Në lavdërim të Zotit dhe bekim të Pejgamberit të Tij
Imam Ali ibn al-Husayn Zayn al-Abideen (a.s.)
09.11.2008

PËRMBAJTJA:
Kur niste lutjen, Imam Zejnu′l-‘Abidini fillonte me lavdërimin dhe lëvdimin e Zotit Fuqiplotë e të Madhërishëm dhe thoshte

Bekim mbi Muhammedin dhe Familjen e tij
Lutje në kërkim të bekimeve mbi mbajtësit e Arshit dhe çdo engjëll të afruar
Lutja e tij në kërkim bekimesh mbi ndjekësit dhe dëshmuesit e të dërguarve
Lutja e tij për vete dhe njerëzit në kujdestarinë e tij 
Lutja e tij kur përballej me një detyrë munduese ose kur zbriste fatkeqësi dhe në kohë pikëllimi
Lutja e tij kur lypte strehë nga gjërat e urryera, tiparet e këqija dhe veprat e qortueshme
Lutja e tij në ëndjen për ti lypur falje Zotit
Lutja e tij në të lypurit strehim te Zoti
Lutja e tij në rrëfim dhe kërkim pendese karshi Zotit
Lutja e tij në të kërkuarit nevojave nga Zoti
Lutja e tij kur ndeshte hasmëri ose shihte çfarë si pëleqente te zullumqarët
Lutja e tij kur e gjente sëmundja ose një shqetësim a fatkeqësi
Lutja e tij në kërkim çlirimi nga mëkatet ose përgjërim për falje të mangësive
Lutja e tij kur përmendte Shejtanin dhe kërkonte strehim ndaj tij dhe hasmërisë e hiles së tij
Lutja e tij kur rreziqet zmbrapseshin ose kërkesat plotësoheshin shpejt 
Lutja e tij kur lypte ujë  në kohë thatësire 
Lutja e tij për tiparet morale fisnike dhe veprat kënaqëse për Zotin 
Lutja e tij kur diçka e pikëllonte dhe shkeljet e shqetësonin 
Lutja e tij në halle, mundime e çështje të vështira  
Lutja e tij kur lypte mirëqenie dhe e falënderonte Atë për të 
Lutja e tij për prindërit e vet (paqe pastë mbi ta) 
Lutja e tij për fëmijët e vet
Lutja e tij kur përmendte fqinjët dhe miqtë
Lutja e tij për kufitarët
Lutja e tij në ikjen të Zoti
Lutja e tij kur i mpakej furnizimi 
Lutja e tij për ndihmë në shlyerjen e borxheve 
Lutja e tij në përmendje dhe kërkim pendese
Lutja e tij për veten në rrëfim mëkatesh, kur mbaronte lutjen e natës
Lutja e tij në kërkimi e më të mirës 
Lutja e tij kur kaplohej ose shihte dikë të kaplohej me turpin e mëkatit
Lutja e tij në kënaqje kur vështronte shokët e kësaj bote 
Lutja e tij kur vështronte retë e vetëtimën dhe dëgjonte bubullimën

Lutja e tij në rrëfimin e mangësive në falënderim 
Lutja e tij kur kërkonte falje për fajet ndaj shërbëtorëve të Zotit dhe të mbeturit mangut të drejtave të tyre, dhe që qafa t’i çlirohej nga Zjarri
Lutja e tij në kërkim faljeje dhe mëshire 
Lutja e tij kur i njoftohej vdekja e dikujt ose kujtonte vdekjen 
Lutja e tij në kërkim mbulimi dhe mbrojtjeje 
Lutja e tij pas përfundimit të leximit të Kur’anit
Lutja e tij kur shihte hënën e re
Lutja e tij në ditën e ndërprerjes së agjërimit dhe të premten 
Lutja e tij Ditën e Kurbanit dhe të premten 
Lutja e tij në shtytjen e dredhisë së armiqve dhe largimin e ashpërsisë së tyre
Lutja e tij në frikë
Lutja e tij në përgjërim dhe përulje
Lutja e tij në përgjërim të Zotiti
Lutja e tij në përulje para Zotit Fuqiplotë e të Madhërishëm 
Lutja e tij për heqjen e shqetësimeve 
Lutja e tij në përmendjen e Familjes së Muhammedit
Lutja e tij në dërgim bekimesh mbi Ademin 
Një nga madhërimet e tij të Zotit


Kur niste lutjen, Imam Zejnu′l-‘Abidini fillonte me lavdërimin dhe lëvdimin e Zotit Fuqiplotë e të Madhërishëm dhe thoshte:


1 Lavdërimi i takon Zotit, të Parit, që s’i paraprin askush, të Fundit, që nuk i vijon askush.


2 Sytë e shikuesve nuk e shohin dot përfytyrimet e përshkruesve s’e arrijnë dot.


3 Ai u dha jetë krijesave përmes fuqisë së Tij me një krijim, dhe i sajoi ato përmes vullnetit të Tij me një sajim.


4 Pastaj i bëri të ecin në udhën e dëshirës së Tij dhe i nxori në rrugën e dashurisë së Tij. Ato s’tërhiqen dot nga ajo ku Ai i ka nisur e as nuk ecin para tek ajo nga ku i ka tërhequr.


5 Ai i caktoi çdonjërit prej shpirtrave nga furnizimi i Tij ushqim të njohur dhe të ndarë. Asnjë pakues s’i pakon dot ato që rrit Ai, asnjë rritës s’i rrit dot ato që pakëson Ai.


6 Pastaj, i cakton çdo shpirti jetëzgjatje të fiksuar, dhe i vë secilit një fund të përcaktuar; ai ecën drejt tij nëpër ditët e afatit të vet, dhe e mbërrin me vitet e kohës së vet. Atëherë, kur hedh hapin e tij të fundit dhe rrok vaktin e afatit të vet, Zoti e merr tek shpërblimi i tij i bollshëm ose dënimi i frikësuar tek i cili e ka thërritur, që t’i paguajë keqbërësit për ç’kanë vepruar e t’i paguajë vepërmirët me mirësi},


7 si drejtësi prej Tij (të shenjtë i ka emrat, e të shpalosura mirësitë).


Ai nuk do pyetet për atë që bën, por ata do pyeten


8 Lavdërimi i takon Zotit, sepse, sikur t’ua kishte kursyer shërbëtorëve të Vet dijen e lavdërimit të Tij për mirësinë e paprerë me të cilën i ka sprovuar dhe nderet e shfaqura që mbi ta ka derdhur, ata do silleshin anekënd në mirësinë e Tij pa e lavdëruar, e do shpërndaheshin në furnizimin e Tij pa e falënderuar.


9 Sikur të kishte qenë ashtu, ata do i kishin lënë kufijtë e njerëzisë për ato të shtazërisë duke u bërë siç i ka përshkruar Ai, në tekstin e pacënuar të Librit të Tij: Ata s’janë ndryshe por si gjedhët - jo madje, edhe më të shmangur nga udha


10 Lavdërimi i përket Zotit, për njohjen e vërtetë të Tij që na ka dhuruar, falënderimin që, t’ia ofrojmë na ka frymëzuar, dyert e njohjes së Zotshmërisë së Tij, që na ka hapur, sinqeritetin ndaj Tij në të pohuarit e Unitetit të Tij tek i cili na ka udhëhequr, dhe shmangien e dyshimin ndaj urdhrit të Tij nga të cilët na ka mënjanuar;


11 një lavdërim përmes të cilit të na jepet jetë e gjatë mes atyre krijesave të Tija falënderuese, dhe t’i kalojmë ata që kanë ecur para drejt kënaqësisë së Tij të mirë dhe faljes;


12 një lavdërim përmes të cilit do na i ndriçojë hijet e Barzakhut, do na e lehtësojë rrugën e Ringjalljes, dhe të na i ngrejë pozitat në vendqëndrimet e Dëshmuesve ditën kur çdo vete do shpërblehet për atë që ka fituar - pa iu hyrë në hak ditën kur eprori s’do i vlejë asgjë vartësit, dhe ata nuk do ndihmohen;


13 një lavdërim që do ngrihet nga ne, te më i larti i ′Ilijunëve në një libër të gdhendur, të dëshmuar nga të afruarit


14 një lavdërim në të cilin të na prehen sytë kur shikimi verbohet, e t’na zbardhen fytyrat kur lëkurat nxihen,


15 një lavdërim me të cilin mund të çlirohemi nga Zjarri përzhitës i Zotit dhe të hyjmë në fqinjësinë e Tij bujare,


16 një lavdërim përmes të cilit të mund t’i shtyjmë engjëjt e afruar e t’u bashkohemi pejgamberëve dhe të dërguarve, në një Shtëpi të Përjetësisë që nuk zhvendos, Vend të Bujarisë së Tij që nuk ndryshon.


17 Lavdërimi i përket Zotit, që zgjodhi për ne cilësitë e mira të krijimit, na dhuroi gjërat e këndshme të furnizimit,


18 e na caktoi shkëlqyeshmëri përmes sundimit të mbarë krijimit; çdo krijesë e Tija na nënshtrohet me fuqinë e Tij dhe arrin të na bindet me forcën e Tij.


19 Lavdërimi i përket Zotit, që na e kyçi derën e nevojës përveçse ndaj Tij. Si vallë ta falënderojmë? Kur vallë ta falënderojmë? Kur, pra vallë?


20 Lavdërimi i përket Zotit, që vendosi brenda nesh organet e zgjerimit, na caktoi vepruesit e ngushtimit, na dha të shijojmë frymët e jetës, fiksoi ndër ne gjymtyrët e punëve, na ushqeu me të këndshmet e furnizimit, na liroi nga nevoja përmes begatisë së Tij, e na dhuroi zotërime përmes mirësisë së Tij.


21 Pastaj na urdhëroi që t’na e testojë bindjen dhe na vuri ndalesa që t’na e sprovojë falënderimin. Ndaj ne iu kthyem rrugës së urdhëresave të Tij dhe u hipëm samarëve të paralajmërimeve të Tij. Por prapë, Ai s’na nguti drejt dënimit të Tij, e as na shpejtoi drejt shpagimit të Tij. Jo, por na mori shtruar me mëshirën e Tij, në bujari, dhe priti kthimin tonë përmes dhembshurisë së Tij, në butësi.


22 Lavdërimi i përket Zotit, që na tregoi rrugën drejt pendimit, të cilin nuk do ta kishim fituar, përveçse me begatinë e Tij. Sikur nga begatitë e Tija të mos kishim asgjë për numërim veç kësaj, sprova e Tij për ne do të kishte qenë e mirë, bamirësia e Tij ndaj nesh e madhe, begatia e Tij mbi ne e pamatë.


23 Se nuk qe e tillë praktika e Tij në pendim me ata që para nesh kaluan. Ai na e ka hequr nga supet atë që dot s’e mbartim, na ka ngarkuar vetëm sipas aftësisë, pa na urdhëruar tjetër veçse lehtësim, ose lënë ndokujt argument a justifikim.


24 ndaj i rrënuari ndër ne është kush rrënohet, edhe përpos Tij dhe i lumturuari mes nesh është kush i lutet Atij.


25 Dhe lavdërimi i përket Zotit me të gjitha lavdërimet e engjëjve të Tij më të afërt, krijesave më fisnike tek Ai, dhe lavdëruesit më kënaqës për Atë;


26 një lavdërim që t’i tejkalojë të tjerët siç i tejkalon Zoti ynë tërë krijesat e Tij.


27 Atij, pra i takon lavdërimi, për çdo favor të Tijin mbi ne dhe gjithë shërbëtorët e Tij të shkuar e të mbetur, në numrin e të gjitha gjërave që dija e Tij përfshin, dhe për tërë favoret e Tija, numri i të cilave dyfishohet dhe shtohet përherë e pa ndalim, deri në Ditën e Gjykimit;


28 një lavdërim, kufiri i të cilit nuk ka cak të skajmë, numri i të cilit nuk ka të llogaritur, limiti i të cilit nuk arrihet dot, periudha e të cilit s’ndërpritet dot;


29 një lavdërim që do bëhet lidhje për tek bindja dhe falja e Tij, hallkë për te kënaqësia e Tij e mirë, mjet i faljes së Tij, shteg për te Kopshti i Tij, mbrojtës ndaj shpagimit të Tij, siguri ndaj zemërimit të Tij, ndihmues në të bindurit Atij, pritë ndaj të mosbindurit Atij, ndihmë në përmbushjen e hakut dhe detyrimeve të Tij;


30 një lavdërim që do të na bëjë të lumturuar mes miqve të Tij të lumturuar, dhe do na sjellë në rangjet e të rënëve dëshmorë nga shpatat e armiqve të Tij. Ai është Mik, i Denjë për çdo lavdërim!


Bekim mbi Muhammedin dhe Familjen e tij


Pasi lavdëronte Zotin, ai përgjërohej duke lutur bekime mbi të Dërguarin (bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe Familjen e tij)


1 Lavdërimi i përket Zotit që na bëri mirësi përmes Muhammedit (Zoti e bekoftë atë dhe Familjen e tij) me përjashtinë e bashkësive të shkuara dhe brezave të kaluar, duke shpalosur sakaq fuqinë e Tij, që asgjë s’e çaftëson dot, sado e madhe qoftë, dhe asgjë s’i shmanget dot, sado e imtë qoftë.


2 Ai vulosi përmes nesh gjithçka që krijoi, na vuri dëshmues mbi mohuesit, e na rriti me mirësinë e Tij mbi të paktit.


3 O Zot, bekoje Muhammedin, të besuarin nga Ti me shpalljen Tënde, të dalluarin nga Ti mes krijesave të Tua, të përkushtuarin Ty mes shërbëtorëve të Tu, Imamin e mëshirës, prijësin e së mirës, çelësin e bekimit,


4 që e mundoi veten për çështjen Tënde,


5 ia ekspozoi trupin të urryerave për hirin Tënd,


6 i tregoi armiqësi të hapët farefisit duke thërritur kah Ti,


7 luftoi famijen e tij për kënaqësinë Tënde të mirë,


8 preu lidhjet e barkut në dhënien jetë fesë Tënde,


9 i largoi të afërmit për shkak të mohimit të tyre,


10 i afroi të largëtit për shkak të përgjigjes së tyre ndaj Teje,


11 i tregoi miqësi më të distancuarit për hatrin Tënd,


12 i tregoi armiqësi më të afërtit për hirin Tënd,


13 e bëri veten të durojë në shpalljen e mesazhit Tënd,


14 e cfiliti në thirrjen tek besimi Yt,


15 e ngarkoi duke këshilluar të denjët për thirrjet e Tuaja,


16 u shpërngul në tokën e mërgimit dhe vendin e largësisë nga shtëpia e hejbeve të tij, shtegu i këmbëve të tij, dheu i lindjes së tij, e vendi intim i shpirtit të tij, duke dashur lartësimin e fesë Tënde dhe kërkuar ndihmë ndaj kujt s’Të besoi,


17 gjersa përpjekja e tij ndaj armiqve të Tu i shkoi mbarë


18 dhe ajo që përgatiti për miqtë e Tu u arrit.


19 Ai u ngrit ndaj tyre duke synuar fitore përmes ndihmesës Tënde, duke u bërë i fortë, megjithë dobësinë e tij me ndihmën Tënde.


20 Ai i luftoi ata në qendër të qyteteve të tyre


21 dhe i sulmoi në mes të vendbanimeve të tyre,


22 gjersa urdhri Yt ngadhënjeu, e fjala Jote u ngrit lart, ndonëse idhujtarët e urrenin.


23 O Zot, ngrite, pra atë, për hir të mundimeve të tija për Ty, në gradën më të lartë të Kopshtit Tënd,


24 që të mos i jetë në pozitë i barabartë askush, kurrë ndokush të mos e arrijë në nivel, dhe asnjë engjëll i afruar a pejgamber i dërguar të mos i përngjajë tek Ti.


25 Dhe njoftoje për Familjen e tij të dëlirë dhe ummetin e tij besnik për një ndërmjetësim të shkëlqyer, më të madh se ç’i ke premtuar!


26 O Mbajtës i premtimeve! O Besnik i fjalës Tënde! O Shndërruesi i veprave të liga në punë të mira të shumëfishta! O i Plotbegatë!


Lutje në kërkim të bekimeve mbi mbajtësit e Arshit dhe çdo engjëll të afruar


1 O Zot, sa për mbajtësit e Fronit Tënd, që kurrë nuk epen së Të madhëruari, kurrë nuk cfiliten së Të thirruri i shenjtë, kurrë nuk lodhen së Të adhuruari, kurrë nuk pëlqejnë pakësim në zell ndaj urdhrit Tënd, e s’janë kurrë të pavëmendshëm ndaj dashurisë së zjarrtë për Ty;


2 Israfilin, Zotëruesin e Borisë, shikimngulur, në pritje të lejes Tënde dhe zbritje të Urdhrit, që me anë të Plasjes t’i ngrejë pengjet e hedhura ndër varre;


3 Mikailin, zotëruesin e pozitës tek Ti dhe rangut të lartë në të bindurit Ty;


4 Xhibra’?lin, të besuarin me shpalljen Tënde, të cilit banorët e qiejve të Tu i binden, të spikaturin në praninë Tënde, të afruarin tek Ti;


5 shpirtin që është mbi engjëjt e perdeve;


6 e shpirtin që është nga urdhri Yt - bekoji ata dhe engjëjt nën ta: banuesit e qiejve të Tu, të besuarit me mesazhet e Tua,


7 ata që nuk janë këputur nga ngulmi dhe shterur a epur nga mundi, që pasionet nuk i shpërqendrojnë nga madhërimi Yt, e madhërimi i të cilëve për Ty nuk soset nga pavëmendja e çasteve shpërfillëse;


8 syulur, nuk përpiqen të Të shikojnë; mjekërulur, e kanë dëshiruar ngaherë çfarë është me Ty; të papërmbajtur në përmendjen e mirësive të Tua, të përulur kanë qëndruar para plotfuqisë Tënde dhe madhështisë së madhërisë Tënde;


9 ata që, kur vështrojnë Xhehenemin tek gjëmon mbi njerëzit që s’Të janë bindur, thonë: ′Lavdi paç, s’Të kemi adhuruar me adhurimin që meriton!′


10 Bekoji ata, dhe engjëjt që janë të Prehshmit, të afruarit me Ty, mbartësit e të padukshmes drejt lajmëtarëve të Tu, të besuarit me shpalljen Tënde,


11 grupet e engjëjve që i ke veçuar për Vete, liruar nga nevoja për ushqim se Të thërrasin i shenjtë, dhe bërë të rrinë brenda shtresave të qiejve të Tu,


12 ata që do rrinë mbi kufijt e qiejve kur të zbresë Urdhri plotësues i premtimit Tënd,


13 mbajtësit e shiut, drejtuesit e reve,


14 atë, pas tingullit të drejtimit të të cilit ndihet rrokullisja e bubullimës, dhe kur retë buçitëse notojnë para drejtimit të tij, krisje vetëtimash shkrepëtijnë;


15 shoqëruesit e borës dhe breshërit, zbritësit me pikat e shiut kur bien, mbikëqyrësit e thesareve të erërave, përgjegjësit për moszhdukjen e maleve,


16 ata që u ke mësuar peshën e ujërave dhe masat e mbushura nga përrenjtë e rrëketë e shiut;


17 engjëjt, që janë të dërguarit e Tu tek njerëzit e tokës me fatkeqësinë e padëshiruar që zbret dhe lehtësimin fort të dashur;


18 shkruesit e devotshëm dhe fisnikë, mbikëqyrësit, regjistrues fisnikë, engjëllin e vdekjes dhe ndihmësit e tij, Munkerin dhe Nakirin, Rumaanin, sprovuesin e varreve, qarkuesit e Shtëpisë së Banuar, Melikun dhe rojtarët, Ridvvanin dhe portierët e kopshteve,


19 ata që nuk i mosbinden Zotit në atë që i urdhëron dhe bëjnë ç’u thuhet;


20 ata që thonë: Paqe pastë mbi ju, se bëtë durim - sa i mirë është Vendqëndrimi i Përfundëm;


21 Zabanitë, që, kur u thuhet: merreni, lidheni, dhe piqeni në ferr, nxitojnë ta kryejnë, pa i lënë aspak pushim;


22 atë që s’e përmendëm, pa ia ditur vendin tek Ti, e as se ç’urdhër i ke ngarkuar;


23 dhe banuesit e ajrit, tokës dhe ujit, dhe të ngarkuarit me krijesat;


24 bekoji në ditën kur çdo vete do të vijë, me një drejtues e një dëshmues,


25 dhe bekoji me një bekim që do t’i shtojë nder nderit të tyre dhe dëlirësi dëlirësisë së tyre.


26 O Zot, kur t’i bekosh engjëjt dhe të dërguarit e Tu dhe t’ua zgjatësh bekimet tona, bekona përmes fjalëve të mira rreth tyre që për ne ke hapur! Ti je Bujar, Dorëgjerë.


Lutja e tij në kërkim bekimesh mbi ndjekësit dhe dëshmuesit e të dërguarve


1 O Zot, sa për ndjekësit e të dërguarve dhe ata banorë të tokës që dëshmuan për të padukshmen (e kryeneçët iu kundërvunë me gënjeshtra britëse) - ata u përmallën për të dërguarit përmes realiteteve të besimit,


2 në çdo epokë dhe kohë, në të cilën nise lajmëtar e u ngrite njerëzve një drejtues që prej kohës së Ademit deri te Muhammedi (Zoti e bekoftë atë dhe Familjen e tij) nga mesi i Imamëve të udhërrëfimit dhe prijësve të frikënderimit (paqe pastë mbi ta të gjithë) - kujtoji me falje dhe kënaqësi të mirë!


3 O Zot, e sa për sahabët e Muhammedit në veçanti, ata që ia çuan mbarë në shoqërinë e tij, që e kaluan testin e mirë në të ndihmuarit atij, iu përgjigjën kur i bëri të dëgjojnë argumentet e mesazheve të tij,


4 u ndanë nga bashkëshorte e fëmijë për shpalosjen e fjalës së tij, luftuan etër e bij në fuqizim të profetësisë së tij, dhe korrën fitore përmes tij;


5 ata që qenë mbështjellë në dhembshuri për ‘të, duke shpresuar një ujdi që nuk zhduket në dashuri për ‘të;


6 ata që u braktisën nga fiset e tyre kur i shtrënguan dorën atij dhe u mohuan nga të afërmit kur pushuan në hijen e afrisë së tij;


7 mos e harro, o Zot, ç’braktisën për Ty dhe në Ty, e bëji të kënaqur me kënaqësinë Tënde të mirë për hir të krijesave që drejtuan kah Ti kur ishin me të Dërguarin Tënd, thërritës tek Ti për Ty.


8 Tregoju mirënjohje pse i lanë vendet e njerëzve të tyre për Ty e dolën nga bollëku në ngushti, si dhe atyre që iu nënshtruan zullumit e që Ti i shumëfishove në lartësimin e fesë Tënde.


9 O Zot, jepu atyre që ia çuan mbarë në ndjekjen e sahabëve, të cilët thonë: Zot ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë që shkuan para nesh në besim, shpërblimin Tënd më të mirë;


10 atyre që shkuan drejt e tek rruga e sahabëve, synuan udhën e tyre, dhe vazhduan në mënyrën e tyre.


11 Ata s’i shmangu asnjë dyshim për mprehtësinë e tyre e as i lëkundi ndonjë mëdyshje nga të pasuarit shtigjeve të tyre dhe të drejtuarit nga udhëzimi i dritës së tyre.


12 Si ndihmës dhe mbështetës të tyre, e deklaruan fenë e tyre, u udhëzuan nga udhëzimi i tyre, ranë në pajtim me ta, dhe s’i akuzuan kurrë për ç’u përcollën.


13 O Zot, bekoji Tabi’inët, nga kjo ditë e jona deri në Ditën e Kijametit, gratë e tyre, fëmijët e tyre, dhe ata që Të binden Ty mes tyre,


14 me një bekim përmes të cilit do t’i ruash nga mosbindja ndaj Teje, do u bësh vend në ngastrat e Kopshtit Tënd, do i mbrosh nga dredhia e Shejtanit, do t’i ndihmosh në devotshmërinë për të cilën Të lypin ndihmë, do i ruash nga ngjarjet e papritura që ndodhin natën a ditën - përveç ngjarjeve që vijnë me hajr -


15 dhe nxiti që ta lidhin fort nyjën e shpresës së mirë tek Ti, dhe asaj që është me Ty, e të përmbahen nga mendimet e këqija [ndaj Teje] për shkak të asaj që u mbajnë duart shërbëtorëve të Tu.


16 Kështu mund t’i rikthesh në të përgjëruarit dhe të frikësuarit Ty, t’i nxitësh të heqin dorë nga bollëku i së menjëhershmes, t’i bësh të duan të punojnë për hir të së shtyrës dhe të pregatiten për ç’vjen pas vdekjes,


17 t’ua lehtësosh çdo pikëllim që u vjen ditën kur shpirtrat dalin nga trupat,


18 t’i çlirosh nga ajo që sjell rreziqet e tundimit, të hedhurit poshtë në zjarr dhe qëndrimit aty përgjithmonë, 19 dhe t’i çosh në të sigurtën, vendprehje të të përzotshmëve.


Lutja e tij për vete dhe njerëzit në kujdestarinë e tij


1 O Ai, çuditë e fuqisë së të cilit s’do sosen kurrë! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e pengona nga shmangia rreth fuqisë Tënde!


2 O Ai, afati i mbretërisë së të cilit s’do mbarojë kurrë! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e na i liro qafat nga dënimi Yt!


3 O Ai, thesaret e mëshirës së të cilit s’do shteren kurrë! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e caktona hise nga mëshira Jote!


4 O Ai, që sytë s’e shohin dot! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e sillna më pranë afrisë Tënde!


5 O Ai, para madhështisë së të cilit gjithçka duket e vogël! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e jepna nder me Ty!


6 O Ai, të cilit tërë lajmet e fshehta i janë të shfaqura! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e mos na nxjerr açik përpara Teje!


7 O Zot, largoje nevojën tonë për dhuratat e dhuruesve përmes dhuratës Tënde, kursena nga vetmia e atyre që shkëputen përmes lidhjes Tënde, që të mos i përgjërohemi kujt përkrah dhënies Tënde të lirë, e të mos ndihemi të vetmuar në mungesë të kujt përkrah begatisë Tënde!


8 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, thur për ne, jo kundra nesh, kurdis në dobi, jo humbje tonën, jepna neve radhën e fitores, jo të tjerëve!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mbrona nga Ti, ruana përmes Teje, jepna Ty, e mos na largo prej Teje! Ai që Ti mbron mbetet i sigurtë, ai që Ti udhëzon di, dhe ai që Ti merr pranë i korr fitimet.


10 O Zot, Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe kursena nga tehu i përmbysjeve të kohës, e keqja e kurtheve të Shejtanit, dhe idhtësia e sulmit të sovranit!


11 O Zot, të kursyerit kursehen veçse përmes begatisë së forcës Tënde, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e na kurse neve! Dhënësit japin vetëm përmes begatisë së pasurisë Tënde, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e jepna neve! Të udhëzuarit udhëzohen vetëm me dritën e fytyrës Tënde, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e na udhëzo neve!


12 O Zot, ai të cilin e bën mik Ti s’do lëndohet nga braktisja e braktisësve, ai të cilit i jep Ti s’do mpaket nga shtrëngimi i dorështrënguarve, ai të cilin e udhëzon Ti s’do humbasë nga kequdhëzimi i kequdhëzuesve.


