Porosia e librit

Më në fund, kërkesat e lexuesve tanë bëhen realitetit!

Libraria Digjitale “Dielli” vjen në formë libri dhe krejtësisht falas. Për t’i patur librat tanë, mjafton ta mbushni saktë formularin e mëposhtëm dhe libri i kërkuar do të dërgohet me postë në adresën tuaj. Edhe ky shërbim, njësoj si të gjitha shërbimet e tjera të Librarisë Digjitale “Dielli”, do të jetë krejtësisht falas dhe i disponueshëm për të gjithë lexuesit tanë anembanë botës.

Për të porositur librin e dëshiruar shtypni mbi kopertinen e librit.
Ju dëshirojmë lexim të këndshëm!

Porosite tani
Martesa dhe Morali Seksual ne Islam Sejjid Muhamed Rizvi Vepra "Martesa dhe morali seksual në Islam" është një analizë e hollësishme e mësimit islam mbi seksualitetin dhe mbi martesën. Duke e bashkuar në idetë e tija traditën shekullore islame me botëkuptimet moderne të njerëzimit, autori i shtjellon disa nga pikat më të diskutuara të seksualitetit dhe e shtron para lexuesit një peisazh të plotë dhe gjithëpërfshirës të mësimit islam në këtë drejtim, qoftë në aspektin teorik të tij dhe qoftë në atë praktik.

Gjatë këtij procesi, autori nuk i lë pa prekur edhe temat tejet të ndjeshme dhe aktuale si aborti, parandalimi i shtatzënisë dhe fekondimet artificiale, në të cilat lexuesi do të gjejë shumë informata të dobishme dhe praktike për përditshmërinë.

Përveç të qenit një udhëzues tejet praktik për të rinjtë muslimanë në një epokë ku dominon kultura libertane e Perëndimit, ky libër mund të jetë edhe një manual tejet i dobishëm për çdo çift musliman që dëshiron një jetë intime të përshtatshme me mësimet e Islamit.
Porosite tani
Namazi sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit Abdullah Turan Vepra “Namazi sipas mësimeve të Ehl-i Bejtit” është një libër i plotë dhe i hollësishëm mbi namazin, duke u mbështetur në mësimin e trashëguar nga Ehl-i Bejti i të Dërguarit të Zotit (s.a.a). Në të, përveç rregullave dhe hollësive të namazit, autori i jep një hapësirë të konsiderueshme edhe rëndësisë, kuptimit dhe ndikimit të tij, në kontekstin e akteve të adhurimit, mes të cilëve namazi zë një pozitë qendrore.
E pajisur me qindra thënie nga i Dërguari i Zotit (s.a.a) dhe nga Imamët e Ehl-i Bejtit, kjo vepër është njëherit edhe një pasqyrë e thellësisë shpirtërore të mësimit të mirëfilltë islam, në të cilin namazi, përtej të qenit një veprim i jashtëm fizik, është simboli më sipëror i dorëzimit karshi vullnetit hyjnor dhe elementi më jetik i rrugëtimit të njeriut drejt përsosurisë.
Porosite tani
Cilësitë e fisnikëve Nasireddin Tusi Trajtesa Cilësitë e fisnikëve, po aq sa një punim mbi rrugëtimin shpirtëror e gnostik, mund të konsiderohet edhe shtjellim i parimeve më të lartësuara morale të Islamit. Duke qëndruar larg terminologjisë së koklavitur dhe mësimeve të thella të gnosës teorike, autori bën një përshkrim shumë të rrjedhshëm, i cili fillon pikërisht nga parimet morale dhe lëviz gradualisht drejt rrafshit gnostik. Me këtë, ai e pasqyron edhe marrëdhënien qenësore ndërmjet rrugëtimit shpirtëror dhe moralit, duke e paraqitur këtë të fundit jo vetëm si mjet të rregullimit të jetesës shoqërore të njeriut ose si rrugën e fitimit të shpërblimit hyjnor në amshim, por edhe si hapin e parë drejt njohjes së Zotit dhe të afrimit me Të. Ndoshta në këtë këndvështrim fshihet edhe kuptimi i thënies së mirënjohur të Profetit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij):

Nuk u dërgova ndryshe, veçse për të plotësuar moralin e bukur...
(Ibn Hanbel, Musned, vëll. II, f.381)

Ky vlerësim aq i lartë i moralit fiton kuptim vetëm kur ky të ndërlidhet me rrugëtimin shpirtëror që ka për synim njohjen e Zotit, si dhe po të kundrohet si prelud i këtij rrugëtimi. Pikërisht si i tillë, morali (arab. akhlak) ka pasur pozitë të rëndësishme në shkrimet e dijetarëve dhe gnostikëve muslimanë përgjatë shekujve, duke shërbyer gjithnjë si portë hyrëse në rrafshin e njohjes së Zotit.

