqatin e dytë, nuk thuhet selami pas teshehhudit por personi ngrihet sërish në këmbë, për ta falur reqatin e tretë.


Njësoj si me namazet e drekës, iqindisë dhe të jacisë, edhe në namazin e akshamit, gjatë reqatit të tretë mund të recitohet kapitulli “Fatiha” ose të recitohet tri herë dhikri “Tesbihat`ul-Erbija”.


Pastaj namazi vazhdon siç kemi shpjeguar më sipër, duke shkuar në ruku dhe duke bërë dy sexhde. Pas sexhdes së dytë të reqatit të tretë (që është reqati i fundit i namazit të akshamit), në gjendje të ulur recitohet teshhehudi dhe pastaj selami, me çfarë edhe namazi merr fund.


Edhe këtu është një vepër e pëlqyeshme të thuhen tri tekbire (Allahu Ekber) pas selamit, duke i ngritur duart në nivelin e veshëve. Pas kësaj, mund të bëhen edhe veprat e tjera të pëlqyeshme pas namazit.


Në lidhje me recitimin me zë ose pa zë të kapitujve të Kur`anit dhe për dallimet ndërmjet meshkujve dhe femrave, kemi shpjeguar tashmë në nënkapitullin “Kiraati”.


Gjërat që e zhvleftësojnë namazin


Namazin nis me tekbirin fillestar dhe përfundon me selamin. Në intervalin kohor ndërmjet këtyre dy akteve, disa veprime janë të ndaluara për personin dhe e zhvleftësojnë namazin e tij.


Fakti se tekbiri fillestar njihet gjithashtu si “Tekbiret`ul-ihram” (një paralelizëm me gjendjen e ihramit gjatë haxhxhit), flet se disa gjëra të caktuara janë të ndaluara pasi të jetë hyrë në gjendje të ihramit.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, ka trembëdhjetë gjëra që janë të ndaluara për personin që fal namaz dhe kryerja e të cilave e zhvleftëson namazin e tij: 1. Të gjithë veprimet që e prishin abdestin ose guslin e një personi, përveç tek njerëzit, të cilët për shkak të sëmundjes, nuk e kontrollojnë dot urinën e tyre dhe jashtëqitjen. Imam Xhaferi (pqmt) u pyet në lidhje me personin, i cili gjatë namazit kupton se prej tij ka dalë një gaz, erën dhe zërin e të cilit s`e ka dëgjuar. Imami tha: “Ai duhet ta kryejë nga e para abdestin dhe namazin. Pasi ta ketë kuptuar këtë gjë, nuk ka vlerë namazi që ka falur.” (Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.282; El-Vesail, vëll.4, fq.1242)
  Nëse e njejta gjë i ndodh një njeriu që nuk e kontrollon dot jashtëqitjen për shkak të sëmundjes ose nëse një gruaje që ka gjakderdhje të çregullta (përveç menstruacionit dhe lehonisë) i fillon gjakderdhja gjatë namazit, namazi është në rregull, përderisa personi në fjalë vepron sipas rregullave të theksuara në lidhje me abdestin.

 2. Të folurit e qëllimshëm gjatë namazit, qoftë edhe thënia e ndonjë fjale me një rrokje të vetme. Këtu bëjnë përjashtim vetëm rastet kur personi i përgjigjet përshëndetjes së dhënë.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Të folurit e qëllimshëm e prish namazin por të folurit pa dashur nuk e prish atë.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1275)
  Këtu duhet theksuar se, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nuk është e lejuar që personi që fal namaz ta përshëndesë i pari dikë. Mirëpo nëse dikush e përshëndet atë me përshëndetjen tradicionale muslimane (Selamun alejkum), ai duhet t`i përgjigjet përshëndetjes me të njejtën shprehje, pa ua ndryshuar fare vendin fjalëve dhe pa shtuar e pa hequr diçka.
  Nëse për shembull dikush e përshëndet me shprehjen “Selamun alejkum”, personi duhet t`i përgjigjet me po të njejtën shprehje (dmth sërish “Selamun Alejkum). Nëse nuk i përgjigjet përshëndetjes, personi kryen mëkat por namazi i tij nuk prishet për këtë shkak. Përcillet se kur Imam Xhaferin (pqmt) e pyetën në lidhje me personin, të cilin e përshëndesin gjatë namazit, ai tha: “Edhe ai duhet të përgjigjet me Selamun Alejkum dhe s`duhet të thotë Alejkum Selam. Kështu veproi i Dërguari i Zotit kur Ammari e përshëndeti teksa ishte në namaz.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1265)

 3. Qeshja me zë të lartë gjatë namazit, qoftë edhe pa dashur, e zhvleftëson namazin. Por nëse personi që fal namaz qesh pa dashur dhe me zë të ulet ose thjesht buzëqesh, namazi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm.

 4. Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Buzëqeshja nuk e prish namazin por e prish qeshja me zë të lartë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.364; Bihar`ul-Enver, vëll.84, fq.282; El-Vesail, vëll.4, fq.1253)
  Vajtimi i qëllimshëm gjatë namazit, për shkak të një pune të kësaj bote, e prish namazin. Mirëpo nëse personi vajton nga frika e Zotit ose për qëllime të shenjta, vajtimi i tij jo vetëm që nuk ia zhvleftëson namazin, por edhe është një adhurim i përkryer.
  Imam Xhaferin (pqmt) e pyetën në e zhvleftësonte namazin, vajtimi. Ai u përgjigj: “Nëse njeriu vajton pasi ta kujtojë ferrin dhe parajsën, kjo është më e mira e veprave. Por nëse vajton kur ta kujtojë një të afërm të vdekur, namazi i tij zhvleftësohet.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1251)

 5. Të devijuarit nga drejtimi i kibles, aq sa të mund të thuhet se personi nuk është më i kthyer kah kibleja. Nëse personi ia kthen shpinën kibles ose nëse kthehet 90 shkallë në të djathtë ose në të majtë, namazi i tij zhvleftësohet, edhe sikur ta bëjë pa dashur këtë gjë.
  Nëse trupi mbetet i kthyer drejt kibles por fytyra qëllimisht kthehet aq shumë sa të mund të shohë prapa vetes, namazi zhvleftësohet. Edhe nëse ndodh pa dashur e njejta gjë, si një masë kujdesi, namazi duhet të falet nga e para.
  Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë: “Kthimi i plotë në të djathtë ose në të majtë e zhvleftëson namazin.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1249). Në lidhje me këtë, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Nëse flet ose nëse e largon fytyrën nga kibleja, fale namazin nga e para!” (El-Vesail, vëll.4, fq.1275)

 6. Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, edhe bashkimi i duarve me njëra-tjetrën, siç bëhet në sunnizëm, e zhvleftëson namazin. Këtu bëjnë përjashtim harresa, gjendja e takijjes (fshehjes së besimit) ose shkaqet e tjera të ngjashme.

 7. Nëse pas recitimit të kapitullit “Fatiha” thuhet “Amin”, namazi zhvleftësohet. Por kjo nuk vlen për rastet kur kjo gjë bëhet pa dashur.

 8. Namazi zhvleftësohet, nëse me ose pa qëllim, shtohet ose pakësohet numri i detyrimeve (farzeve) që konsiderohen “rukn”.

 9. Namazi zhvleftësohet nëse qëllimisht shtohet ose pakësohet numri i detyrimeve (farzeve) që nuk konsiderohen “rukn” (Shpjegimi i hollësishëm në lidhje me këtë temë, u bë në kapitullin ku i shpjeguam detyrimet e namazit).

 10. Ngrënia dhe pija, qoftë me ose pa qëllim, e zhvleftëson namazin. Këtu bën përjashtim gëlltitja e copëzave të ushqimit të mbetura ndërmjet dhëmbëve.

 11. Namazi zhvleftësohet nëse gjatë tij, personi merret edhe me ndonjë gjë tjetër, pavarësisht se kjo nuk e pengon në kryerjen e rregullt dhe pa ndërprerje të pjesëve të namazit. Por nëse personi i luan gishtërinjtë ose bën shenjë me dorë drejt diçkaje, kjo nuk e prish namazin e tij, përderisa nuk e nxjerr njeriun nga gjendja e namazit, nuk e rrezikon rradhitjen e pjesëve të namazit dhe nuk e vë në rrezik kryerjen e tyre pa ndërprerje.
  Duartrokitja ose kërcimi, pavarësisht në bëhen me ose pa qëllim, e zhvleftësojnë namazin.

 12. Namazi zhvleftësohet nëse gjatë namazit, personi e kupton se njëri nga kushtet e namazit (p.sh. pastërtia ose lejueshmëria e faljes së namazit në atë vend) nuk është plotësuar. Për shembull, nëse personi kupton se e ka filluar namazin pa marrë abdest ose duke mbajtur rroba të vjedhura, namazi i tij zhvleftësohet.

 13. Namazi zhvleftësohet nëse personi bie në dyshim në lidhje me numrin e reqateve të falura në namazet me dy dhe tre reqate (sabahu dhe akshami) ose në numrin e dy reqateve të para në namazet me katër reqate (dreka, iqindia dhe jacia).


Veprat e papëlqyeshme (mekruh) gjatë namazit


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


Njeriu nuk duhet të luajë me mjekrën e tij gjatë namazit ose të meret me ndonjë gjë tjetër që do t`ia prishë përqëndrimin. Përpiquni për të kryer vepra të mira, para se të vijë diçka që do t`jua largojë vëmendjen prej tyre! Fjala juaj le të jetë vetëm përmendja e Zotit! Namazi është mjeti i afrimit tek Zoti, për njeriun që mbrohet nga e liga. Jini të nënshtruar gjatë namazit! Ai që e ka zemrën të nënshtruar para Zotit, e ka të nënshtruar edhe trupin dhe nuk merret me gjëra të tjera...” (El-Vesail, vëll.4, fq.1261)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kushtoja namazit gjithë vëmendjen tënde dhe mos luaj me duart, me kokën ose me mjekrën!” (El-Vesail, vëll.4, fq.1261)


Kurse i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Zotit nuk i pëlqen kur njeriu merret me gjëra të tjera gjatë namazit.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1260)


Sërish prej tij, përcillet thënia në vijim:


“Mos fal namaz teksa je duke e mbajtur me zor urinën ose jashtëqitjen!” (El-Vesail, vëll.4, fq.1255)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Të kthyerit nga njëra anë në tjetrën gjatë namazit, është hajdutëria e djallit. Andaj mos u kthe drejt diçkaje tjetër gjatë namazit! Kur një rob i tij qëndron në namaz, Zoti kthehet drejt tij. Por kur robi i tij kthehet drejt diçkaje tjetër, Zoti i thotë tri herë “O biri i Ademit! A je i vetëdijshëm se prej kujt e largon fytyrën?” Kur njeriu edhe për herë të katërt kthehet drejt diçkaje tjetër, Zoti i kthen shpinë atij.” (El-Vesail, vëll.4, fq.1280)


Duke u mbështetur në thëniet e përcjellura më sipër, sipas jurispudencës shiite, disa gjëra janë të papëlqyeshme (mekruh) gjatë namazit: 1. Kthimi i fytyrës në të majtë ose në të djathtë, pa u larguar nga drejtimi i kibles

 2. Shtrëngimi i syve ose lëvizja e tyre në të djathtë ose në të majtë

 3. Luajtja me duart ose me mjekrën

 4. Kalimi i gishtërinjëve mbi njëri-tjetrin

 5. Leximi i Kur`anit, i ndonjë libri ose i çfarëdo shkrimi që gjendet para personit

 6. Të heshturit gjatë recitimit në ndonjë pjesë të namazit, vetëm sa për ta dëgjuar dikë

 7. Gogësitja

 8. Fryrja drejt vendit të sexhdes

 9. Nxjerrja e lëngut nga goja ose nga hunda

 10. Falja e namazit në një gjendje ku personi ka nevojë të urinojë ose të kryejë jashtëqitjen


Rastet kur lejohet ndërprerja e një namazi të detyrueshëm (farz)


Është një mëkat që namazet e detyrueshme (farz) të ndërpriten qëllimisht. Megjithatë, ka disa raste në të cilat lejohet një gjë e tillë dhe madje është një obligim të bëhet. Këto raste janë: 1. Kur njeriu duhet ta mbrojë jetën e vet ose jetën e një tjetri, mbrojtja e të cilit është një obligim. Po kështu, namazi mund të ndërpritet edhe kur njeriu duhet ta mbrojë një pronë, mbrojtjen e të cilës e ka obligim. Është e lejuar ndërprerja e namazit për të mbrojtur edhe një pronë, mbrojtjen e të cilës nuk e ka detyrim njeriu por kjo gjë është një vepër e papëlqyeshme (mekruh).
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Teksa je duke falur një namaz të detyrueshëm (farz), nëse sheh se shërbetori yt ose një njeri që të ka borxh është duke u larguar, nëse sheh ndonjë gjarpër që do ta rrezikonte jetën tënde, atëherë ndiqe shërbetorin ose borxhliun tënd dhe vrite gjarpërin!” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.367; El-Vesail, vëll.4, fq.1271)
  Sërish përcillet se një ditë, e pyetën Imam Xhaferin (pqmt) se ç`duhej të bënte në namaz një njeri, të cilit i kujtohet se e ka lënë ndonjë çantë ose ndonjë pronë të vetën që mund t`i vidhet. Imami tha: “Ai duhet ta ndërpresë namazin, t`i vendosë në një vend të sigurt gjërat e tija dhe pastaj ta falë namazin nga e para.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.367; El-Vesail, vëll.4, fq.1271)

 2. Nëse në një rast kur personi ka mjaft kohë për ta falur namazin, vjen një person të cilit i ka borxh dhe ai e ka të pamundur t`ia paguajë borxhin duke qenë në namaz, lejohet që ta ndërpresë namazin dhe t`ia paguajë borxhin.

 3. Është e lejuar dhe gjithashtu një vepër e pëlqyeshme që njeriu, i cili pa shkuar në ruku e vëren se nuk e ka recituar ezanin ose ikametin, ta ndërpresë namazin, ta recitojë ezanin dhe ikametin dhe të fillojë me namazin nga e para.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:“Nëse e nis namazin pa e recituar ezanin dhe ikametin dhe kjo të kujtohet pa shkuar akoma në ruku, ndërprite namazin, recitoje ezanin dhe ikametin dhe pastaj fillo me namazin nga e para! Por nëse ke shkuar tashmë në ruku, vazhdo me namazin deri në fund! (El-Vesail, vëll.4, fq.657)


 Dyshimi gjatë namazit


Dyshimet gjatë namazit mund të kategorizohen në dy mënyra: 1. Duke u mbështetur në gjërat për të cilat njeriu bie në dyshim. Në këtë mënyrë, dyshimet mund të ndahen pak a shumë në tre kategori: të kesh dyshime në lidhje me vetë namazin, të kesh dyshime në lidhje me ndonjë veprim gjatë namazit dhe të kesh dyshime në lidhje me numrin e reqateve të falura gjatë namazit.

 2. Duke u mbështetur në atë se si cilësohet një dyshim i caktuar, dyshimet mund të ndahen në: dyshime që e zhvleftësojnë namazin, dyshime që duhet të shpërfillen dhe dyshime për të cilat duhet patur kujdes (dhe që duhet të kompenzohen).


Kategorizimi i dyshimeve sipas metodës së parë


1- Të paturit dyshime në lidhje me vetë namazin


Këto dyshime mund të ndahen në dy: të dyshosh në e ka falur namazin dhe të dyshosh në e ke falur namazin në mënyrë të saktë.


Nëse personi bie në dyshim në e ka falur ose jo namazin dhe ka akoma kohë për ta falur atë, ai duhet ta falë namazin. Por nëse ka kaluar tashmë koha e namazit, personi duhet ta shpërfillë këtë dyshim të vetin dhe të konsiderojë se e ka falur namazin.


Megjithatë, nëse personi ka dyshime në lidhje me mënyrën se si e ka falur namazin dhe nëse nuk është i sigurt në e ka falur në mënyrën e duhur, ai duhet ta shpërfillë këtë dyshim dhe nuk ka nevojë ta falë namazin, pa dallim në është akoma koha e atij namazi ose jo.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Nëse është akoma koha e namazit dhe ty të kujtohet se nuk e ka falur atë ose nëse nuk je i sigurt në e ke falur ose jo, atëherë fale namazin sa më parë! Por nëse ka kaluar koha e atij namazi dhe ti ke dyshime në e ke falur ose jo, atëherë nuk duhet ta falësh namazin, përderisa nuk je plotësisht i sigurt se nuk e ke falur. Nëse je i bindur se nuk e ke falur, atëherë fale, pavarësisht kohës! (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.190; El-Vesail, vëll.3, fq.205)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


Nëse një njeriu i lindin dyshime në lidhje me saktësinë e namazit të tij, pasi ta ketë falur atë, ai s`ka nevojë ta falë namazin nga e para dhe nuk është përgjegjës për një gjë të tillë. (El-Vesail, vëll.5, fq.342)


2- Të paturit dyshime në lidhje me veprimet e kryera gjatë namazit


Edhe ky lloj i dyshimit mund të ndahet në dy kategori:


Shumë shpesh, para se të fillojë me një pjesë të namazit, personi bie në dyshim në lidhje me pjesën paraprake. Për shembull, para se të fillojë me recitimin e kapitullit “Fatiha”, ai mund të bjerrë në dyshim në e ka thënë tekbirin fillestar ose jo. Po kështu, para recitimit të një kapitulli tjetër të Kur`anit, personi mund të bjerrë në dyshim në e ka recituar kapitullin “Fatiha”. Në raste të tilla, njeriu duhet ta kryejë atë veprim për të cilin nuk është i sigurt në e ka kryer.


Një situatë tjetër është kur njeriu, pasi të ketë filluar me një pjesë të namazit, bie në dyshim për pjesën paraprake. Për shembull, nëse duke e recituar kapitullin e dytë, personi bie në dyshim në lidhje me recitimin e Fatiha-së ose nëse personit, pasi të ketë shkuar në ruku, i lindin dyshime në e ka recituar ose jo kapitullin e dytë. Në rastet e tilla, dyshimi duhet të shpërfillet dhe të konsiderohet se veprimi për të cilin dyshohet, është kryer.


Njëri e pyeti Imam Xhaferin (pqmt) se ç`duhej të bënte personi, i cili duke qenë në këmbë, kishte dyshim në e kishte bërë rukunë ose jo. Imami tha:


“Duhet të bëjë ruku dhe pastaj të bëjë sexhde.” (El-Vesail, vëll.4, fq.935)


Zurareja, një ndjekës i famshëm i Imam Xhaferit (pqmt), e pyeti një ditë Imamin:


“Ç`duhet të bëjë një njeri, i cili gjatë recitimit të ikametit bie në dyshim në e ka recituar ezanin ose jo?” Imami u përgjigj: “Duhet të vazhdojë.”
Zurareja: “Po nëse dyshon për ikametin, pasi ta ketë thënë tekbirin fillestar?”
Imami: “Duhet të vazhdojë me namazin.”
Zurareja: “Nëse dyshon për tekbirin, teksa është duke e bërë kiraatin (recitimin e kapitujve të Kur`anit)?
Imami: “Duhet të vazhdojë.”
Zurareja: “Po nëse dyshon për kiraatin, pasi të ketë kaluar në ruku?”
Imami: “Duhet të vazhdojë.”
Zurareja: “Po sikur të dyshojë për rukunë, pasi të ketë filluar me sexhden?”
Imami i tha: “Duhet të vazhdojë. Për të përmbledhur, o Zurare, pasi të kesh kaluar në një pjesë tjetër të namazit, nuk ka vlerë dyshimi në lidhje me pjesën paraprake.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.156; El-Vesail, vëll.5, fq.336)


Nëse personi dyshon në e ka kryer një veprim gjatë namazit, e kryen atë dhe më pas e kupton se dyshimi i tij kishte qenë i pavend, ka dy mundësi: • Nëse kjo vepër nuk është një detyrim (farz) “rukn” (si kiraati, dhikri, teshehhudi, selami, rradhitja e duhur dhe bërja pa ndërprerje e pjesëve të namazit), atëherë namazi i personit nuk prishet, sepse përsëritja e detyrimeve (farzeve) të tilla, nuk e prish namazin. Megjithatë, për shkak të këtij gabimi duhet të bëhet një sexhde “sehv” (do të shpjegohet në vijim të veprës).

