Duaja e Dritës
Hz. Fatima Zehra (s.a)
20.04.2014


Siç përcillet në veprën Muhaxh el-Davat të Sejjid Ibn Tavusit, i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të e mbi familjen e tij) ia mësoi këtë lutje të bijës Fatima Zehrasë (paqja qoftë mbi të), e cila më pas ia mësoi të njejtën Selman Farisiut. Versioni i mëposhtëm është versioni i përcjellur prej tij: 


Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues! Paqja qoftë mbi Muhammedin e mbi Ehl-i Bejtin e tij të dëlirë! 


Me emrin e Zotit që është dritë!
Me emrin e Zotit që është dritë e dritës!
Me emrin e Zotit që është dritë mbi dritë!
Me emrin e Zotit që me urti bën çdo punë!
Me emrin e Zotit, që krijoi dritën nga drita!
Lëvdatat janë për Zotin që krijoi dritën nga drita e që e zbriti dritën mbi mal (Tur)
në një libër të shkruar e në fletë të hapura,
në masë të caktuar atij Profetit plot virtyte!
Lëvdatat janë për Zotin që përmendet me cilësitë më të bukura,
që njihet me lëvdata
dhe që kujtohet me falënderime në vështirësi e në lehtësim!
Paqja e Zotit qoftë mbi Muhammedin e mbi Ehl-i Bejtin e tij të dëlirë! 


Leximi në arabisht


Bismil’lahi nur, bismil’lahi nurin nur, bismil’lahi nurun ala nur! Bismil’lahil’ledhi huve mudebbirul umur! Bismil’lahil’ledhi halakan nura minen nur! Elhamdulil‘lahil’ledhi halakan nura minen nur ve enzelen nura alet tur, fi kitabin mestur, fi rikkin menshur, bi kaderin makdur, ala nebijjin mahbur! Elhamdulil‘lahil’ledhi huve bil izzi medhkur ve bi’l-fahri meshhur ve ale’s-serrai ve’dh-dharrai meshkur ve sal’lallahu ala Muhammedin ve alihi’t-tahirin. 


FUND