13 Ndaj, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mbrona nga shërbëtorët e Tu me fuqinë Tënde, lirona nga nevoja për tjetër veç Teje me mbështetjen Tënde, e na bëj të shkelim udhën e së Vërtetës me udhëzimin Tënd të drejtë!


14 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe vendose shëndetin e zemrave tona në përkujtimin e plotfuqisë Tënde, plogështinë e trupave tanë në falënderim për favorin Tënd, e rrjedhën e gjuhëve tona në përshkrimin e mirësisë Tënde!


15 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe na bëj prej thirrësve që thërrasin për tek Ti, udhëzuesve që drejtojnë kah Ti, dhe miqve të veçantë që ke veçuar! O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


Lutja e tij kur përballej me një detyrë munduese ose kur zbriste fatkeqësi dhe në kohë pikëllimi


1 O Ai, përmes të Cilit zgjidhen nyjet e shqetësimeve! O Ai përmes të Cilit topitet tehu i vështirësive! O Ai të Cilit i lutet për vërshimin e freskisë së lehtësimit!


2 Çështjet e pazgjidhshme dorëzohen para fuqisë Tënde, rizku përgatitet nga butësia Jote, vendimi zbatohet nëpërmjet fuqisë Tënde e tërë gjërat rrjedhin sipas dëshirës Tënde.


3 Me dëshirën Tënde ato ndjekin urdhrin Tënd pa fjalën Tënde dhe me vullnetin Tënd u binden ndalesave të Tua pa ndalimin Tënd.


4 Ti je i përgjëruari në halle dhe vendstrehimi në fatkeqësi; asnjë prej tyre nuk zmbrapset pa e zmbrapsur Ti, e asnjë nuk hiqet pa e hequr Ti.


5 Mbi mua, Zoti im, ka zbritur diçka, pesha e të cilës më rëndon dhe mbi mua ka rënë diçka, mbartja e të cilës më shtyp.


6 Me fuqinë Tënde e ke zbritur mbi mua dhe me autoritetin Tënd e ke kthyer drejt meje.


7 Askush s’mund të largojë atë që Ti ke sjellë, askush nuk shmang dot atë që ke shkaktuar, askush s’mund ta hapë atë që Ti ke mbyllur, askush nuk e lehtëson dot atë që ke vështirësuar, askush s’mund ta ndihmojë atë që ke braktisur.


8 Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe hapma, Zoti im, derën e lehtësimit përmes hirit Tënd, thyema autoritetin e hallit përmes fuqisë Tënde, ndaja ankesës sime bukurinë e vështrimit Tënd, lërmë të shijoj ëmbëlsinë e mirëbërjes në çfarë kërkoj, jepmë prej Teje mëshirë e lehtësim të plotësishëm, dhe caktomë prej Teje rrugëdalje të shpejtë!


9 Mos më huto me shqetësim nga zbatimi i obligimeve të Tua dhe veprimi sipas urdhëresave të Tua.


10 Aftësia ime është njollosur, Zoti im, nga ajo që më ka zbritur, i mbushur me hall jam nga bartja e asaj që më ka gjetur, ndërsa Ti e ke fuqinë të largosh ç’më ka molepsur dhe ta zmbrapsësh atë në të cilën kam rënë. Ndaj bëje këtë për mua megjithëse nuk e meritoj prej Teje, O Zotërues i Fronit Madhështor!


Lutja e tij kur lypte strehë nga gjërat e urryera, tiparet e këqija dhe veprat e qortueshme


1 O Zot, kërkoj strehë tek Ti nga agjitimi i ëndjes, dhuna e zemërimit, mbizotërimi i zilisë, brishtësia e durimit, mungesa e kënaqjes, vrazhdësia e karakterit, nguti i pasionit, prirja ndaj furisë,


2 ndjekja e kapriços, kundërvënia ndaj udhërrëfimit, gjumi i pavëmendshmërisë, ndërmarrja e së mundimshmes, pëlqimi i së gënjeshtrës ndaj së vërtetës, ngulmimi në mëkat, marrja e mosbindjes me të lehtë, marrja e bindjes për të madhe,


3 garimi me të pasurit, përçmimi i të varfërve, keqkujdesja ndaj atyre që kemi në duar, mosfalënderimi i kujt na ka bërë mirë,


4 të ndihmuarit e zullumqarit, braktisja e hallexhiut, dëshirimi i asaj që s’e kemi hak, dhe të folurit për dijen pa ditur.


5 Kërkojmë strehë Tek ti nga ushqimi i pandershmërisë ndaj kujtdo, kënaqja me punët e jona, dhe zgjatja e pritshmërive tona.


6 Kërkojmë strehim tek Ti nga mendjeligësia, përbuzja ndaj të voglit, kontrolli i Shejtanit, pllakosja e kohës dhe shtypja e sovranit.


7 Kërkojmë strehim tek Ti nga të vepruarit me shkapërderdhje dhe të mospaturit mjaftueshmëri.


8 Kërkojmë strehim tek Ti nga inati i armiqve, nevoja prej të skamuri për të njëllojtit, të jetuarit në vështirësi, dhe vdekja pa gatishmëri.


9 Kërkojmë strehim tek Ti nga brejtja më e tmerrshme, vrerosja më e madhe, mjerimi më i mjerë, fundi i keq i udhës, privimi nga shpërblimi, dhe ardhja e dënimit.


10 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij e me mëshirën Tënde më jep strehë nga të gjitha këto, dhe të gjithë besimtarëve e besimtareve! O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


Lutja e tij në ëndjen për t’i lypur falje Zotit


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, na bëj të shkojmë te pendesa që Ti e don dhe na bëj ta lëmë ngulmimin që e urren!


2 O Zot, kur të ndalemi përpara dy pakësimeve, në fe ose dynja, le të bjerë pakësimi mbi atë që kalon shpejt e të ngadalësohet në ç’zgjat më shumë!


3 Kur t’u përqasemi dy synimeve, njëri nga të cilët Të bën të kënaqur me ne ndërsa tjetri të pakënaqur, anona drejt asaj që Të kënaq dhe na e dobëso fuqinë në ç’Të moskënaq!


4 Mos na i lër egot të zgjedhin vetë në këtë, sepse ato zgjedhin të rremen, veç nëse Ti dhuron sukses, dhe urdhërojnë për keq përveç në paç mëshirë Ti!


5 O Zot, na ke krijuar nga brishtësia, na ke ngritur nga dobësia, dhe na ke nisur nga një ujë i njelmët; ne s’kemi forcë përveçse me fuqinë Tënde e as fuqi përveçse me ndihmën Tënde.


6 Ndaj konfirmona duke na dhënë sukses, tregona rrugën e duhur me të treguarit Tënd, verboji sytë e zemrave tona drejt gjithçkaje që i bie ndesh dashurisë Tënde, dhe mos vendos në asnjë prej gjymtyrëve tanë kalim për te mosbindja ndaj Teje!


7 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij dhe caktoji pëshpëritjet e zemrave tona, lëvizjet e gjymtyrëve tanë, shikimet e syve tanë, dhe shprehjet e gjuhëve tona, për tek ajo që kërkon shpërblimin Tënd, që ndryshe të mos na rrëshqasë vepra e mirë, përmes të cilës të mund të meritojmë pagimin Tënd, ose një vepër e keqe të mbetet me ne, përmes të cilës të meritojmë dënimin Tënd!


Lutja e tij në të lypurit strehim te Zoti


1 O Zot, Nëse dëshiron, Ti do na falësh me begatinë Tënde e nëse dëshiron, do na ndëshkosh me drejtësinë Tënde.


2 Ndaj na i lëmo rrugët drejt faljes Tënde me mirësinë Tënde e strehona nga ndëshkimi Yt me të përmbajturit Tënd, se askush nga ne s’e përballon dot drejtësinë Tënde dhe asnjë nga ne s’arrin shpëtim pa faljen Tënde!


3 O Më i Pasuri i të pasurve! Ja ku jemi, shërbëtorë të Tu, përpara Teje. Jam më nevojtari i nevojtarëve karshi Teje, ndaj rregulloje nevojën tonë me bollëkun Tënd e mos na shkëput nga shpresat tona me të kursyerit Tënd, që ndryshe të mos e bësh të mjerë atë që kërkon lumturi përmes Teje dhe ta privosh atë që kërkon ndihmë nga begatia Jote!


4 Kujt do t’i ktheheshim atëherë, pas Teje? Ku do shkonim nga porta Jote? Lavdi paç! Ne jemi të pikëlluarit, përgjigjen ndaj të cilëve e ke bërë të detyrueshme, njerëzit, nga të cilët ke premtuar të largosh të keqen.


5 Gjë më e ngjashme me vullnetin Tënd dhe çështje më e denjë për Ty në plotfuqinë Tënde është t’i tregosh mëshirë kujt Të lyp mëshirë dhe të ndihmosh kë Të kërkon ndihmë. Ndaj trego mëshirë ndaj lutjes sonë me Ty dhe lirona nga nevoja kur Të përgjunjemi!


6 O Zot, Shejtani do na përpijë nëse e ndjekim në të mosbindurit Ty, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij dhe mos e lër të na përpijë pasi të kemi hequr dorë prej tij për Ty dhe të Të jemi lutur Ty ndaj tij!


Lutja e tij në rrëfim dhe kërkim pendese karshi Zotit


1 O Zot, tre tipare më kanë penguar nga të Të kërkuarit e një tipar m’ka shtyrë:


2 Pengohem nga një urdhëresë që ke urdhëruar në të cilën kam qenë i ngathët, një ndalesë që ke ndaluar drejt së cilës kam nxituar, dhe një nder me të cilin ke bërë nder për të cilin s’falëndrova mjaftueshëm.


3 Shtyhem të Të kërkoj nga begatia Jote e shlirë mbi atë që e kthen faqen e vet kah Ti e Të vjen me mendim të mirë, se tërë mirëbërja Jote është begati e shlirë dhe çdo nder i Yti fillim i ri!


4 Ja ku jam, pra Zoti im, tek qëndroj te porta e fuqisë Tënde, siç qëndron i përuluri, i dorëzuari, duke Të lypur në turpin tim, me lypjen e varfanjakut, të vajtueshmit,


5 duke Të pranuar se në kohën e mirëbërjes Tënde s’u dorëzova veçse duke u përmbajtur nga të mosbindurit Ty dhe në asnjë nga gjendjet e mia s’kam qenë pa Mirësinë Tënde.


6 A do më vlejë, Zoti im, në Ta pranofsha të keqen e asaj që kam fituar? A do më shpëtojë prej Teje rrëfimi i shëmtisë së asaj ç’kam bërë? Apo do më imponosh në këtë ndalesë timen pakënaqësinë Tënde? A do më mbërthejë urrejtja Jote në kohën e lutjes sime?


7 Lavdi paç! Unë s’e humb shpresën tek Ti, se Ti ke hapur derën e pendesës drejt Teje. Përkundrazi, them fjalët e një shërbëtori të përulur, pasi i ka bërë padrejtësi vetes dhe marrë me të lehtë pacenueshmërinë e Zotit të vet,


8 dhe mëkatet e të cilit janë të tmerrshme, të mëdha, ditët e të cilit janë nisur, shtegëtuar kanë, gjersa, kur sheh afatin e veprave t’i kalojë dhe kufirin e jetëzgjajes t’i mbërrijë dhe e di me siguri se s’ka ikje nga Ti, e as vendarrati nga Ti, ai ta kthen fytyrën me kthim të përsëritur, e bën pendesën e vet ndaj Teje të sinqertë, rri përpara Teje me zemër të dëlirë e të kulluar, dhe Të lutet me zë të mekur e të ulët.


9 Ai përgjunjet përpara Teje, i përdhesur, me kokën ulur, lëshuar poshtë, me këmbët që i dridhen nga frika, dhe lotët që i vërshojnë në faqe. Ai Të lutet: O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve! O Më i Mëshirshmi i atyre, që mëshirëkërkuesit vazhdojnë t’u kthehen! O Më i Buti i atyre, rreth të cilëve rendin kërkuesit e faljes! O Ai, falja e të cilit është më e madhe se hakmarrja e Tij! O Ai, kënaqësia e mirë e të cilit është më e bollshme se zemërimi i Tij!


10 O Ai që kërkon lavdërimin e krijesave të Tij me durim të shkëlqyer! O Ai që i ka mësuar shërbëtorët e Tij me pranimin e të kthyerit të tyre të rishtë! O Ai që synon t’ua shërojë shthurjen përmes pendesës! O Ai që kënaqet me të lehtat vepra të tyre! O Ai që e shpërblen me shumë të paktën e tyre! O Ai që ua ka bërë Veten përgjegjës atyre për t’iu përgjigjur lutjes! O Ai që është zotuar me begatinë e Tij dorëgjerë që t’u japë atyre shpërblesë të shkëlqyer!


11 Nuk jam më i pabinduri i atyre që Të janë mosbindur dhe të cilët i ke falur, as më i dënueshmi për të nxjerrë shfajësime të cilat i ke pranuar, e as më keqbërësi i atyre që Të janë penduar, dhe të cilëve u je kthyer.


12 Të pendohem në këtë gjendje timen, me pendesën e të brengosurit me ç’ka sajuar plot ngut, të ndërgjegjshmit për ç’i është mbledhur rrotull, të dëlirit në turp për atë në çfarë ka rënë,


13 duke e ditur se falja e mëkateve të mëdha s’është gjë e madhe për Ty, mosvërejtja e keqbërjeve të pamata s’është e vështirë për Ty, kapërcimi i shkeljeve të pahijshme s’Të trazon, dhe më i dashuri i shërbëtorëve të Tu për Ty është ai që përmbahet nga arroganca para Teje, hiqet mënjanë nga kryeneçësia, dhe kapet fort pas lutjes për falje!


14 I lirë jam përpara Teje nga arroganca, kërkoj strehë tek Ti nga kryeneçësia, lus faljen Tënde për mangësitë, kërkoj ndihmë nga Ti në paaftësi!


15 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, bëj pa atë që kam detyrim ndaj Teje, liromë nga ajo që meritoj prej Teje, e jepmë strehë ndaj asaj që druajnë keqbërësit! Se me ndjesë Ti je përplot, burimi i shpresuar i faljes, i mirënjohur për vetpërmbajtje. Nevoja ime s’ka objekt tjetër veç Teje, mëkati im s’ka falës veç Teje - a do ishte e mundur vallë?


16 Nuk frikohem për vete, veçse prej Teje; Ti je i denjë për frikënderim, dhe i denjë për të falur! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, plotësoma nevojën, përgjigjmiu pozitivisht kërkesës, falma mëkatin, dhe siguromë nga frika prej vetes! Ti je i fuqishëm mbi gjithçka}, dhe kjo është e lehtë për Ty. Amin, O Zot i botëve!


Lutja e tij në të kërkuarit e nevojave nga Zoti


1 O Zot, O objekti i përfundëm i nevojave!


2 O Ai përmes të Cilit kërkesat plotësohen!


3 O Ai, nderet e të Cilit s’kanë të paguar!


4 O Ai që s’i përbalt dhuratat e Tij me vendosje obligimesh!


5 O Ai, përkrah të cilit s’nevojitet gjë dhe pa të cilin s’bëhet dot asgjë!


6 O Ai, kah i cili drejtohet përherë dëshira dhe s’lihet kurrë mënjanë!


7 O Ai, thesaret e të cilit nuk sosen dot kurrë nga kërkesat!


8 O Ai, urtia e të cilit nuk ndryshohet dot në asnjë mënyrë!


9 O Ai, nevojat e nevojtarëve për të cilin s’ndërpriten kurrë!


10 O Ai, që nuk mërzitet nga lutjet e lutësve!


11 Je lëvduar se nuk ke nevojë për krijesat e Tua, e mosnevoja për to Ty Të përshtatet,


12 dhe u ke atribuar varfëri atyre, e varfëria ndaj Teje u shkon për shtat.


13 Ndaj kush i kërkon derman mangut të vet përmes asaj që është me Ty dhe nga vetja dëshiron varfërinë të largojë, përmes Teje e ka kërkuar nevojën e vet në vendin më të mundshëm dhe i ka ardhur kërkesës së vet nga ana e duhur.


14 Por ai që në nevojën e vet i kthehet një prej krijesave të Tua ose ia njeh shkakun e plotësimit të saj një tjetri veç Teje, ia ka zbuluar veten privimit dhe meriton ta humbasë mirësinë Tënde.


15 O Zot, kam nevojë nga Ti: Përpjekja ime atë s’e ka arritur e manovrat m’janë k’putur pa e mbërritur. Egoja më shtyu t’ia paraqes atij, që i paraqet nevojat e tij tek Ti dhe s’bën asgjë pa Ty në kërkesat e tij, por kjo është prej rrëshqitjeve të shkelësve, dhe rrëzimeve të mëkatarëve!


16 Atëherë, përmes kujtimit që më bëre, u zgjova nga pavëmendshmëria, përmes dhënies Tënde të suksesit, u ngrita nga rrëshqitja, dhe përmes tregimit të rrugës nga Ti, u ktheva e u tërhoqa nga rrëzimi.


17 Thashë: Lavdi pastë Zoti im! Si munden nevojtarët të kërkojnë nga nevojtarët? Si munden të skamurit t’i përgjërohen të skamurve?


18 Ndaj erdha drejt e tek Ti, Zoti im, në përgjërim, dhe Ta dërgova shpresën me besim në Ty.


19 Pashë se ato shumë që Të kërkoj janë pakgjë para pasurisë Tënde, e larta që kërkoj nga Ti është e ulët para bollëkut Tënd; bujarinë Tënde s’e ngushton të kërkuarit e askujt, dora Jote është më e lartë në dhurim dhuratash se çdo dorë!


20 O Zot, bekoje, pra Muhammedin dhe Familjen e tij, shpiermë me bujarinë Tënde te begatia Jote e shlirë e mos më shpier me drejtësinë Tënde tek ajo që meritoj! S’jam përgjëruesi i parë që T’u përgjërua e të cilit i dhurove kur meritonte refuzim, e as i pari që Të kërkoi e ndaj të cilit u tregove dorëgjerë kur meritonte privim.


21 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, përgjigjmiu lutjes, afromiu thirrjes, mëshiroma përgjërimin, dëgjoma zërin,


22 mos ma ndërprit shpresën tek Ti, mos ma këput fijen drejt Teje, mos e kthe fytyrën time në këtë nevojë timen, dhe të tjera, mënjanë prej Teje,


23 merru, për hatrin tim, me pranimin e kërkesës, plotësimin e nevojës, dhe arritjen e asaj që kam kërkuar përpara se ta lë këtë vend përmes të lehtësuarit Tënd të së vështirës për mua dhe përcaktimin Tënd të shkëlqyer për mua në të gjitha çështjet!


24 Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij me një bekim të përhershëm, gjithmonë në rritje, vazhdimësia e të cilit s’ka të prerë dhe afati i të cilit s’njeh kufi, dhe bëma ndihmë e shkak për t’m’u plotësuar kërkesa! Ti je i Pakufi, Bujar!


25 Dhe nga nevojat e mia, Zoti im, është: Këtu duhet të thoni nevojën tuaj, pastaj të bini në sexhde dhe gjatë saj të thoni:


26 Begatia Jote më ka rehatuar dhe mirëbërja Jote më ka treguar rrugën, Prandaj Të kërkoj përmes Teje dhe Muhammedit e Familjes së tij (bekimet e Tuaja qofshin mbi ta) të mos më kthesh të zhgënjyer!


Lutja e tij kur ndeshte hasmëri ose shihte çfarë s’i pëlqente te zullumqarët


1 O Ai të cilit s’i fshihen lajmet e të hidhëruarve!


2 O Ai që s’ka nevojë t’i tregojnë me dëshmitë e dëshmuesve!


3 O Ai, ndihma e të cilit është pranë të shtypurit!


4 O Ai, ndihma e të cilit është larg zullumqarëve!


5 Ti, Zoti im, e di se si, biri im, më ka lënduar në atë që ke ndaluar, e si më ka dhunuar në atë që s’ke lejuar, duke treguar mosmirënjohje ndaj nderit Tënd për të dhe vetëmashtrim ndaj asaj që i ke mohuar


6 O Zot, bekoje, pra Muhammedin dhe Familjen e tij, pengoje armikun tim zullumqar së më shtypuri, me forcën Tënde topitja tehun ndaj meje me fuqinë Tënde, dhe caktoji shmangie në atë që e ka të afërt dhe paaftësi për ta mbërritur armikun!


7 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mos ia bëj të lehtë zullumqarit të më hyjë në hak, jepmë ndihmë të mirë ndaj tij, më ruaj nga veprime si ato të tijat, e mos më vër në gjendje si ajo e tija!


8 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, dhe ndihmomë me një ndihmesë të menjëhershme që do ma shërojë zemërimin ndaj tij dhe shpengojë tërbimin ndaj tij!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, ma shlyej zullumin e tij me faljen Tënde dhe zëvendësoja veprimin e lig ndaj meje me mëshirën Tënde, se çdo gjë e urryer më pak se zemërimi Yt është e lehtë e çdo bela krah idhnimit Tënd e shpërfillshme!


10 O Zot, siç ke bërë të urrej t’më bëjnë zullum, ashtu mbromë edhe nga të bërit zullum!


11 O Zot, Unë s’i ankohem askujt veç Teje, dhe s’i kërkoj ndihmë asnjë sunduesi veç Teje - si do mundja vallë? Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, përngjitma lutjen me përgjigjen, dhe bashkoma ankesën me ndryshimin!


12 O Zot, mos më tundo me humbje shprese në trajtimin Tënd të drejtë dhe mos e tundo atë me të ndjerit i sigurt ndaj mospajtimit Tënd, përndryshe do vazhdojë t’më hyjë në hak e t’më shtrëngojë në të drejtat e mia. Le ta shohë mjaft herët ç’u ke premtuar zullumqarëve dhe lërmë ta shoh përgjigjen Tënde të premtuar ndaj të hidhëruarve!


13 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, jepmë sukses në të pranuarit e vendimeve të Tua për mua dhe ndaj meje, bëmë të kënaqur me atë që merr për mua dhe prej meje, udhëzomë në atë që është më e drejtë dhe më punëso në më të sigurtën!


14 O Zot, nëse më e mira për mua me Ty qëndron tek shtyrja e qortimit, për hatrin tim, të kujt m’ka hyrë në hak dhe heqja dorë nga shpagimi ndaj tij deri në Ditën e Gjykimit dhe Mbledhjen e Debatuesve, atëherë bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, forcomë prej Teje me nijet të vërtetë e durim të qëndrueshëm,


15 strehomë nga dëshira e keqe dhe mosdurimi i lakmiqarit, e formoma në zemër pamjen e shpërblimit Tënd që ke ndarë mënjanë për mua dhe pagesës së ndëshkimit që i ke përgatitur kundërshtarit tim! Bëje këtë një arsye për kënaqjen time me atë që ke vendosur dhe besimin tim në çfarë ke zgjedhur!


16 Amin, o Zot i botëve! Ti je përplot me begati e i fuqishëm mbi çdo gjë.


Lutja e tij kur e gjente sëmundja ose një shqetësim a fatkeqësi


1 O Zot, Ty Të përket lavdërimi për shëndetin e mirë të trupit tim që më lejon të lëviz kudo, dhe Ty Të përket lavdërimi, për lëngimet që bën të më shfaqen në mish!


2 Se unë, o Zot, s’e di cila nga dy gjëndjet meriton më shumë falënderimin tim për Ty dhe cila nga dy kohët është më e denjë për lavdërimin Tënd nga unë:


3 koha e shëndetit, në të cilën më ke bërë të ëndem në gjërat e këndshme të rizkut Tënd, përmes të cilave më jep gëzimin që të kërkoj mjetet për te kënaqësia dhe begatia Jote, dhe nëpërmjet të cilave më forcon për veprat e bindjes të cilat mëkedhënë sukses t’i kryej;


4 apo koha e sëmundjes përmes të cilës më vë në sprovë e më dhuron favore: lehtësim të shkeljeve që shpinën ma rëndojnë, pastrim të veprave të këqija në të cilat jam zhytur, nxitje për t’iu qasur pendesës, përkujtim i fshirjes së gabimeve përmes nderit të kahershëm;


5 dhe, përmes të gjithë kësaj, ajo cfarë dy shkruesit më shkruajnë: vepra të pafajshme, që asnjë zemër s’i kish menduar, asnjë gjuhë s’i kish shqiptuar, asnjë gjymtyr s’i kish guxuar, përkundrazi, si dhurimi i Yt i begatisë mbi mua dhe mirëbërja e mirëbërjes Tënde ndaj meje.


6 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, bëma ta dua atë që më ke miratuar, lehtësoma atë që më ke zbritur, pastromë nga fëlliqësia e asaj që kam dërguar, fshima të keqen e asaj që më parë kam kryer, lërmë ta gjej ëmbëlsinë e mirëqenies, lërmë të shijoj freskinë e sigurisë, dhe caktomë rrugëdalje nga sëmundja ime në faljen Tënde, shndërrim nga gjymtia ime në t’përmbajturit Tënd, ikje nga mërzia ime në freskimin Tënd, dhe siguri nga ky mundim në lehtësimin Tënd!


7 Ti je shlirësisht i begatë në mirëbërje, i gjithëbutësishëm në mirësi, Bujari, Dhënësi, Zotërues i madhështisë e i bujarisë!


Lutja e tij në kërkim çlirimi nga mëkatet ose përgjërim për falje të mangësive


1 O Zot, O Ai, përmes Mëshirës së të Cilit kërkojnë ndihmë mëkatarët!


2 O Ai, te përkujtimi i bamirësisë së të Cilit vrapojnë të pikëlluarit!


3 O Ai, nga frika e të Cilit qajnë shkelësit!


4 O Rehati e çdo të huaji të vetmuar! O Lehtësim i tërë zemërvrarëve dhe të pikëlluarve! O Ndihmë e çdo të braktisuri dhe të veçuari! O Mbështetje e çdo të përzëni nevojtar!


5 Ti je Ai, që ka përfshirë gjithçka në mëshirë dhe dije


6 Ti je Ai, që i ka caktuar çdo krijese hisë nga favoret e Tij! 7


Ti je Ai, falja e të Cilit është më e lartë se dënimi i Tij!


8 Ti je Ai, mëshira e të Cilit ia kalon zemërimit të Tij!


9 Ti je Ai, dhurimi i të Cilit është më i madh se kursimi i Tij!


10 Ti je Ai, me mëshirën e të Cilit përfshihen tërë krijesat!


11 Ti je Ai, që s’kërkon shpërblim prej kujt i jep!


12 Ti je Ai, që s’e tepron në dënimin e kujt s’Të bindet!


13 Dhe unë, Zoti im, jam shërbëtori Yt të cilin e ke urdhëruar të lutet dhe i cili tha: Jam në shërbimin e dispozicionin Tënd! Ja ku jam, Zoti im, i përdhesur para Teje.


14 Jam ai, të cilit shkeljet ia kanë kërrusur shpinën! Jam ai, të cilit mëkatet ia kanë shkurtuar jetën! Jam ai, që ka qenë i pabindur në paditurinë e tij, ndërsa Ti s’e meritoje këtë prej tij!