 • Por nëse kjo vepër është një detyrim (farz) “rukn”, namazi i personit zhvleftësohet sepse përsëritja e detyrimeve të tilla, më tepër se ç`duhet, e bën të pavlefshëm namazin.
  Po kështu, nëse personi ka dyshime në lidhje me një veprim gjatë namazit, pastaj i kujtohet se nuk e ka kryer atë dhe nuk e kryen dot ngase ka kaluar në një pjesë tjetër të namazit, ka dy mundësi:

 • Nëse ky veprim nuk është një detyrim (farz) “rukn”, namazi është i vlefshëm. Kjo ngase moskryerja e paqëllimshme e detyrimeve “rukn” nuk e zhvleftëson namazin, siç kemi shpjeguar edhe më sipër.

 • Por nëse ky veprim është një detyrim (farz) që konsiderohet “rukn” dhe nëse dyshimi lind pasi personi të ketë kaluar në një pjesë tjetër të namazit, namazi është i zhvleftësuar. Megjithatë, nëse nuk është kaluar akoma në një pjesë tjetër “rukn” të namazit, veprimi duhet të bëhet dhe pastaj personi të vazhdojë me veprimet e tjera. Në rastin e fundit, pas namazit duhet të bëhen edhe dy sexhde “sehv”.


3- Të paturit dyshime në lidhje me numrin e reqateve të falura gjatë namazit.


Edhe kjo mund të ndahet në disa kategori: • dyshimet në lidhje me numrin e reqateve në namazet e detyrueshme (farz) me dy ose tre reqate

 • dyshimet në lidhje me dy reqatet e para të namazeve të detyrueshme (farz) me katër reqate

 • dyshimet në lidhje me dy reqatet e fundit të namazeve të detyrueshme (farz) dhe në lidhje me numrin e përgjithshëm të reqateve në namazet vullnetare.


Një pjesë e këtyre dyshimeve e zhvleftësojnë namazin kurse një pjesë tjetër, ndonse nuk e zhvleftësojnë atë, e bëjnë të detyrueshme kryerjen e disa veprimeve shtesë pas namazit, të cilat do t`i përmendim në vijim të librit.


Duke u mbështetur mbi të mësipërmet, në jurispudencën shiite, dyshimet në lidhje me numrin e reqateve ndahen në 23 kategori, prej të cilave tetë janë dyshime që e zhvleftësojnë namazin, gjashtë janë dyshime që duhet të shpërfillen dhe nëntë të tjera, dyshime që mund të kompenzohen.


Dyshimet që e zhvleftësojnë namazin 1. Dyshimi në lidhje me numrin e reqateve të falura gjatë namazit të sabahut ose gjatë namazeve të tjera të detyrueshme (farz) me dy reqate (p.sh. në kohë udhëtimi, kur namazet me katër reqate falen të përgjysmuara). Këtu bën përjashtim “namazi i kujdesit” (ihtijat), i cili ka gjithashtu dy reqate.

 2. Dyshimi në lidhje me numrin e reqateve të falura në namazin e akshamit, që është një namaz me tre reqate. Muhammed bin Muslimi e pyeti Imam Xhaferin (pqmt) se ç`duhej të bënte personi që kishte dyshim në lidhje me numrin e reqateve të falura. Imami u përgjigj: “Ai duhet ta falë namazin nga e para për të qenë i sigurt. Nuk lejohet dyshimi në namazin e Xhumasë, në namazin e akshamit dhe në namazin e udhëtarit.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.351; El-Vesail, vëll.5, fq.300)
  Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim: “Kur të kesh dyshime për namazin e akshamit, fale atë nga e para! Po kështu edhe për namazin e sabahut.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.350; El-Vesail, vëll.5, fq.305)
  Imam Aliu (pqmt) ka thënë: “Në pesë raste, s`ka vend për dyshim: në namazin e vitrit, në namazin e xhumasë, në namazin e sabahut, në namazin e akshamit dhe në dy reqatet e para të namazeve të tjera të detyrueshme (farz) ditore.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.165; El-Vesail, vëll.5, fq.306)

 3. Në namazet me katër reqate, të dyshosh në e ke falur vetëm reqatin e parë ose më shumë.

 4. Në namazet me katër reqate, para se të përfundojë sexhdeja e dytë, të dyshosh në ke falur dy reqate ose më shumë.

 5. Të jesh në dyshim ndërmjet dy reqateve dhe pesë reqateve ose më shumë.
  Dyshimi i përmendur, ka ndikim mbi dy reqatet e para dhe siç shprehëm më sipër, dyshimi për dy reqatet e para është i papranueshëm. Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë: “Detyrimi i robërve ndaj Zotit janë dhjetë reqate. Në to është i detyrueshëm kiraati dhe nuk ka vend për dyshime. Këtyre reqateve, i Dërguari i Zotit u ka shtuar edhe shtatë reqate, në të cilat lejohet dyshimi dhe nuk është i detyrueshëm kiraati. Kushdo që nuk është i sigurt se i ka falur dy reqatet e para, duhet ta falë nga e para namazin. Por nëse njeriu dyshon në lidhje me dy reqatet e fundit, le të veprojë sipas rregullave të caktuara në lidhje me dyshimin. (El-Vesail, vëll.5, fq.299)
  Imam Xhaferi (pqmt) thotë: “Ai që ka dyshim në lidhje me dy reqatet e para të namazeve të drekës, iqindisë dhe jacisë dhe që nuk është i sigurt në e ka falur një reqat ose dy reqate, duhet ta falë namazin nga e para.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.350)
  Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim: “Nëse je në dyshim dhe nuk e di në je duke e falur reqatin e parë, të dytin, të tretin ose të katërtin, atëherë fale nga e para namazin dhe mos vazhdo me këtë dyshim!” (El-Vesail, vëll.5, fq.328)

 6. Të qenit në dyshim ndërmjet tre reqateve ose gjashtë reqateve e më shumë.

 7. Të qenit në dyshim ndërmjet katër reqateve ose gjashtë reqateve e më shumë. Në këto dy reaste (pikët 6 dhe 7), namazi zhvleftësohet me siguri sepse numri i tepërt i reqateve shkakton edhe një kryerje të tepërt të detyrimeve (farzeve) “rukn” të namazit, gjë që e bën namazin të pavlefshëm.

 8. Rastet kur personi nuk e di sa reqate ka falur. Në lidhje me këtë, Imam Musa (pqmt) ka thënë: “Nëse nuk je i sigurt se sa reqate ke falur dhe nëse nuk ke as ndonjë mendim të përafërt për këtë gjë, atëherë fale namazin nga e para!” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.358; El-Vesail, vëll.5, fq.327)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nëse personit i lind njëri nga këto dyshime gjatë namazit, ai duhet të mendojë për një kohë të shkurtër dhe nëse dyshimi i mbetet akoma, namazi i tij është i zhvleftësuar dhe ai duhet ta falë atë nga e para.


Dyshimet që duhet të shpërfillen 1. Nëse personi, pasi të ketë shkuar në ruku, nuk është i sigurt në e ka lexuar kapitullin “Fatiha”, ai duhet të vazhdojë me namazin dhe ta shpërfillë këtë dyshim.

 2. Nëse personi, pasi ta ketë dhënë selamin, nuk është i sigurt në i ka kryer si duhet të gjitha pjesët e namazit, ai duhet ta shpërfillë këtë dyshim të vetin dhe të konsiderojë se i ka falur si duhet. Megjithatë, nëse personi nuk është i sigurt sa reqate namaz ka falur (p.sh. nëse në një namaz me katër reqate, dyshon se mund të ketë falur gabimisht tre ose pesë reqate), atëherë namazi i tij bëhet i pavlefshëm dhe ai duhet të falet sërish.

 3. Po kështu, nëse pasi të ketë kaluar koha e namazit, personi dyshon në e ka falur namazin ose në e ka falur atë saktësisht, ai duhet të konsiderojë se e ka falur si duhet dhe duhet ta shpërfillë këtë dyshim të vetin. Këto lloje të dyshimit (1,2 dhe 3) i kemi shprehur edhe më sipër.

 4. Një njeri që shpesh bie në dyshim, nuk duhet t`ua varë veshin dyshimeve të tija. Një person konsiderohet i tillë, nëse brenda një namazi, dyshon së paku tri herë ose nëse dyshon për tri namaze rradhazi. Një njeri i tillë duhet t`i shpërfillë dyshimet e tija, përveç nëse është i bindur se dyshimi në fjalë është si pasojë e një gjendjeje të çastit, si frika, shqetësimi ose pikëllimi. Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë: “Nëse dyshon së tepërmi, vazhdo me namazin tënd sepse ky dyshim është nga djalli. Nëse vazhdon me namazin, mbase djalli të lë të qetë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.359; El-Vesail, vëll.5, fq.329)
  Imam Xhaferi (pqmt) u pyet në lidhje me një person i cili dyshon së tepërmi gjatë namazeve, i cili nuk e di saktë në e ka bërë rukunë dhe nuk është i sigurt në ka bërë sexhde ose jo. Imam tha: “Një njeri i tillë nuk ka nevojë ta bëjë rukunë ose sexhden, të cilën dyshon se nuk e ka bërë. Derisa nuk është i sigurt se nuk i ka kryer, ai duhet të vazhdojë me namazin.” (El-Vesail, vëll.5, fq.330)
  Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim: “Nëse një njeri dyshon në tre namaze rradhazi, ai është nga personat që dyshojnë tepër.” (El-Vesail, vëll.5, fq.330)

 5. Dyshimet gjatë namazeve vullnetare (mustehap) duhet të shpërfillen dhe personi duhet të vazhdojë me namazin e tij. Në rastet kur gjatë një namazi vullnetar, personi është në dyshim ndërmjet një numri të caktuar reqatesh dhe një numri tjetër (p.sh. nëse në një namaz me 3 reqate, bie në dyshim në ka falur 1 reqat ose 2 reqate), është më mirë që të veprojë duke supozuar se ka falur më pak (dmth. 1 reqat), ndonse lejohet edhe e kundërta, gjegjësisht, të veprojë duke supozuar se ka falur më shumë reqate (dmth. 2 reqate në shembullin tonë). Mirëpo nëse për shembull, në një namaz me 2 reqate, personi nuk e di në ka falur 2 ose 3 reqate, ai duhet të veprojë duke supozuar se i ka falur 2 reqate, sepse në rradhë të parë, falja e 3 reqateve e zhvleftëson vetë namazin.
  Kur u pyet në lidhje me dyshimin gjatë namazeve vullnetare, Imam Xhaferi (pqmt) tha: “Në këtë rast, njeriu nuk mban ndonjë përgjegjësi.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.359; El-Vesail, vëll.5, fq.331)

 6. Në rastet kur falet namazi me xhemaat:
  - nëse imami ka një dyshim në lidhje me namazin, xhemaati duhet ta shpërfillë këtë dyshim të imamit
  - nëse xhemaati ka dyshim në lidhje me namazin, imami duhet ta shpërfillë dyshimin e tyre dhe të vazhdojë me namazin. Mirëpo në këtë rast, xhemaati, në një mënyrë që nuk do ta prishë namazin, mund ta paralajmërojë imamin.
  Imam Xhaferi (pqmt) thotë: “Nëse njerëzit që falen pas imamit, bien në dyshim, dyshimi i tyre është i pavlefshëm, derisa edhe imami nuk dyshon në namazin e tij.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.359; El-Vesail, vëll.5, fq.340)


Dyshimet për të cilat duhet patur kujdes


Nga ajo që kemi shpjeguar deri tani, mund të shihet se dyshimet për të cilat duhet patur kujdes dhe në rast të shfaqjes të të cilave duhet kryer disa veprime të veçanta, janë të gjitha dyshime në lidhje me dy reqatet e fundit të namazeve me katër reqate.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, ka nëntë situata, në të cilat, po të dyshohet për numrin e reqateve (në një namaz me katër reqate), personi duhet të mendohet për një kohë të shkurtër dhe nëse bindet se i ka kryer ose jo, të veprojë sipas bindjes së tij. Por nëse personi mbetet akoma në dyshim, atëherë ai duhet të vazhdojë me namazin e tij dhe më pas, ta kompenzojë këtë dyshim të vetin, në mënyrën që do të shprehim më poshtë: 1. Në situatat kur personi, pasi të ngritet nga sexhdeja e dytë, nuk është i sigurt në e ka përfunduar reqatin e dytë ose të tretë të namazit...
  Në këtë rast, personi duhet të konsiderojë se i ka falur tre reqate dhe të vazhdojë me namazin e tij, gjegjësisht ta falë edhe reqatin e katërt (dhe të fundit). Mirëpo pas namazit, pa bërë ndonjë veprim që e zhvleftëson namazin (p.sh. të folurit ose devijimi nga drejtimi i kibles), personi duhet të bëjë nijet për ta falur namazin e “kujdesit” (ihtijat), ta shqiptojë tekbirin dhe ta recitojë vetëm kapitullin “Fatiha”. Ky namaz mund të falet në formë të një reqati të vetëm duke qenë në këmbë ose të falet në dy reqate, duke qenë ulur (do të shpjegohet në kapitullin vijues). Megjithatë, falja në këmbë e këtij namazi është e preferuar. Për personin që namazet i fal ulur, namazi i kujdesit duhet të falet në formë të një reqati të vetëm dhe ulur.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Personi që nuk është i sigurt në ka falur tre ose katër reqate gjatë namazit, mund të veprojë sipas zgjedhjes së tij. Ose e fal në këmbë një reqat të namazit të kujdesit ose i fal dy reqate ulur.” (El-Vesail, vëll.5, fq.320)
  Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim: “Nëse personi nuk e di në i ka falur dy ose tre reqate, kjo do të thotë se ai me siguri i ka falur dy reqate. Pas selamit, ai duhet të ngrihet në këmbë, të falë një reqat dhe të japë selam. Më pas, duhet të falë edhe dy reqate duke qenë ulur, në të cilat do ta lexojë vetëm Fatiha-në. Me këtë, nëse në të vërtetë, i ka falur dy reqate, atëherë një reqat i falur në këmbë dhe dy reqatet e falura ulur, do t`i kompenzojnë dy reqatet e mangëta. Dhe nëse në të vërtetë, i ka falur tre reqate, atëherë reqati i vetëm i falur në këmbë, ia plotëson namazin dhe dy reqatet e falura ulur konsiderohen si namaz vullnetar.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.362)
  Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), si përgjigje ndaj një pyetjeje në lidhje me dyshimet gjatë namazit, përcillet thënia në vijim: “A do të të mësoj një rrugë, të cilës po t`i bindesh, nuk do të mbash përgjegjësi edhe sikur të kuptosh më pas, se namazi yt nuk ka qenë i saktë?
  Nëse bie në dyshim ndërmjet numrit të reqateve, atëherë vendos për numrin më të madh! Jep selam, ngrihu në këmbë dhe pastaj fale atë pjesë që mendon se e ke patur mangët. Në këtë rast, nëse namazi që ke falur ka qenë i plotë, nuk ke gjë për të humbur. Dhe nëse namazi që ke falur ka qenë i mangët, atëherë namazi që do ta falësh më pas, do ta plotësojë këtë mangësi.”
  (El-Vesail, vëll.5, fq.318)

 2. Në situatat kur personi, pas ngritjes nga sexhdeja e dytë, nuk është i sigurt në është në reqatin e dytë ose të katërt të namazit.
  Në raste të tilla, personi duhet të supozojë se është në reqatin e katërt dhe duke u mbështetur në këtë, ta përfundojë namazin e tij. Por më pas, pa kryer ndonjë veprim që e zhvleftëson namazin, duhet të ngrihet në këmbë dhe t`i falë dy reqate namaz të “kujdesit” (ihtijat). Në këtë situatë, personi që i fal ulur ose shtrirë namazet e tija, mund t`i falë këto dy reqate në gjendje të ulur ose të shtrirë.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Nëse nuk e di saktë në i ke falur dy ose katër reqate, atëherë recitoje teshehhudin, recitoje selamin dhe përfundoje namazin tënd! Më pas, fal një namaz me dy reqate dhe me katër sexhde, në të cilin (në këmbë) do ta recitosh vetëm kapitullin “Fatiha” dhe do ta përfundosh duke e recituar teshhehudin dhe selamin. Në këtë rast, nëse në të vërtetë ke falur dy reqate, këto dy reqate shtesë do ta plotësojnë namazin tënd. Por nëse në të vërtetë, i ke falur të plota katër reqate, këto dy reqate shtesë do të konsiderohen një namaz vullnetare (mustehap).” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.352; El-Vesail, vëll.5, fq.323)

 3. Në situatat kur personi, pasi të ngrihet nga sexhdeja e dytë, nuk e di në e ka përfunduar reqatin e dytë, të tretë ose të katërt të namazit...
  Në këtë rast, personi e perfundon namazin e tij, duke supozuar se i ka falur katër reqate. Më pas, pa bërë diçka që e zhvleftëson namazin, i fal dy reqate namaz të “kujdesit” (ihtijat) në këmbë dhe dy reqate ulur. Në këtë situatë, personi që i fal ulur ose shtrirë namazet e tija, duhet të falë fillimisht dy reqate dhe pastaj një reqat të vetëm, në gjendje të ulur ose të shtrirë.
  Imam Xhaferi (pqmt), në lidhje me personin që nuk e di në ka falur dy, tre ose katër reqate, thotë: “Ai duhet të ngrihet, t`i falë dy reqate namaz në këmbë dhe të japë selam. Më pas, duhet t`i falë edhe dy reqate ulur dhe të japë selam. Nëse në të vërtetë i ka falur katër reqate të plota, këto reqate konsiderohen namaz vullnetar. Në të kundërt, ato e plotësojnë namazin e tij.” (El-Vesail, vëll.5, fq.326)
  Përveç kësaj, personi të cilit i lind njëri nga tre dyshimet e mësipërme, mund ta ndërpresë namazin e tij dhe të fillojë nga e para, nëse ky dyshim i lind akoma pa shkuar në sexhde.