Rezervat e këtij libri janë harxhuar. Për ta porositur librin në format elektronik (.pdf), na shkruani në e-mail.

Dilema e njeriut modern Muhammed Bakir el-Sadr & Murteza Mutahhari Vepra “Dilema e njeriut modern” është një rrugëtim filozofik për ta zbuluar mësimin më ideal për njeriun, i cili do të krijonte një harmoni ndërmjet jetës së tij shoqërore në njërën anë dhe asaj individuale e shpirtërore, në anën tjetër.

Në pjesën e parë të veprës, El-Sadr bën një analizë të mrekullueshme të problemeve aktuale të shoqërisë njerëzore dhe pas një përshkrimi të kapitalizmit dhe komunizmit, ia prezanton lexuesit metodën që Islami ia ofron njerëzimit për zgjidhjen e problemit shoqëror, duke bërë gjatë këtij procesi edhe një përshkrim të mrekullueshëm të egos njerëzore dhe të konceptit të lirisë sipas Islamit.

Në pjesën e dytë të veprës, Murteza Mutahhari e trajton njërën nga çështjet më të thella që e ka preokupuar mendjen e njeriut që nga fillimi i ekzistencës së tij: Ç’është qëllimi i jetës? Në rrugëtimin e tij ideor nga materialja drejt shpirtërores, autori arrin në përfundime që kanë për të hapur para lexuesit horizonte të reja të dijes dhe të perceptimit në lidhje me ekzistencën.

Rezervat e këtij libri janë harxhuar. Për ta porositur librin në format elektronik (.pdf), na shkruani në e-mail.

Qenia njerëzore dhe caktimi hyjnor Murteda Mutahhari Libërthi "Qenia njerëzore dhe caktimi hyjnor" u shkrua për ta sqaruar këndvështrimin burimor islam rreth vullnetit njerëzor. Autori përpiqet të portretizojë fytyrën e ndritur të botëkuptimit islam, duke shkoqitur dyshimet ndërmjet fatalizmit dhe besimit në "kada" e "kader".

Duke shtjelluar diskutime të natyrës themelore mbi këtë çështje, ai përpiqet pikësëpari të vërtetojë përmes Kur'anit të Shenjtë dhe Hadithit se besimi në fatalizëm (xhebr) është produkt i keqinterpretimit të mësimeve islame. Këto interpretime të pasakta kanë ardhur shpesh nga paaftësia për ta kuptuar këtë mësim por edhe nga qëllimet e liga...

Rezervat e këtij libri janë harxhuar. Për ta porositur librin në format elektronik (.pdf), na shkruani në e-mail.

Ritregim i historisë së Islamit dhe myslimanëve Sejjid Ali Asghar Razvi Kjo vepër voluminoze, e pajisur me citate dhe analiza të shumta nga historianët klasikë e modernë, përfshin jetën e të Dërguarit të Zotit (paqja qoftë mbi të e mbi familjen e tij) dhe periudhën e katër kalifëve të parë, duke i pasqyruar hollësisht zhvillimet më të rëndësishme shoqërore dhe politike të kësaj epoke.

Vepra u botua në një numër të kufizuar kopjesh dhe mund të porositet nëpërmjet internetit në www.dielli.net. Lexuesit tanë nga Shqipëria mund ta sigurojnë veprën pranë Fondacionit Saadi Shirazi në Tiranë (http://sq.iranalbania.ir/). Në Kosovë, në Maqedoni dhe në diasporë, libri do të dërgohet nëpërmjet postës, pasi të jetë porositur.

Titulli i origjinalit: A restatement of the history of Islam and Muslims
Autor: Sejjid Ali Asghar Razvi
Botoi: Shtëpia Botuese Dielli
Përktheu: Numan Mustafa
Redaktoi: Naim Zoto
Përgatitja artistike dhe teknike: Admir Sherifi
ISBN: 978-9951-8886-0-8
Numri i faqeve: 871

Botimin e ndihmoi Asambleja Botërore e Ehl-i Bejtit
Informatat e mësipërme personale janë vetëm për përdorim të brendshëm të faqes www.dielli.net. Këto informata nuk do të bëhen publike dhe nuk do t’i përcillen ndonjë pale të tretë.
Ju lutemi plotesoni te gjitha fushta ne formularin e mësipërm.
Emri dhe Mbiemri:
Adresa:
Kodi postar / Qyteti:
Shteti:
E-mail:
 
Dërgo