15 A do jesh, Zoti im, i mëshirshëm ndaj kujt Të përgjërohet, që ta sjell përgjërimin tim tek Ti? A do e falësh atë, i cili Të qahet, që të nxitoj të vajtoj sa më parë? A do tregosh durim ndaj kujt e përdhes fytyrën para Teje përulësisht? A do ta çlirosh nga nevoja atë që Të ankohet në mirëbesim për nevojën prej të skamuri?


16 Zoti im, mos e zhgënje atë që s’gjen dhurues tjetër veç Teje, dhe mos e braktis atë që s’lirohet dot nga nevoja për Ty nëpërmjet më pak se Teje!


17 Zoti im, bekoje, pra Muhammedin dhe Familjen e tij, mos m’u kthe mënjanë kur të Ta kem drejtuar fytyrën, mos më privo kur të T’jem përgjëruar, e mos ma godit vetullën me refuzim kur të T’jem paraqitur!


18 Ti je Ai që e ka përshkruar Veten përmes mëshirës, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e mëshiromë! Ti je Ai që e ke quajtur Veten përmes faljes, ndaj falmë!


19 Ti, o Zot, ma ke parë rrëkenë e lotëve nga frika Jote, regëtimën e zemrës nga tmerrimi Yt, e dridhjen e gjymtyrëve në drojë prej Teje.


20 E tërë kjo, nga turpi im para Teje prej veprave të këqija! Zëri, pra më është mbytur, e s’Të thërret dot më, dhe gjuha më është lidhur, e lutje më nuk përshpërit.


21 Zoti im, Ty, pra Të takon lavdërimi! Sa shumë nga ngecjet e mia ke mbuluar pa më zbuluar sheshit! Sa shumë nga mëkatet e mia ke mbështjellë pa ma nxjerrë namin! Sa faje kam kryer, e Ti prapë s’ua çorre tej mbulojën, s’më ngulfate me poshtërsinë e tyre të urryer e as ua nxore turpin tim açik fqinjëve që kërkojnë të meta tek unë dhe lakmuesve të favorit Tënd ndaj meje!


22 Por kjo s’më pengoi nga të kaluarit në prapësitë që Ti m’i njeh!


23 Kush, pra është më i paditur se unë, Zoti im, për sjelljen e tij të drejtë? Kush është më i pavëmendshëm se unë për fatin e tij të mirë? Kush është më larg se unë nga kërkimndreqja e vetes? Sepse rizkun që më ke dërguar e shpenzoj në mosbindje, të cilën ma ke ndaluar! Kush zhytet më thellë në të gënjeshtrën e është më fort guxues në të keq se unë? Sepse ngurroj mes thirrjes Tënde dhe asaj të Shejtanit e pastaj ndjek thirrjen e tij pa qenë i verbër në dijeninë për të ose harraq ndaj të kujtuarit të tij,


24 i sigurt ndërkaq se thirrja Yte shpie në Xhennet ndërsa e tija në Skëterrë!


25 Lavdi paç! Sa i mrekullueshëm dëshmimi që jap ndaj egos time dhe radhitja e çështjeve të mia të fshehta! 26 Dhe më e mrekullueshme se kjo është mosngutja Jote me mua, ngadalësia Jote në kujdesjen për mua! Kjo jo pse kam ndonjë nder tek Ti, po se m’ke pritur me durim dhe je i begatë ndaj meje që të tërhiqem nga mosbindja, e cila s’Të kënaq dhe të heq dorë nga punët e këqija që më turpërojnë, e pse do më shumë t’më falësh sesa të më dënosh!


27 Po unë, Zoti im, jam më i rënduar në mëkate, më i shëmtuar në hapa, më i pahijshëm në vepra, më i zhgrehur në nxitimin tek e shtrembra, më i dobët në zgjimin ndaj bindjes Tënde, dhe më pak i vëmendshëm e përfillës ndaj kërcënimeve të Tua se ç’mund të T’i numëroj gabimet apo ç’kam fuqi të T’i tregoj gjynahet.


28 Po qortoj veç egon time, duke lypur butësinë Tënde, përmes të cilës punët e mëkatarëve vihen për fill, dhe shpresuar në mëshirën Tënde, përmes të cilës qafat e shkelësve lirohen.


29 O Zot, kjo është qafa ime, e robëruar nga gjynahet, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e liroma me faljen Tënde! Kjo është shpina ime, e kërrusur nga shkeljet, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e lehtësoma me mirësinë Tënde!


30 Zoti im, sikur të qaja gjersa të më binin qepallat, të vajtoja gjersa të më ngjirej zëri, të qëndroja para Teje gjersa të më ënjteshin këmbët, të Të përulesha gjersa të më dilte shpina, të Të përgjunjesha gjersa të më binin kokërdhokët, të haja dheun e tokës për tërë jetën, të pija ujin e gropave gjer në fund të ditëve të mia, të Të përmendja përgjatë gjithë këtyre, gjersa të më linte gjuha, e të mos e ngrija shikimin drejt horizonteve nga turpi para Teje, prapë nuk do e meritoja, edhe pas të gjitha këtyreve fshirjen e asnjë prej punëve të mia të këqija!


31 Ndonëse ti më fal kur meritoj faljen Tënde dhe më ndjen kur meritoj ndjesën Tënde, unë prapë nuk jam i denjë për këtë, me çfarë kam merituar, e as i vlefshëm për këtë përmes hakut, ngase shpërblimi im prej Teje nga e para që Të jam mosbindur është Skëterra! Ndaj në m’dënofsh, s’më hyn në hak.


32 Zoti im, meqë më ke mbrojtur me mbulesën Tënde e s’më ke zbuluar, më ke pritur me durim me bujarinë Tënde, e drejt dënimit s’më ke nxituar, më ke treguar mëshirë përmes begatisë Tënde, dhe favorin Tënd ndaj meje s’e ke ndryshuar as mirësitë ndaj meje s’i ke turbulluar, ki mëshirë për lutjen time të hapur, mjerimin tim të rëndë, dhe gjendjen time të ligë!


33 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mbromë nga punët e pabindura, më punëso në bindje, siguromë kthim të shkëlqyer [kah Ti], pastromë përmes pendesës, forcomë përmes ruajtjes nga mëkati, vërmë për fill përmes mirëqenies, bëmë ta shijoj ëmbëlsinë e faljes, bëmë robin e liruar të ndjesës Tënde dhe shërbëtorin e lëshuar nga mëshira Jote, e më shkruaj për një siguri nga pakënaqësia Jote! Jepma sihariqin e kësaj tek e menjëhershmja, jo e shtyra - një sihariq që ta njoh - e bëma të ditur një shenjë në të të cilën ta shoh qartë!


34 Kjo s’do të Të shtrëngojë në begatinë Tënde, apo trazojë në fuqinë Tënde, e as do ngjitet përmbi mosngutjen Tënde, apo Të lodhë në dhuratat e mëdha, që tregohen nga shenjat e Tua. Vërtet, Ti bën çfarë don, Ti vendos çfarë dëshiron. Ti je i fuqishëm mbi gjithçka.


Lutja e tij kur përmendte Shejtanin dhe kërkonte strehim ndaj tij dhe hasmërisë e hiles së tij


1 O Zot, kërkojmë strehim tek Ti nga cytjet e Shejtanit të mallkuar, nga dredhia dhe kurthet e tij, nga besimi në shpresat e rreme dhe premtimet e tij, nga mashtrimet dhe grackat e tij,


2 se ndryshe do ëndet së tepërmi të na shmangë nga të bindurit Ty e të na degradojë përmes të mosbindurit Ty, dhe ndryshe ajo që ai na e ka paraqitur si të bukur do jetë e bukur për ne e ajo që na e ka paraqitur si të urryer do rëndojë mbi ne.


3 O Zot, dëboje nga ne përmes adhurimit Tënd, rrëzoje me ngulmimin tonë në dashurinë Tënde, dhe vër mes tij dhe nesh një perde të cilën s’e shqyen dot dhe një ledh të fortë të cilin s’e shpon dot!


4 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, hutoje Shejtanin nga ne me disa nga armiqtë e Tu, ruana prej Tij me mbrojtjen Tënde të mirë, kursena nga dredhia e tij, ktheja shpinën drejt nesh, dhe zhdukja gjurmën prej nesh!


5 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, jepna të shijojmë udhëzim të ngjashëm me kequdhëzimin e tij, rritna në devotshmëri kundër joshjes së tij, e na bëj të ecim në frikënderim në të kundërt të udhës së tij të shkatërrimit!


6 O Zot, mos i cakto vendhyrje tek zemrat tona e mos lejo të ngrejë fole në atë që është me ne!


7 O Zot, bëna ta shquajmë të rremen me të cilën na tundon, e kur të na kesh bërë ta shquajmë, mbrona prej saj! Bëna ta dallojmë atë që do na lejojë t’ia hedhim, frymëzona me gjithë çka mund të përgatisim ndaj tij, zgjona nga përgjumja e pavëmendshme e mbështetjes në të, e ndihmona fort, me dhurimin Tënd të suksesit, ndaj tij!


8 O Zot, na i ngop zemrat me kundërshtim të punëve të tij dhe ji i butë ndaj nesh duke ia shkatërruar dredhitë!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mënjanoje autoritetin e tij ndaj nesh, shqiti shpresat e tij ndaj nesh, dhe pengoje nga të ëndurit ndaj nesh!


10 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, e na i vendos baballarët, nënat, fëmijët, bashkëshortet, vëllezërit e motrat, kushërinjtë, dhe besimtarët e besimtaret ndër fqinjët tanë, në një hijerore të pakalueshme për të, një fortresë ruajtëse, dhe shpellë mbrojtëse! Vishi në parzmore mbrojtëse ndaj tij dhe jepu krahë që ta këpusin përtokë!


11 O Zot, përfshij në këtë çdokënd që Të dëshmon Ty si Zot, i përkushtohet sinqerisht Unitetit Tënd, tregon armiqësi ndaj tij përmes realitetit të shërbëtorisë, e Të kërkon ndihmë ndaj tij përmes dijes së shkencave hyjnore!


12 O Zot, zhbëje atë që lidh ai, zbërtheje atë që ai qep, përmbysja atë që thur, ngatërroje kur ta ketë ndarë mendjen, dhe shkatërroja atë që vendos!


13 O Zot, shpartalloja trupat, asgjësoja dredhinë, rrënoja shpellën, e ngjeshja hundën përtokë!


14 O Zot, vendosna radhëve të armiqve të tij dhe largona nga numri i miqve të tij, që të mos i bindemi kur të na joshë dhe të mos i përgjigjemi kur të na thërrasë! I urdhërojmë gjithkujt që i bindet urdhrit tonë t’i jetë armik e i thërrasim gjithkujt që ndjek ndalesën tonë të mos e ndjekë!


15 O Zot, bekoje Muhammedin, Vulën e profetëve dhe kreun e të dërguarve, dhe njerëzit e shtëpisë së tij, të mirët, të dëlirët! Na streho ne, familjet tona, vëllezërit tanë, dhe çdo besimtar e besimtare, nga ajo që ndaj të cilës kërkojmë strehë, dhe jepna hijerore ndaj asaj nga frika e së cilës kërkojmë hijerore në Ty!


16 Dëgjoje lutjen tonë që Të drejtohet, dhurona atë për të cilën ishim të pavëmendshëm, dhe ruaje për ne atë që kemi harruar! Përmes tërë kësaj na sill në rangjet e të drejtësishmëve dhe gradat e besimtarëve! Amin, o Zot i botëve!


Lutja e tij kur rreziqet zmbrapseshin ose kërkesat plotësoheshin shpejt


1 O Zot, Ty Të përket lavdërimi për arritjen Tënde të shkëlqyer dhe sprovën Tënde që m’ke mënjanuar! Por mos ma bëj hisën e mëshirës Tënde mirëqenie që shpejt ma ke dhuruar, përndryshe do mjerohem nga ç’kam dashur e dikush tjetër do lumturohet nga ç’kam mospëlqyer!


2 Në i parapriftë kjo mirëqenie, në të cilën kaloj ditë a natë, një sprove që s’ka të sosur dhe një barre që nuk kalon, atëherë më vër përpara ç’pate vënë pas dhe më vër prapa ç’pate vënë përpara!


3 Sepse ajo që përfundon në asgjësim nuk është e madhe ndërsa ajo që përfundon me qëndrim në ekzistencë s’është pak. Dhe bekoje Muhammedin e Familjen e tij!


Lutja e tij kur lypte ujë në kohë thatësire


1 O Zot, ujitna me shi, shpalose për ne mëshirën Tënde përmes shiut Tënd të bollshëm nga retë e drejtuara, që toka jote e mirë të rritet horizonteve anembanë!


2 Tregoju mirësi shërbëtorëve të Tu përmes pjekjes së frytit, përtërije tokën Tënde përmes çeljes së luleve, dhe le të dëshmojnë engjëjt e Tu - shkruesit besnikë - një ujitje bamirëse nga Ti, zgjatëse në bollëk, të plotë në rrjedhë, të rëndë, të shpejtë, të afërt,


3 përmes të cilës ta përtërish atë që është shuar, ta nxjerrësh atë që vjen, e të sigurosh ushqime të bollshme, përmes resh të stivuara, të shëndetshme, prodhuese, në shtresa buçitëse, derdhjes së shiut jo pa reshtur, ndriçimit të vetëtimave jo pa fryt!


4 O Zot, jepna ujë përmes shiut, ndihmues, prodhues, pjellorues, të shtrirë, të bollshëm, me shumicë, rikthyes të së ngriturës, ngjitës të së thyerës!


5 O Zot, jepna ujë me një ujitje, përmes të cilës do t’i zbrazësh kodrat e gurta, mbushësh sternat, vërshosh lumenjtë, rritësh pemët, ulësh çmimet anekënd, gjallërosh shtazët dhe krijesat, përsosësh për ne të përkëndshmet e furnizimit, rrisësh për ne lëndinat, bësh që thithat të rrjedhin për ne, e t’i shtosh forcë forcës sonë!


6 O Zot, mos na e bëj hijen e resë përmbi ne erë djegëse, mos ia lër të ftohtin të presë si thikë, mos ia lër vërshimin mbi ne të jetë gurosje, e mos ia bëj të njelmët ujërat për ne!


7 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe furnizona me bekimet e qiejve dhe tokës! Ti je i fuqishëm mbi çdo gjë}!


Lutja e tij për tiparet morale fisnike dhe veprat kënaqëse për Zotin


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, bëj që besimi im të arrijë besimin më të përsosur, bëje sigurinë time më të shkëlqyerën siguri, dhe ngrite qëllimin tim te më i miri qëllim ndërsa veprën time te më e mira vepër!


2 O Zot, plotësoma qëllimin përmes butësisë Tënde, ndreqma sigurinë përmes asaj që është me Ty, e rregulloje të prishurën në mua përmes fuqisë Tënde!


3 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, kursemë nga shqetësimet që më shpërqendrojnë, më punëso në atë për të cilën do më pyesësh nesër, e lërmë t’i kaloj ditët në atë për çfarë më ke krijuar! Liromë nga nevoja, zgjeroje rizkun Tënd për mua, e mos më tundo me mosmirënjohje! Lartësomë e mos më pllakos me krenari! Bëmë të Të adhuroj Ty e mos ma prish adhurimin me vetadmirim! Bëj që e mira të rrjedhë nga duart e mia mbi njerëzit e mos e fshij pse i bëj të ndihen borxhli! Jepmi tiparet më të larta morale dhe më ruaj nga mburrja!


4 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mos më ngrit asnjë shkallë para njerëzve pa më ulur po aq brenda vetes e mos sill lartësim të jashtëm për mua pa të njëjtin poshtërim të brendshëm në mua!


5 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, jepmë të shijoj një udhërrëfim të shëndoshë të cilin s’kërkoj ta zëvendësoj, një shteg të vërtete nga i cili nuk dredhoj, e një qëllim për sjellje të drejtë, në të cilin s’kam dyshime! Lërmë të jetoj për aq sa jeta t’më jetë dhuratë në të bindurit Ty, po në m’u bëftë livadh për Shejtanin, mbërthemë tek Ti përpara se urrejtja Jote t’më vërë përtokë ose zemërimi Yt të bëhet i fortë!


6 O Zot, mos ngulit tek unë asnjë cilësi për të cilën do fajsohem, përderisa të mos e vësh për vijë, asnjë të metë për të cilën do qortohem, përderisa të mos e zbukurosh, asnjë tipar fisnik të mangët, përderisa të mos e kompletosh!


7 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit dhe zëvendësoma mërinë e njerëzve të urrejtjes me dashuri, zilinë e njerëzve të paturpësisë me dashamirësi, dyshimin e njerëzve të drejtësishmërisë me besim, hasmërinë e atyre që janë pranë me miqësi, mosrespektin e të afërmve të barkut me përkushtim, braktisjen e farefisit me ndihmë, përngjitjen e lajkatarëve me dashuri të vënë për fije, refuzimin e shokëve me miqësi bujare, dhe ithtësinë e frikës së keqbërësve me ëmbëlsinë e sigurisë!


8 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, caktomë një dorë ndaj kujt më hyn në hak, një gjuhë ndaj kujt debaton me mua, dhe fitore mbi kë më rri kokëfortë! Jepmë dredhim ndaj kujt më ngre kurthe, fuqi mbi atë që më shtyp, rrëzim të atij që më shan, e siguri prej kujt më kërcënon! Dhuromë sukses që t’i bindem kujt më drejton e ta ndjek kë më udhëzon!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e drejtomë që t’i bëj ballë të pandershmit ndaj meje me këshillë të mirë, t’ia kthej kujt ndahet prej meje me përkushtim të butë, t’ia shpërblej atij që më privon me dhënie dorëlirë, t’ia paguaj atij që më shkëput me të bashkuar, t’i kundërvihem kujt shpif për mua me përmendje të shkëlqyer, të falënderoj për të mirën, e t’i mbyll sytë ndaj së keqes!


10 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, më stolis me stolinë e të drejtësishmëve, e më vish në ornamentet e tekvasë, nëpërmjet përhapjes së drejtësisë, përmbajtjes së zemërimit, shuarjes së zjarrit të urrejtjes, bashkimit të njerëzve të ndarjes, ndreqjes së përçarjes, përhapjes së mirësjelljes, mbulimit të fajeve, butësisë së karakterit, uljes së krahut, bukurisë së edukatës, rëndesës së durimit, këndshmërisë në sjellje, përparësisë në vetpërsosje, parapëlqimit të dorëgjerësisë, përmbajtjes nga dënimi, begatimit të të pamerituarve, thënies së të vërtetës, sado e dhimbshme, të shikuarit e së mirës në fjalët dhe veprat e mia si pak, sado e shumtë qoftë, dhe të shikuarit e së keqes në fjalët dhe veprat e mia si shumë, sado e paktë të jetë! Përsose këtë për mua përmes bindjes së qëndrueshme, të kapurit pas bashkësisë, e refuzimit të sajuesve dhe vepruesve me mendjen e tyre!


11 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, caktoma rizkun Tënd më të gjerë në pleqëri dhe fuqinë Tënde më të fortë kur të shterohem, mos më sprovo me përtaci në adhurimin Tënd, verbëri ndaj rrugës Tënde, ndërmarrje të asaj që i bie ndesh dashurisë për Ty, bërje bashkë me atë që është ndarë prej Teje, dhe ndarje prej atij që Të është bërë bashkë!


12 O Zot, më bëj të brof kah Ti në kohë pikëllimi, dhe të Të lutem në mjerim! Mos më tundo t’i lus ndihmë tjetërkujt veç Teje kur jam i pikëlluar, t’i përulem tjetërkujt me kërkesa kur jam i varfër, ose t’i lutem dikujt më pak se Ti kur kam frikë, se atëherë do meritoja braktisjen Tënde, mosdhënien Tënde, e kthimin Tënd mënjanë, O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


13 O Zot, bëje dëshirimin, dyshimin dhe zilinë që më hedh në zemër Shejtani kujtim të plotfuqisë Tënde, përsiatje mbi pushtetin Tënd, e dredhi ndaj armikut Tënd! Bëje gjithçka që ai më nxit të kaloj nëpër gjuhë, - fjalët e pahijshme ose të shëmtuara, nxirjen e namit të mirë, dëshminë e rreme, përfoljen e një besimtari në mungesë a përgojimin e një të pranishmi, e të gjitha të ngjashmet - fjalë në lavdërimin Tënd, gjurmim në të lartësuarit Tënd, udhëtim në të madhëruarit Tënd, falënderim për favorin Tënd, njohje të bamirësisë Tënde, dhe numërim të mirësisë Tënde!


14 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mos lër të më hyhet në hak ndërkohë që mund të ma largosh, mos më lër të hyj në hak ndërsa e ke fuqinë të më pengosh, mos më lër të kequdhëzohem kur ke aftësinë të m’udhëzosh, mos më lër të varfërohem kur me Ty është kamja ime, mos më lër të jem i paturp kur nga Ti vjen pasuria ime!


15 O Zot, po vij te falja Jote, po shkoj drejt e te ndjesa Jote, digjem për frenimin Tënd, e kam besim në begatinë Tënde, por nuk kam asgjë në vete që të kërkoj lejen Tënde, kurrgjë në punët e mia që të meritoj ndjesën Tënde, e as diçka në emrin tim pasi ta gjykoj vetveten përveç begatisë Tënde, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e dhuroma begatinë Tënde!


16 O Zot, bëma fjalën udhërrëfim, më frymëzo me frikënderim, më jep sukses në ç’është më e dëlirë, e punësomë në ç’Të kënaq më tepër!


17 O Zot, drejtomë të ec në më shembulloren udhë e bëmë të jetoj dhe vdes në besimin Tënd!


18 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, lejomë të shijoj maturi, kthemë në një nga njerëzit e edukatës së mirë, provat e sjelljes së drejtë, dhe shërbëtorët e së mbarës, e siguromë ngadhënjim në vendin e Kthimit dhe më ruaj nga Pusia!


19 O Zot, merr me Vete nga nefsi im atë që do ta pastrojë dhe lër për nefsin tim atë që do e vërë për fill, se nefsi im do të shkatërrohet përveçse në e ruajtsh Ti!


20 O Zot, Ti je depot e mia kur pikëllohem, Ti je strehimi im kur privohem, nga Ti kërkoj ndihmë kur trazohem dhe me Ty është një zëvendësim për gjithçka të shkuar, një korrigjim për çdo gjë të prishur, e një ndryshim nga gjithçka s’ke miratuar. Ndaj, trego mirësi ndaj meje me mirëqenie para molepsjes, pasuri para të kërkuarit, bukursjellje para kequdhëzimit; mjaftomë kundër barrës së turpit nga shërbëtorët, më jep siguri në Ditën e Kthimit, e dhuromë drejtudhëzim të shkëlqyer!


21 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, largo prej meje me butësinë Tënde, ushqemë me favorin Tënd, vërmë në vijë me bujarinë Tënde, shëromë me bamirësinë Tënde, strehomë në hijen Tënde, mbështjellmë në kënaqësinë Tënde të mirë, dhe jepmë sukses që të arrij më të udhëzuarën çështje kur çështjet më ngatërrojnë, më të dëlirën punë kur punët duken të ngjashme, e më kënaqësin besim për Ty kur besimet bien ndesh!


22 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, më kurorëzo me mjaftueshmëri, vendosmë në kujdestari të shkëlqyer, më jep të udhëzoj drejt, mos më tundo me bollëk, dhuromë lehtësim të shkëlqyer, mos ma bëj jetën mundim e telashe, dhe mos ma refuzo lutjen me kundërshtim, se unë s’Të shoqëroj ndonjë të dytë e s’të bëj shok askënd në lutje!


23 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, ndalmë nga shkapërderdhja, përforcoma rizkun ndaj rrënimit, rritmi zotërimet duke m’i bekuar, dhe vërmë në rrugën e udhëzimit përmes devotshmërisë në çka shpenzoj!


24 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, kursema barrën e fitimit, dhe siguromë pa llogari, që ndryshe të mos hutohem nga adhurimi Yt duke kërkuar e të mbart peshën e pasojave të liga të fitesës!


25 O Zot, dhuroma çfarë kërkoj me fuqinë Tënde e jepmë strehim nga ç’frikësohem me madhërinë Tënde!


26 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, shpëtoma fytyrën duke më lehtësuar, e mos ma poshtëro dinjitetin duke më bërë nevojtar, që të mos kërkoj furnizim nga ata që Ti ke furnizuar apo t’i lyp dhurim më të keqit prej krijesave të Tua! Atëherë do të sprovohesha duke lavdëruar atë që më dha dhe do molepsesha duke fajësuar atë që m’u kursye, ndërkohë që Ti - e jo ata - je pronar i dhënies e i kursimit.


27 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e siguromë shëndet në adhurim, shkëputje në dorëheqje, dije të vënë në veprim, dhe masë në abstenim!


28 O Zot, vulosma afatin me faljen Tënde, verifikoma pritshmërinë në shpresë të mëshirës Tënde lëmomi shtigjet që ta arrij kënaqësinë Tënde të mirë, dhe bëmi punët të mira në çdo gjendje timen!


29 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, nxitmë të Të kujtoj në kohë pavëmendshmërie, punësomë në bindjen Tënde në ditë shpërfilljeje, hapma një rrugë të lëmuar drejt dashurisë Tënde, dhe plotësoma kështu të mirën e kësaj bote dhe tjetrës!


30 O Zot, bekoje, pra Muhammedin dhe Familjen e tij më të mirin nga çdo krijesë që ke bekuar para tij dhe cilado prej tyre që do bekosh pas tij, dhe jepna të mira në këtë botë}, e të mira në tjetrën, dhe mbromë përmes mëshirës Tënde nga ndëshkimi i Zjarrit!


Lutja e tij kur diçka e pikëllonte dhe shkeljet e shqetësonin


1 O Zot, O Mjaftues i të izoluarve e të dobtëve dhe mbrojtës nga çështjet e tmerrshme! Shkeljet më kanë izoluar, e s’kam askënd t’më shoqërojë. tepër i dobët jam për zemërimin Tënd e s’kam askënd të më forcojë. Tmerrit të takimit Tënd i jam afruar e s’kam kënd frikën të ma qetësojë.


2 Kush mundet të më sigurojë nga Ti kur me tmerr Ti më ke mbushur? Kush mundet në ndihmë t’më vijë kur Ti më ke izoluar? Kush mund të më forcojë kur Ti më ke dobësuar?


3 Askush s’mund ta strehojë një vasal, Zoti im, përveç të zotit, askush s’mund t’i japë siguri një të dominuari veç një dominues, askush nuk mund ta ndihmojë dikë që kërkon përveç atij që i kërkohet.


4 Në dorën Tënde, Zoti im, është filli i gjithë kësaj, te Ti është vendi i arratisë dhe ikjes, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, strehomë në ikjen time, e plotësoma kërkesën!


5 O Zot, nëse Ti ma kthen Fytyrën Tënde bujare mënjanë, ma kursen begatinë Tënde të pamatë, ma ndalon furnizimin, ose më këput fillin, S’do gjej rrugë për tek cilado nga çfarë shpresoj veç Teje e as nuk do arrij fuqi ndaj asaj që është tek Ti me ndihmën e dikuj tjetri, sepse jam shërbëtor i Yti dhe në përfshirjen Tënde; ballukja ime është në dorën Tënde.


6 Unë nuk kam urdhër përkrah urdhrit Tënd. ′I kryer është gjykimi im tek Ti, vetëm dekreti Yt për mua!′ S’e kam fuqinë të ik nga autoriteti Yt e as nuk dal dot jashtë pushtetit Tënd. Nuk mund ta fitoj pëlqimin Tënd, të mbërrij te kënaqësia Jote e mirë, ose të arrij çfarë është me Ty veçse duke Të T’u bindur dhe me begatinë e mëshirës Tënde.