 4. Nëse personi, pas përfundimit të sexhdes së dytë, nuk është i sigurt në ka falur katër reqate ose pesë...
  Edhe në këtë situatë, ai duhet të supozojë se i ka falur katër reqate dhe ta përfundojë namazin e tij. Por pas namazit duhet të bëjë dy sexhde “sehv”.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Nëse nuk di në i ke falur katër ose pesë reqate, bëj dy sexhde “sehv” pas selamit dhe pastaj jep selam sërish, pas këtyre sexhdeve.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.355; El-Vesail, vëll.5, fq.326)

 5. Nëse personi, pavarësisht se në cilën pjesë të namazit ndodhet, nuk është i sigurt në ka falur tre ose katër reqate...
  Edhe në këtë rast, personi duhet të supozojë se i ka falur katër reqate dhe pastaj, pasi të ketë përfunduar me namazin duhet të falë namaz të “kujdesit” (ihtijat), një reqat të vetëm në këmbë ose dy reqate ulur. Në këtë situatë, preferohen dy reqatet e falura ulur ndonse më me vlerë akoma është që të kryhen të dyja. Megjithatë, personi i cili namazet e tija i fal ulur, mjafton që të falë ulur një reqat të vetëm.
  Kur Imam Xhaferi (pqmt) u pyet në lidhje me situatën kur personi nuk e di saktë në ka falur tre ose katër reqate, ai tha: “Një njeri i tillë mund të veprojë sipas dëshirës: ose e fal në këmbë një reqat të vetëm ose i fal ulur dy reqate me katër sexhde.” (El-Vesail, vëll.5, fq.320)

 6. Nëse personi, teksa është në këmbë, nuk është i sigurt në është në reqatin e katërt ose të pestë...
  Në këtë situatë, personi, pa shkuar në ruku dhe pa bërë sexhde, duhet menjëherë të ulet, ta recitojë teshehhudin dhe ta perfundojë namazin me selam. Pas selamit, ai duhet ta falë namazin e “kujdesit” (ihtijat), qoftë një reqat të vetëm në këmbë ose dy reqate ulur.
  Edhe në këtë rast, personi që i fal ulur namazet, duhet të falë një reqat të vetëm në gjendje të ulur.
  Në këtë situata, dyshimi i personit ndërmjet reqatit të katërt dhe të pestë, shndërrohet në një dyshim ndërmjet reqatit të tretë dhe të katërt, sapo ai të ulet. Andaj personi vepron njësoj si në situatën e dyshimit ndërmjet reqatit të tretë dhe të katërt.

 7. Nëse personi, duke qenë në këmbë, bie në dyshim ndërmjet tre ose pesë reqateve...
  Edhe në këtë rast, pa bërë ruku ose sexhde, personi ulet menjëherë, e thotë teshehhudin dhe selamin dhe e përfundon namazin e tij. Pas selamit, ai i fal dy reqate namaz të “kujdesit” (ihtijat) në këmbë. Personi që i fal ulur namazet e tija, mund t`i falë ulur këto dy reqate.

 8. Nëse personi, duke qenë në këmbë, nuk është i sigurt në është në reqatin e tretë, të katërt ose të pestë të namazit...
  Edhe në këtë situatë, pa bërë ruku ose sexhde, personi ulet, e reciton teshehhudin dhe selamin dhe e përfundon namazin e tij. Më pas, i fal dy reqate namaz të “kujdesit” (ihtijat) në këmbë dhe dy reqate ulur.
  Personi që i fal ulur namazet e tija, fillimisht i fal dy reqate dhe pastaj edhe një reqat, të gjitha duke qenë ulur.

 9. Nëse personi, duke qenë në këmbë, nuk është i sigurt në ka falur pesë ose gjashtë reqate...
  Në këtë situatë, personi duhet menjëherë të ulet, pa bërë ruku ose sexhde dhe ta përfundojë namazin, duke e recituar teshehhudin dhe selamin.
  Në një rast të tillë, personi duhet të bëjë dy sexhde “sehv”, një për dyshimin e përmendur dhe një për faktin se i ka shtuar disa pjesë namazit.
  Në një rast të tillë, kur personi ulet menjëherë dhe jep selam, ai përveç që e ka përfunduar namazin e tij me katër reqate, është ngritur edhe njëherë gabimisht në këmbë. Për këtë arsye janë të detyrueshme dy sexhde, një për dyshimin dhe një sexhde tjetër për këtë ngritje të gabuar në këmbë.


Këtu duhet të theksojmë se, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nëse personi së paku pandeh një gjë në lidhje me pjesët e kryera ose të pakryera të namazit, kjo pranohet si një argument i mjaftueshëm. Për shembull, një person që ndonse nuk është plotësisht i sigurt, pandeh se i ka falur të katër reqatet e një namazi, nuk ka nevojë të falë namaz të “kujdesit” (ihtijat). Po kështu, një njeri që pandeh se ka bërë ruku, nuk ka nevojë ta bëjë këtë gjë nga e para. Pra, gjërat e shprehura më sipër vlejnë vetëm për raster kur njeriu është në dyshim të plotë.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, rregullat e vlefshme në lidhje me dyshimin gjatë namazeve të detyrueshme (farz) ditore, janë të vlefshme edhe për namazet e tjera të detyrueshme (farz). Për shembull, në namazin e “shenjës së Zotit” (ajetit), nëse personi dyshon në ka falur një reqat ose dy, namazi i tij bëhet i pavlefshëm për shkak të dyshimit në numrin e reqateve, gjatë një namazi me dy reqate. Edhe këtu, nëse personi së paku pandeh se ka falur një reqat ose dy (ndonse nuk është plotësisht i sigurt), ai duhet të vazhdojë me namazin në mënyrën normale.


Namazi i “kujdesit” (ihtijat)


Në rregullat e mësipërme, në pjesën “Dyshimet për të cilat duhet patur kujdes”, thamë se në rast të dyshimeve të tilla, personi duhet që pas namazit, të falë një ose dy reqate namaz të “kujdesit” si kompenzim.


Ky namaz është i detyrueshëm (farz), pavarësisht se bëhet si kompenzim për pjesët e mangëta të namazit të mirëfilltë. Rrjedhimisht, të gjitha parakushtet e kërkuara për namazet e tjera (pastërtia, mbulesa, kibleja etj), kërkohen edhe për këtë namaz.


Megjithatë, ka disa dallime ndërmjet këtij namazi dhe namazeve të tjera. Fillimisht, nijeti (qëllimi) i namazeve të tjera mund të shprehet edhe me zë. Në namazin e “kujdesit”, një gjë e tillë nuk është e lejuar. Përveç kësaj, në namazet e tjera, pas kapitullit “Fatiha”, duhet të lexohet edhe një kapitull tjetër. Në namazin e “kujdesit”, nuk është e lejuar një gjë e tillë.


Në namazin e kujdesit (ihtijat), një gabim gjatë kryerjes së obligimeve “rukn” të namazit, qoftë me ose pa qëllim, e zhvleftëson namazin.


Në rastet kur personi nuk është i sigurt për numrin e reqateve gjatë namazit të “kujdesit” dhe dyshimi i tij lëviz ndërmjet dy numrave, nëse numri më i madh nuk është i tillë që do ta zhvleftësonte namazin (3 ose 4 reqate për shembull), personi duhet të supozojë se ka kryer aq reqate dhe të vazhdojë me namazin. Në të kundërt, duhet të veprojë duke supozuar se e ka falur numrin më të vogël të reqateve.


Nëse gjatë namazit të kujdesit, personi nuk është i sigurt në e ka kryer një pjesë të tij (p.sh. rukunë), ai duhet ta kryejë atë. Por nëse ka kaluar në një pjesë tjetër të namazit, ai duhet ta shpërfillë këtë dyshim të vetin dhe të vazhdojë me namazin e tij.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nuk është e lejuar që personi i cili duhet të falë namaz të kujdesit për shkak të një dyshimi të tij, ta lërë këtë namaz dhe ta falë nga e para namazin, në të cilin e ka patur dyshimin në fjalë. Në rast të dyshimeve të përmendura më sipër, personi duhet që menjëherë pas selamit, të fillojë me namazin e “kujdesit”.


Kur personi të jetë i obliguar për të falur namaz të kujdesit, ai duhet që menjëherë pas selamit, me qëllim (nijet) të faljes së namazit të kujdesit (ihtijat), ta thotë tekbirin, ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe t`i bëjë rukunë dhe sexhdet në mënyrën normale. Nëse fal namaz të kujdesit me një reqat, pas sexhdes së dytë, duhet të ulet dhe ta përfundojë namazin, duke e recituar teshehhudin dhe selamin.


Nëse fal një namaz të kujdesit me dy reqate, pas sexhdeve të reqatit të parë, personi duhet të falë edhe një reqat të njejtë si i pari dhe pas sexhdeve të tija, ta recitojë teshhehudin dhe pastaj ta përfundojë namazin duke dhënë selam.


Namazi i kujdesit (ihtijat) vlen vetëm për rastet kur personi është në dyshim në lidhje me namazin e tij, gjegjësisht kur nuk është i sigurt se sa reqate i ka falur.


Andaj, nëse personit, para se të fillojë me namazin e kujdesit, i largohen dyshimet në lidhje me namazin e tij dhe është i sigurt tashmë se nuk e ka falur të plotë namazin (p.sh. i ka falur tre reqate në vend të katër), ai nuk duhet të falë namaz të kujdesit. Në vend të tij, pa bërë diçka që e prish namazin (p.sh. të folurit, devijimi nga drejtimi i kibles etj.) ai duhet t`i falë reqatet e harruara të namazit dhe të bëjë dy sexhde “sehv” për shkak të selamit të dhënë para kohe. Por nëse personi, pas selamit të tij, ka bërë diçka që e prish namazin, atëherë namazi i falur në mënyrë të mangët konsiderohet i pavlefshëm dhe duhet të falet nga e para.
Duke u mbështetur në këto principe, ka disa gjëra për të cilat duhet patur kujdes gjatë namazit të “kujdesit”: 1. Nijeti (qëllimi) nuk duhet të shprehet me zë.

 2. Gjatë qëndrimit në këmbë, duhet të recitohet vetëm kapitulli “Fatiha”. Nuk duhet të recitohet ndonjë kapitull tjetër pas Fatiha-së ose të recitohet kunuti.

 3. Kapitulli “Fatiha” , duke përfshirë edhe besmelen, duhet të recitohet pa zë.

 4. Duhet të respektohen të gjitha rregullat e vlefshme në namazet e tjera.


Kompenzimi i veprimeve të harruara gjatë namazit


Nëse personi e harron ndonjë pjesë të namazit, ai duhet që ta bëjë atë sapo t`i kujtohet, nëse akoma nuk ka kaluar akoma në një pjesë tjetër “rukn” të namazit. Nëse personit i kujtohet kjo gjë, pasi të ketë kaluar në një pjesë tjetër të namazit, ka dy mundësi: • Nëse veprimi i harruar është një detyrim (farz) që konsiderohet “rukn”, atëherë namazi është zhvleftësuar dhe duhet të falet nga e para

 • Nëse veprimi i harruar nuk është një detyrim (farz) që konsiderohet “rukn”, atëherë personi e vazhdon namazin deri në fund dhe pas selamit, bën sexhde “sehv”.


Këto gjëra i kemi shprehur pak shumë, në shpjegimet tona të mësipërme. Por nëse veprimi i harruar është njëra nga sexhdet (dhe JO të dyja sexhdet bashkë), teshehhudi ose salavati i dërguar Muhammedit (pqmtmft), përveç sexhdes “sehv” të bërë pas namazit, duhet edhe të kompenzohet vetë veprimi i harruar.


Domethënë, nëse harrohet ndonjëra nga sexhdet në cilindo reqat të namazit ose nëse harrohet i gjithë teshhehudi ose veç një pjesë e tij (p.sh. salavati), namazi vazhdon të jetë i vlefshëm. Nëse kjo harresë vërehet pa kaluar në një pjesë tjetër të namazit, veprimi i harruar duhet të kryhet sakaq. Por nëse kjo harresë vërehet pasi të ketë kaluar personi në një pjesë tjetër të namazit, atëherë duhet që pas namazit, personi fillimisht ta kryejë veprimin e harruar (sexhden, teshehhudin ose një pjesë të teshehhudit) dhe pastaj të bëjë sexhde “sehv” për shkak të këtij gabimi.


Nëse bëhet kompenzimi vetëm i një pjese të teshehhudit, atëherë mjafton që të recitohet vetëm ajo pjesë. Megjithatë, është e pëlqyeshme që të recitohet i gjithë teshehhudi dhe të jepet selam.


Edhe gjatë kompenzimit të sexhdes, personi mjafton që ta kryejë vetëm sexhden e harruar. Megjithatë, është e pëlqyeshme që ai, pas sexhdes, ta recitojë teshehhudin dhe selamin.


Duke e kompenzuar një veprim të harruar gjatë namazit ose duke bërë sexhde “sehv”, janë të vlefshme të gjitha rregullat dhe parakushtet që vlejnë edhe për namazin (pastërtia, mbulimi i trupit, kthimi drejt kibles etj.)


Nëse personi, gjatë një namazi të njejtë, e ka harruar disa herë sexhden ose teshehhudin, ai duhet t`i kompenzojë ndarazi, bashkë me sexhden “sehv” për secilin gabim. Ndonse në këtë rast, është e pëlqyeshme që të veprojë me renditjen e duhur (dmth. pjesën e harruar të reqatit të parë ta bëjë para pjesës së harruar në reqatin e dytë), kjo gjë nuk është një detyrim.


Por nëse personi ka harruar një sexhde dhe një teshehhud, si masë kujdesi, preferohet që ta bëjë fillimisht atë që rradhitet më parë. Nëse nuk i kujtohet saktë se cili veprim rradhitet më parë, preferohet që të bëjë një sexhde dhe një teshehhud pas tij kurse më pas, ta përsërisë sërish të njejtën ose ta bëjë teshehhudin para sexhdes.


Nëse një person, i cili duhet të kompenzojë një sexhde ose një teshehhud, është i obliguar që të bëjë sexhde “sehv” për shkak të një mangësie tjetër në namaz, duhet që fillimisht ta kompenzojë sexhden ose teshehhudin dhe pastaj të bëjë sexhde “sehv”.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, kompenzimi i sexhdes ose i teshehudit të harruar, duhet të bëhet menjëherë pas selamit dhe pa bërë ndonjë veprim që do ta zhvleftësonte namazin ose që do ta nxirrte personin nga gjendja e namazit. Nëse pas selamit bëhet ndonjë veprim që e prish namazin, atëherë është e preferueshme që personi ta falë namazin nga e para.


Por nëse personi e harron një sexhde ose teshehhudin e reqatit të fundit të namazit dhe kjo gjë i kujtohet menjëherë pas selamit (pa bërë ndonjë veprim që e prish gjendjen e namazit), ai duhet ta bëjë këtë sexhde ose teshehhud dhe më pas ta përfundojë namazin duke dhënë sërish selam. Në këtë rast, personi konsiderohet se e ka kryer si duhet namazin dhe është i obliguar që vetëm të bëjë dy sexhde “sehv” për shkak të selamit të tepërt.


Por nëse personi e vëren një mangësi të tillë të reqatit të fundit, pasi të ketë dhënë selam dhe pasi të ketë bërë diçka që e prish gjendjen e namazit, ai duhet t`i kryejë këto veprime si një kompenzim (kada) dhe të kryejë edhe sexhde “sehv” për to, në mënyrën siç u shpreh më sipër.


E gjithë kjo që shprehëm më sipër, ka të bëjë me namazet e detyrueshme (farz). Në namazet vullnetare, ndonse vlejnë disa nga këto rregulla (p.sh: një veprim për të cilin personi s`është i sigurt, duhet të kryhet; dyshimet për pjesët e kaluara të namazit duhet të shpërfillen; veprimi të cilin personi vëren se nuk e ka kryer para se të kalojë në një pjesë tjetër të namazit, duhet të kryhet sa më parë; gabimet e kryera qëllimisht e zhvleftësojnë namazin), ka dallime kur bëhet fjalë për dyshimin në lidhje me numrin e reqateve, për sexhden “sehv”, për kompenzimin e veprimeve të harruara gjatë namazit dhe për gabimet e bëra pa qëllim.


Dyshimi në lidhje me numrin e reqateve të falura në një namaz vullnetar, nuk e prish namazin. Personi është i lirë të veprojë sipas dëshirës. Për shembull, nëse nuk është i sigurt në ka falur një reqat ose dy reqate, ai mund të vendosë për cilin numër të dëshirojë.


Përveç kësaj, veprimet e harruara në një namaz vullnetar nuk ka nevojë të kompenzohen dhe për gabimet gjatë namazit, nuk duhet të bëhet sexhde “sehv”.


Gjithashtu, edhe kryerja e mangët ose e tepërt e detyrimeve (farzeve) “rukn” në namazin vullnetar, nuk e bën namazin të pavlefshëm.


Sexhdeja sehv


Siç kemi shprehur shumë herë në pjesët paraprake, në rastet kur bëhet një gabim gjatë namazit, personi është i obliguar që të bëjë sexhde “sehv”. Përveç kësaj, ka raste ku, ndonse nuk është një detyrim (farz), preferohet që të bëhet kjo gjë. Situatat në të cilat është e detyrueshme (farz) të bëhet sexhdeja “sehv”, janë: 1. Kur të harrohet njëra nga sexhdet (dhe JO të dyja sexhdet e një reqati)

 2. Kur të harrohet teshehhudi

 3. Kur pa dashur të flitet gjatë namazit

 4. Kur selami të recitohet në vend të gabuar (p.sh. në reqatin e parë ose pas teshehhudit të reqatit të dytë në një namaz me katër reqate)

 5. Kur gjatë një namazi me katër reqate, personi të ngrihet nga sexhdeja e dytë dhe të mos jetë i sigurt në e ka kryer reqatin e katërt ose të pestë (të tepërt).

 6. Kur personi, duke qenë në këmbë, dyshon se mund të jetë në reqatin e pestë ose të gjashtë.

 7. Kur personi të ngrihet gabimisht në këmbë në ato pjesë të namazit ku duhet të qëndrojë ulur (p.sh. menjëherë pas sexhdes së dytë të reqatit të dytë) ose kur të qëndrojë gabimisht ulur në ato pjesë të namazit ku duhet të ngrihet në këmbë (p.sh. pas dy sexhdeve të reqatit të parë)


Përveç kësaj, në mësimet e Ehl-i Bejtit, shprehet se për çdo gabim të bërë gjatë namazit, përveç në rastet e një gabimi që e zhvleftëson namazin, është një vepër e pëlqyeshme që të bëhet sexhdeja “sehv”.


Sexhdeja që është e detyrueshme (situatat 1-7 më sipër), duhet të kryhet menjëherë pas namazit. Ndonse shtyrja e këtij veprimi për më vonë nuk e zhvleftëson namazin, një gjë e tillë nuk është e lejuar. Por nëse personi harron ta kryejë sexhden “sehv”, ai duhet ta kryejë atë kurdo që t`i kujtohet. Por në të dy rastet, namazi mbetet i vlefshëm dhe nuk zhvleftësohet.


Përveç kësaj, sexhdeja sehv duhet të bëhet gjithnjë pasi të jetë falur namazi i “kujdesit” (ihtijat) dhe pasi të jetë bërë kompenzimi i pjesëve të harruara të namazit.


Metoda e kryerjes së sexhdes “sehv”


Menjëherë pas selamit, pa bërë ndonjë gjë që e zhvleftëson namazin, personi duhet që me qëllim (nijet) të sexhdes “sehv”, të shkojë në sexhde, ta recitojë dhikrin e sexhdes, të ngrihet nga sexhdeja, të qëndrojë ulur dhe pastaj ta përsërisë të njejtën gjë edhe në sexhden e dytë. Pas sexhdes së dytë, ai duhet të ngrihet dhe të qëndrojë ulur, ta recitojë teshehhudin dhe selamin dhe me këtë, ta përfundojë sexhden “sehv”.


Gjatë sexhdes “sehv”, ndonse është e pëlqyeshme të shqiptohet tekbiri, një gjë e tillë nuk është një detyrim (farz).


Përveç recitimit të dhikrit, gjatë sexhdes “sehv” vlejnë të gjitha rregullat e vlefshme në lidhje me sexhden normale gjatë namazit.


Rrjedhimisht, personi duhet të bëjë sexhde mbi dhé ose mbi një gjë tjetër, mbi të cilën lejohet sexhdeja. Përveç kësaj, të gjitha pjesët e trupit që vendosen në tokë gjatë sexhdes normale, duhet të vendosen në tokë edhe gjatë sexhdes “sehv” (balli, duart, gjunjët dhe maja e gishtit të madh të secilës këmbë).


Ndonse gjatë sexhdes “sehv” dhikri nuk është një detyrim (farz), ai duhet të recitohet, si një masë kujdesi. Nuk ka një dhikër të caktuar për sexhden “sehv” por është e pëlqyeshme që të recitohet “Bismil`lahi ve bil`lah! Esselamu alejke ejjuhen nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu”(= Me emrin e Zotit dhe me fuqinë e Tij! Paqja qoftë mbi ty o i Dërguar i Zotit dhe mbi ty qoftë qoftë mëshira dhe bekimi i Tij!) ose “Bismil`lahi ve bil`lah! Allahumme salli`ala Muhammedin ve Al`i Muhammed”(=Me emrin e Zotit dhe me fuqinë e tij! Zoti im! Bekoje Muhammedin mbi familjen e tij!)


Pas sexhdes së dytë, duhet të lexohet teshehhudi normal i namazit dhe nga tri selamet që recitohen në namaz, mjafton që të thuhet vetëm selami i fundit “Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh”(=paqja qoftë mbi ju dhe mbi ju qoftë mëshira dhe bekimi i Zotit!)


Namazi kada1


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Nëse dikush për shkak të harresës nuk e fal namazin e tij, le ta falë atë si kada kur t`i kujtohet. Sepse Zoti ka thënë: Fal namaz për t`më përmendur Mua! (Kur`an 20:14) (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.290)


I pyetur se ç`duhet të bënte një njeri, i cili e ka falur pa abdest namazin ose nuk e ka falur atë për shkak të harresës ose gjumit, Imam Muhammed Bakiri (pqmt) u përgjigj:


“Ai duhet ta falë si namaz kada, kurdo që t`i kujtohet. Pasi të hyjë koha e namazit tjetër, nëse ka akoma kohë të mjaftueshme, duhet fillimsht të falet namazi i mbetur kada dhe më pas të falet namazi tjetër, koha e të cilit është. Mirëpo nëse nuk ka kohë të mjaftueshme, atëherë le ta falë namazin që është në kohën e tij dhe pastaj le ta falë namazin e mbetur kada. Çdo namaz e meriton më së shumti kohën e tij...(Furu el-Kafi, vëll.3, fq.293; El-Vesail, vëll.5, fq.350)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, përveç namazit të Xhumasë, të gjithë namazet e detyrueshme (farz) ditore duhet të kompenzohen si namaze kada, pa dallim në janë harruar ose nuk janë falur qëllimisht. Në këtë rast, është gjithashtu irelevante nëse personi ka qenë duke fjetur gjatë gjithë kohës së namazit ose nëse ka qenë i dehur. E njejta gjë vlen edhe për rastet kur personi e ka falur gabim namazin e tij.


Megjithatë, bëjnë përjashtim rastet kur personi vuan nga një sëmundje mendore ose kur e humb vetëdijën, për një arsye që nuk varet prej tij (p.sh. gjatë sëmundjeve). Në këto raste, namazet e pafalura nuk ka nevojë të kompenzohen. Një përjashtim tjetër në këtë rast janë femrat, të cilat nuk kanë nevojë t`i kompenzojnë namazet që nuk i kanë falur gjatë periudhës së menstruacionit dhe të lehonisë.


Përveç kësaj, një person i cili konvertohet nga një fe tjetër në Islam, nuk ka nevojë t`i kompenzojë namazet e pafalura gjatë periudhave të kaluara të jetës së tij. Po kështu, edhe një person i cili nga një shkollë tjetër ligjore (medhheb) islame (p.sh. Hanefi, Shafi`i, Maliki, Hanbeli, Zejdi etj.), kalon në shkollën ligjore të Shiizmit Dymbëdhjetës (Xhaferi), nuk ka nevojë t`i kompenzojë namazet e tija të kaluara, të falura sipas rregullave të shkollës ligjore që e ka ndjekur më parë.


Musa bin Bekiri e pyeti Imam Xhaferin (pqmt) se sa namaze duhet të falte si kada, një person i cili kishte qenë pa vetëdijë për një, dy, tre, katër ose më tepër ditë. Imami u përgjigj:


“Më lër të ta tregoj ty një rregull që i përfshin të gjitha këto situata: Zoti e pranon arsyetimin e njerëzve (nuk i mban përgjegjës), në gjendjet që e tejkalojnë fuqinë e tyre.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.300; Furu el-Kafi, vëll.3, fq.413; El-Vesail, vëll.5, fq.353)


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Personi i sëmurë nuk ka nevojë t`i falë namazet, në kohët e të cilave ka qenë pa vetëdije. Ai duhet t`i falë si kada, vetëm ato namaze, në kohët e të cilave ka qenë në vete.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.301; El-Vesail, vëll.5, fq.354)


I pyetur në lidhje me agjërimin dhe me namazin e një gruaje, e cila e ka kaluar periudhën e menstruacionit ose të lehonisë, Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Agjërimin duhet ta kompenzojë si kada mirëpo nuk ka nevojë t`i kompenzojë namazet që nuk i ka falur. Kështu ka urdhëruar i Dërguari i Zotit.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.104; El-Vesail, vëll.2, fq.589)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Një njeri që për shkak të sëmundjes së tij, nuk i fal dot namazet për disa ditë me rradhë, duhet t`i falë si kada këto namaze, kur t`i rikthehet shëndeti.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.203)


Ndonse nuk është e lejuar që kadaja e një namazi të vonohet qëllimisht, nuk është një detyrim (farz) që namazi i harruar të kompenzohet menjëherë.


Një namaz me katër reqate, i cili ka mbetur kada teksa personi është në udhëtim e sipër, duhet të bëhet kompenzohet (të falet kada) si namaz i udhëtarit (dmth. i shkurtuar, me dy reqate; shih kapitullin vijues), pa dallim në do të kompenzohet gjatë rrugës ose duke qenë në shtëpi. E njejta vlen edhe anasjelltas: një namaz që ka mbetur kada teksa personi nuk është në udhëtim, duhet të kompenzohet si i plotë, edhe sikur ky kompenzim (kada) të kryhet në kohë udhëtimi.


I pyetur se ç`duhej të bënte një person i kthyer nga një udhëtim, i cili gjatë udhëtimit ka harruar të falë një namaz, Imam Xhaferi (pqmt) u përgjigj:


“Namazi i mbetur kada, duhet të kompenzohet në formën në të cilën ka mbetur kada. Nëse ky namaz ka mbetur kada gjatë udhëtimit, duhet të falet si namaz i udhëtarit, edhe sikur personi ta kompenzojë duke qenë në shtëpi. Dhe nëse namazi ka mbetur kada duke mos qenë në udhëtim, ai duhet të kompenzohet si i tillë (i plotë), edhe sikur ky kompenzim të bëhet gjatë udhëtimit.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.104; El-Vesail, vëll.5, fq.359)


Përveç kësaj, nëse një personi i kanë mbetur namaze të pafalura të disa ditëve me rradhë, ai nuk është i detyruar që t`i kompenzojë këto namaze në një rradhitje të caktuar. Domethënë nuk është e detyrueshme që personi ta kryejë fillimishtë kadanë e namazit të ditës së parë dhe pastaj të ditës së dytë.


Megjithatë, nëse i kanë mbetur të pafalura dy namaze të një dite të njejtë, personi duhet ta respektojë rradhitjen e duhur. Për shembull, fillimisht ta falë namazin e drekës si kada dhe pastaj edhe namazin e mbetur të iqindisë.


Nëse personi është akoma gjallë, nuk është e lejuar që dikush tjetër t`i kompenzojë (si kada) namazet e pafalura të tij, pavarësisht se personi mund të jetë shumë i sëmurë ose i paaftë për të falur namaz.


Megjithatë, namazet e pafalura të një babai të vdekur, të cilat nuk burojnë nga mosbindja e tij ndaj Zotit (dmth. babai duhet të ketë qenë një njeri që fal namaz) por që i kanë mbetur të pafalura për ndonjë arsye tjetër, janë një detyrim mbi djalin e tij më të madh, i cili duhet t`i falë këto namaze si kada, në emër të të atit. Përveç kësaj, si një masë kujdesi, preferohet që djali i madh t`i kompenzojë edhe ato namaze të të atit, të cilat burojnë nga mosbindja ndaj Zoti dhe madje t`i agjërojë ato ditë, të cilat i ati s`i ka agjëruar dot ngase ka qenë në udhëtim.


Përveç kësaj, ekspertët e jursipudencës shiite janë të një mendjeje se e njejta gjë vlen edhe kur bëhet fjalë për nënën e vdekur.


I pyetur në lidhje me një njeri të vdekur, të cilit i kanë mbetur ditë të paagjëruara dhe namaze që nuk i ka falur, Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Këto gjëra i kompenzon personi që është më i afërt me të.” (El-Vesail, vëll.5, fq.366)


Në një thënie tjetër të përcjellë prej tij, Imam Xhaferi (pqmt) thotë:


“Përse nuk u bëni mirë prindërve tuaj pasi të kenë vdekur? Mund të falni një namaz për to, të jepni lëmoshë, të shkoni në haxhxh ose të agjëroni. Shpërblimi i këtij veprimi, përveç që do të arrijë tek prindërit tuaj, do t`u shkruhet edhe juve vetë. Zoti u fal shumë begati për këto të mira që ua bëni prindërve tuaj.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.313)


Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt), përcillet thënia në vijim:


“Veprat e mira si namazi, agjërimi, lëmosha, haxhxhi ose umreja mund t`i bëjnë dobi njeriut të vdekur. Madje është e mundur që këto vepra ta shpëtojnë atë nga gjendja e tij e keqe, duke i thënë: kjo është për shkak të të mirës që djali yt ose filan vëllai yt përnga feja, e ka bërë për ty” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.313);


Prapë nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Një njeri mund të jetë nga ata që sillen keq me prindërit e tij, në të gjallë të tyre. Por nëse pas vdekjes së tyre, agjëron dhe fal namaz për to ose ua paguan borxhet, emri i tij shënohet si një njeri që ka qenë i mirë me prindërit e tij. Por mund të ketë edhe ndonjë njeri që sillet mirë me prindërit në të gjallë të tyre dhe pasi të vdesin, nuk ua paguan borxhet dhe as nuk bën ndonjë të mirë për ta. Ky njeri, derisa nuk ndryshon, shënohet si një njeri që ka qenë i ligë me prindërit e tij.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.204)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, namazi kada mund të falet edhe me xhemaat. Këtu është irelevante nëse imami është duke e falur në kohë (eda) namazin e tij ose nëse imami dhe personi që e ndjek, janë duke falur dy namaze të ndryshme. Për shembull, nuk është aspak problematike që personi ta falë kadanë e namazit të harruar të sabahut, duke e ndjekur një imam, i cili është duke e falur namazin e drekës.


Duhet theksuar se një personi, i cili ka agjërime të mbetura kada, nuk i lejohet që të bëjë një agjërim vullnetar. Por kjo nuk vlen për namazet. Një njeri që ka ndonjë namaz kada, mund të falë edhe namaze vullnetare po të dojë.


Përveç kësaj, një njeri që nuk e ka falur në kohë një namaz vullnetar (p.sh. namazin vullnetar të drekës), është e pëlqyeshme që ta falë atë si kada. Nëse nuk e bën dot këtë, është e pëlqyeshme që për çdo dy reqate të mbetura kada, t`i japë lëmoshë një të varfëri sa do të kushtonte ushqim i mjaftueshëm për një person. Nëse nuk e bën dot këtë, të njejtën shumë mund t`ia falë një të varfëri për çdo katër reqate. Por nëse edhe këtë nuk mund ta bëjë, mund t`ia falë të njejtën shumë një të varfëri, njëherë për namazet e pafalura gjatë ditës dhe njëherë për namazet e pafalura gjatë natës.


Abdullah bin Sinani e pyeti Imam Xhaferin (pqmt):


“Ç`duhet të bëjë një person për t`i kompenzuar namazet vullnetare që i kanë mbetur, nëse ka aq shumë namaze të mbetura sa nuk ua di numrin?” Imami tha: “Le të falë aq namaze, sa është i sigurt se i ka lënë!” Abdullahu pyeti sërish: “Po nëse nuk mund t`i kompenzojë (t`i bëjë kada)?” Imami tha: “Nëse pamundësia për t`i kompenzuar buron nga fakti se duhet të punojë për mbijetesë ose nga ndihma që i bën një vëllai të tij besimtar, atëherë nuk ka problem. Por nëse nuk i fal këto namaze për shkak të kërkimit të tepërt të pasurisë, atëherë duhet t`i kompenzojë. Në të kundërt, ai s`e ka mbrojtur lavdinë e të Dërguarit të Zoti dhe e ka nënçmuar Traditën e tij.”


“Por nëse nuk i fal dot si kada, a mund të japë lëmoshë në vend të kësaj?”, tha Abdullahu. Imami, pasi mendoi për një kohë të shkurtër, u përgjigj: “Le të japë lëmoshë!”
“Sa lëmoshë duhet të japë?”, e pyeti Abdullahu.
“Sa namazet që i ka lënë pa falur”, tha Imami dhe vazhdoi: “së paku le t`i japë një ushqim një të varfëri për secilin namaz.”
Abdullahu: “Sa reqate është ky namaz, për të cilin duhet t`i jepet ushqim një të varfëri?”
Imami: “Një ushqim për çdo dy reqate që falen natën dhe një ushqim për çdo dy reqate që falen ditën.”
Abdullahu: “Po nëse nuk e bën dot këtë?”
Imami: “Le t`i japë ushqim një të varfëri për çdo katër reqate që falen natën ose ditën.”
Abdullahu: “Po nëse nuk ka mundësi për ta bërë as këtë?”
Imami: “Atëherë le të japë një ushqim për namazet që falen natën dhe një ushqim për namazet që falen ditën. Por namazi është më me vlerë, namazi është më me vlerë, namazi është më me vlerë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.404; El-Vesail, vëll.3, fq.65)


1: (shënim i përkthyesit) Fjala arabe “kada“ ose “kaza” (siç është trashëguar nga turqishtja në shqip), në përkthim të drejtpërdrejtë do të thotë “kryej” ose “përmbush”. Në jurispudencën islame, kjo fjalë përdoret për të shprehur një akt adhurimi (namaz ose agjërim), të cilin njeriu, për një arsye ose një tjetër, nuk ka mundur ta kryejë si duhet ose në kohën e duhur dhe të cilin duhet ta bëjë ose ribëjë më pas. Ngase nuk ekziston një term i përafërt në shqip, në vijim të librit do ta përdorim fjalën arabe “kada”.


 Namazi i udhëtarit


Kur të dilni në udhëtime mbi faqen e tokës, nëse trembeni se jobesimtarët mund t`ju dëmtojnë, s`ka të keqe po ta shkurtoni namazin tuaj. Vërtet jobesimtarët janë armiq të hapur për ju...(Kur`an 4:101)


SHËNIM: Në tekstin e mëposhtëm, në shumë vende përdoren njësitë e vjetra matëse. Për ta kuptuar si duhet këtë kapitull, po i japim ekuivalentet moderne të njësive të vjetra matëse:
1 fersah= 5,5 km
1 berid = 4 fersaf (22 km)


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Namazi duhet të shkurtohet në një largësi që është dy berid (=8 fersahë=44 km)” (El-Vesail, vëll.5, fq.494)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Kur i Dërguari shkoi në vendin e quajtur Dhilhushep, 24 milja nga Medineja, ai e shkurtoi namazin e tij dhe e prishi agjërimin. Më pas, kjo gjë u bë një traditë...(El-Vesail, vëll.5, fq.491)
Muhammed bin Muslimi e pyeti Imam Muhammed Bakirin (pqmt): “Ç`urdhëroni në lidhje me namazin e falur në udhëtim? Si duhet të falet namazi dhe me sa reqate?”


Imami u përgjigj: “Zoti thotë: Kur të dilni në udhëtime...s`ka të keqe po ta shkurtoni namazin tuaj... Andaj, njësoj siç është një detyrim të falet i plotë teksa nuk je në rrugë, gjatë udhëtimeve është një detyrim (farz) që namazi të falet i shkurtuar.”


Njerëzit e pranishëm thanë: “Por Zoti thotë thjesht se nuk ka gjë të keqe po ta shkurtojmë namazin. Ai nuk urdhëron që të shkurtohet. Si mund atëherë të themi se kjo gjë është një detyrim (farz), njësoj siç është detyrim falja e plotë e namazit kur njeriu nuk është në rrugë?”


Imami tha: “A nuk e dini se Zoti, në lidhje me kodrat Safa dhe Merve, ka thënë: ...Nuk ka gjë të keqe nëse bëhet tavaf tek to, për një njeri që është duke e bërë haxhxhin ose umren..? Por kjo gjë është një detyrim i haxhxhit. Kjo ngase Zoti e ka përmendur atë në Librin e Tij dhe i Dërguari e ka praktikuar. Edhe falja e shkurtuar e namazeve gjatë udhëtimit, është një gjë e përmendur në Librin e Zotit dhe e praktikuar nga i Dërguari.”


Njerëzit thanë: “Atëherë a duhet që një njeri, i cili gjatë udhëtimit e fal me katër reqate (dmth. të plotë) namazin, ta falë atë nga e para?”


Imami tha: “Nëse ai e ka lexuar vargun e shkurtimit të namazit në Kur`an, atëherë duhet ta falë sërish. Por nëse nuk e ka lexuar këtë varg dhe nuk është i vetëdijshëm për një rregull të tillë, nuk ka nevojë ta falë nga e para. Gjatë udhëtimit, të gjithë namazet përveç namazit të akshamit, duhet të falen me dy reqate. Në namazin e akshamit nuk ka shkurtim sepse i Dërguari i Zotit e ka falur atë me tre reqate, pa dallim në ishte në rrugë ose jo.” (Bihar`ul-Enver, vëll.89, fq.51)


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Arsyeja përse namazi i udhëtarit duhet të falet i shkurtuar pasi të jenë kaluar 8 fersahë, është se shumica e njerëzve dhe e karavanëve, 8 fersahët i kalojnë për një ditë. Pra është bërë obligim që namazi të shkurtohet, kur të kalohet distanca që udhëtari e kalon për një ditë. Po të mos bëhej obligim për distancën njëditore, nuk do të bëhej obligim as për distancën që do të kalohej për njëmijë vite. Kjo ngase secila ditë e re është e ngjashme me ditën paraprake. Shkurtimi i namazit, po të mos ishte obligim për një ditë të caktuar, s`ka pse të ishte për një ditë tjetër, krejt të njejtë me të.” (El-Vesail, vëll.5, fq.491)


Nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Gjatë udhëtimit, përveç namazit të akshamit me tre reqate, çdo namaz tjetër është nga dy reqate. Njeriu nuk ka një detyrim më shumë se kaq.” (El-Vesail, vëll.5, fq.259)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, po të përmbushen kushtet që do t`i rradhisim më poshtë, namazet me katër reqate duhet të falen nga dy reqate dhe agjërimi të ndërpritet. Në namazin e sabahut dhe në namazin e akshamit nuk bëhet kurrfarë ndryshimi.