7 O Zot, ngrihem në mëngjes dhe futem në mbrëmje si skllav i Yti i përulur. Nuk kam as fitesë as humbje për vete veçse përmes Teje. E dëshmoj këtë ndaj vetes time dhe rrëfej brishtësinë e forcës time dhe pakësinë e marifeteve të mia. Realizoje, pra atë që m’ke premtuar dhe plotësoma atë që më ke dhënë, sepse unë jam shërbëtor i Yti, i mjerë, i poshtëruar, i brishtë, i pikëlluar, i poshtër, i urryer, i varfër, i frikuar, që kërkon strehë!


8 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij dhe mos më lër të harroj së Të përkujtuari në atë ç’ke bërë për mua, t’i jem shpërfillës mirëbërjes Tënde në sprovimin tim nga Ti, ose ta humb shpresën te përgjigjja Jote për mua, sado që mund t’më lërë të pres, në mbrothësi a në mjerim, vështirësi a lehtësi, mirëqenie a fatkeqësi, mjerim a rehati, pasuri apo mërzi, varfëri a begati!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, bëmë të Të lëvdoj, lartësoj e lavdëroj në çdo gjendje timen që të mos i gëzohem asaj që m’ke dhënë nga kjo dynja e as të pikëllohem për atë që m’ke kursyer! Jepmi zemrës frikënderim për Ty, punësoma trupin në atë që Ti pranon nga unë, dhe shmangma egon përmes të bindurit Ty nga gjithë çka hyn tek unë, që të mos dua asgjë e cila s’Të kënaq e të mos kem pakënaqësi ndaj asgjëje që Të kënaq!


10 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, zbrazma zemrën për dashurinë Tënde, zëre me të përkujtuarit Tënd, gjallëroje me frikë ndaj Teje e dridhje para Teje, forcoje me përgjërim ndaj Teje, anoje ndaj bindjes Tënde, vendose në udhën më të dashur për Ty, dhe nënshtroje me dëshirën për ç’është me Ty të gjitha ditët e jetës sime!


11 Le të jetë rizku im në këtë botë frikënderim ndaj Teje, rrugëtimi im drejt dëshirës Tënde, dhe hyrja ime në kënaqësinë Tënde të mirë! Caktomë një banesë në Kopshtin Tënd, jepmë fuqi të duroj gjithë çka Të kënaq, bëmë të ik tek Ti e të dëshiroj çfarë është Ty, vishma zemrën me ndarje nga e keqja mes krijesave të Tua, dhe jepmë intimitet me Ty, miqtë e Tu, dhe kë Të bindet!


12 Mos i cakto asnjë të mbrapshti a jobesimtari mirësi ndaj meje apo dorë që m’bën borxhli, e as mua nevojë për ndokënd prej tyre! Përkundrazi, bëma qetësinë e zemrës, rehatinë e shpirtit, pavarësinë dhe mjaftueshmërinë të qëndrojnë në Ty dhe më të mirat e krijesave të Tua!


13 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, bëmë shokun e tyre, ndihmësin e tyre, dhe më detyro me mall për Ty dhe bërjen për Ty të asaj që Ti e do dhe e miraton! Ti je i fuqishëm mbi gjithçka dhe kjo është e lehtë për ty.


Lutja e tij në halle, mundime e çështje të vështira


1 O Zot, më ke ngarkuar lidhur me veten me atë që Të përket Ty më shumë se mua. Fuqia Jote mbi të dhe mua është më e madhe se e imja, ndaj jepmë në veten time çfarë do të Të kënaqë me mua dhe merr për Vete kënaqësinë Tënde në mirëqenien e vetes time!


2 O Zot, nuk kam qëndresë në përpjekje, durim në molepsje, fuqi për t’i bërë ballë varfërisë. Ndaj mos ma bëj rizkun haram e mos më lër në dorë të krijesave të Tua, por kujdesu për nevojën time i Vetëm dhe shih Vetë të më mjaftosh!


3 Hidhmi sytë e kujdesu për mua në të gjitha çështjet, se në më lërsh në dorën time, do jem i paaftë karshi vetes pa e ndërmarrë dot atë, ku ndodhet hajri im. Në më lërsh në dorë të krijesave të Tua, ata do më rrullin vetullat, e në më bëfsh t’u drejtohem të afërmve, ata s’do pranojnë t’më japin; e në dhënshin, do japin pak, tërë turfullim, duke më bërë të ndihem borxhli dhe qortuar pa mbarim.


4 Ndaj, përmes begatisë Tënde, o Zot, liromë nga nevoja, me madhështinë Tënde, ngremë lart, me bollëkun Tënd të pakufi, hapma dorën, e me atë që është me Ty, mjaftomë!


5 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, shporrma lakminë, ngremiu gardh mëkateve, më bëj të heq dorë nga të ndaluarat, mos ma jep guximin e prapësive, caktomë dashuri për ç’është me Ty dhe kënaqje me ç’më vjen nga Ti, bekomë në atë që më siguron, atë që më akordon, e atë me çka m’favorizon, dhe bëmë në të gjitha gjendjet të ruajtur, të mbikëqyrur, të mbuluar, të mbrojtur, të strehuar e të kujdesur!


6 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e lërmë të përmbush gjithçka që ke urdhëruar mbi mua ose që ma ke bërë detyrim ndaj Teje, në një nga rrugët e bindjes Tënde, ose ndaj ndonjë prej krijesave të Tua, ndonëse trupin mund ta kem tejet të brishtë, forcën tejet të dobët, fuqinë të paaftë për ta arritur, ndërsa pronat e ç’më zotëron dora s’i rrok dot, kujtuar e paça, ose harruar.


7 Kjo, Zoti im, është ndër ato që ke radhitur kundër Meje ndërsa vetë e kam shpërfillur. Lërmë ta kryej me dhënien Tënde të begatë dhe bollëkun që është me Ty - se Ti je i Pakufi, Bujar - që asgjë e saj të mos më mbesë kundra në mënyrë që të dëshirosh t’ia lash hesapet nga veprat e mia të mira ose të m’i bashkosh veprat e mia të këqija në ditën kur Të takoj Ty, Zoti im!


8 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e furnizomë me dëshirë për të Të shërbyer për hir të gjendjes sime në ahiret, që t’ia dij asaj vërtetësinë në zemër, të mbizotërohem nga dorëheqja që në dynja, të bëj vepra të mira me ëndje, e të ruhem nga veprat e liga me frikë dhe drojë! Dhe jepmë një dritë, me të cilën të mund të ec mes njerëzve, të udhëzohem në dritëhije, në dyshim e pasiguri, përndritje të kërkoj!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e furnizomë me frikë për trishtimin e kërcënuar dhe ëndje për shpërblimin e premtuar, që të mund ta gjej kënaqësinë e asaj për të cilën Të përgjëroj dhe pikëllimin e asaj, nga e cila strehë T’kërkoj!


10 O Zot, Ti e di atë që do m’i vërë në vijë punët në këtë botë dhe tjetrën, pra ki mirësi ndaj nevojave të mia!


11 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit dhe furnizomë me hakun Tënd kur s’arrij dot të Të falënderoj për atë me të cilën më ke favorizuar në lehtësi dhe vështirësi, shëndet e ligështi, që të arrij të njoh në vetvete pushim në kënaqësi dhe qetësim të shpirtit në atë që ma ke bërë të detyrueshme në çdo lloj gjendjeje që mund të ndodhë: frikë a siguri, kënaqje e pakënaqësi, humbje a fitim!


12 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe siguromë kraharor pa lakmi, që të mos lakmoj asnjë krijesë Tënden dhe çfarëdo nga begatia Jote e që të mos e shoh asnjë nga favoret e Tua ndaj cilësdo prej krijesave të Tua në fe ose dynja, mirëqenie ose frikënderim, bollëk ose lehtësi, pa shpresuar për vete më mirë se aq përmes Teje dhe vetëm nga Ti, që nuk ke shok!


13 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e siguromë në këtë botë dhe tjetrën kujdes ndaj shkeljeve e vëmendje ndaj rrëshqitjeve në kënaqësi dhe zemërim, që të mbetem moskokçarës ndaj asaj që hyn tek unë nga dy gjendjet, të punoj për të T’u bindur, e ta pëlqej bindjen dhe kënaqësinë Tënde mbi gjithçka tjetër ndër miq edhe armiq. Atëherë armiku im mund të rrijë i sigurt nga keqbërja e zullumi im dhe miku im të dëshpërohet nga begenisja ime dhe animi i dashamirësisë sime.


14 Bëmë prej atyre që Të luten me sinqeritet në lehtësi me lutjen e atyre që Të luten me sinqeritet në pikëllim! Vërtet, Ti je i Madhnueshëm, Lavdiplotë.


Lutja e tij kur lypte mirëqenie dhe e falënderonte Atë për të


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, vishmë në mirëqenien Tënde, mbështillmë në mirëqenien Tënde, fortifikomë përmes mirëqenies Tënde, nderomë me mirëqenien Tënde, liromë nga nevoja përmes mirëqenies Tënde, dhuroma mirëqenien Tënde, jepma mirëqenien Tënde, shpalose për mua mirëqenien Tënde, vërma në vijë mirëqenien Tënde, e mos më ndaj prej mirëqenies Tënde në këtë botë dhe tjetrën!


2 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij e rregullomë me një mirëqenie të mjaftueshme, shëruese, sublime, rritëse, një mirëqenie që do m’i sjellë mirëqenie trupit, një mirëqenie në këtë botë dhe tjetrën!


3 Bëmë nder me shëndet, siguri e mbrojtje në fenë dhe trupin tim, mprehtësi në zemrën time, depërtim në punët e mia, tmerr nga Ti, frikë ndaj Teje, fuqi për bindjen që më ke urdhëruar, dhe shmangie të mosbindjes që më ke ndaluar!


4 O Zot, bëmë nder përmes haxhit, umres, dhe vizitës së varreve të të Dërguarit Tënd (bekimet, mëshira dhe përshëndetjet e Tuaja qofshin mbi atë dhe Familjen e Tij) dhe të Familjes së të Dërguarit Tënd (paqe pastë mbi ta) për sa kohë të më bësh të jetoj, në këtë vit timin e në çdo tjetër, dhe bëje të pranuar, të falënderuar e të përmendur para Teje dhe të ruajtur mënjanë me Ty!


5 Bëma gjuhën të Ta shqiptojë lavdërimin, falënderimin, përkujtimin dhe lëvdimin e shkëlqyer, dhe zgjeroma zemrën drejt synimeve të duhura të dinit Tënd!


6 Më streho mua dhe pasardhjen time nga Shejtani i mallkuar, e keqja e parazitarëve helmues, insekteve kërcënuese, turmave gëluese dhe syve të këqinj, e keqja e çdo shejtani rebel, e keqja e çdo sovrani kryelartë, e keqja e gjithkujt që jeton në rehati dhe i shërbyer, e keqja e çdo të dobëti apo të forti, e keqja e çdo pinjolli të lartë ose të ulët, e keqja e çdo të vogli apo të madhi, e keqja e gjithkujt afër ose larg, e keqja e çdokujt, xhinn a njeri, që i shpall luftë të Dërguarit Tënd dhe Familjes së Tij, dhe e keqja e çdo krijese zvarranike që ke kapur për ballukeje! Pa dyshim, Ti je në rrugë të drejtë.


7 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij e nëse ndokush më dëshiron të keqen mënjanoje atë nga unë, dëboja mashtrimin prej meje, largoma të keqen e tij, ktheja mbrapsht dredhinë në fyt,


8 e vendosi para një barrikadë, që t’ia verbosh sytë drejt meje, t’ia shurdhosh sytë ndaj të përmendurit tim, t’ia kyçësh zemrën ndaj të kujtuarit tim, t’ia heshtësh gjuhën kundër meje, t’ia frenosh kokën, t’ia ulësh lartimin, t’ia thyesh arrogancën, t’ia ulësh qafën, t’ia shqyesh krenarinë, dhe siguromë ndaj krejt dëmit të tij, të keqes së tij, shpifjes së tij, përgojimit nga ai, përfoljes prej tij, zilisë së tij, hasmërisë së tij, kurtheve të tija, grackave të tija, këmbësorisë së tij dhe kalorësisë së tij! S’ka dyshim, Ti je i Madhërishëm, Fuqiplotë!


Lutja e tij për prindërit e vet (paqe pastë mbi ta)


1 O Zot, bekoje Muhammedin, shërbëtorin dhe të dërguarin Tënd, dhe Familjen e tij të dëlirë dhe veçoji për bekimet e Tua më të mira, mëshirën Tënde, përshëndetjet e Tua dhe paqen Tënde!


2 Dhe veçomi prindërit, O Zot, për nderim tek Ti e bekime nga Ti, O Më i Mëshirshmi i Mëshiruesve!


3 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, mësoma përmes frymëzimit dijen e çdo detyre që kam ndaj tyre, e mblidhe në mua dijen e të gjitha atyre, të plotë! Pastaj bëmë të veproj në përputhje me çfarë më ke frymëzuar dhe jepma suksesin e zbatimit në praktikë të dijes që më ke treguar, që të mos dështoj së vepruari sipas diçkaje që më ke mësuar apo që gjymtyrët t’më rëndohen së tepërmi për atë që më ke frymëzuar!


4 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, siç na ke fisnikëruar përmes tij, dhe bekoje Muhammedin e Familjen e Tij, siç na i ke bërë detyrë të drejtat ndaj krijesave, për shkakun e tij!


5 O Zot, mbushmë me frikënderim ndaj prindërve të mi, si frikënderimi ndaj një sundimtari tiran, dhe më bëj të jem i devotshëm ndaj tyre, me devotshmërinë e një nëne të dhimbsur! Bëma bindjen dhe devotshmërinë ndaj tyre më kënaqëse për sytë se gjumi për të përgjumurin dhe më freskues për kraharorin se pija për të eturin, që të preferoj pëlqimin e tyre ndaj pëlqimit tim, të vendos kënaqësinë e tyre përpara kënaqësisë time, ta shoh për të madhe devotshmërinë e tyre ndaj meje sado e vogël qoftë, dhe ta shoh për të vogël devotshmërinë time ndaj tyre sado e madhe qoftë.


6 O Zot, ulma zërin para tyre, bëjua të këndshme fjalët e mia, zbutma humorin para tyre, bëma zemrën të butë ndaj tyre, e kthemë në shokun e tyre të mirë, mikun e tyre të dashur!


7 O Zot, falënderoji për rritjen time, shpërbleji për nderin ndaj meje, dhe ruaji siç më ruajtën ata në fëmijëri!


8 O Zot, dhe çfarëdo lëndimi të më ketë prekur nga ata, çfarëdo gjëje e urryer të më ketë ardhur prej tyre, ose hak i tyre që e kam shpërfillur, lejoje t’ua heqë mëkatet, t’i ngrejë në gradat e tyre, dhe t’u shtojë veprave të mira të tyre! O Kthyes i veprave të këqija në mirësi të shumëfishta!


9 O Zot, çfarëdo fjale me të cilën më kanë shkelur, veprim me të cilin kanë qenë të pamatur me mua, të drejtë timen që kanë lënë pa e përfillur, ose detyrim ndaj meje që s’e kanë plotësuar, ua jap atyre e ua dhuroj atyre, dhe Të përgjërohem t’ua largosh pasojën e saj të keqe, sepse nuk i akuzoj për veten time, e as nuk i gjej të mefshtë në devotshmërinë ndaj meje, apo mospëlqej mënyrën që janë kujdesur për punët e mia, o Zot!


10 Ata kanë të drejta ndaj meje që janë më detyruese, përparësi në mirëbërje ndaj meje që është më e madhe, dhe mirësi ndaj meje që është më e pamatë se shlyerja e llogarive me hak nga unë ose shpërblimi i tyre me të njëjtën. E ku atëherë, O Zot, do ishte preokupimi i tyre i gjatë me rritjen time? Ku do ishte mundi i cfilitjes së tyre në të kujdesurit për mua? dhe ku ngushtimi i tyre për t’më furnizuar bollshëm?


11 Çfarë ideje! S’mund t’ua jap dot hakun kurrë, as t’i përmbush obligimet ndaj tyre, e as ta kryej detyrën e të shërbyerit atyre. Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij dhe ndihmomë, O Më i Miri i atyre që u kërkojmë ndihmë! Jepmë sukses, O Më Udhëzuesi i atyre që lusim! Mos më vër mes mosrespektuesve të baballarëve e nënave ditën kur çdo vete do paguhet për atë që ka fituar, pa iu hyrë në hak.


12 O Zot, bekoje Muhammedin, Familjen e tij dhe pasardhjen e tij dhe veçomi prindërit për më të mirën që u ke veçuar baballarëve dhe nënavë të shërbëtorëve të Tu besnikë, O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


13 O Zot, mos më lër të harroj s’i përmenduri pas lutjeve të mia, në çdo çast të natës sime, dhe orë të ditës sime!


14 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, falmë nëpërmjet lujtes për prindërit e mi, fali ata përmes devotshmërisë së tyre ndaj meje me një falje të palëkundur, kënaqu prej tyre përmes ndërmjetësimit tim për ta me kënaqësi të patundur, dhe bëji të arrijnë, me bujarinë Tënde, vendqëndrimet e sigurisë!


15 O Zot, nëse falja Yte i mbërrin më parë ata, bëji ndërmjetësues për mua, e nëse falja jotë më arrin më parë mua, bëmë ndërmjetësues për ta, që të mund të mblidhemi tok përmes butësisë Tënde në shtëpinë e bujarisë Tënde dhe vendin e faljes dhe mëshirës Tënde! Vërtet, Ti je Zotërues i begatisë së bollshme dhe i mirësisë së qëmotshme, dhe je Më i Mëshirshmi i mëshiruesve.


Lutja e tij për fëmijët e vet


1 O Zot, ji i butë ndaj meje, përmes mbijetimit të fëmijëve të mi, vënies së tyre në vijë për mua, dhe lejimit tim për t’i shijuar!


2 Zoti im, zgjatua jetët për mua, tendosua afatet, rritma më të voglin, forcoma më të dobëtin, drejtomua trupat, përkushtimin fetar, dhe tiparet morale, rregulloji në shpirt, gjymtyrë, dhe gjithë çka më shqetëson nga puna e tyre, e derdhmi në dorë rizqet e tyre!


3 Bëji të devotshëm, frikënderues, të mprehtë, të dëgjueshëm e të bindur ndaj Teje, të dashur e dashamirës ndaj miqve të Tu, dhe të qëndrueshëm me ngulm e plot urrejtje ndaj armiqve të Tu! Amin!


4 O Zot, përmes tyre forcoma krahun, drejtoma shpinën e rënduar, shtoma numrin, stolisma praninë, mbama emrin gjallë, mjaftomë kur jam larg, ndihmomë në nevojat e mia, dhe bëji të dashur ndaj meje, të dhimbsur, të afrueshëm, të mbarë, të bindur, kurrë të pabindur, mosrespektues, kundërvënës a kundërvajtës!


5 Ndihmomë në rritjen e tyre, edukimin e tyre, dhe devotshmërinë ndaj tyre, jepmë ndër ta prej Teje djem, bëje këtë diçka të mirë për mua, e bëmi ndihmë në atë që Të kërkoj!


6 Jepmë strehë megjithë pasardhjen time, nga Shejtani i mallkuar, sepse Ti na ke krijuar, urdhëruar e ndaluar, e na kë bërë t’ia dëshirojmë shpërblimin asaj që ke urdhëruar, dhe t’i frikohemi dënimit! Ti na caktove një armik që thur ndaj nesh, i dhe autoritet mbi ne në një mënyrë që s’na e ke dhënë ndaj tij, i lejove të na rrijë në gjokse dhe e le të na rrjedhë në enët e gjakut; ai nuk është i pavëmendshëm, ndonëse të pavëmendshëm jemi ne, ai nuk harron, ndonëse harrues jemi ne; na bën të ndihemi të sigurt nga ndëshkimi Yt e na mbush me frikë ndaj kujt tjetri veç Teje.


7 Nëse jemi para një vepre të pahijshme, ai na trimëron ta kryejmë, e nëse jemi para një vepre të drejtësishme, na pengon prej saj. Ai na kundërvihet me pasione, dhe ngre dyshime në ne. Nëse premton, gënjen, e nëse na i rrit shpresat, nuk i mban. Në mos ia dëbofsh dredhinë prej nesh, ai do të na shmangë, e në mos na mbrofsh nga shthurja e tij, do na bëjë të rrëshqasim.


8 O Zot, munde, pra autoritetin e tij mbi ne, në mënyrë që ta prapësosh nga ne me shpeshtinë e lutjeve tona Ty dhe ne t’ia braktisim dredhinë e të ngrihemi mes atyre që ke ruajtur nga mëkati!


9 O Zot, plotësoma çdo kërkesë, përmbushmi nevojat, mos ma kurse përgjigjen kur për ‘të ke bërë përgjegjës Veten, mos m’i ngrej perde lutjes që Të drejtoj, kur Vetë më ke urdhëruar ta bëj, e ki mirësi ndaj meje me gjithë çka do më vërë për vijë në këtë botë dhe tjetrën, në gjithë çka kujtoj ose harroj, fsheh ose tregoj, mbaj sekret ose dëftoj!


10 Në këto të gjitha, vendosmë përmes të lypurit tim drejtuar Ty, mes atyre që i vënë punët për mbarë, atyre që u përgjigjet favorshëm kur kërkojnë nga Ti dhe të cilëve nuk u refuzohet kur vendosin besimin në Ty,


11 të mësuarve të kërkojnë strehë në Ty, përfituesve nga ujdia me Ty, të marrurve në mbrojtje me fuqinë Tënde, të furnizuarve me hallall nga begatia Jote e pamatë me dorëdhënien e bujarinë Tënde, të lartësuarve pas poshtërimit nëpërmjet Teje, të marrurve në mbrojtje nga zullumi përmes drejtësisë Tënde, të çliruarve nga fatkeqësia nëpërmjet mëshirës Tënde, të shpëtuarve nga nevoja pas skamjes përmes pasurisë Tënde, të ruajturve nga mëkatet, rrëshqitjet dhe shkeljet përmes frikënderimit ndaj Teje, të suksesshmëve në mirësi, mirësjellje e hijshmëri nëpërmjet të bindurit Ty, të ndarëve nga mëkatet përmes fuqisë Tënde, të përmbajturve nga çdo akt mosbindjeje ndaj Teje, qëndruesve në fqinjësinë Tënde!


12 O Zot, jepmi këto të gjitha me dhurimin e suksesit Tënd dhe mëshirës Tënde nga Ti, merrna në mbrojtje nga ndëshkimi i djegies, dhe jepu të gjithë muslimanëve e muslimaneve, dhe të gjithë besimtarëve e besimtareve, të ngjashmen e asaj që kam lypur për vete e fëmijët, në të menjëhershmen e kësaj bote dhe të shtyrën e asaj që vjen! Vërtet, Ti je i Afërti, Përgjigjësi, Gjithdëgjuesi, i Gjithdijshmi, Falësi, i Buti i Dhimbsuri, Mëshirploti!


13 Dhe jepna në këtë botë, dhe atë që vjen, e mbrona nga ndëshkimi i Zjarrit!


Lutja e tij kur përmendte fqinjët dhe miqtë


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij dhe kushtoma vëmendjen Tënde më të mirë te fqinjët dhe miqtë e mi që na e njohin hakun, e në luftën ndaj armiqve tanë!


2 Jepu sukses në kryerjen e urdhëresave të Tua dhe përqafimin e bukurive të butësisë Tënde, përmes sjelljes së njerëzishme me të dobëtit e tyre, kompensimit të mungesave të tyre, të vizituarit e të sëmurëve të tyre, të udhëzuarit e udhërrrëfimkërkuesit ndër ta, të këshilluarit e këshillëkërkuesit ndër ta, të kujdesurit për të kthyerin nga udhëtimi ndër ta, fshehjes së sekreteve të tyre, mbulimit të gjërave të tyre të turpshme, të ndihmuarit të të shtypurve ndër ta, ndarjen e të mirave bujarisht me ta, kthimit nga ata me pasuri e dhënie begatie, dhe dhënien e hakut përpara se ta kërkojnë!


3 Mundësoma, O Zot, t’ia shlyej keqëbërësit ndër ta me mirëbërje, t’i hiqem zullumqarit ndër ta me vetëpërmbajtje. të kem mendim të mirë për çdonjërin nga ata, t’u kushtohem të gjithëve me devotshmëri, t’i ul sytë para tyre në përkorje, ta zbus anën time ndaj tyre në përulësi, të jem i butë ndaj fatkeqit mes tyre në mëshirë, t’i gëzoj në mungesë me dhembshuri, ta dua vazhdimin e marrjes së favorit prej tyre me vullnet të mirë, t’u dhuroj atyre ç’u dhuroj të afërmve, e të zbatoj për ta atë që zbatoj për miqtë e veçantë!


4 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, siguroma të ngjashmen e kësaj prej tyre, caktoma pjesën më të plotë të asaj që është me ta, rritua atyre të kuptuarit e hakut tim dhe njohjen e shkëlqyeshmërisë time që ata të kenë fat me mua e unë të kem fat me ta! Amin, o Zot i botëve!


Lutja e tij për kufitarët


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, fortifikojua muslimanëve kufijtë me forcën Tënde, mbështetua mbrojtësit me fuqinë Tënde, e derdh mbi ta dhurata me pasurinë Tënde!


2 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, rritua numrin, mprehua armët, ruaja territorin, mbrojua mesin, bashkojua rradhët, rregulloja punën, dërgoju rizk në zinxhir të pandërprerë, merr përsipër T’u mjaftosh me furnizime, mbështeti me fitore, ndihmoji me durim, e jepu marifet në taktikë!


3 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, jepu dijen e asaj për të cilën janë të paditur, mësojua atë që nuk e dinë, dhe tregojua atë që nuk e shohin!


4 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij, bëji që kur të takojnë armikun ta harrojnë këtë dynja të tyre mashtruese e të rreme, fshijua nga zemrat mendimin e zotërimeve magjepsëse, vendosua Kopshtin para syve, dhe tregoji shikimit të tyre atë pjesë të tij që u ke përgatitur - shtëpitë e përjetësisë dhe vilat e nderit, hyritë e mrekullueshme, lumenjtë gufues me çdo lloj pijeje, pemët e varura, përkulur me çdo lloj fruti - që ndonjë prej tyre të mos mendojë të kthejë shpinën ose të çojë ndërmend ikjen nga kundërshtari!


5 O Zot, mposhte armikun e tyre përmes kësaj, shkurtojua thonjët, ndaji nga armët e tyre, hiqua lidhjet e forta nga zemrat, mbaji larg nga hambarët e tyre, ngatërroji në rrugët e tyre, shmangi nga drejtimi i tyre, ndërpritua përforcimet, cungoji në numër, mbushua zemrat me tmerr, pengojua duart nga zgjatja para, lidhua gjuhët nga të folurit, shpërhapua rreth tyre të mbeturit pas bëjua mësim atyre që kanë matanë, dhe me degradimin e tyre pritua shpresat atyre që u vijojnë!