Që të mund personi të konsiderohet në udhëtim dhe ta shkurtojë namazin e tij, ka tetë kushte: 1. Distanca në të cilën udhëtohet, qoftë në një drejtim të vetëm ose vajtje-ardhje, duhet të jetë së paku 8 fersahë, që është një distancë ekuivalente me 44 kilometra. Një person që udhëton në një distancë më të shkurtër se kaq, nuk mund ta shkurtojë namazin e tij dhe nuk mund ta ndërpresë agjërimin, nëse është duke agjëruar.
  Nëse distanca e kaluar është së paku 44 km, vetëm vajtja në destinacion (dmth. gjysma e rrugës) duhet të jetë së paku 22 km. Përveç kësaj, personi nuk duhet të ketë për qëllim të qëndrojë dhjetë ose më shumë ditë, gjatë rrugës ose në destinacionin e tij përfundimtar. Nëse personi ka ndërmend të qëndrojë dhjetë ditë ose më shumë në ndonjë vend, gjatë gjithë udhëtimit duhet ta falë të plotë namazin dhe të vazhdojë me agjërimin e tij.
  Distanca e kaluar gjatë udhëtimit duhet të llogaritet duke filluar nga shtëpitë e fundit të qytetit.
  Nëse një person, i cili mendon se udhëtimi i tij është 8 fersahë dhe e fal të shkurtuar namazin, e kupton se udhëtimi i tij ka qenë më i shkurtër se kaq, duhet që ta falë namazin e tij nga e para (nëse nuk ka kaluar koha e namazit) ose ta falë atë si namaz të vonuar (kada).
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Shkurtimi i namazit bëhet në udhëtimet prej 8 fersahësh. Kjo është largësia që përbën dy berid. Kudo që njeriu e fal të shkurtuar namazin, duhet ta ndërpresë edhe agjërimin e tij. Dhe kushdo që nuk e shkurton namazin e tij gjatë udhëtimit, e ka të pavlefshëm namazin sepse i ka bërë shtesë detyrimit (farzit) të caktuar nga Zoti.” (Bihar`ul-Enver, vëll.89, fq.59)
  Sërish nga Imam Xhaferi (pqmt) përcillet thënia në vijim: “Distanca më e shkurtër, në të cilën personi mund ta shkurtojë namazin, është rruga që ka 1 berid (4 fersahë) vajtje dhe 1 berid (4 fersahë) ardhje.” (El-Vesail, vëll.5, fq.494)

 2. Para se të fillojë me udhëtimin e tij, personi duhet të ketë vendosur për të udhëtuar së paku 8 fersahë (44 km). Nëse personi nuk e di sa rrugë ka për të shkuar ose nëse fillimisht ka ndërmend të kalojë 3 fersahë por pastaj e zgjat rrugën e tij, ai nuk përfshihet në kategorinë e udhëtarit dhe namazin duhet ta falë të plotë, pavarësisht se mund të kalojë distancë prej 8 fersahësh (44 km).
  Njëri nga ndjekësit e tij e pyeti Imam Rizaun (pqmt): “Një njeri që del në rrugë për ta arritur një person që gjendet një milje larg Bagdatit por që i zgjatet rruga aq sa të arrijë në largësi prej 4 fersahësh (22 km), a duhet ta falë të shkurtuar namazin dhe ta prishë agjërimin e tij, nëse e ka për qëllim ta bëjë edhe rrugën e kthimit (gjithashtu 22 km)?” Imami u përgjigj: “Jo, ai nuk mund ta falë të shkurtuar namazin dhe as nuk mund ta prishë agjërimin e tij. Sepse ky njeri nuk kishte për qëllim të udhëtonte 8 fersahë (vajtje-ardhje) duke dalë nga shtëpia. Ai vetëm donte ta arrinte shokun e tij që gjendej në një distancë më të shkurtër. Por ndjekja e shokut të tij e sjell në një distancë më të gjatë...” (El-Vesail, vëll.5, fq.503)
  Por nëse personi, pasi të ketë arritur në këtë largësi, vendos që të udhëtojë edhe 8 fersahë ose më tepër, të udhëtojë 4 fersahë me qëllim që të kthehet në shtëpi në më pak se dhjetë ditë ose të udhëtojë 4 fersahë për t`u kthyer sërish në një vend ku do të qëndrojë së paku dhjetë ditë, që nga ai çast, ai duhet ta falë të shkurtuar namazin dhe ta prishë agjërimin e tij.

 3. Personi, gjatë udhëtimit, nuk duhet të heqë dorë nga vendimi i tij për të udhëtuar. Për shembull, nëse personi heq dorë nga udhëtimi para se t`i kalojë 22 km ose nëse pavarësisht kalimit të 22 kilometrave, vendos që të qëndrojë dhjetë ditë në destinacionin e tij, duhet ta falë të plotë namazin. Namazet e shkurtuara që i ka falur deri në atë çast, janë të pranueshme dhe nuk duhet të përsëriten.
  Dhe nëse personi vendos të heqë dorë nga udhëtimi pasi t`i ketë kaluar 22 kilometra, ai duhet të vazhdojë ta falë të shkurtuar namazin, nëse menjëherë pas këtij vendimi, vendos që në më pak se dhjetë ditë të kthehet në shtëpi ose në një vend ku do të qëndrojë më shumë se dhjetë ditë.

 4. Distanca e caktuar (44 km) nuk duhet të ndërpritet me vendimin për t`u kthyer për pak kohë në shtëpi ose për të qëndruar diku më tepër se dhjetë ditë. Një njeri që del në rrugë me qëllim për të kaluar së paku 44 km por që e ndërpret rrugëtimin për t`u kthyer për një kohë të shkurtër në shtëpi ose për të qëndruar së paku dhjetë ditë në një vend të caktuar, duhet ta falë të plotë namazin dhe të agjërojë nëse e ka për detyrim agjërimin.
  Nëse një person ndalet në një vend pa patur për qëllim të qëndrojë më tepër se dhjetë ditë por që qëndron më gjatë, pas kalimit të një muaji, pushon së qeni në kategorinë e udhëtarit dhe namazin duhet ta falë të plotë. Po kështu, duhet të agjërojë nëse e ka detyrim agjërimin.
  Përveç kësaj, secili vend në të cilin personi jeton, konsiderohet shtëpia e tij, pavarësisht në ka lindur atje ose në është ose jo atdheu i tij. Në këtë rast, nuk është e domosdoshme që ai të ketë prona në këtë vend ose të ketë jetuar së paku gjashtë muaj.
  Nëse një njeri banon në dy vende të ndryshme, për shembull gjashtë muaj në njërin dhe gjashtë muaj në tjetrin vend, të dy vendet konsiderohen shtëpi të tija. E njejta vlen edhe për rastet kur personi banon në më tepër se dy vende. Të gjitha këto vende konsiderohen shtëpi të tija.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Kur të arrish në një vend, nëse e di se do të qëndrosh dhjetë ditë, fale të plotë namazin. Nëse nuk je i sigurt se kur do të nisesh, atëherë fale të shkurtuar namazin për një muaj. Kur të mbushet muaji, fillo ta falësh të plotë namazin, edhe sikur të kesh vendosur të nisesh pas një ore.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.435; Bihar`ul-Enver, vëll.89, fq.38)

 5. Udhëtimi i bërë duhet të jetë një udhëtim i lejuar në aspektin islam. Domethënë, vetë udhëtimi nuk duhet të jetë i ndaluar për personin ose nuk duhet të bëhet për një qëllim që është i ndaluar. Si pasojë, personi që del në rrugë për të kryer një vjedhje, për ta vrarë një njeri të pafajshëm ose për të bërë gjueti me qëllim argëtimin, nuk mund ta shkurtojë namazin dhe duhet të agjërojë, nëse e ka detyrim këtë gjë. Po kështu, një grua që, përkundër kundërshtimeve të të shoqit, del në një udhëtim i cili nuk është i detyrueshëm për të, nuk mund ta shkurtojë namazin dhe duhet ta vazhdojë agjërimin e saj.
  Por nëse qëllimi i rrugëtimit nuk është kryerja e një mëkati, personi duhet ta falë të shkurtuar namazin dhe të mos agjërojë, pavarësisht se gjatë rrugëtimit mund të kryejë një mëkat të caktuar.
  Nëse një person i cili del në rrugë duke patur qëllim të kryejë diçka të ndaluar dhe pastaj heq dorë nga kjo gjë, ai mund ta shkurtojë namazin dhe të mos agjërojë duke filluar nga ai çast, me kusht që rrugëtimi i tij të jetë së paku tetë fersah ose të jetë një vajtje prej 4 fersahësh me qëllim të kthimit në më pak se dhjetë ditë.
  Nëse një person i cili e nis udhëtimin me qëllim të pastër, pastaj e ndryshon qëllimin e tij dhe vendos të udhëtojë për të kryer një veprim të ndaluar, ai nuk mund ta shkurtojë namazin e tij dhe ta prishë agjërimin. Por namazi i shkurtuar që e ka falur deri në çastin e ndryshimit të qëllimit të tij, është i pranueshëm.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Një njeri që është në udhëtim duhet ta shkurtojë namazin e tij dhe ta ndërpresë agjërimin. Këtu bëjnë përjashtim ata që dalin për gjueti, ata që dalin në rrugë për t`iu kundërvënë Zotit, ata që janë lajmëtarë të personave që rebelohen kundër Zotit, ata që nisen për armiqësi dhe për trazira dhe ata që nisen në rrugë për t`i bërë dëm një grupi musliman.” (El-Vesail, vëll.5, fq.509)
  I pyetur në lidhje me namazin e një personi i cili del në rrugë për të bërë gjueti, duke kaluar një distancë një ose dyditore, Imam Xhaferi (pqmt) u përgjigj: “Nëse del për t`i siguruar ushqim vetes dhe familjes së tij, ai duhet ta shkurtojë namazin dhe ta prishë agjërimin. Por nëse del në gjueti thjesht për argëtim, kjo nuk ka kurrfarë vlere.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.348)

 6. Jeta e personit nuk duhet të kalojë në udhëtim, si shembulli i fiseve nomade të cilat vendoset aty ku gjendet bar dhe ujë për bagëtitë e tyre. Në rrugëtimet e tyre, njerëzit e tillë nuk duhet ta shkurtojnë namazin dhe duhet ta vazhdojnë agjërimin e tyre.
  Por nëse këta njerëz të njejtë dalin në rrugë për një qëllim tjetër (p.sh. për të shkuar në haxhxh), ata duhet ta shkurtojnë namazin e tyre dhe ta ndërpresin agjërimin.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Nomadët nuk duhet ta shkurtojnë namazin e tyre sepse shtëpinë e mbajnë me vete.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.348)

 7. Udhëtimi nuk duhet të jetë profesioni i njeriut. Rrjedhimisht, personat si vozitësit, të cilët udhëtimin e kanë profesion, nuk duhet ta shkurtojnë namazin e tyre. E njejta gjë vlen edhe për tregtarët, të cilët e ushtrojnë profesion e tyre në udhëtim.
  Megjithatë, nëse ky person udhëton me një qëllim tjetër (dhe jo si pjesë e punës së tij), atëherë ai duhet ta shkurtojë namazin dhe ta ndërpresë agjërimin.
  Por nëse një vozitës e jep me qira makinën e tij për të transportuar udhëtarë dhe në ndërkohë, udhëton bashkë me ta, edhe si vozitës (si pjesë e punës) edhe për ta vizituar vendin ku shkohet, ai nuk mund ta shkurtojë namazin e tij dhe duhet ta vazhdojë agjërimin.
  Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Pesë persona, qofshin në udhëtim ose në shtëpi, duhet ta falin të plotë namazin e tyre: personi që e jep me qira kafshën e tij dhe shkon bashkë me të, postieri, bariu dhe kapiteni i anijes. Kjo ngase udhëtimi është puna e tyre.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.436)

 8. Personi duhet të jetë larguar aq nga vendi i tij, sa ta kalojë “distancën minimale”. Në këtë rast, distanca minimale është largësia, në të cilën personi nuk mund t`i shohë qartë muret e shtëpive të vendbanimit të tij dhe nuk mund ta dëgjojë zërin e ezanit. Nuk është domosdo e nevojshme që personi të largohet sa të mos duken minaret dhe pullazet.
  Si një masë kujdesi, edhe personi që ka ndërmend të qëndrojë së paku dhjetë ditë në udhëtim, duhet t`i bindet këtij rregulli.
  Kur personi të kthehet nga udhëtimi, sapo ta kalojë “distancën minimale”, ai pushon së qeni udhëtar.
  “Distanca minimale” duhet të llogaritet sipas rrethanave normale. Nëse një person ka probleme me sytë ose me veshët e tij ose nëse zëri i ezanit është tepër i lartë ose tepër i ulët, ai duhet të gjykojë sipas largësisë, në të cilën një sy normal nuk do t`i shihte muret e shtëpive dhe një vesh i shëndetshëm nuk do të mund ta dëgjonte një ezan normal.
  Zëri i ezanit sipas të cilit duhet të vendoset “distanca minimale” është zëri i ezanit i recituar nga një vend i lartë dhe jo ezani që përcillet nëpërmjet autoparlantit.
  Nëse një person gjendet në një largësi ku i sheh muret e shtëpive por nuk e dëgjon dot ezanin ose e dëgjon ezanin por nuk i sheh dot muret e shtëpive, si masë kujdesi, ai duhet ta falë dy herë namazin: njëherë të plotë dhe njëherë të shkurtuar.
  Për personin i cili niset nga një vend ku nuk ka ndërtesa, “distanca minimale” fillon nga pika kur personi mendon se po të kishte ndërtesa, ato nuk do të mund të shiheshin.


Si përfundim, nëse përmbushen kushtet e mësipërme dhe nëse personi është larguar aq nga vendbanimi i tij, sa të mos duken muret e shtëpive dhe të mos dëgjohet ezani normal (jo ai me autoparlant), ai konsideroht udhëtar dhe duhet ta falë të shkurtuar namazin e tij.


I pyetur se kur mund të fillonte njeriu ta falte të shkurtuar namazin, Imam Xhaferi (pqmt) u përgjigj:


“Kur shtëpitë e vendbanimit të mos duken më, namazi duhet të falet i shkurtuar.” (Furu el-Kafi, vëll.4, fq.434)


Sërish përballë një pyetjeje të ngjashme, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Nëse je në një vend ku mund ta dëgjosh ezanin, fale të plotë namazin. Por nëse je në një vend ku nuk mund ta dëgjosh ezanin, atëherë fale të shkurtuar namazin. E njejta vlen edhe për rrugën e kthimit.” (El-Vesail, vëll.5, fq.506)


Përveç kësaj, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, udhëtari që gjendet në Xhaminë e Shenjtë në Mekke, në Xhaminë e të Dërguarit në Medine, në Xhaminë e Kufes ose në tyrben e Imam Husejnit në Qerbela, po të dojë, mund ta falë edhe të plotë namazin e tij. Madje një gjë e tillë është e preferuar në këtë rast.


Nuk i pranohet namazi një personi, i cili gjatë udhëtimit (përveç në katër vendet që përmendëm më sipër) e fal të plotë namazin e tij, duke e ditur se duhet ta shkurtojë atë.


Nëse një njeri është në udhëtim dhe gabimisht e fal të plotë namazin, duhet ta falë atë nga e para, në mënyrë të shkurtuar, nëse akoma nuk ka kaluar koha e namazit. Por nëse koha e namazit ka kaluar, nuk ka nevojë ta falë këtë namaz si kada. Përveç kësaj, një njeriu, i cili nuk është i informuar për rregullat e namazit të udhëtuarit, i pranohen namazet edhe sikur t`i falë të plota gjatë udhëtimit.


Nëse personi nuk e fal në rrugë një namaz me katër reqate dhe akoma pa mbaruar koha e atij namazi, arrin në shtëpi, duhet ta falë të plotë atë. Një person që në fillim të kohës së namazit, del në rrugë pa e falur namazin e tij, duhet ta falë atë të shkurtuar.


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Nëse pas hyrjes së kohës së namazit, del në rrugë pa e falur namazin, atëherë fale të shkurtuar rrugës!


Nëse je akoma në rrugë kur hyn koha e një namazi dhe arrin në shtëpi para se të përfundojë kjo kohë, atëherë fale të plotë atë!” (Bihar`ul-Enver, vëll.89, fq.45)


Përveç rregullave të mësipërme, është e pëlqyeshme që personi, pas çdo namazi të falur gjatë udhëtimit, të thotë tridhjetë herë: “Subhanallahi ue`l hamdulil`lahi ue la ilahe il`lallah, ve Allahu ekber” (=“Zoti i Madhëruar është i pastër nga të metat. Të gjitha lëvdatat i takojnë Zotit. Nuk ka Zot tjetër veç Zotit dhe Ai është më i madhi”).


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, në rastet kur shkurtohet namazi, nuk është i lejuar agjërimi, përveç në disa situata specifike.
Udhëtari, gjatë rrugës së kthimit, sapo ta kalojë kufirin e “distancës minimale”, pushon së qeni udhëtar. Përveç kësaj, personi i cili gjatë udhëtimit qëndron më tepër se dhjetë ditë në një vend ose pa e ditur se kur do të niset, qëndron tridhjetë ditë në një vend të caktuar, pushon së qeni udhëtar dhe duhet të fillojë ta falë të plotë namazin dhe të agjërojë.


Namazi me xhemaat


“Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe përkuluni (bëni ruku) me ata që bëjnë përkulen!” (Kur`an 2:43)
“Kthehuni drejt Tij në çdo vend ku bëhet sexhde...” (Kur`an 7:29)


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Një njeri që ec drejt xhamisë ku falet namazi me xhemaat, fiton shtatëdhjetë mijë të mira për çdo hap që bën dhe lartësohet po kaq. Nëse vdes në këtë gjendje, Zoti cakton për të shatëdhjetë mijë ëngjëj, të cilët e vizitojnë varrin e tij, i sjellin sihariqe, i bëhen miq gjatë vetmisë dhe i kërkojnë falje Zotit për të, deri në ditën kur të ringjallet.” (El-Vesail, vëll.5, fq.372)


Imam Musa (pqmt) ka thënë:


“Kushdo që merr abdest si duhet, i kreh flokët, lyhet me parfum dhe pa u ngutur, me një qetësi të plotë shkon drejt vendit ku muslimanët falin namaz, në çdo hap të tij fiton një të mirë, një mëkat i shlyhet dhe i rritet pozita. Kur hyn në xhami dhe fillon me namazin duke e ndjekur imamin, akoma pa dhënë selam, parajsa është e sigurt për të.” (Xhamiu`l-ahadith-i shia, vëll.6, fq.387)


Imam Rizau (pqmt), në lidhje me urtësinë që fshihet pas namazit me xhemaat, ka thënë:


“Namazi me xhemaat është urdhëruar që pastërtia, Njëshmëria, dorëzimi dhe adhurimi i Zotit të shfaqeshin hapur. Kur këto gjëra shfaqen hapur, kjo bëhet një argument i Zotit për njerëzit e lindjes e të perëndimit. Kjo gjë i bën hipokritët që t`i binden atij Islami, të cilin e thonë vetëm me gjuhë. Namazi i xhemaatit mundëson që të ndiqet gjendja e shoqërisë dhe të shihet se cilët njerëz e pranojnë Islamin. Përveç kësaj, këto mbledhje mundësojnë që njerëzit të ndihmohen mes veti në vepra të mira.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.12; El-Vesail, vëll.5, fq.372)


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Ushqeni një mendim të mirë për atë që e fal namazin me xhemaat dhe pranojeni dëshminë e tij!” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.16)


Duke u mbështetur edhe në këto thënie të të Dërguarit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (pqmt), të gjithë muslimanët janë të një mendimi se falja me xhemaat e namazeve të detyrueshme (farz) dhe në veçanti e namazeve të detyrueshme ditore, është një veprim i pëlqyeshëm, kryerja e të cilit këshillohet fuqimisht.


Në thëniet e të Dërguarit dhe të Imamëve të Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta), thuhet se është në veçanti e pëlqyeshme që namazi i sabahut, i akshamit dhe i jacisë të falen me xhemaat. Përveç kësaj, për personat që jetojnë pranë xhamive ose që e dëgjojnë ezanin e recituar në xhami, është e këshillueshme që çdo namaz ta falin me xhemaat.


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Nëse vetëm një person fal namaz pas imamit, çdo reqat i namazit të tyre vlen sa njëqind e pesëdhjetë namaze. Nëse janë dy vetë që falin namaz pas imamit, secili reqat vlen sa gjashtëqind namaze. Nëse ka akoma më shumë njerëz, më e madhe është edhe vlera e namazit të tyre. Nëse janë më tepër se dhjetë vetë, atëherë edhe sikur qiejt të bëheshin letër, detërat bojë, pemët pendë dhe gjithë njerëzit e xhinnët shkrues, nuk do të mund ta shkruanin vlerën e një reqati të namazit të tyre.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.14)


Këtu duhet theksuar se sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, përveç namazit të shiut, falja me xhemaat e një namazi vullnetar (mustehap) është e ndaluar (haram) dhe konsideroht si një risi (bidat) në fe.


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Nuk është e lejuar që një namaz vullnetar (mustehap) të falet me xhemaat. Kjo gjë është një risi në fe.


Çdo risi në punët e fesë është devijim dhe çdo devijim çon drejt zjarrit.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.72)


Namazet që në të vërtetë janë të detyrueshme (farz) por që në periudhën e “fshehtësisë”(gajbetit) së Imam Mehdiut (pqmt) konsiderohen të pëlqyeshme (mustehap), si namazi i Fitër dhe Kurban Bajramit, mund të falen me xhemaat, duke shpresuar se kjo gjë nuk bie ndesh me urdhrin e Zotit.


Për të mund të falur namaz me xhemaat, imami dhe personi që e ndjek atë, duhet ta falin të njejtin lloj të namazit. Kjo do të thotë se të dy duhet të falin një namaz të detyrueshëm (farz) ditor ose të dy të falin namaz të shenjës së Zotit (ajetit). Një person që fal një namaz të detyrueshëm ditor nuk mund të falet pas një imami që fal një namaz të “ajetit” (shenjës së Zotit).


Por gjatë faljes së namazeve të detyrueshme ditore, nuk është kusht që imami dhe personi që e ndjek, të jenë duke e falur namazin e një kohe të njejtë. Një namaz i detyrueshëm ditor (p.sh. dreka) mund të falet edhe pas një imami, i cili është duke e falur një tjetër namaz të detyrueshëm ditor (p.sh. iqindinë). Madje personi i cili është duke e falur në kohë namazin e tij, po të dojë, mund ta ndjekë një imam që është duke e falur një namaz të vonuar (kada).


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, nuk është e lejuar që personi të mos marrë pjesë në namazet me xhemaat, thjesht ngase nuk ka qejf.


Përveç kësaj, mospjesëmarrja në namazet me xhemaat konsiderohet një sjellje e pahijshme për besimtarin.


Një namaz me xhemaat, i falur pak me vonëse, është më me vlerë se një namaz i falur vetëm në fillim të kohës së namazit. Po kështu, një namaz me xhemaat i falur me shpejtësi, është më me vlerë se një namazi i falur ngadalë por vetëm.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejt, nëse njeriu e fal vetëm namazin por pastaj mblidhen mjaft njerëz sa për ta falur me xhemaat, është e pëlqyeshme (mustehap) që ai ta falë sërish me xhemaat, namazin e tij.


Nuk është e lejuar që, në një mënyrë që do ta nënçmonte imamin ose që do të shkaktonte një situatë tjetër të pakëndshme, të falet individualisht namazi në një vend ku të gjithë janë duke e falur me xhemaat. Namazi i tillë është i pavlefshëm.


Rregullat në lidhje me xhemaatin


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, që të mund të falen me xhemaat namazi i Xhumasë ose namazet e bajrameve, duhet të ketë së paku 5 persona bashkë me imamin. Por në namazet e tjera, mjafton edhe sikur të jenë vetëm dy persona, prej të cilëve njëri bëhet imam dhe i dyti e ndjek atë.


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Dy vetë ose më shumë, konsiderohen xhemaat.”(Bihar`ul-Enver,vëll.88, fq.72)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Në namazet e Bajramit, duhet vepruar si në namazin e Xhumasë: kur të bëhen pesë ose shtatë vetë, mund ta falin namazin me xhemaat.” (El-Vesail, vëll.5, fq.142)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, në namazin me xhemaat, është e detyrueshme (farz) që personi ta fillojë namazin e tij duke e patur për qëllim (nijet) ta ndjekë imamin gjatë namazit. Por një gjë e tillë nuk vlen për imamin, i cili nuk duhet domosdoshmërisht ta fillojë namazin duke e patur për qëllim (nijet) të jetë imam. Megjithatë, në namazet që mund të falen vetëm me xhemaat (p.sh. namazi i Xhumasë), imami duhet të jetë i sigurt se ka njerëz të mjaftueshëm që do ta ndjekin në namaz.


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, vendi ku qëndron imami, nuk guxon të jetë më i lartë se vendi ku qëndon xhemaati, përveç në rastet kur dallimi në lartësi është shumë i vogël. Përkundër kësaj, nuk është problematike nëse vendi ku qëndron xhemaati, është më i lartë se vendi i imamit. Pra, përderisa nuk ka një pengesë mes tij dhe xhemaatit, një njeri që është në katin e dytë mund ta ndjekë një imam që është një kat më poshtë.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Nëse imami qëndron në një vend më të lartë se ai që e ndjek, namazi është i pavlefshëm. Por nëse imami është në një vend më të ulët se personat që e ndjekin në namaz, namazi është në rregull.” (El-Vesail, vëll.5, fq.463)


Në namazin me xhemaat, nuk duhet të ketë ndonjë pengesë (p.sh. mur ose perde) ndërmjet imamit dhe personit që e ndjek. Po kështu, nëse personi nuk arrin ta shohë drejtpërdrejt imamin, nuk duhet të ketë ndonjë pengesë të ngjashme ndërmjet atij dhe një personi tjetër, i cili e lidh me imamin.


Por nëse imami është mashkull dhe personi që falet pas tij është femër, është e lejueshme që mes tyre të ketë një perde. Megjithatë, kjo pengesë mes imamit dhe personit që e ndjek, nuk duhet të jetë e tillë që do t`i pengonte këtij të fundit, të kuptonte se në cilën pjesë të namazit gjendet imami.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Namazi është i papranueshëm nëse ka mur ose perde ndërmjet imamit dhe personit që e ndjek.” (El-Vesail, vëll.5, fq.460)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


"Se nuk është aspak problematike nëse ka një perde ndërmjet imamit dhe personit që e ndjek, në rastet kur imami është mashkull dhe personi pas tij është femër." (El-Vesail, vëll.5, fq.461)


Personi që e ndjek imamin nuk guxon të qëndrojë para imamit dhe duhet të qëndrojë pak më prapa. Ndërmjet vendit ku qëndron imami dhe vendit ku bën sexhde personi pas tij, nuk duhet të ketë një largësi që është më tepër se një hap. E njejta vlen edhe mes personit që e ndjek imamin dhe personit që gjendet pas këtij të fundit. Është e pëlqyeshme madje, që ndërmjet vendit ku qëndron imami dhe vendit ku bën sexhde personi pas tij, të mos ketë fare zbrazëtirë.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Gjatë namazit me xhemaat, rradhët duhet të jenë të drejta dhe të lidhura me njëra tjetrën. Ndërmjet dy rradhëve, nuk duhet të ketë largësi më shumë se një hap. Kjo largësi është sa sipërfaqja që zë trupi i njeriut gjatë sexhdes.” (El-Vesail, vëll.5, fq.462)Cilësitë e kërkuara tek imami


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, për të qenë imam në namaz, një person duhet: • Të ketë arritur moshën e pjekurisë

 • Të mos jetë i sëmurë mendor

 • Të jetë një person i drejtë

 • Të jetë fëmijë legjitim (jo fëmijë i lindur jashtë martese)

 • Të dijë ta falë si duhet namazin

 • Të jetë ndjekës i Shiizmit Dymbëdhjetës


Në rast të përmbushjes së kushteve të mësipërme, një femër mund të bëhet imam për femrat e tjera por nuk është e lejuar që të bëhet imam për meshkujt.


I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë:


“Imam duhet të bëhen ata persona që dinë përmendsh më shumë pjesë nga Kur`ani. Nëse të gjithë njerëzit janë të barabartë në këtë, atëherë le të bëhet imam ai që e ka bërë më parë hixhretin (shpërnguljen nga Mekkeja në Medine). Nëse janë të barabartë edhe në këtë, le të jetë imam më i vjetri. Nëse janë moshatarë, atëherë le të jetë imam ai që e njeh më mirë sunnetin (traditën e të Dërguarit) dhe që është më i ditur në çështjet e fesë! Përveç kësaj, asnjëri nga ju le të mos bëhet imam para të zotit të shtëpisë në të cilën gjendet ose para sunduesit të një vendi.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.62)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Imami i një grupi njerëzish, është përfaqësuesi i tyre pranë Zotit. Andaj, gjatë namazit, vendoseni para atë që është më i miri nga ju.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.109)


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë gjithashtu:


“Imamët janë të dërguarit tuaj pranë Zotit. Andaj kini kujdes se kë e dërgoni si përfaqësues të fesë dhe të namazit tuaj!” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.86)


Imam Aliu (pqmt) ka thënë:


“Mos falni namaz pas një të çmenduri ose pas një personi që ka lindur nga një marrëdhënie jashtëmartesore!”(El-Vesail, vëll.5, fq.397)


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Është i pavlefshëm namazi i falur pas një mëkatari. Në namaz, njeriu duhet të bindet vetëm njerëzve të Velajetit” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.72)


Njëri e pyeti Imam Xhaferin (pqmt):


“Ndjekësit tuaj kanë mospajtime ndërmjet veti. A mund të falim namaz pas cilitdo prej tyre?” Imami u përgjigj: “Fal namaz vetëm pas atij, për besimin e të cilit nuk ke dyshime.” (El-Vesail, vëll.5, fq.389)


Ismail el Xhufiu e pyeti Imam Muhammed Bakirin (pqmt) në lidhje me një person, i cili thotë se e do Imam Aliun por nuk distancohet nga armiqtë e tij dhe thotë “Unë e dua Aliun më shumë se kundërshtarët e tij.” Imami u përgjigj:


“Ai është një njeri që e përzien të vërtetën me gabime dhe është armik. Përveç në raste të fshehjes së besimit (takijje), mos fal namaz pas një njeriu të tillë sepse ai s`meriton kurrfarë respekti.” (El-Vesail, vëll.5, fq.389)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Pas tre njerëzve nuk guxon të falet namazi: pas një personi, gjendjen e të cilit nuk e di, pas një njeriu që është nga tepëruesit (ghulat)1 ndonse mund thotë fjalë të ngjashme me ju dhe pas një njeriu që mëkaton hapur, ndonse mund të jetë ndjekës i një doktrinë të pranuar.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.23)


I Dërguari i Zotit (pqmtmft), në definicionin e tij të njeriut të drejtë, ka thënë:


“Kushdo që nuk u bën të keqe njerëzve në marrëdhëniet e tija me ta, nuk gënjen kur flet dhe e mban premtimin e tij kur premton një gjë, është nga të shpëtuarit. Drejtësia e tij është e qartë, të konsideruarit e tij vëlla (në fe) është e detyrueshme dhe të folurit keq për të është e ndaluar.”(Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.35)


I pyetur se si mund të njihet një njeri i drejtë, Imam Xhaferi (pqmt) u përgjigj:


“I drejtë është një njeri i cili njihet si i ndershëm, di ta kontrollojë barkun, moralin, dorën dhe gjuhën e tij dhe që ruhet nga mëkatet e mëdha të caktuara nga Zoti, si vera, imoraliteti, fajdeja, mosbindja ndaj prindërve dhe ikja nga xhihadi.” (Bihar`ul-Enver, vëll.88, fq.37)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, një njeri që falet në këmbë nuk mund ta ndjekë në namaz një njeri që falet ulur ose shtrirë. Por një person që falet ulur, mund ta ndjekë një tjetër njeri që gjithashtu falet ulur.


Nëse imami, për çfarëdo arsyeje, e fal namazin me abdest “xhebire” (të bërë mbi fashën e vendosur mbi ndonjë plagë; shih pjesët paraprake mbi abdestin) ose me tejemmum, është e lejuar që të ndiqet. Por nëse ai fal namaz me rroba që nuk janë ritualisht të pastra, nuk është e pëlqyeshme ndjekja e tij.


1: (shënim i përkthyesit) Ghulat që në përkthim të drejtpërdrejtë do të thotë “të teprosh”, është emërtimi i përdorur në historinë islame, për t`i cilësuar disa sekte të të kaluarës (p.sh. Alijullahi), të cilat e tepëronin dashurinë e tyre ndaj personave të caktuar fetarë dhe i hyjnizon të njejtit.


Disa rregulla në lidhje me namazin me xhemaat


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, personi që e ndjek një imam, duhet t`i recitojë vetë të gjitha pjesët e namazit, përveç kapitullin “Fatiha” dhe kapitullin tjetër pas tij, të cilët i reciton imami. Nëse personi i bashkangjitet namazit, teska imami është në reqatin e tretë ose të katërt, ai duhet vetë ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe kapitullin pas tij (sepse ai vetë është në reqatin e parë kurse imami në reqatin e tretë ose të katërt, në të cilin nuk recitohen këta kapituj), përveç në rastet kur i bashkangjitet namazit, teksa xhemaati është në ruku.


Por siç do të shprehim në vijim, nëse recitimi i kapitullit të dytë i pamundëson personit që ta arrijë imamin në rukunë ose në sexhden e atij reqati, ai mund të mjaftohet me recitimin e kapitullit “Fatiha” dhe ta arrijë imamin në ruku ose në sexhde të po të njejtit reqat.


Imam Xhaferi (pqmt), i pyetur në duhet të recitohet Fatiha-ja dhe kapitulli i dytë, në rastet kur personi falet pas një imami, tha:


“Jo, nuk duhet t`i recitojë. Sepse Imami është dorëzanë (garant) gjatë kiraatit. Por ai nuk është dorëzanë për dhikret e tjera të namazit.” (El-Vesail, vëll.5, fq.421)


Pjesët e namazit që nuk janë recitime por veprime trupore, personi duhet t`i bëjë bashkë me imamin ose pak pasi t`i ketë bërë imami.


Nëse personi qëllimisht i bën para imamit ose i vonon pa patur arsye, kjo konsiderohet një mëkat por nuk e zhvleftëson namazin.
Nëse imami është akoma në kiraat dhe personi që e ndjek, edhe përkundër të qenit i vetëdijshëm për këtë, shkon në ruku, namazi i tij zhvleftësohet.


I Dërguari i Zotit (pqmtmft) ka thënë:


“Imami është bërë imam që njerëzit ta ndjekin. Nëse ai bën ruku, bëni ruku edhe ju dhe nëse ai bën sexhde, bëni sexhde edhe ju!”


Nëse personi gabimisht ngrihet nga sexhdeja ose rukuja para imamit, ai duhet të kthehet në ruku ose në sexhde, nëse imami është akoma në atë gjendje. Kjo nuk e prish namazin e tij.


I pyetur se ç`duhet të bënte personi që gabimisht ngrihet nga rukuja para imamit, Imam Rizau (pqmt) ka thënë: “Duhet të kthehet në ruku që të jetë në një hap me imamin.” (El-Vesail, vëll.5, fq.443)


Imam Xhaferi (pqmt) e ka dhënë të njejtin verdikt në lidhje me personin i cili këtë gabim e bën gjatë sexhdes. (El-Vesail, vëll.5, fq.443)
Personi që i bashkangjitet namazit me xhemaat, pasi të ketë filluar namazi, mund të kyçet në namaz teksa imami është akoma në këmbë. Nëse imami është në ruku dhe nuk është ngritur akoma, ai duhet të bëjë nijet, ta shqiptojë tekbirin dhe pastaj, pa recituar asgjë, ta arrijë imamin në ruku. Ky konsiderohet reqati i tij i parë.


Por siç shprehëm edhe më sipër, nëse personi kyçet në namaz dhe kupton se imami është në reqatin e tretë ose të katërt, ai duhet ta recitojë vetë kapitullin “Fatiha” dhe (në është e mundur) kapitullin e dytë, për faktin se imami, në reqatin e tretë dhe të katërt, e reciton dhikrin “Tesbihat`ul-Erbija” kurse ai vetë, ngase është në reqatin e parë, duhet ta recitojë kapitullin “Fatiha”. Në rastet kur personi mendon se nuk do të mund ta arrijë imamin në rukunë ose në sexhden e po atij reqati, atëherë mund të mjaftohet me recitimin vetëm të kapitullit “Fatiha”.


E njejta vlen edhe për reqatin e dytë të personit që kyçet me vonesë në namaz. Nëse reqati i tij i dytë rastis me reqatin e tretë ose të katërt të imamit, edhe në këtë reqat personi duhet ta recitojë vetë kapitullin “Fatiha” dhe në ka mundësi, edhe kapitullin e dytë, që të mund më pas ta arrijë imamin në ruku ose në sexhde.


Një person që në reqatin e dytë i bashkangjitet një namazi me katër reqate, ngase reqati i tij i dytë rastis me reqatin e tretë të imamit, duhet vetë ta recitojë kapitullin “Fatiha” (dhe një kapitull të dytë, në është e mundur) dhe më pas, pas sexhdeve të reqatit të tij të dytë, të qëndrojë ulur (ndonse imami është në reqatin e tij të tretë dhe ngrihet në këmbë), ta recitojë pjesën e detyrueshme të teshehhudit, të ngrihet në këmbë dhe ta recitojë tri herë ose së paku një herë dhikrin “Tesbihat`ul-Erbija”, për ta arritur më pas imamin në rukunë ose në sexhden e të njejtit reqat.


Një person që i bashkangjitet namazit, teksa imami e reciton teshehhudin e reqatit të fundit dhe që ka dëshirë të përfitojë nga bekimi i namazit me xhemaat, mund të bëjë nijet, ta shqiptojë tekbirin fillestar, të ulet dhe ta recitojë teshehhudin bashkë me imamin. Pas selamit të imamit, pa dhënë vetë selam, ai duhet të ngrihet në këmbë dhe pa bërë sërish nijet dhe pa e shqiptuar tekbirin fillestar, duhet ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe kapitullin e dytë, duke e konsideruar këtë si reqatin e parë të namazit të tij.Disa gjëra të pëlqyeshme (mustehap) gjatë namazit me xhemaat 1. Nëse xhemaati përbëhet vetëm nga një person që e ndjek imamin dhe nëse ky person është mashkull, është e pëlqyeshme që ai të qëndrojë në të djathtë të imamit. Nëse është femër, është e pëlqyeshme të qëndrojë pas imamit.
  E njejta vlen edhe nëse ka një mashkull dhe disa femra. Mashkulli duhet të qëndrojë në të djathtë të imamit kurse femrat pas tij. Nëse ka më tepër meshkuj dhe më tepër femra, atëherë meshkujt rradhiten pas imamit kurse femrat pas meshkujve.

 2. Nëse imami është një femër (e cila i udhëheq femrat e tjera në namaz), është e pëlqyeshme që ajo të qëndrojë në një vijë të njejtë me personat e tjerë gjatë namazit.

 3. Është e pëlqyeshme që imami të qëndrojë në mes të rradhës.

 4. Është e pëlqyeshme që njerëzit e njohur për moralin e tyre të mirë, për pozitën e lartë shpirtërore dhe për diturinë e tyre, të qëndrojnë në rradhën e parë pas imamit.

 5. Është e pëlqyeshme që rradhët të jenë të rregullta dhe në një vijë të njejtë

 6. Është e pëlqyeshme që të mos lihet shumë hapësirë ndërmjet personave në të njejtën rradhë dhe shpatullat e tyre të jenë ngjitur me njëri-tjetrin.