6 O Zot, shterpësojua mitrat grave të tyre, thajua ijet burrave të tyre, ndërpritua ndërzimin kafshëve të tyre udhëtuese e gjedhëve, dhe mos ua lër qiellin të kullojë e as tokën të lulëzojë!


7 O Zot, përmes kësaj forcoja shkathtësinë popullit islam, fortifikojua qytetet, rritua pasuritë dhuroju lehtësim nga të luftuarit që të adhurojnë Ty dhe nga lufta e tyre që të jenë vetëm me Ty, që askush të mos adhurohet në viset e tokës përveç Teje dhe asnjë ball i tyre të mos prekë pluhurin për më pak se Ty!


8 O Zot, mësyjua muslimanët e çdo ane idhujtarëve që u vihen përballë! Përforcoji me engjëj të radhitur nga Ti, gjersa idhujtarët të vihen përpara deri në fund të tokës, të vriten në tokën Tënde ose të zihen robër, ose ta pranojnë se Ti je Zoti përveç të cilit nuk ka Zot, vetëm Ti, që nuk ke shok!


9 O Zot, përfshiji këtu armiqtë e Tu në viset anembanë, hindutë, bizantinët, turqit, khazarët, abisinasit, nubianët, zenxhitë, sllavët, dejlemitë, dhe popujt e tjerë idhujtarë, emrat dhe tiparet e të cilëve rrinë fshehur, por që Ti i numëron në njohjen Tënde dhe i mbikëqyr me pushtetin Tënd!


10 O Zot, hutoji idhujtarët nga mbërritja e kufijve të muslimanëve me anë të idhujtarëve, pengoji nga shfarosja e tyre duke i shfarosur ata vetë, dhe zmbrapsi nga grumbullimi kundër tyre me përçarje!


11 O Zot, zbrazua zemrat nga siguria dhe trupat nga fuqia, hutojua zemrat nga thurja e marifeteve, bëjua gjymtyrët tepër të dobët për ndeshje me burra, bëji tepër frikamanë për t’u matur me kampionë, dërgo ndaj tyre një trupë engjëjsh të Tu me ca nga rreptësia Yte siç bëre në Ditën e Bedrit, që nëpërmjet saj t’ua zhgulësh rrënjët, presësh gjembat, e shpërndash numrin!


12 O Zot, përzijua ujërat me kolerë dhe ushqimet me sëmundje, rrënojua qytetet, trazoji me rrebeshe, pengoji me thatësirë, vërua furnizimet në më ogurzezën anë të tokës Tënde e sa më larg prej tyre, pengoji nga fortresat e saj, e goditi me uri dhe lëngatë të paprerë!


13 O Zot, nëse një luftëtar nga njerëzit e besimit Tënd lufton ndaj tyre ose një përpjekës nga ndjekësit e urdhëresave të Tua përpiqet ndaj tyre që feja Jote të jetë më e larta, pala Jote më e forta, dhe hisa Jote më e plota, hedhi lehtësim atij, rregulloja punën, kujdesu për të duke i dhënë sukses, zgjidhja shokët, forcoja shpinën, derdhja rizkun, jepi të shijojë gjallëri të hareshme, ftohja nxehtsinë e mallit, jepi strehim nga mërzia e vetmisë, bëje ta harrojë të kujtuarit e gruas dhe fëmijës,


14 përcilli nijet të shkëlqyer, kije kujdes me mirëqenie, shoqëroje me siguri, çliroje nga burracakëria, frymëzoje me guxim, furnizoje me fuqi, mbështete me ndihmë, mësoja edebin dhe normat e Sunnetit, drejtoje në gjykim, hiqja hipokrizinë, pastroje nga famëkërkimi, dhe bëja mendimin e përkujtimin, nisjen dhe qëndrimin, në Ty dhe për Ty!


15 Kur të qëndrojë në radhë përpara armikut Tënd dhe armikut të vet, pakësoji ata për sytë e tij, uljua vlerën në zemrën e tij, bëj që ai të ngadhënjejë mbi ta, e jo që ata të ngadhënjejnë mbi ‘të! Por nëse e vulos me lumturi e i cakton të bijë dëshmor, atëherë bëj që kjo të jetë pasi t’i ketë shfarosur armiqtë e Tu me shpatë, robëria t’i ketë pllakosur, kufijtë e muslimanëve të jenë të sigurtë, dhe armikuYt të ketë kthyer shpinën në ikje!


16 O Zot, e nëse një musliman duhet të zërë vendin e një luftëtari ose ushtari në shtëpi, kujdesu për ata që i ka lënë pas në mungesë, ndihmoje me një pjesë të pasurisë së tij, asistoji me pajisje, mprehe për përpjekjen, nis bashkë me të një lutje për qëllimin e tij, ose ruaja nderin në mungesë, shpërbleje me sojin e shpërblimit të tij masë për masë, lloj për lloj, dhe shlyeje për veprimin e tij me një shlyerje të rrufeshme nëpërmjet të cilës të nxitojë tek fitimi i asaj që vetë ka nisur dhe gëzimi i asaj që vetë ka dhënë, gjersa çasti i tanishëm ta çojë te begatia që i ke dhuruar e bujaria që i ke bërë gati!


17 O Zot, e nëse çështja e Islamit e shqetëson një musliman dhe aleanca e idhujtarve kundër Islamit e hidhëron, në mënyrë që bën nijet të shkojë në luftë dhe është gati të hyjë në luftim, por dobësia e mban të ulur, nevoja e mban në pritje, një taksirat e vonon, ose një pengesë e ndalon nga dëshira, shkruaja emrin mes adhuruesve, bëja të detyrueshme shpërblimin e përpjekësve, dhe vendose mes rangjeve të dëshmorëve e të drejtëve!


18 O Zot, bekoje Muhammedin, robin dhe të dërguarin Tënd, dhe Familjen e Muhammedit, me një bekim shumë përmbi të gjithë të tjerët, që lartohet mbi tërë përshëndetjet e tjera, një bekim që s’i arrihet fundi kurrë dhe numri i të cilit s’ndërpritet kurrë, si më i përsosuri i bekimeve të Tua që i është kaluar ndonjë prej miqve të Tu! Ti je i Gjithëmirësishëm, i Lavdishëm, Nismëtari që rikthen sërish, Realizues i asaj që dëshiron.


Lutja e tij në ikjen te Zoti


1 O Zot, Tregova sinqeritet duke iu shkëputur gjithçkaje veç Teje.


2 T’u afrova me tërë veten time.


3 E ktheva fytyrën mënjanë çdo nevojtari të mbështetjes Tënde.


4 Reshta së kërkuari nga kushdo që s’bën dot pa begatinë Tënde.


5 Pashë se nevojtari që i kërkon nevojtarit është i lajthitur në mendim, dhe i rrëshqitur në intelekt.


6 Sa njerëz kam parë, Zoti im, që kërkuan lartësim përmes tjetërkujt veç Teje dhe u poshtëruan, që i kërkuan pasuri tjetërkujt veç Teje dhe u varfëruan, që u përpoqën të ngjiteshin lart e ranë poshtë!


7 Të vëzhguarit e sojit të tyre e ndreq njeriun e kujdesshëm; të nxjerrit mësim i jep atij sukses; të zgjedhurit e më të mirës e udhëzon në rrugën e drejtë.


8 Ndaj dhe Ti, O Mbikëqyrësi im, je objekti i kërkesës time me përjashtinë e të gjithë atyre që u kërkohet dhe zotëruesi i nevojës time me përjashtinë e të gjithë atyre që u bëhet lutje.


9 Ti veçohesh për thirrjen time përpara të gjithëve që thërriten; askënd s’ke shok në shpresën time, askush s’Të rri përkrah në lutjen time, e as nuk të bashkohet kush në të, sepse Ty Të drejtohet thirrja ime.


10 Ty, O Zoti im, Të përket Uniteti numëror, veçoria e pushtetit të përjetshëm, shkëlqyeshmëria e forcës dhe fuqisë, grada e madhështisë dhe lartësimit.


11 Çdo tjetër përveç Teje mëshirohet në jetën e vet, mposhtet në çështjen e et, mundet në situatën e vet, dallon në gjendjet e tija, ndryshon pareshtur në cilësi.


12 Prandaj, i tejlartësuar je përmbi ngjashmëritë dhe të kundërtat, krenarisht i madhëruar matanë përngjasimeve e rivalëve! Lavdi paç! Nuk ka Zot veç Teje.


Lutja e tij kur i mpakej furnizimi


1 O Zot, Ti na ke sprovuar me mosbesim në furnizimet tona dhe pritshmëri jetësh të gjata, gjersa u lypëm furnizime atyre që furnizohen e në pritshmëritë tona dëshiruam jetëzgjatjet e jetëgjatëve!


2 Bekoje, pra Muhammedin dhe Familjen e Tij, jepna siguri të vërtetë që do i mjaftojë barrës së kërkimit tonë, dhe frymëzona me besim të sinqertë që do na çlirojë nga mundimet e përpjekjes!


3 Bëje premtimin Tënd të qartë në Shpalljen Tënde, që në Librin Tënd e ke vijuar me betimin Tënd, të na e heqë merakun ndaj furnizimit, për të cilin ke bërë përgjegjës Veten dhe na e ndërprit shqetësimin ndaj gjithçkaje mjaftueshmërinë e së cilës e ke garantuar!


4 Se Ti ke thënë - e fjala Jote është e vërteta më e vërtetë - dhe je betuar - e betimi Yt është më i mbajturi e i plotësuari - Te qielli keni rizkun dhe gjithë çka ju premtohet!


5 Dhe pastaj ke thënë, Pasha Zotin e qiellit dhe tokës, kjo është aq e sigurtë sa dhe fakti se po flini


Lutja e tij për ndihmë në shlyerjen e borxheve


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij dhe liromë nga një borxh që ma merr fytyrën, ngatërron mendjen, trazon mendimin, dhe zgjat shqetësimin e marrjes me të!


2 Kërkoj strehë tek Ti, Zoti im, nga merakosja dhe të menduarit për borxhin, nga shpërqendrimi dhe pagjumësia e borxhit; ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij e strehomë prej tij! Kërkoj mbrojtje tek Ti, Zoti im, nga poshtërimi në jetë prej borxhit dhe pasojat e tij të këqija pas vdekjes, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij e më jep mbrojtje prej tij me bollëk të begatë ose mjaftueshmëri që vjen pareshtur!


3 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Tij ndalomë nga shkapërderdhja e tepria, vërmë në rrugën e shpenzimit bujar dhe maturisë, mësoma shpërndarjen e shkëlqyer, pengomë me butësinë Tënde nga tretja, lejoma nxjerrjen e rizkut me hallall, drejtoma harxhimin kah portat e devotshmërisë, e merrma çdo pasuri që do më sjellë krenari, çojë në paturpësi, a zvarrisë në kryelartësi!


4 O Zot, bëmë ta dua shoqërinë e të skamurve dhe ndihmomë t’u jem shoqërues durimshkëlqyer!


5 Saherë t’m’i marrësh të mirat e kësaj bote kalimtare, m’i ruaj në thesaret e Tua të përhershme!


6 Bëji copat e thyera të kësaj bote që mbi mua ke akorduar dhe të mirat e saj që aq shpejt m’i ke dhuruar rrugë për të arritur fqinjësinë Tënde, lidhje për tek afria Jote, dhe mjet për te Kopshti Yt! Vërtet, Ti je Zotëruesi i begatisë së bollshme, dhe Ti je Dorëgjeri, Bujari.


Lutja e tij në përmendje dhe kërkim pendese


1 O Zot, O Ai, të Cilin përshkrimi i përshkruesve s’e përshkruan dot!


2 O Ai, të Cilin shpresa e shpresuesve s’e tejkalon dot!


3 O Ai, me të Cilin paga e punëmirëve nuk humbet kurrë!


4 O Ai, që është objekti i përfundëm i frikës së adhuruesve!


5 O Ai, që është kufiri i përskajshëm i drojës së të devotshmëve!


6 Kjo është pozita e atij që mëkatet e kanë kaluar dorë më dorë. Frerët e shkeljes e kanë marrë galop, dhe Shejtani e ka bërë zap. Ai s’e kreu dot ç’i urdhërove nga mospërfillja dhe ndoqi atë që ia ndalove në dalldi,


7 si i padituri rreth fuqisë Tënde mbi atë ose mohuesi i begatisë së mirësisë Tënde ndaj tij, gjersa, kur iu hap syri i udhërrëfimit dhe retë e verbërisë u davarisën, ai e peshoi atë me të cilën kish shkelur veten dhe reflektoi për atë me të cilën kundërshtoi të Zotin. Ai e pa mosbindjen e tij të paanë si të paanë dhe kundërvënien e tij të madhe si të madhe.


8 Ndaj u kthye kah Ti, me shpresën tek Ti i turpëruar para Teje, e Ta drejtoi përgjërimin Ty, duke patur besim në Ty. Ai u mbështet tek Ti në ëndjen e tij me siguri dhe erdh’ drejt e tek Ti në frikë me sinqeritet. Ëndja e tij s’përmbante objekt ëndjeje veç Teje, dhe frika iu largua çdo objekti frike veç Teje.


9 Ndaj qëndroi para Teje në përgjërim, me shikimin përdhe në përulësi, kokulur para fuqisë Tënde, në përunje; ai T’i tregoi në butësi ato sekrete që Ti ia njeh më mirë; e T’i numëroi në përulje ato mëkate që Ti ia numëron më mirë; ai kërkoi ndihmë prej Teje para tmerrit ku është rrëzuar tek dija Jote dhe shëmtisë që e ka turpëruar te gjykimi Yt: mëkateve, kënaqësitë e të cilave i kanë kthyer shpinën e kanë ikur dhe pasojat e liga të të cilave kanë mbetur e janë ngjitur.


10 Ai s’do ta mohojë drejtësinë Tënde, Zoti im, në e dënofsh, e as do e shohë faljen Tënde si të madhe në e falsh dhe mëshirofsh, se Ti je Zoti Bujar, për të Cilin falja e mëkateve të mëdha është hiçgjë!


11 O Zot, ja ku jam, pra: Të kam ardhur duke T’iu bindur urdhrit (se Ti ke urdhëruar lutje) e duke Ta kërkuar përmbushjen e premtimit, (se ke premtuar përgjigje) Ti ke thënë, Lutmuni, se ju përgjigjem


12 O Zot, bekoje, pra Muhammedin dhe Familjen e tij, dilmë me faljen Tënde siç Të dola unë me rrëfimin tim, ngremë në këmbë nga gjymtitë fatale të mëkateve siç u ula unë përpara Teje, dhe mbulomë me mbulojën Tënde siç nuk nxitove të më marrësh hak!


13 O Zot, ngulitma synimin për të T’u bindur, forcoma mprehtësinë në adhurimin Tënd, jepma suksesin e punëve që do ta shpëlajë fëlliqësinë e shkeljeve, e kur të më marrësh, merrmë në besimin e pejgamberit Tënd Muhammed ?


14 O Zot, Të pendohem në këtë pozitë timen për mëkatet e mia, të mëdha e të vogla, veprat e mia të këqija, të brendshme e të jashtme, rrëshqitjet e mia, të kaluara e të tashme, me pendesën e atij, që nuk i thotë vetes se prapë mund të mosbindet ose mendon fshehtas se mund t’i kthehet shkeljes.


15 Ti ke thënë, Zoti im, në tekstin e pacenueshëm të Librit Tënd, se ua pranon pendesën shërbëtorëve të Tu, i fal veprat e këqija, dhe i do pendestarët, ndaj pranoma pendesën siç ke premtuar, falmi veprat e këqija siç ke garantuar, dhe obligoma dashurinë Tënde siç ke përcaktuar!


16 Ty, Zoti im, Të përket përcaktimi im se nuk do t’i kthehem të papëlqyerës nga Ti, garancia ime se nuk do t’i kthehem asaj që ke qortuar, dhe zotimi im se do t’u qëndroj larg veprave të mosbindjes ndaj Teje.


17 O Zot, Ti e di më mirë ç’kam bërë, ndaj falma atë që di e kthemë përmes fuqisë Tënde te ajo që Ti e do!


18 O Zot, ndaj meje numërohen haqet që më rrinë në kujtesë dhe haqet që i kam harruar, ndërkohë që të gjitha mbeten në syrin Tënd, që kurrë nuk flë e dijen Tënde, që nuk harron! Ndaj shlyeji të zotët e tyre, lehtësoma barrën e tyre, hiqma peshën e tyre, e më ruaj nga afrimi te soji i tyre!


19 Por unë, o Zot, s’mund t’i jem besnik pendesës time pa ruajtjen Tënde, e as përmbahem dot nga shkeljet pa forcën Tënde. Ndaj, forcomë me një forcë të mjaftueshme dhe më ki kujdes me një ruajtje mbrojtëse!


20 O Zot, në T’u pendoftë ndonjë shërbëtor, ndërkohë që në njohjen Tënde të së Padukshmes ai e thyen pendesën dhe i kthehet mëkatit e shkeljes, kërkoj strehë tek Ti nga të qenit i tillë! Ndaj bëma këtë pendesë pendesë, pas së cilës nuk do më duhet tjetër dhe pendesë që do obligojë fshirje të asaj që ka kaluar dhe siguri në atë që mbetet!


21 O Zot, kërkoj falje prej Teje për padijen time, dhe të lus të m’i shpërfillësh veprat e këqija! Ndaj, bashkomë në strehën e mëshirës Tënde përmes hirit dhe mbulomë me mbulojën e mirëqenies Tënde përmes dorëhapjes!


22 O Zot, Të pendohem për gjithçka të kundërt me vullnetin Tënd ose të largët me dashurinë Tënde - mendimet e zemrës sime, vështrimet e syve të mi, fjalosjet e gjuhës sime - me një pendesë, përmes së cilës çdo pjesë e trupit të më rrijë e sigurt me Ty nga pasojat e liga e të mbetet e sigurt nga ndëshkimet e Tua të dhimbshme, të cilave u frikohen shkelësit!


23 O Zot, ki mëshirë, pra ndaj të qenit tim i vetëm para Teje, regëtimit të zemrës sime nga frika Jote, dridhjes së gjymtyrëve nga tmerri Yt! Mëkatet e mia, Zoti im, më kanë ngecur te ndalesa e degradimit në oborrin Tënd. Nëse rri heshtur, askush s’do flasë në emrin tim; nëse kërkoj ndërmjetës, s’jam i denjë për ndërmjetësim.


24 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, bëje bujarinë Tënde ndërmjetëse për shkeljet e mia, pasomi veprat e këqija me faljen Tënde, mos ma paguaj me dënim - që është pagesa ime e duhur, përhape mbi mua dorëgjerësinë Tënde, mbështjellmë me mbulojën Tënde, e bëj me mua çfarë bën një i fuqishëm, kur një rob i përulur i përgjërohet dhe ai e mëshiron, ose një i pasur, kur një rob i varfër i dorëzohet dhe ai e rimëkëmb!


25 O Zot, nuk kam mbrojtës kundër Teje, ndaj le t’më jetë mbrojtëse fuqia Jote! nuk kam ndërmjetës për tek Ti, ndaj le t’më jetë ndërmjetëse begatia Jote! Shkeljet e mia më kanë kallur datën, ndaj le t’më japë siguri falja Jote!


26 Jo gjithçka kam thënë ngrihet nga padija ime për hapat e gabuar ose harresa e veprave të qortueshme në të shkuarën, përveçse që qielli Yt dhe ata në të bashkë me tokën dhe ata mbi të të mund ta dëgjojnë brengën që Të kam rrëfyer dhe pendesën, me të cilën Të kam lypur strehë.


27 Ndofta atëherë ndonjë prej tyre, me mëshirën Tënde, mund të tregojë mëshirë ndaj gjendjes time të keqe ose të pushtohet nga butësia për gjendjen time të keqe. Mund të vijë për hirin tim prej tij një lutje, të cilës do i vësh vesh më shumë se lutjes time ose një ndërmjetësim më i padyshimtë tek Ti se ndërmjetësimi im, me çka t’ia dal të çlirohem nga zemërimi Yt e të arrij kënaqësinë Tënde të mirë!


28 O Zot, nëse brenga është pendesë ndaj Teje, atëherë jam më brengosuri i të brengosurve! Nëse të përmbajturit nga mosbindja është rikthim tek Ti, atëherë jam i pari i atyre që rikthehen! Nëse lutja për falje i pakon mëkatet, s’ka dyshim se jam ndër lutësit për faljen Tënde!


29 O Zot, siç ke urdhëruar pendesë dhe garantuar pranim, nxitur lutje, dhe premtuar përgjigje, ashtu bekoje edhe Muhammedin e Familjen e tij, pranoma pendesën, e mos më kthe në vendkthimin e zhgënjimit nga mëshira Jote! Ti, vërtet, je i Gjithkthyeshëm kah shërbëtorët e Tu, i Plotmëshirshëm ndaj shkelësve që rikthehen!


30 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij ashtu siç na ke udhëzuar përmes tij! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij ashtu siç na ke shpëtuar përmes tij! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, me një bekim që do ndërmjetësojë për ne Ditën e Ringjalljes, ditën e nevojës për Ty! Ti je i fuqishëm mbi gjithçka, dhe kjo është e lehtë për Ty!


Lutja e tij për veten në rrëfim mëkatesh, kur mbaronte lutjen e natës


1 O Zot, O Pronar i mbretërisë së përhershme në amshueshmëri,


2 autoritet i patundshëm, pa ushtri e as ndihmës,


3 fuqi e qëndrueshme përgjatë epokash të shkuara, vitesh të kaluara, kohësh e ditësh të mbaruara!


4 Autoriteti Yt është mashështor me një madhështi që s’njeh kufi duke qenë e para e as cak përmbyllës duke qenë e fundit!


5 Mbretëria Jote lartohet me një lartësim, përpara të cilit gjithçka rrëzohet pa arritur afatin;


6 as më e pakta e saj që Ti e ke mbajtur për Vete s’arrihet nga më i skajshmi përshkrim i tërë përshkruesve!


7 Atributet kuturisen kur flitet për Ty, përshkrimet ndahen copë nën Ty, më të hollat imagjinata trullosen nga madhështia Jote!


8 Kështu, pra je: Zoti, i pari në parësinë Tënde, e i tillë je përjetësisht. pa kaluar kurrë.


9 Kurse unë jam robi, i dobët në vepra, i stërmadh në shpresa. Tokëzat lidhëse s’i kam në dorë, veç asaj që lidh mëshira Jote; hallkat e shpresës më janë këputur, veç faljes, pas të cilës kapem fort.


10 Të paktë e kam bindjen ndaj Teje, tek e cila mbështetem, dhe të shumtë ndaj meje mosbindjen, tek e cila jam rikthyer. Por të falurit e robit Tënd nuk do të Të shtrëngojë, qoftë ai dhe i keq, prandaj falmë mua!


11 O Zot, dija Jote mbikëqyr punët e fshehta, çdo gjë e muluar zbulohet përpara vetëdijes Tënde, brendësitë e gjërave s’Të fshihen dot, dhe misteret e padukshme s’Të rrëshqasin.


12 Por mbi mua armiku Yt ka marrë kontroll: Të kërkoi shtyrje afati për t’më shmangur, e atë shtyrje Ti ia dhe! Të kërkoi pushim deri në Ditën e Kijametit për t’më devijuar, e pushimin Ti ia dhe!135


13 Kështu më vuri përtokë, ndonëse kisha vrapuar tek Ti nga mëkate të vogla, rrënuese e punë të mëdha, vdekjeprurëse gjersa, me t’iu lëshuar mosbindjes ndaj Teje dhe merituar zemërimin Tënd me përpjekje të këqija, ai ma hoqi kapistrën e mashtrimit, ma përplasi fjalën e mosmirënjohjes, ndërmori të mos kishte asgjë me mua,136 ma ktheu shpinën për të m’u larguar, më hodhi të vetëm në shkretëtirën e zemërimit Tënd, e më dërgoi si të dëbuar në oborrin e shpagimit Tënd.


14 Nuk ka ndërmjetësues që t’më ndërmjetësojë tek Ti, as mbrojtës për t’më dhënë siguri ndaj Teje, asnjë fortesë të më mbulojë nga Ti, e as strehë ku të synoj strehim veç Teje!


15 Kjo është pozita e kujt strehohet tek Ti, vendi i rrëfyesit para Teje: Le të mos jetë begatia Yte tepër e ngushtë për mua, le të mos më shmanget falja Jote! Mos më lër të jem më i zhgënjyeri i shërbëtorëve që Të pendohen, e as më i dëshpëruari i atyre që me pritshmëri Të vijnë! Falmë, se vërtet, Ti je më i miri i tërë falësve!


16 O Zot, Ti më urdhërove, e unë u frenova, Ti ma ndalove, por unë e veprova. Mendimet e liga më cytën në gabim, e shpërfillës u tregova.


17 ditën s’e thërras dot të ma dëshmojë agjërimin, e as natës mbrojtje s’i kërkoj për vigjëlimin; asnjë sunnet nuk më lëvdon pse e mbajta të gjallë, përveçse obligimet e Tuaja, neglizhuesi i të cilave është shkatërruar.


18 S’Të kërkoj dot qasje përmes shkëlqyeshmërisë së një nafileje, tek shoh detyrat e shumta të obligimeve të Tua ndaj të cilave s’kam treguar vëmendje dhe pozitat e kufijve të Tu që kam shkelur, duke dhunuar gjërat e shenjta e kryer mëkate të mëdha, ndonëse ma ke dhënë sigurinë nga turpi i tyre si mbulesë.


19 Kjo është ndalesa e atij, që është i turpëruar me veten para Teje, i zemëruar me veten dhe i kënaqur me Ty. Ai Të takon shpirtpërulur, qafëpërkulur, shpinërënduar nga fajet, ngurrues mes ëndjes për Ty e frikës nga Ti.


20 Ti je më i denji i atyre në të cilët mund të shpresojë, më i merituari që t’i druhet dhe frikohet. Ndaj, jepma, Zoti im, atë që e shpresoj, siguromë ndaj asaj që më frikëson, e vepro butësisht ndaj meje me butësinë e mëshirës! Ti, vërtet, je më bujari i atyre që u kërkohet!


21 O Zot, meqë më ke mbuluar me faljen Tënde dhe mbrojtur me begatinë Tënde te vendi i asgjësimit dhe pranisë së të njëllojtëve, strehomë nga turpërimet e vendit të mbetjes në ekzistencë te vendqëndrimet e Dëshmuesve (engjëjt e afruar, lajmëtarët e nderuar, dëshmorët, të drejtësishmit) përpara fqinjit nga i cili i kam fshehur veprat e këqija dhe të afërmit të barkut ndaj të cilit kam turp në mendimet e fshehta!


22 S’u zë besë atyre, Zoti im, që të ma mbulojnë, por kam besim tek Ti, Zoti im, që të më falësh! Ti je më i denji i atyre që u kihet besim, më dhuruesi i atyre që u përgjërohet, e më i dhembshuri i atyre që mëshirë u kërkohet. Ndaj mëshiromë!


23 O Zot, mëke bërë të zbres si ujë i ndotur nga ije kockash të ngushta e kalimesh të ngjeshura në një mitër të shtrënguar që e kishe mbuluar me perde;137 Ti më solle nga gjendja në gjendje gjersa më more në plotësimin e formës dhe fiksove në mua pjesët trupore, siç ke përshkruar në Librin Tënd: pikël, pastaj mpiksje, pastaj ind, pastaj kocka, pastaj i mbështolle kockat me mish, atëherë më bëre si krijesë tjetër ashtu siç dëshirove.138


24 Pastaj, kur më nevojitej furnizimi Yt, e s’bëja dot pa ndihmën e begatisë Tënde, Ti më caktove ushqyerje nga begatia e ushqimit dhe pijes të cilin ia dhurove shërbëtores Tënde në barkun e të cilës me le të pushoj dhe në banesën e mitrës së të cilës më depozitove.