 7. Është e pëlqyeshme që, duke e patur parasysh gjendjen e të dobëtive dhe të të sëmurëve, kunuti dhe sexhdeja të mos zgjaten së tepërmi dhe në lëvizje, imami të mos jetë tepër i shpejtë. Por nëse imami e di se xhemaati i mbledhur pas tij dëshiron që namazi të falet ngadalë, është e pëlqyeshme që ta falë namazin në mënyrë të zgjatur.

 8. Është e pëlqyeshme që imami, gjatë recitimit të kapitullit “Fatiha” dhe të një kapitulli të dytë, (në namazet ku kërkohet kjo gjë) të recitojë me zë, aq sa të mund ta dëgjojnë njerëzit që e ndjekin në namaz. Megjithatë, nuk është e lejuar që ai të bërtasë gjatë recitimit.

 9. Është e pëlqyeshme që imami ta zgjasë qëndrimin e tij në ruku, nëse sheh dikë që atë çast i bashkangjitet namazit. Por nëse ka persona të tjerë që vijnë më pas, ai nuk duhet t`i presë ata dhe duhet të shkojë menjëherë në sexhde.Gjërat e papëlqyeshme (mekruh) gjatë namazin me xhemaat 1. Të falurit prapa dhe vetëm, ndonse ka mjaft hapësirë për të hyrë në një rradhë.

 2. Të recituarit e dhikreve me zë aq të lartë, sa të mund të dëgjojë imami.

 3. Ndjekja e një imami që e fal të shkurtuar namazin, ndonse vetë personi e fal namazin të plotë. E njejta vlen edhe anasjelltas, kur personi është duke e falur të shkurtuar namazin dhe e ndjek në namaz, një imam që është duke e falur të plotë namazin.


Disa dhikre që recitohen pas namazit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është e pëlqyeshme që pas namazit, personi të merret me përmendjen e Zotit (dhikër), të lutet ose të recitojë pjesë nga Kur`ani. Nuk është e domosdoshme që këto dhikre dhe lutje të recitohen në gjuhën arabe. Mjafton që të recitohen sinqerisht dhe me qëllim të pastër.


Në mësimet e Ehl-i Bejtit, një dhikër që është i pëlqyeshëm të recitohet pas çdo namazi, është dhikri të cilin i Dërguari i Zotit (pqmtmft) ia mësoi Fatimesë (pqmt) dhe që njihet si “Tesbihati i Fatimesë”. Përmbajtja e këtij dhikri është:


34 herë Allahu Ekber (=Zoti është më i madhi)
33 herë Elhamdulil`lah (=Lavdia i takon Zotit)
33 herë Subhanallah (=i pastër nga të metat është Zoti)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Nuk ka dhikër më të mirë për ta lëvduar Zotin se tesbihati i Fatimesë. Po të kishte një dhikër më të lartësuar se ky, s`ka dyshim se i Dërguari do t`ia dhuronte atë Fatimesë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.343)


Përveç kësaj, është e pëlqyeshme që pas namazit, të bëhet sexhdeja e falënderimit dhe gjatë sexhdes të thuhet “Shukrenlil`lah”(=falënderimet i takojnë Zotit) njëqind herë, tri herë ose së paku një herë.


Po kështu, është një vepër e pëlqyeshme që pas namazit, të shqiptohet tri herë tekbiri, t`i dërgohen salavate të Dërguarit (pqmtmft) dhe Ehl-i Bejtit (pqmt) të tij, të recitohen disa lutje, të recitohet kapitulli “Fatiha” ose të recitohet vargu i Fronit (Ajet`ul Kursi= Kur`an 2:255)


Në mesin e lutjeve të pëlqyeshme pas namazit, është lutja në vijim:


Rezitu bil`lahi Rabben, ve bi`l Islami dinen, ve bi Muhammedin (sal`lallahu alejhi ve alihi) nebijjen. Ve bi Alijjin imamen. Ve bi`l Hasani ve`l Husejni ve Alijjin ve Muhammedin ve Xhaferin ve Musa ve Alijjin ve Muhammedin ve Alijjin ve`l Hasani ve`l- Halef`is Salihi (alejhumusselam) aimeten ve kadeten. Bihim etevalla ve min e`daihim eteberreu. Allahumme inni es`eluke`l efve ve`l-afijete ve`l muafate fi`d dunja ve`l-ahire.


Kuptimi:


Me vullnetin tim e pranove Allahun si zot, Islamin për fe, Muhammedin (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) për profet dhe Aliun për Imam. Për prijës e imamë të mi i pranova Hasanin, Husejnin, Aliun, Muhammedin, Xhaferin, Musën, Aliun, Muhammedin, Aliun, Hasanin dhe Kalifin e Vërtetë (paqja qoftë mbi ta). Unë i dua ata dhe shpall se jam larguar nga armiqtë e tyre. Zoti im! Të kërkoj falje, mëshirë, mirëqenie në këtë botë e në tjetrën dhe mbrojtje nga gabimet.


Namazi i Xhumasë


Zoti thotë:


O ju që besuat! Kur të premteve të thirreni në namaz, shkoni për ta përmendur Zotin dhe lëreni tregtinë. Kjo është më mirë për ju, po ta dinit...(Kur`an 62:9)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Ngase Zoti, ditën e premte i mblodhi njerëzit për të marrë besë prej tyre për udhëheqësinë e Muhammedit (pqmtmft) dhe të pasardhësve të tij, atë ditë e quajti Xhuma, që do të thotë, dita e mbledhjes.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.415)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Po të jetë i pranishëm imami i drejtë, është e detyrueshme (farz) që njerëzit të mblidhen për ta falur namazin e Xhumasë” (Mustedrek el-Vesail, vëll.6, fq.8)


Sërish nga Imam Muhammed Bakiri (pqmt) përcillet thënia në vijim:


“Namazi i Xhumasë është një detyrim (farz). Një njeri që pa patur një arsyetim, nuk shkon tri herë në namazin e Xhumasë, nuk i ka kryer tre detyrime. Dhe dijeni se përveç një hipokriti, askush nuk i lë të pakryera tre detyrime, pa patur ndonjë arsyetim.” (Bihar`ul-Enver, vëll.89, fq.153)


Në një thënie tjetër të Imam Muhammed Bakirit (pqmt) përcillet si vijon:


“Nga njëra e premte deri të premten tjetër, Zoti i ka bërë detyrim (farz) 35 namaze. Prej tyre, vetëm njërin e ka bërë të detyrueshëm (farz) të falet me xhemaat. Vetëm nëntë persona nuk e kanë detyrim të marrin pjesë në të: fëmija, njeriu shumë i moshuar, skllavi, femra, i sëmuri dhe personi që është më shumë se dy fersahë (=11 km) larg vendit ku falet namazi.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.419; Bihar`ul-Enver, vëll.89, fq.184; El-Vesail, vëll.5, fq.4)


Duke u mbështetur në këto hadithe, sipas jurispudencës shiite, namazi i Xhumasë, në prani të një Imami të dëlirë të Ehl-i Bejtit, është një fard ajn (detyrim individual). Por sipas mendimit të shumicës, në kohën tonë që është koha e “fshehtësisë” (gajbetit) së Imam Mehdiut (pqmt), secili musliman mund të vendosë vetë në do ta falë namazin e drekës ose do ta falë namazin e Xhumasë. Megjithatë, si një masë kujdesi, preferohet që pas faljes së namazit të Xhumasë, të falet edhe namazi i drekës.


Kushtet e namazit të Xhumasë 1. Duhet të falet domosdo me xhemaat dhe nuk mund të falet individualisht.

 2. Duhet të ketë së paku pesë persona, bashkë me imamin. Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Namazi i Xhumasë mund të falet kur të mblidhen së paku pesë vetë, prej të cilëve njëri bëhet imam.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.419; El-Vesail, vëll.5, fq.8)

 3. Para se të fillohet me namazin, duhet të mbahen dy ligjërata (hutbe). Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë: “Nuk mund të ketë namaz të Xhumasë pa ligjëratë (hutbe). Falja e Xhumasë me vetëm dy reqate (përkundër namazit normal të drekës që falet me katër reqate) është për shkak të dy ligjëratave (hutbeve). (El-Vesail, vëll.5, fq.16)

 4. Ndërmjet namazeve të Xhumasë, të falura në dy vende të ndryshme, duhet të ketë së paku një fersah (rreth 6 km) largësi. Nëse largësia ndërmjet tyre është më pak se kaq dhe të dy namazet fillojnë njëkohësisht, që të dy janë të papranueshëm. Nëse njëri fillon më parë dhe tjetri pak më vonë, atëherë namazi që fillon i dyti është i papranueshëm.
  Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë: “Ndërmjet dy xhemaateve duhet të ketë një largësi prej një fersahu. Po të mos ketë kaq largësi, nuk mund të falet namazi i Xhumasë. Po kështu, edhe pa ligjëratë (hutbe) nuk mund të falet namazi i Xhumasë. Por nëse ndërmjet dy xhemaateve ka së paku një fersah, atëherë nuk ka të keqe nëse namazi falet në të dy vendet.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.419; El-Vesail, vëll.5, fq.16)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, namazi i Xhumasë nuk është i detyrueshëm për gratë, për udhëtarët, për të verbërit, për të sëmurit, për personat në moshë të thyer dhe për ata që gjenden më larg se dy fersahë (11 km) larg vendit ku falet namazi i Xhumasë. Megjithatë, nuk është e ndaluar që këta persona të marrin pjesë në namazin e Xhumasë dhe po të marrin pjesë, namazi i tyre është plotësisht i pranueshëm.


Koha e namazit të Xhumasë nis me fillimin e kohës së drekës dhe zgjat derisa hija e një objekti në fillim të kohës së drekës, të bëhet sa dyfishi i saj. Praktikisht, ky është një interval kohor që zgjat rreth një orë. Pas kësaj kohe, kalon koha e namazit të Xhumasë dhe mund të falet vetëm si namaz i drekës.


Mënyra e faljes së namazit të Xhumasë


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, namazi i Xhumasë, njësoj si ai i sabahut, përbëhet nga dy reqate. Është e pëlqyeshme që në të dy reqatet, kapitulli “Fatiha” të recitohet me zë dhe po kështu, është e pëlqyeshme që në reqatin e parë të recitohet kapitulli “Xhuma” (nr.62) kurse në reqatin e dytë, kapitulli “Munafikun” (nr.63).


Përveç kësaj, është një vepër e pëlqyeshme që gjatë namazit të Xhumasë, të bëhen dy kunute. Kunuti i parë bëhet para rukusë së reqatit të parë kurse i dyti, pas rukusë së reqatit të dytë.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Në namazin e Xhumasë, imami duhet të bëjë dy kunute: njëri para rukusë së reqatit të parë dhe tjetri pas rukusë së reqatit të dytë.”(El-Vesail, vëll.4, fq.603)


Sipas jurispudencës shiite, është e detyrueshme (farz) që para namazit të Xhumasë, të mbahen dy ligjërata (hutbe). Është e detyrueshme (farz) që në secilën prej tyre, pas lëvdatave drejtuar Zotit, t`i dërgohen salavate të Dërguarit dhe Ehl-i Bejtit të tij (paqja qoftë mbi ta) dhe të ftohen njerëzit për t`i ndjekur urdhrat e Zotit, për t`i respektuar ndalesat dhe për t`u ruajtur nga e liga.


Në fund të ligjëratës së parë, është e detyrueshme (farz) që të recitohet një kapitulli shkurtër i Kur`anit. E njejta gjë është e detyrueshme (farz) edhe pas ligjëratës së dytë, si një masë kujdesi.


Përveç kësaj, është e pëlqyeshme që në ligjëratën e dytë, pasi t`i dërgohen salavate të Dërguarit të Zotit (pqmtmft), të përmenden një nga një, emri i Fatimesë (pqmt) dhe emrat e dymbëdhjetë Imamëve, duke u dërguar salavate të gjithëve. Po kështu, është e pëlqyeshme që të kërkohet falje nga Zoti për besimtarët.


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Imami duhet t`i mbajë në këmbë ligjëratat. Në ligjëratën e parë, ai duhet ta lëvdojë Zotin, t`i ftojë njerëz të ruhen nga e liga, të recitojë një kapitull të shkurtër të Kur`anit dhe të ulet. Më pas, duhet të ngrihet sërish, ta lëvdojë Zotin, t`u dërgojë salavate të Dërguarit dhe Imamëve të muslimanëve dhe të kërkojë falje nga Zoti për besimtarët dhe për besimtaret. Pasi ta ketë kryer këtë, muezzini e reciton ikamen dhe Imami i udhëheq njerëzit në një namaz me dy reqate. Në reqatin e parë, ai e reciton kapitullin Xhuma dhe në të dytin, kapitullin Munafikun.” (El-Vesail, vëll.5, fq.38)


Këtu duhet theksuar se, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, të gjitha kushtet e kërkuara për imamin në një namaz tjetër me xhemaat, janë të domosdoshme edhe për imamin në namazin e Xhumasë.


Namazi i shenjës së Zotit (Namazi i ajetit)


Imam Musa (paqja qoftë mbi të) thotë:


“Kur vdiq Ibrahimi, djali i të Dërguarit të Zotit, ndodhi një eklips diellor. Njerëzit filluan të flisnin se dielli ishte errësuar ngase djali i të Dërguarit kishte vdekur. Kur e dëgjoi këtë, i Dërguari u ngjit në minber dhe pasi e lëvdoi Zotin, tha: O njerëz! Dielli dhe hëna janë shenja (ajete) të Zotit. Ato lëvizin me urdhrin e Zotit dhe atij i binden. Ato nuk errësohen për shkak të vdekjes ose lindjes së dikujt. Kur të errësohet njëri prej tyre ose që të dy, atëherë falni namaz! Më pas, i Dërguari zbriri nga minberi dhe e fali namazin e ajetit.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.463; El-Vesail, vëll.5, fq.143)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Kur të përballeni me një errësirë të skëterrtë, me stuhi ose me ndonjë ndodhi tjetër të frikshme natyrore, falni namaz të ajetit!” (El-Vesail, vëll.5, fq.144)


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Errësimi (eklipsi) diellor është nga shenjat (ajetet) e Zotit. Ngase nuk mund të dihet saktë në ndodh si shenjë mëshire ose dënimi, në rastet e tilla duhet të falet namazi i shenjës së Zotit (ajetit). I Dërguari i Zotit ka dashur që, njësoj si populli i Junusit, i cili kur e gjeti gjëma, iu lut Zotit dhe shpëtoi prej saj, edhe ndjekësit e tij, në ndodhi të tilla, të strehohen tek Krijuesi dhe Mëshiruesi i tyre dhe nëpërmjet kësaj, të mbrohen nga e liga e ndodhive të tilla.” (El-Vesail, vëll.5, fq.143)


Ndodhitë që e bëjnë të detyrueshme faljen e namazit të shenjës së Zotit 1. Eklipsi (errësimi) diellor

 2. Eklipsi (errësimi) hënor

 3. Tërmeti
  Namazi i shenjës së Zotit (ajeti) është i detyrueshëm (farz) në këto tri raste, pavarësisht se askush në mesin e njerëzve mund të mos jetë frikësuar.

 4. Bubullima, vetëtima, stuhitë e kuqe ose fenomenet e ngjashme natyrore, e bëjnë të detyrueshëm namazin e shenjës së Zotit, vetëm nëse shumica e popullit është e frikësuar.


Qëllimi i namazit në raste të tilla është që t`u përkujtojë njerëzve se fuqia e Zotit është përtej çdo fuqie materiale dhe se të gjitha ndodhitë, të bukura ose të frikshme, ngjajnë me fuqinë dhe me diturinë e Tij. Me këtë, njerëzit do të largohen nga bestytnitë e ndryshme dhe do të strehohen tek Krijuesi i tyre i lartësuar.


Disa rregulla në lidhje me namazin e shenjës së Zotit


Nëse njëkohësisht ndodhin disa shkaqe që e bëjnë të detyrueshëm namazin e shenjës së Zotit (p.sh. tërmet dhe eklips diellor në të njejtën kohë), atëherë personi duhet të falë nga një namaz për secilën nga ndodhitë.


Në rastet kur ka eklips diellor ose hënor, koha e namazit të shenjës së Zotit fillon nga çasti kur fillon eklipsi dhe zgjat derisa dielli ose hëna të qartësohet plotësisht. Nëse namazi nuk falet në këtë kohë, ai duhet të kompenzohet më pas si namaz kada.


Për namazet e shenjës së Zotit, që falen për ndonjë ndodhi tjetër përveç eklipsit, nuk ka kohë të caktuar të namazit. Personi mund ta falë këtë namaz kur të dojë, gjatë gjithë jetës së tij. Megjithatë, është e pëlqyeshme që të falet menjëherë pas ndodhisë.


Nëse në kohën e një namazi ditor, bëhet detyrim edhe namazi i shenjës së Zotit, personi mund ta falë më parë namazin që do, nëse akoma ka mjaft kohë sa për t`i falur të dyja. Por nëse njëri namaz ka më pak kohë, atëherë duhet të falet ai. Nëse për të dy namazet ka mbetur pak kohë, atëherë duhet më parë të falet namazi ditor.Mënyra e faljes së namazit të shenjës së Zotit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, namazi i shenjës së Zotit përbëhet nga dy reqate dhe në secilin prej tyre ka nga pesë ruku dhe nga dy sexhde. Në lidhje me këtë, Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Namazi i shenjës së Zotit, i cili është një detyrim kur të ketë errësim të diellit ose të hënës dhe kur të ketë tërmet, përbëhet nga dhjetë ruku dhe katër sexhde. I Dërguari i Zotit e ka falur me xhemaat këtë namaz dhe kur namazi kishte përfunduar, edhe errësimit të diellit i kishte ardhur fundi.” (El-Vesail, vëll.5, fq.149)Sërish nga Imam Muhammed Bakiri (pqmt), përcillet:


“Namazi i falur në paraqitjen e këtyre shenjave është i njejtë. Por më i vështiri dhe më i gjati është ai gjatë errësimit të diellit. Personi duhet të bëjë nijet dhe ta shqiptojë tekbirin, pastaj ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull të dytë dhe të shkojë në ruku. Më pas, personi duhet të ngrihet nga rukuja, ta recitojë sërish kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull të dytë dhe prapë të bëjë ruku. Pastaj duhet sërish të ngrihet nga rukuja, ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull të dytë dhe të shkojë për së treti në ruku. Pas kësaj, duhet sërish të ngrihet, ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull të dytë dhe të shkojë në ruku. Të njejtën duhet ta bëjë edhe herën e pestë, domethënë të ngrihet nga rukuja, ta recitojë kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull të dytë dhe të shkojë në ruku. Herën e pestë, pasi të jetë recituar dhikri i rukusë, personi ngrihet dhe pasi të thotë Semiallahu limen hamideh, duhet të shkojë në sexhde. Pasi t`i ketë bërë dy sexhde, ai ngrihet sërish në këmbë dhe e fal reqatin e dytë, njësoj si të parin.


Njëri nga të pranishmit e pyeti Imamin, në ishte e lejuar që një kapitulli Kur`anit të ndahej në pesë pjesë dhe të recitohej para çdo rukuje. Imami u përgjigj: “Po kjo është e mundur dhe në krye të çdo reqati, mjafton të recitohet një Fatiha. Dhe nëse personi dëshiron të recitojë pesë kapituj të ndryshëm, bashkë me ta duhet ta recitojë edhe kapitullin Fatiha. Kurse kunuti, duhet të bëhet kur të përfundojë recitimi i Kur`anit në reqatin e dytë, para se të shkohet në rukunë e parë. Megjithatë, kunuti mund të bëhet edhe para rukusë së dytë, të katërt, të gjashtë ose të tetë.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.464; El-Vesail, vëll.5, fq.349)


Duke u mbështetur në të mësipërmet, namazi i shenjës së Zotit, sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, mund të falet në dy mënyra: 1. Pas nijetit, shqiptohet tekbiri fillestar, recitohet kapitulli “Fatiha” dhe recitohet i tëri, një kapitull i dytë i Kur`anit dhe shkohet në ruku. Pastaj personi ngrihet nga rukuja, e reciton sërish kapitullin “Fatiha” dhe një kapitull të dytë dhe shkon në ruku sërish. Në këtë mënyrë, bëhen pesë ruku. Pasi të ngrihet nga rukuja e pestë, personi shkon në sexhde dhe i bën dy sexhde. Pastaj ngrihet në këmbë, e fal reqatin e dytë njësoj si të parin dhe pas sexhdeve të reqatit të dytë, e reciton teshehhudin dhe e përfundon namazin duke dhënë selam.

 2. Bëhet nijeti, shqiptohet tekbiri fillestar, recitohet kapitulli “Fatiha” dhe më pas, kapitulli i dytë që do të recitohet, ndahet në pesë pjesë. Domethënë para rukusë së parë, recitohet një pjesë e kapitullit të dytë, para rukusë së dytë, një pjesë tjetër dhe kështu me rradhë. Para rukusë së pestë, recitohet pjesa e fundit e kapitullit dhe pasi të bëhet rukuja, shkohet në sexhde. Më pas, reqati i dytë falet njësoj si reqati i parë dhe namazi përfundon, pasi të jetë recituar teshehhudi dhe selami.


Për shembull, nëse do të recitohet kapitulli “Ihlas”, ai ndahet në pesë pjesë dhe pastaj, para rukusë së parë, recitohet pjesa “Bismil`lahirrrahmanirrahim”, para rukusë së dytë, pjesa “Kulhuvallahu ehad”, para të tretës “Allah`us-Samed”, para të katërtës “lem jelid ve lem juled” dhe para të pestës “ve lem jekun lehu kufuven ehad”. Më pas, bëhet rukuja e pestë, personi ngrihet nga rukuja dhe shkon në sexhde. Pastaj edhe reqati i dytë falet njësoj si i pari dhe namazi mbaron duke e recituar teshehhudin dhe selamin.


Nëse dëshiron, personi mund ta falë njërin reqat sipas metodës së parë dhe reqatin tjetër sipas metodës së dytë.


Të gjitha veprimet që janë të detyrueshme (farz) ose të pëlqyeshme (mustehap) gjatë namazeve ditore, janë të detyrueshme ose të pëlqyeshme edhe gjatë namazit të shenjës së Zotit. Megjithatë, në vend të ezanit ose ikametit, është e pëlqyeshme të thuhet tri herë “Es-salat”


Po kështu, është një veprim i pëlqyeshëm që gjatë namazit të shenjës së Zotit, të thuhet “Semiallahu limen hamideh” pas ngritjes nga rukuja e pestë e çdo reqati. Është gjithashtu e pëlqyeshme që të thuhet tekbiri para çdo rukuje dhe të bëhet kunut para rukusë së dytë, të katërt, të gjashtë, të tetë dhe të dhjetë. Megjithatë, është e mjaftueshme edhe sikur personi të bëjë një kunut të vetëm, para rukusë së dhjetë (rukusë së pestë të reqatit të dytë).


Duhet theksuar se çdo ruku e namazit të shenjës së Zotit, është një detyrim (farz) që konsideroht “rukn”. Kjo do të thotë se kryerja e mangët ose e tepërt e këtij detyrimi, pavarësisht në bëhet me qëllim ose pa dashur, e zhvleftëson namazin.


 Namazet e Fitër dhe Kurban Bajramit


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Namazet e Fitër dhe Kurban Bajramit bëhen të detyrueshme vetëm nëse është i pranishëm Imami i drejtë.” (El-Vesail, vëll.5, fq.96)


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Personi që nuk arrin ta falë me xhemaat namazin e Fitër ose Kurban Bajramit, le të bëjë gusl, le të lyhet me një parfum dhe le ta falë në shtëpi, njësoj siç do ta falte me xhemaat.” (El-Vesail, vëll.5, fq.98)


Duke u mbështetur në thëniet e tilla, në jurispudencën shiite, namazet e bajrameve janë të detyrueshme (farz), vetëm në prani të Imami të dëlirë nga Ehl-i Bejti dhe falen me xhemaat. Megjithatë, personi i cili nuk arrin dot ta falë me xhemaat, është e pëlqyeshme (mustehap) ta falë vetëm këtë namaz.


Në kohën tonë, që është periudha e “fshehtësisë” së Imam Mehdiut (pqmt), që të dyja format e namazit të bajramit (me xhemaat ose individualisht) konsiderohen veprime të pëlqyeshme (mustehap) dhe jo të detyrueshme (farz).


Koha e këtyre namazeve është në ditën e parë të bajramit në fjalë, fillon me lindjen e diellit dhe zgjat deri në fillimin e kohës së drekës.


Është e pëlqyeshme që të falet pasi të ketë kaluar një kohë e caktuar pas lindjes së diellit.


Në rastin e namazit të Fitër Bajramit, si një masë kujdesi, duhet që para namazit, të jetë dhënë zeqati i fitrit ose së paku të jetë ndarë shuma e caktuar, për t`u dhënë më pas.


Mënyra e faljes së namazeve të Fitër dhe Kurban Bajramit


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, në namazin e bajramit nuk recitohet ezani dhe ikameti. Në vend të tyre, thuhet tri herë “Es-salat”


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Ezani dhe ikameti nuk recitohen në namazet e Fitër dhe Kurban Bajramit. Në vend të tyre, thuhet tri herë Es-salat” (El-Vesail, vëll.5, fq.101)


Njësoj si në namazin e Xhumasë, gjatë namazeve të bajramit, është e detyrueshme që të mbahen dy ligjërata. Ligjëratat në namazet e bajramit, për dallim nga ato të namazit të Xhumasë, duhet të mbahen pasi të jetë falur namazi. Mbajtja e ligjëratave para namazit konsiderohet një risi në fe (bidat).


Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Namazet e bajramit janë nga dy reqate dhe ligjëratat e tyre mbahen pas namazit. Osmani (Kalifi i tretë) është i pari që këto ligjërata i ka mbajtur para namazit. Ndërmjet dy ligjëratave, imami duhet të ulet për një kohë të shkurtër.” (El-Vesail, vëll.5, fq.110)


Namazet e Fitër dhe Kurban Bajramit janë nga dy reqate dhe falen si vijon:


Me qëllim (nijet) të faljes së namazit të (fitër ose kurban) bajramit, shqiptohet tekbiri fillestar. Pastaj, pas recitimit të kapitullit “Fatiha” dhe të një kapitulli të dytë, shqiptohen pesë tekbire dhe pas secilit tekbir, bëhet një kunut. Pas kunutit të pestë, shqiptohet edhe një tekbir tjetër, shkohet në ruku e në sexhde dhe pastaj xhemaati (ose personi, në rast se e fal vetëm namazin) ngrihet në këmbë.
Në reqatin e dytë, pas recitimit të kapitullit “Fatiha” dhe të një kapitulli të dytë, shqiptohen katër tekbire dhe pas çdo tekbiri bëhet kunut. Pas kunutit të katërt, sërish shqiptohet tekbiri, shkohet në ruku dhe pas dy sexhdeve, recitohet teshhehudi. Më pas, duke e recituar edhe selamin, namazi përfundon.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) duke e përshkruar faljen e namazit të bajramit, ka thënë:


“Namazi fillon me tekbirin fillestar. Pasi të jetë recituar Fatiha-ja dhe një kapitull i dytë, shqiptohen pesë tekbire, ndërmjet të cilëve bëhet kunut. Më pas, pasi të shqiptohet edhe një tekbir i gjashtë, shkohet në ruku. Pastaj, pasi të jenë bërë sexhdet, njerëzit ngrihen në këmbë. Kësaj rradhe, pasi të recitohet Fatiha-ja dhe një kapitull i dytë, shqiptohen katër tekbire, ndërmjet të cilëve bëhet kunut. Më pas shqiptohet edhe një tekbir i pestë, shkohet në ruku dhe namazi përfundon në mënyrë normale. Pas Fatiha-së së reqatit të parë, recitohet kapitulli A`la (nr.87) kurse pas Fatiha-së së reqatit të dytë, kapitulli “Shems”(nr.91)” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.460; El-Vesail, vëll.5, fq.107)


Gjatë namazit të bajramit, mund të recitohet cilido kapitull i Kur`anit, përveç kapitujve ku është e detyrueshme të bëhet sexhde. Por është e pëlqyeshme që kombinimi të bëhet në atë mënyrë që në reqatin parë të recitohet kapitulli “Shems” (nr.91) dhe në reqatin e dytë, kapitulli “Gashije” (nr.88) ose në reqatin e parë kapitulli “A`la” (nr.87) dhe në reqatin e dytë kapitulli “Shems” (nr.91).
Është gjithashtu e pëlqyeshme që kapitujt e Kur`anit të recitohen me zë dhe gjatë tekbirit, duart të ngrihen deri tek veshët.


Nëse gjatë namazit të bajramit, personi është në dyshim ndërmjet dy numrave në lidhje me tekbiret dhe kunutet e bëra, ai duhet të veprojë duke supozuar se e ka kryer numrin më të vogël të tyre. Nuk është problematike nëse më pas kuptohet se ai në të vërtetë ka kryer më shumë.


Gjatë kunuteve në namazet e bajramit, mund të recitohet cilado lutje ose cilido dhikër. Megjithatë, lutja në vijim është e pëlqyeshme:


"Allahumme Ehli`l Kibrijai ve`l Adheme ve Ehli`l Xhudi ve`l-Xheberut ve Ehli`l-Afvi ver-Rahme ve Ehlit Takva ve`l-Magfire. Es`eluke bihakki hadhe`l-jevm elledhi xhealtehu li`l-muslimine ijden. Ve li Muhammedin (Sal`lallahu alejhi ve alihi) zuhren ve sherefen ve kerameten ve meziden. En tusel`lije ala Muhammedin ve Al`i Muhammed. Ve en tud`hilen fi kul`li hajrin ed`halte fihi Muhammeden ve Al`i Muhammed. Ve en tuhrixheni min kul`li suin ehrexhte minhu Muhammedin ve Al`i Muhammed (Salavatuke alejhi ve elejhim). Allahume inni eseluke hajre ma sealeke bihi ibaduke`s-salihun. Ve eudhu bike mimma isteaze minhu ibaduke`l-muhlesun.”


Kuptimi:


"Zoti im! O i Madh dhe i Lartësuar! O Dhënës i begative dhe Nënshtrues! O Falës dhe Mëshirues! Të kërkoj për hir të kësaj dite që e ke bërë një festë për muslimanët dhe një begati e nder për Muhammedin (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij)... Bekoje Muhammedin dhe familjen e tij dhe më përfshi në begatitët që ia ke falur Muhammedit dhe familjes së tij. Zoti im! Më mbro nga të ligat, prej të cilave e ke mbrojtur Muhammedin dhe familjen e tij! Zoti im! Prej Teje i kërkoj ato të mira që i kërkojnë robërit e Tu të virtytshëm dhe strehohem tek Ti nga ato të liga, nga të cilat robërit e Tu të sinqertë pranë Teje strehohen.”


Përveç kësaj, në natën para Fitër Bajramit, gjatë namazit të akshamit dhe të jacisë, është e pëlqyeshme që të recitohet tekbiri në vijim: “Allahu Ekber, Allahu Ekber! La ilahe il`lallahu vallahu Ekber! Allahu Ekber ve lil`lahil hamd. Allahu Ekberu ala me hedana”


Kurse në Kurban Bajram, në dhjetë namazet ditore që gjenden ndërmjet namazit të drekës së ditës së parë të Kurban Bajramit dhe deri në namazin e sabahut të ditës së 12-të të muajit Dhulhixhxhe (dita e dytë e Bajramit), është e pëlqyeshme që dhjetë herë pas çdo namazi të recitohen tekbiret në vijim:


“Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe il`lallahu vallahu ekber. Allahu Ekber ve lil`lahil hamd. Allahu Ekberu ela ma hedana. Allahu Ekber ala ma razekena min behimet`il-en`am. Velhamdulil`lahi ela ma ebana!”
Ata që gjatë Kurban Bajramit ndodhen në Mina, këto tekbire është e pëlqyeshme t`i recitojnë në të njejtën mënyrë por deri në ditën e trembëdhjetë të muajit.


Namazi i të vdekurit (xhenazes)


Sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit, është një detyrim që pas vdekjes, trupi i çdo muslimani të lahet, të mbështillet me qefin dhe pastaj të falet namazi i të vdekurit. Ky namaz mund të falet edhe individualisht edhe me xhemaat.


Mënyra e faljes së namazit të të të vdekurit


Ndonse quhet namaz, namazi i të vdekurit nuk pranohet si një namaz i mirëfilltë në jurispudencën shiite dhe konsiderohet më shumë si një lutje për të vdekurin. Rrjedhimisht, në këtë “namaz” nuk është një detyrim pastërtia rituale, nuk recitohet kapitulli “Fatiha”, nuk bëhet ruku, nuk bëhet sexhde dhe nuk jepet selam në fund.


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Namazi i të vdekurit (xhenazes) mund të falet në çdo kohë. Në të vërtetë, ai nuk është një namaz. Në të nuk ka as ruku as sexhde.” (Furu el-Kafi, vëll.3, fq.180; Et-Tehzib, vëll.3, fq.202; El-Vesail, vëll.2, fq.784)


Imam Rizau (pqmt) ka thënë:


“Në namazin e të vdekurit nuk ka selam, sepse selami bëhet në namazet që kanë ruku dhe sexhde. Por namazi i të vdekurit nuk ka as ruku as edhe sexhde. Mosekzistenca e rukusë dhe e sexhdes gjatë këtij namazi është ngase ky namaz është si një ndërmjetësim për robin, i cili e ka lënë pas të kaluarën dhe është nevojtar i veprave të mira që i ka kryer më parë. Kurse leja për ta falur edhe pa abdest këtë namaz, buron nga fakti se në të nuk ka as ruku dhe as sexhde. Ky namaz përbëhet thjesht nga një lutje dhe lutja është diçka që mund të bëhet në çdo kohë dhe në çdo rrethanë. Për një gjë të tillë, nuk ka nevojë të jetë me abdest njeriu.” (El-Vesail, vëll.2, fq.784,785; Bihar`ul-Enver, vëll.81, fq.377,382)


I pyetur në mund të falet pa abdest namazi i të vdekurit, Imam Xhaferi (pqmt) ka thënë:


“Po, mund të falet. Sepse ky namaz është thjesht një madhërim i Zotit, lëvdim i Tij dhe një dëshmim i Njëshmërisë së Tij. Të njejtën gjë e bën edhe në shtëpi pa marrë abdest.” (El-Kafi, vëll.3, fq.178; Et-Tehzib, vëll.3, fq.203; El-Vesail, vëll.2, fq.783; Men le jedh`hurul fakih, vëll.1, fq.107)


Imam Muhammed Bakiri (pqmt) ka thënë:


“Namazi i të vdekurit nuk ka as kiraat (recitim të kapitullit “Fatiha”) as dhe ndonjë lutje të veçantë. Personi mund ta recitojë cilëndo lutje të dëshirojë. I vdekuri që më së shumti e meriton lutjen tënde është ai që ka vdekur me besim. Mënyra më e mirë për ta filluar lutjen është me salavate për të Dërguarin.” (El-Kafi, vëll.3, fq.185; El-Istibsar, vëll.1, fq.477; El-Vesail, vëll.2, fq.783; Et Tehzib, vëll.3, fq.189)


Nëse i vdekuri është ndjekës i Ehl-i Bejtit, edhe personi që e fal namazin e të vdekurit duhet të jetë ndjekës i kësaj shkolle. Nëse ndjekësi i ndonjë shkolle tjetër ligjore (medhhebi) të Islamit e fal këtë namaz, kjo nuk e ndryshon faktin se falja e atij namazi është akoma një detyrim mbi ndjekësit e Ehl-i Bejtit.


Një tjetër hollësi është se namazi i të vdekurit për njerëzit që e ndjekin rrugën e Ehl-i Bejtit, bëhet me 5 tekbire. Përkundër kësaj, namazi i muslimanëve të tjerë që nuk e pranojnë udhëheqësinë e Ehl-i Bejtit, falet me 4 tekbire. Këtë gjë e ka praktikuar i Dërguari i Zotit (pqmtmft) gjatë jetës së tij. Në namazet e atyre që e pranonin udhëheqësinë e Aliut (pqmt), pas katër tekbireve, ai recitonte një lutje, i kërkonte falje Zotit për të vdekurin dhe pastaj e mbaronte namazin duke shqiptuar edhe një tekbir të pestë. Kurse namazin e atyre që e kundërshtonin udhëheqësinë e Aliut (pqmt), e përfundonte me katër tekbire dhe nuk lutej e nuk kërkonte falje për ta.


Fillimisht, trupi i të vdekurit shtrihet mbi shpinë, me kokën e vendosur në anën e djathtë të personit që do ta falë namazin e të vdekurit. Personi që e fal namazin duhet të jetë i kthyer drejt kibles dhe të qëndrojë në një vijë me gjoksin e të vdekurit. Më pas, duhet të bëjë nijet për ta falur namazin e të vdekurit që gjendet para tij dhe ta shqiptojë tekbirin.


Sipas Ehl-i Bejtit, nuk ka një lutje të veçantë që duhet të lexohet gjatë namazit të të vdekurit. Rrjedhimisht, pas secilit nga pesë tekbiret, personi mund ta recitojë Shehadetin, t`i dërgojë salavate Muhammedit, Ehl-i Bejtit të tij ose profetëve të tjerë dhe ta recitojë cilëndo lutje, në të cilën do t`i kërkojë falje Zotit për besimtarët dhe për besimtarin e vdekur, nëse është ndjekës i Ehl-i Bejtit. Megjithatë, është e pëlqyeshme që të përdoren lutjet e trashëguara nga i Dërguari i Zotit dhe nga Imamët e Ehl-i Bejtit (paqja qoftë mbi ta).


Në formën e tij më të shkurtër, namazi i të vdekurit mund të falet në mënyrë që pas tekbirit të parë, personi ta dëshmojë Njëshmërinë e Zotit dhe profetësinë e Muhammedit, pas tekbirit të dytë, t`u dërgojë salavate profetëve, pas tekbirit të tretë, të lutet për besimtarët, pas tekbirit të katërt, të lutet për të vdekurin dhe pas tekbirit të pestë, ta përfundojë namazin.


Një përshkrim i shkurtër i faljes së namazit të të vdekurit


Pas tekbirit të parë, thuhet: “Eshhedu en la ilahe il`lallah ve eshhedu enne Muhammeden Resulullah” (=dëshmoj se s`ka zot tjetër veç Zotit dhe se Muhammedi është i Dërguari i Tij)


Pas tekbirit të dytë, thuhet: “Allahume salli ala Muhammed ve Al`i Muhammed” (=Zoti im! Bekoje Muhammedin dhe familjen e tij!)


Pas tekbirit të tretë, thuhet: “Allahumme`fir lil muminine ve`l muminat” (=Zoti im! Fali besimtarët dhe besimtaret!)


Pas tekbirit të katërt, nëse i vdekuri është mashkull thuhet: “Allahumme`fir li hadhel mejjit”(=Zoti im! Fale këtë burrë të vdekur!). Nëse është femër, thuhet: “Allahumme`fir li hadhihil mejjite” (=Zoti im! Fale këtë grua të vdekur!)


Me shqiptimin e tekbirit të pestë, namazi përfundon.


 


FUND
sexhdeja