25 Sikur në ato gjendje, Zoti im, t’më kishe lënë në dorë të forcës sime ose t’më kishe shtyrë t’i drejtohesha fuqisë time, forca do më ishte shuar e fuqia do m’ishte larguar.


26 Ndaj më ke ushqyer përmes begatisë Tënde me ushqimin e të Mirit, të Butit; këtë ma ke bërë nga hiri Yt ndaj meje deri në këtë çast timin. Mirësia Yte s’më mungon, e as mirëbërja Yte s’më lë në pritje. Megjithë këto të tëra, besimi nuk më është forcuar aq sa veten ta liroj për çfarë pëlqehet më shumë nga Ti.


27 Shejtani i ka marrë frenat e mia në dorë përmes mosbesimit dhe sigurisë time të brishtë. Ankohem për fqinjësinë e tij të ligë me mua dhe bindjen e egos time ndaj tij! Të kërkoj që prej sundimit të tij t’më mbrosh, e Të lus që dredhinë e tij të ma largosh!


28 Të kërkoj të ma lehtësosh rrugën drejt rizkut, se Ty Të përket lavdërimi për fillimin Tënd me ndere të pamata dhe frymëzimin Tënd me mirënjohje për mirësinë dhe nderin e bërë! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, dhe lehtësoma rrugën për tek rizku! Kënaqmë me caktimin Tënd për mua, Më ngop me hisen time në atë që më ke ndarë dhe vendose ç’më ka kaluar nga trupi e jeta në udhën e të bindurit Ty!139 Ti, vërtet, je Më i Miri i Furnizuesve!


29 O Zot, kërkoj mbrojtje tek Ti nga Zjarri përmes të cilit je i ashpër ndaj kujt s’Të bindet dhe me të cilin ke kërcënuar atë që nga kënaqësia Jote largohet; nga Zjarri drita e të cilit është errësirë, lehtësimi i të cilit është dhimbje, dhe e largëta e të cilit është pranë; nga Zjarri pjesë të të cilit përpijnë të tjera dhe pjesë të të cilit vihen mbi të tjera;


30 nga Zjarri që i lë kockat të ronitura e njerëzit të pijnë ujë të vluar; nga zjarri që ′nuk e kursen atë që i lutet′,140 nuk ka mëshirë për kë i lyp dhembshuri, dhe s’ka fuqi ta lirojë atë që i përulet dhe i dorëzohet; ai i takon banorët e tij me më të nxehtën që zotëron: dënim të dhimbshëm e lëndim të fortë.


31 Kërkoj mbrojtjen Tënde nga nga akrepat e tij nofullçarë, gjarpërinjtë e tij dhëmbëndarë, dhe pijet e tij, që banuesve të tij ua shqyejnë zorrët e zemrat dhe ua shkulin palcat. Kërkoj udhërrëfim prej Teje tek ajo që do më mbajë larg tij dhe do ta zmbrapsë!


32 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, strehomë prej tij me begatinë e mëshirës Tënde, çliromë nga ngecjet e mia me çlirimin Tënd të mirë, e mos më braktis, O Më i Miri i Strehuesve!


33 O Zot, më ke mbrojtur nga e papëlqyera, më ke dhënë të mirën, Ti bën çfarë do, dhe je i fuqishëm mbi gjithçka.141


34 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij kur të devotshmit përmenden dhe bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij për sa kohë të shkojnë e vijnë nata e dita me një bekim përtëritja e të cilit s’ndërpritet kurrë e numri i të cilit nuk njehsohet dot, një bekim që do të mbushë ajrin dhe përshkojë tokë e qiell!


35 Zoti e bekoftë gjersa të kënaqet mirë dhe Zoti e bekoftë atë e Familjen e tij pas kënaqësisë së mirë me një bekim që s’ka as kufi e as limit të skajshëm! O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


Lutja e tij në kërkimin e më të mirës


1 O Zot, kërkoj prej Teje më të mirën në dijen Tënde, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe cakto për mua më të mirën!


2 Frymëzona me dije të zgjedhim më të mirën e bëje këtë mjet për t’u kënaqur me atë që ke caktuar e nënshtrim ndaj asaj që ke vendosur! Dëboje nga ne dyshimin e mëdyshjes konfirmona me sigurinë e të sinqertëve!


3 Mos na vizito me paaftësi për ta njohur atë që Ti ke zgjedhur, se ndryshe do urrejmë kaderin Tënd, mospëlqejmë vendin e kënaqësisë Tënde të mirë, dhe anojmë drejt asaj që është më larg nga përfundimi i mirë e më pranë të kundërtës së mirëqenies!


4 Na bëj të duam çfarë nuk pëlqejmë në urdhrin Tënd dhe na e lehtëso ç’na duket e vështirë në vendimin Tënd!


5 Frymëzona t’i jepemi asaj që e sjell mbi ne me vullnetin Tënd, se ndryshe do të duam vonimin e asaj që ke shpejtuar dhe shpejtimin e asaj që ke vonuar, do mospëlqejmë atë që do Ti, e zgjedhim çfarë nuk pëlqen!


6 Vulosna me më të lëvduarën në rezultat dhe më bujaren në përfundim! S’ka dyshim se Ti jep përfitim bujar, dhuron të pamatën, bën çfarë dëshiron, dhe je i fuqishëm mbi gjithçka.


Lutja e tij kur kaplohej ose shihte dikë të kaplohej me turpin e mëkatit


1 O Zot, Ty të përket lavdërimi për të mbuluarit Tënd pas dijenisë Tënde dhe faljen Tënde pas vetëdijes Tënde! Çdonjë nga ne ka kryer faje, por Ti s’ia nxore namin, ka kryer gjëra të pahijshme, por Ti s’e turpërove, dhe i ka fshehur punët e këqija, por Ti nuk e tregove.


2 Sa janë veprat e ndaluara nga Ti që ne i kemi kryer, urdhëresat treguar ne nga Ti që i kemi shkelur, veprat e këqija që kemi fituar, shkeljet që kemi kryer! Ti i sheh ato me përjashtinë e të gjithë vëzhguesve; dhe ke fuqinë t’i nxjerrësh sheshit përmbi gjithë të pushtetshmit! Duke na dhënë neve siguri u ke vënë perde syve të tyre dhe ua ke taposur veshët.


3 Ndaj bëji gjërat e turpshme që ke mbuluar dhe realitetin e brendshëm që ke fshehur paralajmërim për ne, frenues të tipareve të këqija dhe kryerjes së shkeljeve, dhe mund drejt pendesës që fshin [mëkate] e rrugës së lëvdueshme!


4 Afroje kohën e përpjekjes e mos na vizito me pavëmendshmëri ndaj Teje! S’ka dyshim se jemi përgjëruesit e Tu, të penduarit nga mëkatet.


5 Dhe bekoji të zgjedhurit e Tu, O Zot, nga krijimi Yt, Muhammedin dhe pasardhësit e tij, miqtë e përzgjedhur ndër krijesat e Tua, të dëlirët, e na bëj dëgjues dhe të bindur të tyre, ashtu siç ke urdhëruar!


Lutja e tij në kënaqje kur vështronte shokët e kësaj bote


1 Lavdërimi i përket Zotit në përputhje me vendimin e Zotit! Dëshmoj se Zoti ua ka ndarë rizqet shërbëtorëve të Vet me drejtësi dhe ka ndërmarrë begatimin e mbarë krijimit të Tij.


2 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, mos më tundo mua me ç’u ke dhënë krijesave të Tua e as ato me çfarë më ke kursyer mua. Se ndryshe do t’i kem zili e do të Ta përçmoj vendimin!


3 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, gëzoma shpirtin përmes urdhrit Tënd, zgjeroma gjoksin me rastet e vendimit Tënd, jepmë besim, përmes të cilit ta pranoj se urdhri Yt rrjedh veç për më të mirën, e bëma mirënjohjen ndaj Teje për ç’më ke marrë më të bollshme se mirënjohjen time ndaj Teje për ç’më ke dhënë!


4 Ruamë nga të menduarit e çfarëdo ultësie tek ai që është i skamur ose të menduarit e ndonjë epërsie tek ai që është i kamur, se fisnik është ai që bindja ndaj Teje e ka fisnikëruar dhe i lartësuar është ai që të adhuruarit Tënd e ka lartësuar!


5 Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, jepna të shijojmë pasuri që nuk shterohet, konfirmona me një lartësim që kurrë nuk do humbasë, e na lër të rendim lirshëm në mbretërinë e përjetësisë! S’ka dyshim se Ti je i Vetmi, Uniku, Mbështetësi i Përjetshëm; as ke lindur, e as je lindur, dhe me Ty askush nuk barazohet!


Lutja e tij kur vështronte retë e vetëtimën dhe dëgjonte bubullimën


1 O Zot, këto janë dy nga shenjat e Tua dhe dy nga ndihmësit e Tu. Ato nxitojnë të Të binden me mëshirë bamirëse ose shpagim lëndues, ndaj mos na hidh shi prej tyre reshjet e këqija e mos na vish me to në rrobën e fatkeqësisë!


2 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, na e zbrit dobinë e këtyre reve dhe bekimin e tyre, mënjanoje dëmin dhe lëndimin e tyre, mos na godit përmes tyre me plagë, e mos i lësho jetesës sonë asnjë farmak!


3 O Zot, nëse i ke ndërsyer si shpagim dhe lëshuar në zemërim, kërkojmë mbrojtje me Ty nga zemërimi Yt dhe Të përgjërohemi tek kërkojmë ndjesë! Ndaj drejtoja zemërimin Tënd idhujtarëve dhe ktheja mokrën e shpagimit Tënd heretikëve!


4 O Zot, largoje djerrësinë e tokave tona me ujitjen Tënde, shpërngule keqdashjen nga gjokset tona me furnizimin Tënd, mos na shpërqendro nga Ti me tjetër përveç Teje, dhe mos e hiq asnjë prej nesh nga lënda e mirësisë Tënde, sepse i pasuri është ai që Ti i ke dhënë pasuri, e i sigurti ai që Ti e ke mbrojtur!


5 Askush nuk zotëron mbrojtje ndaj Teje, e as ndonjë mjet për të Ta penguar ndëshkimin. Ti vendos çfarë dëshiron për kë do Ti dhe urdhëron çfarë dëshiron për kë do Ti!


6 Ndaj Ty Të përket lavdërimi për mbrojtjen tonë nga fatkeqësia dhe Ty Të takon falënderimi për akordimin e bekimeve mbi ne, një lavdërim që do ta lërë pas lavdërimin e lavdëruesve, një lavdërim që do mbushë tokën edhe qiellin!


7 S’ka dyshim se Ti je i Gjithmirësishëm përmes mirësisë së pamatë, Dhënësi i favoreve të begata, Pranuesi i lavdërimit të paktë, Mirënjohësi për pak mirënjohje, Mirëbërësi, Dashamiri, I Hirshmi! Nuk ka Zot veç Teje; tek Ti është kthimi.


Lutja e tij në rrëfimin e mangësive në falënderim


1 O Zot, askush nuk arrin ndonjë kufi në falënderimin Tënd pa arritur nga bamirësia Jote atë që i urdhëron falënderim,


2 e as arrin kush ndonjë gradë në të bindurit Ty, edhe në u mundoftë, pa i mbetur mangut hakut Tënd në sajë të begatisë Tënde.


3 Më falënderuesi prej shërbëtorëve të Tu s’e ka aftësinë të Të falënderojë dhe më adhuruesi prej tyre nuk Të bindet dot.


4 Asnjëri prej tyre s’e ka hak Faljen Tënde, me atë që meriton ose kënaqësinë Tënde të mirë, me ç’i takon.


5 Kur Ti e fal dikë, kjo është nga dorëgjerësia Jote, dhe kur kënaqesh nga dikush, e bën nga begatia Jote.


6 Ti tregon mirënjohje për të pavlerin, të cilit i tregon mirënjohje dhe shpërblen veprën e vogël, në të cilën dikush Të bindet, ashtu që duket sikur falënderimi i shërbëtorëve të Tu për të cilin e ke bërë detyrim shpërblimin e tyre e të madhe pagesën e tyre është çështje nga e cila mund të ishin zmbrapsur pa Ty, ndaj dhe do i shlyesh, dhe shkaku i së cilës nuk është në dorën Tënde, ndaj dhe do i paguash.


7 Jo, Zoti im, Ti ke patur pushtet mbi çështjen e tyre përpara se ata të kishin fuqi të T’adhuronin, dhe ua ke përgatitur shpërblimin përpara se të fillonin të Të bindeshin; dhe kjo pasi shprehia Jote është dhurim begatie, zakoni Yt bamirësi, rruga Jote falje.


8 Ndaj, të gjitha krijesat dëshmojnë se s’i hyre në hak atij që dënove dhe japin dëshmi se i dhuron begati atij që Ti e fal. Çdonjëri e pranon se i mbetet mangut asaj që Ti meriton.


9 Të mos i kishte shmangur nga të bindurit Ty Shejtani, asnjë i pabindur s’do ishte mosbindur, dhe të mos ua tregonte të rremen në përgjasimin e së vërtetës asnjë devijues s’do ishte shmangur nga rruga Jote.


10 Lavdi paç, pra! Sa e shfaqur bujaria Jote në trajtimin e kujt Të bindet apo mosbindet! Ti i tregon mirënjohje të bindurit për atë që Ti vetë ia kryen, e i jep prehje të pabindurit te ajo në të cilën mund ta nxitosh.


11 Ti i jep secilit prej tyre atë që s’e ka hak, e i fal begati çdonjërit aty ku veprat i mbeten mangut.


12 Sikur t’ia kundërpeshoje shërbëtorit të bindur atë që ia ke kryer Vetë, ai do rrezikonte humbjen e shpërblimit Tënd e do i shihte fundin favorit Tënd, por me bujarinë Tënde ia ke paguar një periudhë të shkurtër e të shueshme me një të zgjatur e të amshueshme, e një kufi të afërt e të zhdukshëm me një të gjatë e të qëndrueshëm.


13 Atëherë Ti nuk e vizitove me larje hesapesh për rizkun Tënd, përmes të cilit mori forcë që të Të bindej e as nuk e detyrove të bënte hesape për organet që përdori për të gjetur mjete drejt faljes Tënde. Sikur t’ia bëje këtë, ajo do t’ia shqiste gjithçka për të cilën pat punuar e çdo gjë për të cilën qe ushtruar si pagesë për më të voglën prej mirësive dhe butësive të Tua, dhe do mbetej peng përpara Teje për të tjerat favore të Tua. Si mundet, pra ai, të meritojë diç nga shpërblimi Yt? Si vallë, si?


14 Kjo, Zoti im, është gjendja e atij që Të bindet dhe rruga e kujt Të adhuron. Ndërsa atë që urdhrit Tënd s’i bindet dhe u bie ndesh ndalimeve të Tua, Ti s’e ngut për te shpagimi Yt, që ndofta të kërkojë ta zëvendësojë gjendjen e të mosbindurit Ty me gjendjen e rikthimit kah bindja Jote, ndonëse, që nga koha kur nisi të Të mosbindej, ai meritoi çdo dënim që u ke përgatitur të gjitha krijesave të Tua.


15 Përmes çdo ndëshkimi që ia ke kursyer dhe çdo dënimi hakmarrës e shpagues që ia ke shtyrë, Ti je përmbajtur nga e drejta Jote dhe ke treguar kënaqësi të mirë në vend të asaj që ke obliguar.


16 Kush, pra Zoti im, është më bujar se Ti? E kush më i mjerë se ai që shkatërrohet edhe përpos Teje? Kush, pra vallë? Ti je tepër i bekuar për t’u përshkruar me diç tjetër veç bamirësisë e tepër bujar për t’iu druajtur tjetërçkaje nga Ti veç drejtësisë! Nuk ka frikë se do të jesh i padrejtë ndaj atij që Të mosbindet, e asfarë droje se do shpërfillësh të shpërblyerit e kujt Të kënaq. Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, jepma shpresën, dhe më rrit në atë nga udhërrëfimi Yt me të cilën të jem i suksesshëm në punët e mia! S’ka dyshim, Ti je i Butë, Bujar.


Lutja e tij kur kërkonte falje për fajet ndaj shërbëtorëve të Zotit dhe të mbeturit mangut të drejtave të tyre, dhe që qafa t’i çlirohej nga Zjarri


1 O Zot, Të kërkoj ndjesë për personin e shkelur në praninë time të cilin nuk e kam ndihmuar, nderin që më është bërë për të cilin nuk ktheva falënderim, keqbërësin që më kërkoi ndjesë e të cilin nuk e ndjeva, nevojtarin që kërkoi nga unë e mbi veten s’e pëlqeva, të drejtën e një besimtari që ka te unë një hak të detyrimtë të cilin s’e përmbusha, fajin e një besimtari që m’u bë i dukshëm dhe të cilin nuk e fsheha, dhe çdo mëkat që më doli përpara e të cilin dot s’e shmanga.


2 Kërkoj ndjesë, Zoti im, për të gjitha këto dhe të ngjashmet, me një kërkim ndjese plot brejtje që të shërbejë si paralajmërim ndaj të ngjashmeve gjëra që më presin.


3 Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe bëma brejtjen për rrëshqitjet ku kam rënë dhe vendosmërinë për t’u përmbajtur nga veprat e këqija që më dalin para një pendesë që do të Ta bëjë dashurinë për mua detyrë O dashurues i atyre që pendohen!


Lutja e tij në kërkim faljeje dhe mëshire


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, thema pasionin nga çdo gjë e ndaluar, hiqma dëshirën për çdo lloj mëkati, dhe pengomë nga të dëmtuarit e çdo besimtari e besimtareje, dhe muslimani e muslimaneje!


2 O Zot, nëse ndonjë nga shërbëtorët e Tu më lëndon në ç’ke ndaluar ose më dhunon në atë që s’ke lejuar, dhe nëse ndërron jetë me ankesën time ose kam ndonjë ankesë ndaj tij kur është gjallë, jepi ndjesë për atë që më ka bërë dhe falja atë, përmes së cilës më ktheu shpinën! Mos heto prej tij se ç’më ka shkaktuar dhe mos e zbulo me ç’gjë fitoi nga unë! Bëma dorëhapjen në të falurit e shërbëtorëve të tillë dhe ndihmesën time në bamirësi ndaj tyre bamirësinë më të kulluar të bamirësve e dhuratën më të lartë të atyre që Të kërkojnë afri!


3 Shpërblema faljen e tyre nga unë, me faljen Tënde dhe lutjen time për ta, me mëshirën Tënde që secili prej nesh të fitojë lumturi nga begatia Jote dhe çdonjëri të arrijë shpëtim, nga mirësia Jote!


4 O Zot, në pastë ndonjë nga shërbëtorët e Tu, të cilin e gjen një e keqe për shkakun tim, e prek ndonjë lëndim nga ana ime, e mposht ndonjë faj përmes meje a prej meje, dhe në dështofsha të kujdesem për hakun e tij ose të kaloj përpara tij [në ahiret] me ankesën e tij, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, bëje të kënaqur me mua nëpërmjet pasurisë Tënde, dhe jepja hakun e plotë nga Vetë Ti!


5 Mbromë, pra nga ç’dikton vendimi Yt dhe shpëtomë nga ç’vendos drejtësia Jote, se fuqia ime s’e mbart dot shpagimin Tënd e bindja ime s’e përballon pakënaqësinë Tënde! Nëse më shlyen sipas hakut, do më shkatërrosh, e nëse s’më mbulon me mëshirën Tënde, do më asgjësosh.


6 O Zot, Të lyp që të japësh, Zoti im, atë, dhënia e së cilës nuk do të Të pakësojë, dhe të lyp ta mbash atë, dhënia e së cilës nuk do të Të rëndojë:


7 Zoti im, Të kërkoj ta japësh nefsin tim, të cilin nuk e ke krijuar që t’i rrish larg së keqes apo të gjesh shtegun për te fitimi. Jo, Ti e solle që të tregosh fuqinë Tënde mbi sojin e tij dhe të sigurosh argument për llojin e tij.


8 Po Të kërkoj të m’i bartësh ato mëkate, bartja e të cilave më rëndon së tepërmi dhe kërkoj ndihmë prej Teje në atë, pesha e së cilës më shtyp përtokë.


9 Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, jepma shpirtin tim megjithë keqbërjen e tij, dhe caktoje mëshirën Tënde të ma barti barrën! Sa keqbërës ka pushtuar mëshira Jote! Sa fajtorë ka rrokur falja Jote!


10 Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe bëmë modelin e atij që e ke mëkëmbur përmes durimit Tënd nga gjymtitë vdekjeprurëse të Lajmëtarëve dhe shpëtuar nëpërmjet suksesdhënies nga fatkeqësitë e koklavitura të mëkatarëve, që të mund të ngrihem i lirë nga falja Jote prej vargonjve të pakënaqësisë Tënde dhe i çliruar nga bamirësia Jote prej litarëve të drejtësisë Tënde!


11 Pa dyshim, nëse e bën këtë, Zoti im, do ia kesh bërë dikujt që nuk e mohon ta ketë hak dënimin Tënd apo e lan veten nga të merituarit e shpagimit Tënd.


12 Bëje këtë, Zoti im, për dikë frika e të Cilit ndaj Teje është më e madhe se ëndja për të nga Ti, pashpresa e të cilit për çlirim është më e fortë se shpresa e tij për shpëtim! Jo se pashpresa e tij është dëshpërim, apo pritshmëria e tij zhgënjim. Jo, por veprat e tija të mira janë të pakta në mesin e veprave të këqija dhe argumentet e tija janë të brishta karshi asaj që meritojnë punët e tija.


13 Por Ti, Zoti im, je i denjë që punëmirët të mos zhgënjehen rreth Teje dhe mëkatarët të mos e humbin shpresën tek Ti, se Ti je Zoti Fuqiplotë që s’ia kursen begatinë e Vet askujt dhe s’ia merr hakun e plotë askujt.


14 E lartmadhëruar është përmendja Jote përmbi ata që përmenden! Të shenjtë janë emrat e Tu përtej atyre që përshkruhen! I hapur është favori Yt mes të gjitha krijesave! I Yti është falënderimi për këtë, O Zot i botëve!


Lutja e tij kur i njoftohej vdekja e dikujt ose kujtonte vdekjen


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, kursena nga pritshmëritë e bëra tërkuzë dhe na i prit shkurt përmes sinqeritetit të veprave, që të mos shpresojmë në pritje për të plotësuar një orë pas një tjetre, mbyllur një ditë pas një tjetre, ngjitur një frymë pas një tjetre, ose kapërcyer një hap me një tjetër!


2 Ruajna nga mashtrimet e pritshmërive, na bëj të sigurt nga të këqijat e tyre, na e nxirr vdekjen përpara sysh dhe mos e lër të kujtuarit tonë të saj të shkojë e vijë!


3 Caktona nga mesi i punëve të mira një punë, përmes të cilës kthimi tek Ti do na duket i ngadaltë dhe bashkimin me Ty ta dëshirojmë me ëndje, në mënyrë që vdekja të na jetë banesa intime me të cilën jemi intimë, vendi i njohur për të cilin kemi mall, dhe i afërmi, ardhjen e të cilit e duam!


4 Kur të na e sjellësh dhe të na e zbresësh, na bëj të kënaqemi me të si vizitore, rehatona me arritjen e saj, mos na mjero me pritjen e saj, mos na degrado me vizitën e saj, dhe caktoje ndër portat drejt faljes Tënde e çelësat drejt mëshirës Tënde!


5 Na bëj të vdesim të udhëzuar, jo të humbur, të bindur, jo kryelartë, pendestarë, jo të pabindur a kokëfortë, O Ai që garanton shpërblimin e punëmirëve dhe synon t’ua ndreqë punën të prishurve!


Lutja e tij në kërkim mbulimi dhe mbrojtjeje


1 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, shtroma shtratin e nderit Tënd, sillmë te krojet e mëshirës Tënde, vendosmë në mesin e Kopshtit Tënd, mos më vulos me refuzim prej Teje, mos më privo me zhgënjim nga Ti,


2 mos m’i bëj hesapet për çfarë kam kryer, mos më llogarit me atë që kam fituar, mos ma shpalos atë që kam fshehur, mos ma nxirr sheshit çfarë kam mbuluar, mos m’i pesho veprat në peshoret e drejtësisë, dhe mos m’ua trego haberet syve të turmës!


3 Fshih prej tyre gjithçka që, po të shpalosej, do më turpëronte dhe palos përpara tyre gjithçka që do më bashkonte me turp ndaj Teje!


4 Fisnikëroma gradën me pëlqimin Tënd të mirë, përsosma nderin me faljen Tënde, renditmë mes atyre të së djathtës, drejtomë në shtigjet e të sigurtës, vërmë në mizërinë e ngadhënjimtarëve, e përmes meje harlisi kuvendet e të drejtësishmëve!152 Amin, Zot i botëve!


Lutja e tij pas përfundimit të leximit të Kur’anit


1 O Zot, Ti më ke ndihmuar ta përfundoj Librin Tënd, që e ke zbritur si dritë153 dhe e ke caktuar si mbikëqyrës mbi çdo libër që ke zbritur,154 duke e preferuar mbi çdo rrëfenjë që ke treguar,155


2 ndarës, me të cilin ke ndarë hallallin Tënd nga harami Yt,156 një Kur’an, përmes të cilit ke bërë të qarta qasjet ndaj urdhëresave të Tua,157 një libër, që e ke spikatuar shumë dallueshëm për shërbëtorët e Tu,158 një shpallje, që e ke zbritur, një zbritje, mbi pejgamberin Tënd Muhammed159 (bekimet e Tua qofshin mbi të dhe Familjen e tij).


3 Ti e caktove atë dritë, me ndjekjen e të cilës mund të udhëzohemi nga errësirat e gabimit dhe injorancës,160 shërim për atë që ia vë veshin për ta dëgjuar me të kuptuarit e dëshmimit,161 peshues të drejtë gjuha e të cilit nuk i shqitet së vërtetës,162 dritë udhërrëfimi prova e të cilës nuk shuhet para dëshmuesve,163 dhe fanar shpëtimi, në mënyrë që kush ndreqet në vend nga receta e tij nuk do të humbasë dhe kush kapet pas dorcës së ruajtjes së tij nuk do preket nga duart e belave.


4 O Zot, meqë na ke dhënë ndihmë ta recitojmë dhe ua ke lëmuar gjuhëve tona ashpërsinë përmes bukurisë së shprehjes së tij, vendosna mes atyre që e zbatojnë siç duhet zbatuar, Të shërbejnë duke iu përmbajtur nënshtrueshëm tekstit të palëkundshëm të vargjeve të tij, dhe kërkojnë strehë si tek pranimi i pjesëve të shumëkuptimta ashtu edhe sqarimet e shenjave të tija të qarta!


5 O Zot, Ti ia zbrite pejgamberit Tënd Muhammed (Zoti e bekoftë atë dhe familjen e tij) në formë të përmbledhur, e frymëzove me shkencën e çudive të tij për ta përplotësuar, na bëre trashëguesit e diturisë së tij si interpretues,164 na bëre t’ia kalojmë injorantit rreth dijes së tij, e na dhe fuqi mbi të për t’u ngritur përmbi ata që s’e mbartin dot.


6 O Zot, ashtu siç na i ke caktuar zemrat si mbartëse të tij dhe na e ke bërë të ditur me mëshirën Tënde fisnikërinë dhe shkëlqyeshmërinë e tij, ashtu bekoje edhe Muhammedin, predikuesin e tij, dhe Familjen e tij, rojtarët e tij, dhe vendosna mes atyre që dëshmojnë se ka ardhur nga Ti, që dyshimi i të dëshmuarit për atë të mos na sulmojë, apo shmangia nga udha e tij e drejtë të mos na lëkundë!


7 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe bëna prej atyre që kapen fort pas litarit të tij, synojnë limanin nga dykuptimësitë e tij në kështjellën e tij të fortifikuar, prehen në hijen e krahut të tij, gjejnë udhërrëfim në ndriçimin e mëngjesit të tij, ndjekin shkëlqimin e zbulesës së tij, marrin dritë nga kandili i tij, e s’lusin udhëzim nga asnjë tjetër!


8 O Zot, ashtu sikurse përmes tij e ke vendosur Muhammedin fanar për tek Ti dhe përmes Familjes së tij ke bërë të qarta rrugët e mirëpëlqimit Tënd drejt Teje, ashtu bekoje dhe Muhammedin e Familjen e tij dhe na e bëj Kur’anin ndërmjetësin për tek pozitat më fisnike të nderimit Tënd, shkallë përmes të cilës të mund të ngjitemi te vendi i sigurisë, shkak për t’u shpërblyer me shpëtim në Rrafshinën e Ringjalljes, dhe mjet përmes të cilit të arrijmë harenë e Shtëpisë së Përhershmërisë!


9 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, lehtësojena përmes Kur’anit peshën e mëkateve të rënda, jepna cilësitë e shkëlqyera të të përzotshmëve, e na bëj të ndjekim shtigjet e atyre që qëndruan para Teje në rojet e natës dhe fundet e ditës,165 që të na dëlirësh nga çdo fëlliqësi përmes pastrimit të tij dhe na bëj të ndjekim shtigjet e atyre që kanë marrë ndriçim nga drita e tij dhe pritshmëria s’i ka hutuar nga veprat, duke i zhvoshkur me mashtrimet e gabimeve të tyre!


10 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe na e cakto Kur’anin mik intim në hijet e netëve dhe rojtar ndaj cytjeve të Shejtanit e mendimeve ngatërruese, për këmbët tona pengesë nga kalimi në vepra mosbindjeje, për gjuhët tona heshtës pa lëndim që pengon zhytjen në të gënjeshtrën, për gjymtyrët tanë frenues nga kryerja e mëkateve, dhe për hetimin e vëmendshmërisë të mbështjellë në pavëmendshmëri shpështjellës, që t’ua ngjitësh zemrave tona të kuptuarit e çudive të Kur’anit dhe parabolat e tija frenuese që malet e palëkundshme në tërë fortësinë e tyre qenë tepër të dobët t’i mbanin!166


11 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e nëpërmjet Kur’anit bëje të përhershme drejtësishmërinë e veteve tona të jashtme, pengoji idetë e mendimeve ngatërruese nga shëndeti i mendjeve tona më të brendshme, na e shpëlaj pisllëkun e zemrave dhe nyjet e mëkateve të rënda, na i mblidh çështjet e shpërhapura, shuana etjen e të nxehtit djegës në vendqëndrimin e paraqitjes tek Ti, dhe vishna në rrobat e sigurisë Ditën e Tmerrit më të Madh në ngritjen tonë!167


12 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e nëpërmjet Kur’anit ndreqe mungesën tonë - skamjen tonë në varfëri - çoji drejt nesh rehatitë e jetës dhe një bollëk furnizimesh të plota, mënjanoji tiparet e qortueshme dhe cilësitë morale të ulëta, e ruana nga gropa e mosbesimit dhe motivet e hipokrizisë, që Kur’ani të na jetë në ringjallje prijës drejt mirëpëlqimit Tënd dhe kopshteve të Tua, në këtë botë mbrojtës ndaj pakënaqësisë Tënde dhe shkeljes së kufijve të Tu dhe për atë që me Ty është dëshmitar përmes quajtjes të hallallit hallall dhe quajtjes të haramit haram!


13 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e nëpërmjet Kur’anit lehtësojua shpirtrave tanë në vdekje pikëllimin e çuarjes,168 përpjekjen e rënkimit, dhe vazhdimin e kërcëllimës, kur shpirtrat {të arrijnë në grykë e të thërritet: ′A ka shërues?′};169 kur engjëlli i vdekjes ta zbulojë veten që t’i mbërthejë nga prapa perdeve të të padukshmeve, duke u lëshuar nga harqet e fateve shigjetat e tmerrit të ndarjes vetmitare, dhe duke u përzier nga vdekja e papritur një kupë të helmuar deri në shije; e kur nisja dhe lirimi për në ahiret të na afrohet, veprat bëhen jakë rreth qafave,170 ndërsa varret limani deri në vaktin e caktuar të Ditës së Takimit!


14 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, na e bëj të bekuar mbërritjen në shtëpinë e ronitjes dhe banesën e zgjatuar mes shtresave të tokës, na i cakto varret, pas ndarjes nga kjo botë, më të mirat ndalesa të ndërmjetme, na e zgjero me mëshirën Tënde ngushtinë e varreve, dhe mos na turpëro mes të pranishmëve në Ringjallje përmes mëkateve tona rrënuese!


15 Nëpërmjet Kur’anit ki mëshirë për ultësinë e pozitës sonë në vendqëndrimin e paraqitjes tek Ti, na i forco këmbët nga rrëshqitjet gjatë lëkundjes së urës përmbi skëterrë ditën e kalimit përmbi të, na e ndriço errësirën e varreve përpara Ngritjes, e shpëtona nga çdo pikëllim në Ditën e Ringjalljes dhe nga vështirësitë e tmerreve në Ditën e Belasë!


16 Na i zbardh fytyrat ditën kur fytyrat e keqbërësve nxihen171 gjatë Ditës së Brejtjes dhe Brengosjes, cakto dashuri për ne në gjokset e besimtarëve, dhe mos na e bëj jetën të mundimshme!


17 O Zot, bekoje Muhammedin, shërbëtorin dhe të dërguarin Tënd, ashtu siç e përcolli mesazhin Tënd, e zbatoi urdhrin Tënd, dhe i këshilloi shërbëtorët e Tu!


18 O Zot, Ditën e Ringjalljes bëje Pejgamberin tonë (bekimet e Tuaja qofshin mbi të dhe Familjen e tij) më të afërtin ndaj Teje në ndenjë, më të aftin ndër ata që rrinë para Teje në ndërmjetësim, më të madhin e tyre tek Ti në madhështi, e më të shquarin e tyre tek Ti në rang!


19 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, fisnikëroja ngrehinën, madhëroja provën, rëndoja peshoren, pranoja ndërmjetësimin, afroja ndërmjetësinë,172 zbardhja fytyrën, plotësoja dritën dhe ngritja gradën!


20 Na bëj të jetojmë sipas Sunnetit të tij, na bëj të vdesim në besimin e tij, na merr në rrugën e tij, na bëj të ecim në udhën e tij, vendosna mes njerëzve që i binden, mblidhna në grupin e tij, prina tek Haudi i tij,173 e na jep të pijmë nga kupa e tij!


21 Dhe bekoje Muhammedin e Familjen e tij, me një bekim përmes të cilit do ta ngresh tek më e shkëlqyera e të mirës Tënde, begatisë Tënde dhe bujarisë Tënde që ai shpreson! Ti je Zotërues i mëshirës së pakufi dhe begatisë bujare.


22 O Zot, shpërbleja atij për mesazhet e Tua që solli, shenjat e Tua që përcolli, këshillën e mirë që u dha shërbëtorëve të Tu, dhe përpjekjen që ndërmori në rrugën Tënde, me më të mirën që ke shpërblyer ndonjë engjëll Tëndin të afruar dhe pejgamber Tëndin të dërguar e të zgjedhur! Dhe paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe Familjen e tij, të mirët, të dëlirët!


Lutja e tij kur shihte hënën e re


1 O krijesë e bindur, shpejtuese dhe e palodhur, frekuentuese e vilave të vendimit,174 rrotulluese në sferën e sundimit!


2 I besoj Atij që ndriçon errësira përmes teje, u bën dritë me ty hijeve të çullta, të ka caktuar ndër shenjat e mbretërisë së Tij dhe treguesit e autoritetit të Tij, të ka nënshtruar me zmadhim e zvogëlim, lindje e perëndim, ndriçim dhe eklipsim. Në të gjitha këto i bindesh Atij, e gatshme ndaj vullnetit të Tij.


3 Lavdi pastë! Sa e mrekullueshme ajo që ka rregulluar për gjendjen tënde! Sa subtile ajo që ka bërë për detyrën tënde! Ai të ka bërë çelës për një muaj të ri dhe gjendje të re.


4 Ndaj i kërkoj Allahut, Zotit tim e Zotit tënd, Krijuesit tim e Krijuesit tënd, Përcaktuesit tim e Përcaktuesit tënd, Formëdhënësit tim e Formëdhënësit tënd, ta bekojë Muhammedin dhe Familjen e tij e të të caktojë hënë bekimesh që ditët nuk i fshijnë dhe dëlirësie që mëkatet nuk e ndotin;


5 hënë sigurie nga dëmet e mbrojtjeje nga ligësitë; hënë mbarësie - pa fatkeqësi, mbrothësie të pashoqëruar me hall, lehtësie të papërzier me vështirësi, mirësie të panjollosur me ligësi; hënë sigurie dhe besimi, favori e mirëbërjeje, ruajtjeje dhe nënshtrimi!


6 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, vendosna me më të kënaqurit e atyre mbi të cilët është ngritur hëna, më të dëlirët e atyre që e kanë shikuar, më fatlumët e atyre që Të kanë adhuruar nën Të; jepna sukses [në muajin e ri] që të pendohemi, ruana në të nga veprat e këqija, mbrona në të nga ndjekja e të mosbindurit Ty,


7 na ndaj në të falënderim për nderin Tënd, vishna në të me parzmoret e mirëqenies, dhe plotësoje për ne mirësinë Tënde duke na e përsosur bindjen ndaj Teje! S’ka dyshim, Ti je i Gjithmirësishëm, Lavdiplotë. Dhe bekoje Muhammedin e Familjen e tij, të mirët, të dëlirët.


Lutja e tij në ditën e ndërprerjes së agjërimit dhe të premten


Kur mbaronte namazin, ai rrinte në vend, i drejtuar nga kibla dhe thoshte:


1 O Ai që e mëshiron atë, ndaj të cilit shërbëtorët s’kanë mëshirë!


2 O Ai që pranon atë, të cilin qytetet s’e pranojnë!


3 O Ai që s’i përbuz ata që kanë nevojë për ‘Të!


4 O Ai s’e zhgënjen atë që i lutet!


5 O Ai që s’ua godet vetullën me refuzim guxuesve ndaj Tij!


6 O Ai që mbledh atë pak që i jepet dhe tregon mirënjohje për atë hiç që i bëhet!


7 O Ai që tregon mirënjohje për të voglën e shpërblen me të madhen!


8 O Ai që i afrohet atij, i cili i afrohet!


9 O Ai që fton për tek Vetja atë që ia kthen kurrizin!


10 O Ai që s’e ndryshon favorin196 dhe nuk turret në dënim!


11 O Ai që e bën veprën e mirë të mbartë fryt që ta bëjë të rritet, dhe e kapërcen veprën e keqe që ta fshijë tutje!


12 Shpresat kthehen me nevoja të plotësuara pa arritur shtrirjen e bujarisë Tënde, kupat e kërkesave mbushen përplot me rrëkenë e dorëgjerësisë Tënde, dhe atributet ndahen copë pa Ta arritur dot përshkrimin. Sepse Ty Të përket lartmadhëria më e lartë përmbi gjithçka të lartë, dhe madhështia më e lavdishme përtej çdo madhështie!


13 Gjithçka e madhërishme është e vogël para Teje, gjithçka e spikatur është e ulët bri spikatjes Tënde! Ata që arrijnë kënd tjetër veç Teje zhgënjehen, ata që i paraqiten një tjetri nga Ti kanë humbur, ata që rrinë me kënd tjetër veç Teje janë shuar, dhe ata që tërhiqen - përveç të tërhequrve te begatia Jote - janë shkretuar!


14 Dera Jote u rri hapur përgjëruesve, Bujaria Jote u jepet falas kërkuesve, E ndihma jotë u qëndron pranë ndihmëkërkuesve!


15 Pritësit nuk zhgënjehen nga Ti, ata që Të paraqiten s’i dëshpërohen dhënies Tënde, ndjesëkërkuesit nuk mjerohen me shpagimin Tënd!


16 Rizku Yt u shpërndahet atyre që s’Të binden, butësia Jote u shfaqet atyre që Të armiqësohen, shprehia Jote është mirëbërje ndaj keqbërësve, dhe zakoni Yt është t’i kursesh shkelësit, aq sa mosngutja Jote i mashtron nga të kthyerit, dhe mosvërejtja Jote i pengon nga të ndërprerit!


17 Ti vepron pa ngut ndaj tyre që t’i kthehen urdhrit Tënd dhe nuk i vëren ata i bindur në përhershmërinë e mbretërisë Tënde, prandaj e vulos me lumturi të denjin për atë dhe e braktis në mjerim të denjin për atë!


18 Të gjithë ata vijnë tek vendimi Yt, punët e tyre i kthehen urdhrit Tënd; autoriteti Yt nuk dobësohet nga afati i tyre i tendosur, argumenti Yt nuk rrëzohet nga mosmarrja e tyre nga pas me ngut.


19 Prova Jote është e vendosur, pa u rrëzuar kurrë, autoriteti Yt i ngulitur, pa u hequr kurrë. Trishtimi i përhershëm i përket atij që Të largohet, zhgënjimi harrues kujt zhgënjehet nga Ti, dhe mjerimi më i mjerë kujt mashtrohet rreth Teje!


20 Sa shumë do vërtitet në ndëshkimin Tënd! Sa gjatë do ta frekuentojë dënimin Tënd! Sa i largët fundi i tij i skajshëm nga lehtësimi! Sa do t’i dëshpërohet një daljeje më të lehtë! [këto] si drejtësi nga vendimi Yt (Ti në të nuk je i padrejtë!), dhe ndershmëri nga gjykimi Yt (Ti me të s’vepron gabueshëm!).


21 Ti i ke mbështetur argumentet, i ke sprovuar përligjjet, ke filluar me kërcënime, ke treguar butësi me inkurajim, ke shtruar parabola, e ke bërë të gjatë pushimin, të shtyrë, ndërkohë që je i aftë për ta shpejtuar, dhe ke vepruar pa ngut, kur je përplot me realizim të shpejtë!


22 Nuk është për shkak të paaftësisë ngadalësia Jote, dobësisë lënia pushim nga Ti, pavëmendshmërisë të përmbajturit Tënd, e as shtirjes të priturit Tënd! Por që argumenti Yt të jetë më përmbyllës, bujaria Jote më e përsosur, mirëbërja Jote më shteruese e nderi Yt më i plotë! E gjitha kjo ishte dhe ka qenë përherë, është dhe do jetë gjithmonë.


23 Argumenti Yt është tepër i madh që t’i përshkruhet tërësia, Lavdia Jote është tepër e lartësuar që të kufizohet në bërthamë, Nderi Yt është tepër i bollshëm që t’i njehsohet krejtësia, Mirëbërja Jote tepër e begatë që të jepen falënderime për më të paktën e saj!


24 Shushatja më ka penguar nga lavdërimi Yt, frenimi më ka shfuqizuar nga madhërimi Yt, dhe e shumta që mund të bëj është ta pranoj pamundësinë, jo nga dëshira, Zoti im, por nga paaftësia.


25 Ja ku jam, pra: Të kthehem duke u ofruar, dhe Të kërkoj mbështetje të mirë Ndaj, bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, dëgjomi fjalët e pëshpëritura, plotësoma lutjen, mos ma vulos ditën me zhgënjim, mos ma godit vetullën me refuzim kërkese, dhe fisnikëroma ardhjen nga Ti e rikthimin për tek Ti! Vërtet, Ti nuk shtrëngohesh nga ajo që dëshiron, e as je i paaftë për atë që Të kërkohet! Ti je i fuqishëm mbi gjithçka,197 dhe ′nuk ka as forcë e as fuqi përveçse në Zotin, të Lartmadhëruarin, Fuqiplotin!′198


Lutja e tij Ditën e Kurbanit dhe të premten


1 O Zot, kjo është ditë e bekuar dhe fatlume, kur muslimanët mblidhen në viset e tokës Tënde. Mes tyre është kërkuesi, synuesi, lutësi, i frikuari, e Ti ua mbikëqyr nevojat. Ndaj Të kërkoj për dorëgjerësinë dhe bujarinë Tënde - dhe për Ty është e lehtë ajo që Të kërkoj! - që ta bekosh Muhammedin dhe Familjen e tij.


2 Dhe Të kërkoj, O Allah, Zoti ynë - se e Jotja është mbretëria e i Yti lavdërimi; nuk ka zot veç Teje, Përdëllitësit, të Dhembshurit, Gjithëdashësit, të Butit, Zotëruesit të madhështisë e bujarisë, Sajuesit të qiejve dhe tokës - kurdo që të ndash mes shërbëtorëve të Tu besnikë hajr, mirëqenie, bekim, udhëzim, punë në bindje ndaj Teje, ose hajr përmes të cilit je i mirësishëm ndaj tyre duke i udhëzuar drejt Teje, ose i ngre një gradë më lart tek Ti, apo u jep të mirën e dynjasë ose ahiretit, që të ma japësh të bollshme hisen ndarjen e saj.


3 Dhe Të kërkoj, O Zot - se e Jotja është mbretëria e i Yti lavdërimi; nuk ka zot veç Teje - që ta bekosh Muhammedin, shërbëtorin tënd dhe të dërguarin Tënd, të dashurin Tënd dhe mikun Tënd të përzgjedhur, të zgjedhurin Tënd nga mesi i krijimit Tënd, dhe Familjen e Muhammedit, të përzotshmit, të pastrit, të zgjedhurit, me një bekim që s’ka askush fuqi ta numërojë, veç Teje, që të na shoqërosh me më të drejtësishmit e shërbëtorëve të Tu besnikë që Të luten sot - O Zot i botëve! - e që të na falësh ne dhe ‘ta! {Sigurisht, Ti jë i fuqishëm mbi gjithçka}.253


4 O Zot, Ty Ta drejtoj nevojën time dhe Ty Ta parashtroj varfërinë, skamjen e mjerimin tim, sepse i besoj më shumë faljes dhe mëshirës Tënde sesa veprave të mia. Falja Jote dhe mëshira Jote janë më të pamata se mëkatet e mia. Ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, dhe kujdesu për plotësimin e çdo nevoje time me pushtetin Tënd mbi të, lehtësinë e saj për Ty, varfërinë time ndaj Teje, dhe lirinë Tënde nga nevoja për mua! Nuk do has në asgjë të mirë veçse përmes Teje, askush veç Teje nuk do më largojë ndonjë të keqe, dhe te askush veç Teje nuk kam shpresë për çështjen time në botën tjetër dhe të këtushmen.


5 O Zot, nëse ndokush ndonjëherë e ka rregulluar, bërë gati, përgatitur, dhe kërpitur veten për t’u pritur nga një krijesë me shpresë mbështetjen dhe shpërblimet e saj, atëherë sot për Ty, Kujdestari im, është rregullimi im, bërja ime gati, përgatitja ime, dhe kërpitja ime, me shpresë faljen dhe mbështetjen Tënde dhe synim arritjen tek Ti dhe çmimi Yt.


6 O Zot, bekoje pra Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit dhe mos ma zhgënje sot shpresën në ‘të! O Ai që nuk mërzitet nga ata që kërkojnë e as pakohet nga ata që e arrijnë dëshirën! nuk kam ardhur përpara Teje me besim në ndonjë vepër të drejtë që kam nisur përpara, e as në ndërmjetësimin e ndonjë krijese tek e cila shpresoj, përveç ndërmjetësimi të Muhammedit dhe Pjesëtarëve të Shtëpisë së tij (paqja Jote qoftë mbi të dhe ta).


7 Të vij duke pranuar mëkatin dhe bërjen keq ndaj vetes. Të vij duke shpresuar në faljen Tënde të bollshme me të cilën i ke falur shkelësit, ndërsa këmbëngulja e tyre e gjatë në mëkat të tmerrshëm nuk Të pengoi nga të kthyerit drejt tyre me mëshirë dhe falje!


8 O Ai, mëshira e të cilit është e gjerë dhe falja e të cilit është e bollshme! O Fuqiplotë! O Fuqiplotë! O Fuqiplotë! O Fuqiplotë! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, kthemu me mëshirën Tënde, ji i butë ndaj meje me begatinë Tënde, dhe hape faljen Tënde mbi mua!


9 O Zot, kjo pozitë i takon mëkëmbësve të Tu, të zgjedhurve të Tu, ndërsa vendet e të besuarve të Tu në gradën e ngritur që ke veçuar për ta janë marrë me forcë!254 Por Ti je Urdhëruesi i kësaj - Urdhri Yt nuk mposhtet dot, e pashmangshmja në sundmin Tënd nuk anashkalohet! Si të duash e kur të duash Ti! Për atë që Ti di më mirë, Ti s’akuzohesh për krijimin Tënd ose vullnetin Tënd! Atëherë miqtë e Tu të përzgjedhur, mëkëmbësit e Tu, u mposhtën, u mundën, u hoqën me forcë; e shohin vendimin Tënd të zëvendësuar, Librin Tënd të shpërfillur, obligimet e Tua të shtrembëruara nga synimet e ligjeve të Tua, dhe Sunnetin e Pejgamberit Tënd të braktisur!


10 O Zot, mallkoji armiqtë e tyre ndër njerëzit e dikurshëm dhe të mëvonshëm, të gjithë të kënaqurit me veprimet e tyre, dhe tërë mbështetësit e ndjekësit e tyre!


11 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit (Ti, vërtet, jë i Gjithëlavdërueshëm, i Gjithëlavdishëm) si bekimi, përshendetjet dhe begatimet e Tua mbi të zgjedhurin Tënd, Ibrahimin dhe njerëzit e Ibrahimit! Dhe shpejtojua lirimin, lehtësimin, ndihmën, forcimin, dhe konfirmimin!


12 O Zot, dhe bëmë një prej atyre që deklarojnë Unitetin Tënd, besojnë në Ty, dhe dëshmojnë për të Dërguarin Tënd e Imamët, ndaj të cilëve ke urdhëruar bindje dhe një prej atyre përmes të cilëve dhe në duart e të cilëve kjo të ndodhë!255 Amin, Zot i botëve!


13 O Zot, asgjë s’e largon zemërimin Tënd përveç butësisë Tënde, asgjë s’e largon pakënaqësinë Tënde përveç faljes Tënde, asgjë nuk dhuron mrojtje nga dënimi Yt përveç mëshirës Tënde, dhe asgjë nuk do më shpëtojë nga Ti përveç të luturit Ty përpara Teje,256 ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, dhe jepna nga ana jote, Zoti im, lehtësim me anë të fuqisë përmes të cilës Ti sjell shërbëtorët e vdekur në jetë dhe ringjall tokat e vdekura.257


14 Mos më shkatërro me mërzi, Zoti im, përpara se të më përgjigjesh dhe të ma bësh të ditur përgjigjen ndaj lutjes time! Lërmë ta shijoj aromën e mirëqenies gjer në fund të afatit tim! Dhe mos ma lër armikn të më përpijë me sy, mos e lër qafën time në pushtetin e tij, dhe mosi jep autoritet mbi mua!


15 Zoti im, nëse Ti më ngre, kush do më rrëzojë? Nëse ti më rrëzon, kush do të më ngrejë? Nëse Ti më nderon, kush do m’poshtërojë? Nëse Ti më poshtëron, kush do t’më nderojë? Nëse Ti më ndëshkon, kush do më mëshirojë? Nëse Ti më shkatërron, cili shërbëtor i Yti do ngrihet kundër Teje apo pyesë për punën e tij? Por unë e di se në vendimin Tënd nuk ka gabim e as ngut në shpagimin Tënd. Se ngutet veç ai që druhet se del huq, e veç i dobëti ka nevojë të hyjë në hak. Por i Tejlartësuar je Ti, Zoti im, lart përmbi këto të gjitha!


16 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, mos më bëj shënjestrën e fatkeqësisë e as objektin e hakmarrjes Tënde, më jep prehje, rehatomë, çliromë nga ngecja ime, e mos më pllakos me një pllakosje në vijim të një pllakosjeje, sepse Ti e ke parë brishtësinë time, pakicën e marifeteve të mia, dhe përgjërimin tim ndaj Teje!


17 Kërkoj mbrojtje tek Ti, Zoti im, nga zemërimi Yt, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e më jep mbrojtje!


18 Kërkoj strehim tek Ti sot nga pakënaqësia Jote, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, e më jep strehë!


19 Të kërkoj siguri nga ndëshkimi Yt, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, e jepmë siguri!


20 Kërkoj udhëzim prej Teje, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e udhëzomë!


21 Kërkoj ndihmë nga Ti, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e ndihmomë!


22 Të kërkoj mëshirë, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e mëshiromë!


23 Kërkoj mjaftueshmëri prej Teje, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e mjaftomë!


24 Kërkoj furnizim nga Ti, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e furnizomë!


25 Kërkoj asistim prej Teje, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe asistomë!


26 Lus falje për gjynahet e mia të shkuara, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij dhe më fal!


27 Të kërkoj të më ruash nga mëkati, ndaj bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij e më ruaj, se nuk do t’i kthehem asgjëje që Ti s’e pëlqen nga unë, në daç Ti!


28 Zoti im! Zoti im! O Gjithdashës! O i Gjithëbutë! O Zotërues i madhështisë dhe bujarisë! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, e dhuromë gjithçka që kërkoj nga Ti, synoj nga Ti, dhe lus nga Ti! Dëshiroje, urdhëroje, dekretoje dhe realizoje! Më jep hajr në atë nga ajo që dekreton! Bekomë në ‘të, ji hirësisht dorëgjerë ndaj meje përmes saj, gëzomë në atë prej saj që më jep, dhe rritmë në begatinë Tënde dhe bollëkun e asaj që është me Ty, sepse Ti je i Pakufi, Bujar! E lidhe këtë me hajrin dhe harenë e ahiretit, O Më i Mëshirshmi imëshiruesve! Pastaj lutuni sipas nevojës dhe dërgoni bekime mbi Muhammedin e Familjen e tij njëmijë herë. Kështu bënte ai (paqe pastë mbi të).


Lutja e tij në shtytjen e dredhisë së armiqve dhe largimin e ashpërsisë së tyre


1 Zoti im, Ti më udhëzove por unë devijova, Ti më paralajmërove po zemra m’u ngurtësua, më sprovove butësisht por unë u mosbinda. Atëherë, kur më bëre ta dij, e kuptova atë, nga e cila kishe larguar, ndaj lypa falje e Ti lëshove, dhe bëra kthesë e Ti mbulove. Ndaj, për Ty, Zoti im, është lavdërimi!


2 U zhyta në luginat e shkatërrimit dhe zura vend në grykat e rrënimit, duke ia zbuluar veten ndëshkimeve të Tua dhe zbritjes së dënimeve të Tua!


3 Ndërmjetësimi im me Ty është teuh?di, shtegu im drejt Teje - të mosshoqëruarit asgjë Ty, dhe mosmarrja e tjetër zoti me Ty; kam shtegtuar tek Ti me nefsin tim - tek Ti është vendshtegtimi për keqbërësin, vendstrehimi për atë që e shkapërderdhi hisën e vet të nefsit dhe kërkon azil.


4 Sa shumë armiq e kanë zhveshur shpatën e hasmërisë ndaj meje, holluar tehun e thikës së tyre për mua, mprehur majën e briskut të tyre për mua, përzier barnat e tyre vrastare për mua, drejtuar shigjetat e tyre të pingulta, s’e lanë syrin e vigjilencës të flërë ndaj meje, dhe menduan fshehtësisht të më vizitonin me diçka të urryer e t’më bënin të gëlltis ujin e hidhur të tëmthit të tyre!


5 Pra Ti e vështrove, Zoti im dobësinë time që t’i duroj barrat shtypëse, paaftësinë time që të ngadhënjej mbi kë kërkon të më luftojë, dhe vetminë time para mizërive të atij që ndaj meje është armiqësor dhe më zë pusi me një molepsje që s’e kam menduar.


6 Ti u ngrite menjëherë të më ndihmoje e ma mblodhe shpinën! Ti e topite briskun e tij për mua, pas një mërie të madhe e vetmove, ma ngrite thembrën kundër tij, dhe e ktheve ndaj tij atë që ai drejtoi vërtik. Pra, Ti e ktheve mbrapsht, me zemërimin e pazbutur, etjen djegëse të pashuar! Me thonjë ndër dhëmbë, ktheu shpinën e ia mbathi, dhe kurthet i dolën huq.


7 Sa shtypësa më kanë shtypur me dredhitë e tyre, hedhur rrjetën e grackave të tyre, ngarkuar hetimin e nderimit të tyre, e ndenjur në pritë, siç i rri grabitqari lojës së vet, gati për t’ia gjuajtur rastin viktimës, teksa më tregonin buzëqeshjen e lajkatarit dhe më vështronin me intensitetin e tërbimit!


8 Ndaj, kur e pe, Zoti im, (i bekuar dhe i tejlartësuar je) shthurjen e mendimeve të tija të fshehta shëmtinë e asaj që ai ushqente, Ti e lëshove kokëposhtë në vetë humnerën e tij dhe e hodhe në vrimën e vetë gropës së tij. Ai, pra u ul shumë poshtë, pas krekosjes së tij, nga lakët e vetë grackës së tij, ku pandehte t’më shihte mua; dhe ajo që ra në oborrin e tij - të mos ishte për mëshirën Tënde - desh ra mbi mua!


9 Sa ziliqarë janë mbytur mbi mua në agoninë e tyre, djegur mbi mua në tërbimin e tyre, më kanë prerë me tehun e gjuhës, më kanë shprehur keqdashje duke m’i hedhur mua fajet e tyre, e kanë bërë namin tim të mirë shënjestrën e gjuajtjeve të tyre, më kanë lidhur me të metat e vetë atyre, më kanë treguar keqdashje me dredhitë e tyre, dhe më kanë marrë shenjë me rrengjet e tyre!


10 Ndaj Të thirra Ty, Zoti im, duke Të lypur ndihmë, besimplotë në shpejtësinë e përgjigjes Tënde, duke e ditur se kush kërkon strehë në hijen e krahut Tënd s’do keqtrajtohet, e kush kërkon azil në kështjellën e fitores Tënde nuk do frikësohet. Ndaj Ti më fortifikove ndaj ashpërsisë së Tij, me fuqinë Tënde.


11 Sa re gjërash të urryera ke davaritur për mua, re favoresh ke bërë të zbrazen mbi mua, rrëke mëshire ke derdhur mbi mua, mirëqenie në të cilat më ke veshur, sy belashë ke verbuar, e mbështjella pikëllimi ke larguar!


12 Sa opinione të mira ke vërtetësuar, mungesa ke plotësuar, gjymti ke shëndoshur, dhe mjerime ke shndërruar!


13 E tërë kjo qe favor dhe dorëgjerësi prej Teje, e unë, përgjatë tërë kësaj, isha i zënë me veprime mosbindjeje ndaj Teje. Keqbërja ime s’Të pengoi nga plotësimi i bamirësisë Tënde, e as unë nuk u pengova nga kryerja e veprimeve moskënaqëse ndaj Teje. Ti nuk pyetesh për atë që bën!


14 T’u lyp, e Ti dhe. Nuk T’u lyp, e Ti fillove. Begatia Jote u kërkua, e Ti s’kurseve. Ti, Imzot, refuzove gjithçka, përveç bamirësisë, butësisë, dorëgjerësisë, dhe favorit, ndërsa unë refuzova gjithçka përveç zhytjes në ç’ke ndaluar, shkeljes së kufijve të Tu, dhe shpërfilljes së kërcënimit Tënd! Ty, pra Të përket lavdërimi, Zoti im, të Gjithfuqishmit që nuk mposhtet, Zotëruesit të pritjes durimtare, që nuk ngutet!


15 Kjo është ndalesa e atij, që rrëfen tepri favoresh, i kthen ato me mangësi, dhe e dëshmon vetë mospërfilljen e tij.


16 O Zot, po kërkoj afri tek Ti përmes rangut të lartësuar të Muhammedit dhe gradës rezatuese të ‘Aliut, dhe Të kthehem Ty nëpërmjet tyre që të më strehosh nga e keqja e [filanit/filanes], pse kjo nuk do të Të shtrëngojë në pasurinë Tënde, e as të Të trazojë në fuqinë Tënde, dhe {Ti je i fuqishëm mbi gjithçka}!


17 Pra, jepmë, Zoti im, me mëshirën Tënde e dhurimin Tënd sukseszgjatës, atë që mund ta marr si shkallë, me të cilën të ngjitem te kënaqësia Jote e mirë dhe të jem i sigurt nga dënimi Yt, O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


Lutja e tij në frikë


1 O Zot, më krijove pa asnjë të metë, më ushqeve në vogëli, më furnizove me mjaftueshmëri.


2 O Zot, Kam gjetur se, në Librin që ke zbritur dhe përmes të cilit u ke dhënë sihariqe shërbëtorëve të Tu, Ti ke thënë: {O shërbëtorët e Mi që u treguat shkapërdarë ndaj vetes, mos iu dëshpëroni mëshirës së Zotit, me siguri, Zoti i fal të gjitha mëkatet},261 por nga unë ka dalë ajo që Ti ma di (e të cilën ma njeh më mirë se unë)! Medet për turpin e asaj, që Libri Yt m’ka njehur!262


3 Të mos ishte për vendet ku pritshëm shpresoj për faljen Tënde, e cila mbështjell çdo gjë, do isha rrëzuar [në dëshpërim]! Sikur ndokush të mund t’i ikte të Zotit, unë do të isha më i detyruari të ikja nga Ti! Por as edhe një sekret në tokë e qiell s’Të fshihet dot, përveçse që Ti ta sjellësh.263 Ti mjafton si zhdëmtues! Ti mjafton si llogaritës!264


4 O Zot, Ti patjetër do më kërkoje nëse do të ikja e do të më kapje nëse do largohesha. Ja ku jam, pra para Teje, i nënshtruar, i poshtëruar, i përulur. Nëse më ndëshkon, unë e meritoj, dhe kjo do të ishte, Zoti im, veprim me drejtësi nga Ti. Por nëse më fal, falja jote më ka mbështjellë ngaherë e mirëqenia jote më ka veshur!


5 Ndaj po Të kërkoj, O Zot, me emrat e Tu të ruajtur në thesarin Tënd265 dhe shkëlqimin Tënd maskuar nga perdet e Tua! Në mos paç mëshirë për këtë shpirt plot ankth dhe këto kocka të shqetësuara që po treten - ai s’e duron dot nxehtësinë e diellit Tënd, e si mund ta durojë nxehtësinë e Zjarrit Tënd? Ai s’e duron tingullin e vetëtimës Tënde, e si mund ta durojë tingullin e zemërimit Tënd?


6 Mëshiromë, pra O Zot, se jam njeri i ulët e vlera ime është hiçgjë. Ndëshkimi im s’do t’i shtojë asnjë grimcë pluhur mbretërisë Tënde. Sikur ndëshkimi im të ishte diçka që do i shtonte mbretërisë Tënde, do të Të kërkoja sabër që ta duroja dhe do të doja që ajo Të përkiste Ty; por autoriteti Yt, Zoti im, është më i fuqishëm, dhe mbretëria Jote më e përhershme, që bindja e të bindurve ta rrisë ndopak apo mosbindja e të mosbindurve ta pakësojë!


7 Mëshiromë, pra O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve! Trego vetëpërmbajtje ndaj meje, O Zotërues i madhështisë dhe bujarisë! Dhe kthemu, {Ti, vërtet, je i Gjithkthyeshëm, i Plotmëshirshëm} 266


Lutja e tij në përgjërim dhe përulje


1 Zoti im, Të lavdëroj, - e Ti je i denjë për çdo lavdërim - për mirëbërjen Tënde ndaj meje, për teprinë e ndereve të Tua ndaj meje, e dhurimin Tënd të bollshëm mbi mua, për të treguarit e bollëkut ndaj meje me mëshirën Tënde dhe derdhjen e favorit Tënd mbi mua. Ti ke bërë mirë ndaj meje e i paaftë jam të Të falënderoj.


2 Të mos ishte për mirëbërjen Tënde ndaj meje dhe teprinë e ndereve të Tua mbi mua, nuk do kisha arritur marrjen e hisës sime e as shpirti s’do m’ishte vënë për vijë, por Ti fillove me bamirësi ndaj meje, më sigurove mjaftueshmëri në të gjitha çështjet, ma largove tërë mundimin e fatkeqësisë, e ma frenove urdhrin e shumëdruajtur.


3 Zoti im, sa fatkeqësi munduese më ke larguar! Me sa ndere të tepruara ma ke kënaqur syrin! Sa bamirësi bujare të Tuat janë të pranishme me mua!


4 Je Ti ai, që m’iu përgjigj lutjes në kohë mërzie, më liroi nga rrëshqitja në të ngecur, e m’i qortoi armiqtë për zullum ndaj meje.


5 Zoti im, nuk Të gjeta koprrac kur Të kërkova e as dorështrënguar kur nga Ti dëshirova. Jo, të gjeta dëgjues të lutjes time e dhurues ndaj kërkesave të mia; i gjeta nderet e Tua ndaj meje me tepri në çdo situatë e në çdo kohë. Prandaj Të lavdëroj e mirëbërjen Ta nderoj.


6 Shpirti, gjuha dhe intelekti im Të lavdërojnë, me një lavdërim që arrin përmbushje dhe realitetin e falënderimit, një lavdërim që mbërrin kënaqjen Tënde të mirë me mua - ndaj çliromë nga pakënaqësia Jote!


7 O shpella ime kur rrugët më thartojnë! O Ai që më liron nga ngecja! Të mos ishte për mbulimin e defekteve të mia të turpshme nga Ti, do kisha qenë ndër të turpëruarit. O konfirmuesi im përmes ndihmës! Të mos ishte për ndihmën Tënde, do kisha qenë ndër të mposhturit! O Ai, përpara të cilit mbretërit e vënë shilarin e përulësisë rreth qafës, në frikë nga ndëshkimet e Tij! O i denjë për frikënderim! O Ai të cilit i përkasin emrat më të bukur!267 Të kërkoj që të më ndjesh e të më falësh, se i pafajshëm s’jam që të ofroj përligjje, e as fuqi nuk kam që të arrij ngadhënjim, e as vendarrati nuk kam që të mund të iki!


8 Të kërkoj të më lirosh nga ngecjet, dhe para Teje heq dorë nga mëkatet, që më kanë rrënuar, më kanë qarkuar, e më kanë shkatërruar! po ik prej tyre tek Ti, Zoti im, me kthesë pendestare, ndaj kthehu nga unë, duke lypur strehë, ndaj jepmë strehim, duke kërkuar mbrojtje, ndaj mos më braktis, duke kërkuar, ndaj mos më privo, duke u kapur fort, ndaj mos më lër, duke u lutur, ndaj zhgënjyeshëm mos më kthe!


9 Të jam lutur, Zoti im, si një i mjerë, i ulët, i shqetësuar, i frikësuar, në dridhma, i skamur, i shtyrë të Të drejtohet!


10 Ty Të ankohem, Zoti im, për nefsin tim - që është tepër i dobët të nxitojë kah ajo që u ke premtuar miqve ose të evitojë atë ndaj së cilës ke paralajmëruar armiqtë - dhe për morinë e shqetësimeve të mia, e mendimet ngatërruese të nefsit tim.


11 Zoti im, Ti s’më ke koritur me mendimet e mia sekrete e as më ke shkatërruar për prapësitë e mia! Unë Të thërras, e Ti përgjigjesh, ndonëse jam i ngadaltë kur Ti më thërret. Ty Ta kërkoj gjithçka nga nevojat e mia, dhe tek Ti vendos sekretin tim kudo që të jem. S’i lutem kujt tjetri veç Teje, dhe nuk shpresoj për askënd veç Teje.


12 Urdhëro! Urdhëro! Ti e dëgjon atë që Të ankohet! Ti e pret të bindurin në Ty! Ti e shpëton atë që kapet pas Teje! I jep lehtësim kujt Të kërkon strehë!


13 Zoti im, mos më privo, atëherë, nga e mira e fjalës së fundit dhe e së parës për shkak të pakësisë së falënderimit tim dhe falmi mëkatet që Ti m’i di!


14 Nëse ndëshkon - unë jam keqbërësi, shpërfillësi, mospërfillësi, mëkatari, shkelësi, dembeli, i pavëmendshmi për hisen e egos time! E nëse fal - Ti je Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


Lutja e tij në përgjërim të Zotit


1 O Zot, të cilit asgjë s’i fshihet në tokë e qiell! E si të Të fshihet, Zoti im, ajo që ke krijuar? E si të mos e numërosh atë që ke sajuar? E si të mungojë nga Ti ajo që ke sunduar? E si të ketë aftësi të Të ikë ajo që nuk ka jetë përveçse me furnizimin Tënd? E si të Të largohet ajo që nuk ka rrugë përveçse në mbretërinë Tënde?


2 Lavdi paç! Ai ndër krijesat e tua që Të druhet më shumë Të njeh më mirë,268 më i përkuluri mes tyre në përulje është më aktivi në të bindurit Ty, dhe ai që Ti e furnizon teksa adhuron një tjetër është më i përbuzshmi para Teje!


3 Lavdi paç! Kush Të shoqëron të tjerë dhe mohon të dërguarit e Tu nuk Ta ul autoritetin. Kush mospëlqen vendimin Tënd nuk ta kundërshton urdhëresën. Ai që Ta mohon pushtetin s’e mban veten larg prej Teje. Kush adhuron një tjetër veç Teje nuk të shmanget dot. Kujt s’i pëlqen të Të takojë nuk do t’i jepet jetë e pafundme në këtë dynja.


4 Lavdi paç! Sa e madhërishme pozita Jote, e mbizotërues autoriteti Yt, sa e fortë fuqia Jote, e depërtues urdhri Yt!


5 Lavdi paç! Ti ke dekretuar vdekje për të gjitha krijesat e Tua, si për kë Ta dëshmon Unitetin ashtu dhe atë që s’Të beson; secili vdekjen do ta shijojë,269 secili Ty do të Të kthehet. I bekuar je dhe i tejlartësuar! Nuk ka zot veç Teje, të Vetmit, që nuk ke shok.


6 Unë kam besim në Ty, dëshmoj për lajmëtarët e Tu, e pranoj Librin Tënd, nuk besoj në asnjë objekt adhurimi veç Teje, e kam lënë gjithkënd që adhuron një tjetër!


7 O Zot, ngrihem në mëngjes dhe futem në mbrëmje duke i marrë me të vogël veprat e mia të mira, rrëfyer mëkatet e mia, pranuar shkeljet e mia; shkapërdarja ndaj vetes më ka poshtëruar. Punët e mia më kanë shkatërruar, kapriçoja ime më ka rrënuar, pasionet e mia më kanë privuar.


8 ndaj, po Të kërkoj, Kujdestari im, me të kërkuarit e atij që egoja i është anuar nga pritshmëritë e tija të zgjatura, trupi i të cilit është i pavëmendshëm për shkak të prehjes së venave të tij,270 zemra e të cilit është e tejkënaqur nga moria e ndereve që i janë bërë, reflektimi i të cilit është i pakët mbi atë së cilës i kthehet;


9 të kërkuarit e atij që pritshmëria e rreme e ka mposhtur, kapriçoja e ka tejkënaqur, kjo botë e ka bërë zap, e vdekja sipër hijen i ka hedhur; të kërkuarit e atij që i njeh për të mëdha mëkatet e veta dhe e rrëfen shkeljen e vet; të kërkuarit e atij që nuk ka Zot veç Teje, mik krahas Teje, askënd që ta shpëtojë nga Ti, dhe asnjë strehim nga Ti veçse tek Ti.271


10 Zoti im, po Të kërkoj për hakun e detyruar mbi të gjitha krijesat e Tua, për emrin Tënd të madhërishëm me të cilin urdhërove të Dërguarin Tënd të Të madhërojë, dhe madhështinë e fytyrës Tënde bujare, që s’plaket, s’ndryshon, s’ndërron, e as kalon, që ta bekosh Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, që të më çlirosh nga nevoja për gjithçka përmes të adhuruarit Tënd, që të ma shkëpusësh egon nga kjo botë përmes të frikësuarit Ty, e të më rikthesh kah bujaria Jote e bollshme përmes mëshirës Tënde!


11 Te Ti iki, Ty Të druhem, nga Ti ndihmë kërkoj, në Ty shpresoj, Ty Të lutem, tek Ti strehë kërkoj, në Ty besoj, nga Ti ndihmë kërkoj, në Ty kam besim, dhe në Ty e kam vendosur bindjen, e në dorëgjerësinë dhe bujarinë Tënde mbështetem.


Lutja e tij në përulje para Zotit Fuqiplotë e të Madhërishëm


1 Zoti im, mëkatet e mia më kanë heshtur, dhe fjalët më janë sosur. Nuk kam asnjë argument, se jam rob i fatkeqësisë time, peng i veprave të mia, frekuentuesi i shkeljes time, i ngatërruari në rrugën time, i hidhëruari.


2 e kam sjellë veten tek një ndalesë në vendndalimin e mëkatarëve të përulur, vendndalimin e të mjerëve dhe të paturpëve, marrësve të premtimit Tënd me të lehtë.


3 Lavdi paç! Ç’paturpësi kam treguar paturpësisht ndaj Teje! Me ç’mashtrim e kam mashtruar veten!


4 Kujdestari im, ki mëshirë për rënien përtokë me fytyrën time rrëshqitjen e këmbës time, jepma injorancën time përmes butësisë Tënde, dhe keqbërjen time me mirëbërjen Tënde, sepse unë e pranoj mëkatin dhe e rrëfej shkeljen e bërë: Ja dora dhe ballukja ime! I epem shpagimit ndaj egos time! Ki mëshirë për flokun tim të bardhë, shterjen e ditëve të mia, afrimin e afatit tim, brishtësinë time, mjerimin tim, dhe pakësinë e marifeteve të mia!


5 Kujdestari im, mëshiromë edhe kur gjurma nga kjo dynja të më jetë ndërprerë, përmendja mes krijesave të Tua të më jetë fshirë, dhe t’i bashkohem të harruarës, si të harruarit!


6 Kujdestari im, mëshiromë edhe në ndryshimin e gjendjes dhe formës time kur trupi të më kalbet, gjymtyrët të më ndahen, e nyjet të më gjymtohen! Medet për shpërfilljen time ndaj asaj që më kërkohej!


7 Kujdestari im, mëshiromë në mbledhjen dhe rritjen time dhe atë ditë, caktoma vendqëndrimin me miqtë e Tu, vendshfaqjen me të dashurit e Tu, e vendbanimin në fqinjësinë Tënde! O Zot i botëve!


Lutja e tij për heqjen e shqetësimeve


1 O Çlirues nga meraku! O Largues i pikëllimit! O Mëshirues në këtë botë dhe tjetrën e i Dhembshur në të dyja! Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, çliromë nga meraku, e largoma pikëllimin!


2 O i Vetëm, O Unik, O Mbështetës i Përhershëm! O Ai që as ka lindur, as është lindur, e me Të nuk barazohet kush!272 Ruamë, pastromë, dhe largoma fatkeqësinë! Këtu duhet recituar Ajeti Kurs? (2:255), dy suret e kërkim-mbrojtjes (113-114) dhe ajo e Unitetit (112). Atëherë duhet thënë:


3 O Zot, Të kërkoj me kërkimin e atij nevoja e të cilit është e fortë, fuqia e të cilit është e brishtë, mëkatet e të cilit janë të shumta, dhe kërkimin e atij që s’gjen ndihmës në nevojën e tij, forcues në brishtësinë e tij, falës të mëkatit të tij, veç Teje, O Zotërues i madhështisë dhe bujarisë! Të kërkoj një punë, përmes të cilës do ta duash punuesin e saj e një siguri me të cilën do t’i bësh dobi kujt është i sigurtë me të vërtetën e sigurisë në zbatimin e urdhrit Tënd!


4 O Zot, bekoje Muhammedin dhe Familjen e Muhammedit, merrma shpirtin të fortë në sinqeritet, ndërpritma nevojën për këtë dynja, bëma dëshirën për atë që është tek Ti të bëhet ëndje për të Të takuar, dhe jepmë bindje të vërtetë në Ty!


5 Të kërkoj të mirën e urdhrit që është lëshuar dhe kërkoj mbrojtje tek Ti nga e keqja e urdhrit të lëshuar.273 Të kërkoj frikën e adhuruesve, adhurimin e të frikëpërulurve ndaj Teje, sigurinë e atyre që janë të bindur në Ty, dhe bindjen e atyre që kanë besim në Ty.


6 O Zot, bëma dëshirën në të kërkuarit tim si dëshirën e miqve të Tu në të kërkuarit e tyre, ndërsa frikën time si frikën e miqve të Tu! Punësomë në mirëpëlqimin Tënd me punë të mira ku nuk do lë mënjanë asgjë nga feja Jote me frikë ndaj cilësdo krijese Tënde!


7 O Zot, kjo është nevoja ime, ndaj bëma të madhe dëshirën për të, brenda saj shpalosma përligjjen, përmes saj më rrënjos me argumentin tim, dhe me anë të saj shëndoshma trupin!


8 O Zot, disa ngrihen në mëngjes me bindje a shpresë në tjetërkënd veç Teje. Unë ngrihem në mëngjes, e Ti je bindja dhe shpresa ime në çdo punë, ndaj vendos për mua më të mirat në përfundim dhe çliromë nga sprovat kequdhëzuese, O Më i Mëshirshmi i Mëshiruesve!


9 Dhe Zoti e bekoftë prijësin tonë, Muhammedin të Dërguarin e Zotit, të zgjedhurin, dhe Familjen e tij, të dëlirët!


Lutja e tij në përmendjen e Familjes së Muhammedit


1 O Zot, O Ai që e veçoi Muhammedin dhe Familjen e tij për t’i nderuar, tregoi favor ndaj tyre me profetësi, i specifikoi ata me ndërmjetësim,279 i caktoi ata trashëgues të profetëve, vulosi me ta të besuarit dhe Imamët, u mësoi atyre diturinë e asaj që ka qenë dhe asaj që ka për të qenë, dhe i bëri zemrat e njerëzve të anojnë nga ata!


2 Bekoje Muhammedin dhe Familjen e tij, të dëlirët, dhe vepro ndaj nesh me atë për të cilën je i denjë në fe, dynja e ahiret! {Ti je i fuqishëm mbi gjithçka}.280


Lutja e tij në dërgim bekimesh mbi Ademin


1 O Zot, sa për Ademin, mrekullinë e krijimit Tënd, të parin e bërë nga balta të dëshmonte qenien Tënde Zot, fillimin e argumentit Tënd ndaj shërbëtorëve e krijesave të Tua, udhëzuesin në kërkimin e strehës te falja Jote nga dënimi Yt, hapësin e udhëve të pendimit ndaj Teje, dhënësin krijesave të Tua hyrje në dijen Tënde,


2 atë për të cilin ke përcjellë mirëpëlqimin Tënd përmes mirësisë dhe mëshirës Tënde ndaj tij,


3 atë që bëri kthesë e nuk ngulmoi në të mosbindurit Ty, paraprirësin mes vetëpërulësve, që e rruajti kokën në rrethinën Tënde të shenjtë, dhe kërkuesve të hyrjes në faljen Tënde, përmes bindjes pas mosbindjes, dhe babain e pejgamberëve, që iu nënshtruan vuajtjes për hirin Tënd dhe u përpoqën më shumë se tërë banorët e tokës në të bindurit Ty -


4 bekoje Ti, O i Gjithmëshirshëm - engjëjt e Tu dhe banorët e qiejve të Tu dhe tokës Tënde, ashtu siç i madhëroi ai urdhëresat e Tua të padhunueshme e na udhëhoqi ne në rrugën e kënaqësisë Tënde të mirë, O Më i Mëshirshmi i mëshiruesve!


Një nga madhërimet e tij të Zotit


1 Lavdi paç, O Zot, e Të lyp kujdesin Tënd të dashur!


2 Lavdi paç, O Zot, e lartësisht je i lartësuar!


3 Lavdi paç, O Zot, dhe e fuqishme është mbështjellësja Yte!274


4 Lavdi paç, O Zot, dhe fuqi është pelerina Yte!


5 Lavdi paç, O Zot, e madhështi është autoriteti Yt!


6 Lavdi paç, Fuqiplotë! Sa i fuqishëm je!


7 Lavdi paç! Ti madhërohesh më së larti!275 Ti dëgjon e shikon çfarë ka nën dhé!276


8 Lavdi paç! Ti je dëshmitar mbi çdo bisedë të pëshpëritur!277


9 Lavdi paç, vendi ku shtrohet çdo ankesë!


10 Lavdi paç, i pranishëm në çdo tubim!


11 Lavdi paç, objekt shpresash të mëdha!


12 Lavdi paç! Ti sheh ç’ka në thellësirën më të ulët të ujit!


13 Lavdi paç! Ti dëgjon frymëmarrjet e peshqve në thellësirat më të ulëta të oqeaneve!


14 Lavdi paç! Ti ia di peshën qiejve!


15 Lavdi paç! Ti ia njeh peshën tokës!


16 Lavdi paç! Ti ia di peshën diellit dhe hënës!


17 Lavdi paç! Ti ia njeh peshën territ dhe dritës!


18 Lavdi paç! Ti ia di peshën hijes dhe ajrit!


19 Lavdi paç! Ti ia njeh peshën erës, sa herë më e madhe është se ajo e një grimce pluhur!


20 Lavdi paç, i Gjithshenjtë, i Gjithshenjtë, i Gjithshenjtë!


21 Lavdi paç! çuditem si mundet ai që Të njeh të Të mos druhet!


22 Lavdi paç, O Zot, dhe Yti është lavdërimi!


23 Lavdi pastë Zoti, i Tejlartësuari, Fuqiploti!